سئوالات درس مدیریت مراکز فرهنگی - استاد ارجمند جناب آقای جهانی

 

1-درمورد عبارت ((مدیریت فرهنگی ؛کاری سخت ؛پیچیده؛ظریف؛وهوشمندانه وزمان بر است ))توضیح دهید .

پیچیده است : چون انسان موجودی پیچیده است   

هوشمندانه است :چون باید مطابق ویزگیهای انسان طراحی شود

زمان براست :چون تغییر ات فرهنگی ورفتاری به کندی صورت می گیرد تاجائیکه گفته اند ترک عادت مانند معجزه است

2-ماهیت کار فرهنگی چیست؟

ماهیت کار فرهنگی ؛هنری خلاقانه است یعنی تولید یک ایده یا نظر به صورت شعر ،موسیقی، ونمایش و.....است

3-مدیریت ومدیریت فرهنگی را تعریف کنید .

مدیریت یا کار فرهنگی ،کاری سخت ،پیچیده وظریف وهوشمندانه وزمان بروتدریجی است .

مدیریت :به زبان ساده به کارگیری امکانات ومنابع مادی انسانی اطلاعاتی در جهت رسیدن  به هدف به نحو اثر بخش یعنی بیشترین بهره برداری از کمترین امکانات .  تعریف دوم: کار کردن با وبه وسیله ی افراد وگروه ها برای تحقق هدفها ی سا زمانی

4-سازمان فرهنگی را تعریف کنید ودر مورد آن توضیح دهید.

اگر مدیریت سازمانهای فرهنگی را بر اساس نظریه مدیریت سیستمی ،بررسی کنیم آنگاه به پیچیدگی کار مدیریت فرهنگی آگاه می شویم .

داده‌ ـــــــــــــــــــ تبدیل( فرایند )ــــــــــــــــــــــــــــ ستاره (فرآورده ها/خدمات) ـــــــــ بازخوردـــــــــــــــــــــ مردم وامکانات                           ویژگیهای منحصر به فرد مدیریت فرهنگی ازنه وجه مدیریت بلکه عمدتا"از وجه فرهنگی آن سرچشمه می گیرد به منظور نشان دادن ویژگیهای بی همتای مدیریت فرهنگی وتفاوت آن با سایر سازمانها و مدیریت موضوع رااز لحاظ عناصر سه گانه ی هدفها ،کار کردها وترکیبات بررسی می کنیم                                    

5-در مورد ماهیت میان رشته ای (مدیریت ) توضیح دهید.

ماهیت میان رشته ای مدیریت : برای درک اتفاقات پیرامون ودرون سازمان ها وجود انبوهی از تک رشته ها مانند اقتصاد،جامعه شناسی ٰ،عرفان شناسی ، فلسفه ،تاریخ وفناوری ضروری است

6- میریت سازمانهای فرهنگی  را بر اساس نظریه سیستمی توضیح دهید.

در تحلیل سازمانهای رسمی ،می توان وظایف ومسئولیت های سازمانی را به صورت سلسله مراتبی به سه سطح فنی ،اداری ،ونهادی یا اجتماعی تفکیک کرد

7-در تحلیل سازمانهای رسمی ،سطح فنی را توضیح دهید.

چه افرادی ،چگونه، با چه وسایلی وبه وسیله چه کسانی ، در کجا  وبا کدام تسهیلات تجهیزات ومنابع مالی در جهت چه هدف هایی باید تحت آموزش قرار گیرند

8-در تحلیل سازمانهای رسمی ، در مورد سطح اداری توضیح دهید .

سطح اداری :زمینه سازی وتامین امکانات لازم برای انجام دادن وظایف سطح فنی ، نظیر تربیت واستخدام نیروی انسانی ماهر وکار گماری آنها از وظایف سطح اداری است

9-در تحلیل سازمانهای رسمی ، در مورد سطح نهادی یا اجتماعی توضیح دهید .

سطح اجتماعی یا نهادی :سازمان فرهنگی ،به عنوان یک سازمان رسمی ، وسیله ای است که از طریق آن هدفهای ویژه ای که برای جامعه یا بخش هایی از آن اهمیت دارند تحققق پیدا می کند

10- سازمانها را از نظر ((اهمیت اجتماعی ))مقایسه کنید .

پر اهمیت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  کم اهمیت

دانشگاه ،تدریس ویادگیری           آتش نشانی ،محا فظت از خطرات آتش سوزی                 کارخانه ، تولید توپ فوتبال

11- سازمانها را از نظر(( حساسیت عمومی)) مقایسه کنید.

حساسیت زیاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ  حساسیت اندک

                          مدرسه                      دانشگاه                     کارخانه

12-سازمانها را از نظر ((پیچیدگی وظایف))مقایسه کنید.

پیچیدگی زیاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پیچیدگی اندک

               روان پزشکی: تغییر شخصیت        مدرسه : تدریس ویادگیری       اداره دولتی: وصول مالیات      کارخانه: تولید پیچ ومهره

 

13-سازمانها را از نظر ((تربیت حرفه ای ))مقایسه کنید.

تربیت حرفه ای بیشتر  ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ  تربیت حرفه ای کمتر

                                 دانشگاه           مدرسه               بیمارستان                کارخانه

14- سازمانها را از نظر ((دشواری ارزش یابی )) مقایسه کنید.

بیشترین دشواری  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    کمترین دشواری

                          مدرسه : تغییر رفتار          سازمان صنعتی : تولید      سازمان بازر گانی :فروش

15- سازمان ها را از نظر ((نزدیکی روابط)) مقایسه کنید .

نزدیکی روابط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ  حد اقل  نزدیکی روابط

                           بیمارستان                     مدرسه                   کارخانه

16- در مورد اهداف ساز مانها ی فرهنگی توضیح دهید.

هدف های سازمانها ی فرهنگی : 1- تعریف دقیقی ندارد  2-هدفها به شدت تنوع دارند 3- تحقق هدف به زمان طولانی نیاز دارد

17- درمورد تاثیر نگرش ها وارزش های شخصی برنحوه ی انجام دادن وظایف در سازمانهای فرهنگی توضیح دهید.

تاثیر نگرشها وارزشها ی شخصی  وگروهی برنحوه  انجام دادن وظایف است ایفای وظایف فرهنگی مستلزم مبادله ی مهارت.کارکنان فرهنگی با اطلاعا ت است .کارکنان فرهنگی با اطلاعات سرو کار دارند که مربوط به برنامه رسمی فرهنگی یا آموزش نیست

18-  در مورد ترتیبات فرهنگی – آمزشی در سازمان های فرهنگی توضیح دهید .

1-دراغلب کشورهامدیریت آموزش فعالیتی است که معمولا"خارج از سازمانهای آموزشی و درراس آن قرار می گیرد وهدف آن جهت دهی واداره کل نظام است

2-کار فرهنگی مستلزم صلاحیت و مهارت ،دانش ، مهارت و تخصصی است .

3-سازمانهای دیگر به ویژه در قلمرو صنعت وتجارت غالبا"ازطریق رقابت به فعالیت می پردازند ودر معرض قضاوت جامعه قرار میگیرند اما نظام های فرهنگی ، رقابت چندانی ندارند ولی در معرض داوری  جامعه قرار می گیرند

4-داوطلبانه  بودن یااجباری بودن کارکنان و کارمندان سازمانهای آ موزشی فرهنگی 

5- رابطه ی سرمایه گذاری وعملکرد های آموزشی مبهم است اگر کارخانه ای محصول نا مرغوب تولید کند مشتریان خودرا از دست می دهد در نظا مهای آموزشی این اتفاق باتاخیر صورت می گیرد

19- فرهنگ سازمانی را تعریف کنید ودر مورد آن توضیح دهید .

1- فرهنگ سازمانی همان روح سازمانی است

2- شیوه انجام کار به صورت هماهنگ در یک سازمان است

3- به شیوه ارتباط بین مدیران ،کارکنان ،مشتریان و...... که به صورت یک روش ارتباطی مشترک نمود پیدا می کند فرهنگ سازمانی گویند

20-عناصر تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی را بنویسید .

عناصر تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی ، 1- باورها عقاید،ونیت واهداف بنیان گذران اولیه ی سازمان- 2- اهداف استراتزیک ودور نمای سازمان

3-قوانین ومقررات 4-نقش عملکرد مدیران 5-کارکنان ،آموزش ضمن خدمت 6-محیط(فرهنگ حاکم بر جامعه )

21-تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارکرد سازمان چیست ؟توضیح دهید.

به صورت مثبت وبه صورت منفی نمایان می شود الف : اگر فرهنگ سازمانی برکیفیت سازمان تاثیر مثبتی داشته باشد آنگاه می توان این فرهنگ را قوی توصیف کرد 

ب-اگر فرهنگ سازمانی در روند تحقق اهداف سازمانی مشکلاتی ایجاد کند می گوییم که فرهنگ سازمانی ضعیف است دراین مورد فرهنگ سازمانی باید تغییر کند

22- ابعاد چشم انداز فرهنگ سازمانی را توضیح دهید .

1- تبیین هویت میریت در بخش فرهنگی نوعی احساس عزت نفس به انسان می دهد

2- تبیین واضح ماموریت فرهنگی برای سازمان ،حرکت جمعی به سوی هدف محض به خودرا ممکن می سازد

3-تعیین اهداف قابل تشخیص ،دستیابی به نتایج و کسب موفقیت را تسهیل می کند

4- نو آوری قرین با موفقیت در عین آنکه به ذهن وتوان ذهنی افراد مربوط می شود به مساله استراتژی (فرهنگ سازمانی )نیز بستگی دارد

5- کار آمد کردن بیشتر سازمان باعث روشن شدن جایگاه خود فرد افزایش میزان رضایت مندی وآگاهی و هوشیاری نسبت به کیفیت کار در سازمان می شود

23- تفاوت خاص میان فرهنگ ها را از بعد  الف : اجتماعی   ب: قدرت   توضیح دهید .

تفاوتهای خاص میان فرهنگ ها را می توان دردو حد  نهایت با پنج بعد مختلف بر شماریم از نظر گرت هوفستر این ابعد عبارتند از :

بعد اجتماعی : فرد گرایی در برابر جمع گرایی

بعد قدرت : احترام به قدرت در برابر حد تحمل قدرت

24- تفاوت خاص میان فرهنگ ها را از بعد  الف: قطعیت  ب: زمان  توضیح دهید .

بعد عدم قطعیت : پذیرش عدم قطعیت دربرابر پرهیز از عدم قطعیت

بعد زمان : چشم انداز دراز مدت دربرابرچشم انداز کوتاه مدت

25- چگونهمی توان فرهنگ سازمانی را ارزیابی کرد ؟

اگر مدیر فرهنگی وکارکنانش مسئول بر قراری توازن میان ساختار حرفه ای وفرهنگ قدرت مذکور سازمانی باشند حد مطلوب آن است که برای سنجش کم وکیف این فرهنگ ابزاری در اختیار داشته باشیم .

26- ارزیابی فرهنگ سازمانی را از جهات : الف : بعد فرایند – نتیجه   ب: بعد مردم- وظیفه  بررسی کنید.

بعد فرایند - نتیجه : رویکرد فرایند محور یعنی این که سازمان برشیوه انجام دادن کار توجه خاص دارد –جهت مخالف این بعد هم بر اهمیت نتایج حاصله تاکید دارد ونحوه رسیدن به این نتایج چندان اهمیتی ندارد

بعد مردم -وظیفه : اگر کادررهبری سازمان به افراد توجه داشته باشد می توان گفت که این سازمان مردم محور است ،نقطه مقابل این رویکرد توجه به مناصب و کارکرد هایی است که بر وظایف تاکید دارد

27-ارزیابی فرهنگ سازمانی از جهات الف : بعد بسته – باز   ب:بعد کنترل دقیق - آزاد بررسی کنید .

بعد بسته – باز : فرهنگ سازمانی هنگامی بسته است که هنرمندان ، کارکنان، داوطلبان مراجعه کننده با سختی ومشکلا ت زیادی پذیرفته شوند . سازمان باز این احساس را به تازه واردان می دهد که ورودشان برای مقامات مهم است

بعد کنترل دقیق – آزاد : درفرهنگ کنترل دقیق ،هر فعالیتی با یک سر کرده یا عضوی از کارکنان ساختار فنی کنترل شود . کنترل آزاد یعنی آزادی برای سازماندهی در چار چوب خاص

28- سازمانهای غیر رسمی را تعریف کنید .

در ساختار رسمی افرادی که با هم کار می کنند سازمان غیر رسمی پدید می آورند .سازمانهای غیر رسمی در امتداد خطوطی باپس زمینه های مشترک (منطقه، زبان، دین و...)توسعه می یابند رفتار مطلوب یا رشدوتوسعه گروهی داخلی دارند .

گریفین سازمان غیر رسمی را به عنوان الگوهای تاثیر گذار ورفتاری توصیف می کند که از دل دوستی ها وگروه های ذی نفع در سازمان پدید می آیند

29- علل تشکیل سازمانهای غیر رسمی را توضیح دهید .

به نظر گریفین سازمان های غیر رسمی به دلیل نیاز کارمندان به موارد زیر پدید می آیند

مشارکت درکار شبکه هایی ارتباطی که اطلاعات می دهند

پذیرش اجتماعی ولذت ناشی از آن

ایجاد تنوع در روند معمول کار

امنیت با نگاه خاص به حمایت ورزی

.30-خطرات سازمانهای غیر رسمی را بیان کنید .

ممکن است ساختار رسمی سازمان وهمینطور کادر رهبری واستراتزی سازمان را تعریف کنند وبرای این کار از روشهای زیر استفاده کنند

رهبران غیر رسمی کاری می کنند که کارکردن برای مدیران رسمی غیر ممکن گردد

پخش اطلاعات غلط ونادرست از طریق کانالها وگروه های اطلاعاتی

اختلال در تقسیم وظایف توزیع نیروی کار وتاثیر منفی بر اهداف سازمان   

31- در مورد مدیریت بر سازمانهای غیر رسمی توضیح دهید .

مدیر نه تنها نباید در صدد حذف سازمانهای غیر رسمی بر آید بلکه نباید باآن برخورد انفعالی داشته باشد بلکه باید سازمانهای غیر رسمی را نیز مدیریت کند

مدیر میتواند از طرق زیر بر سازمانهای غیر رسمی مدیریت کند

شناسایی دقیق سازمانهای غیر رسمی

شناسایی دقیق رهبران سازمانها ی غیر رسمی ومیزان نفوذ آنها

همسو کردن اهداف سازمانهای غیر رسمی با اهداف سازمان

نفوذ در سازمانهای غیر رسمی

احترام به رهبران واعضای سازمانهای غیر رسمی یا پذیرش آنها

32- رهبری را تعریف کنید .

فرا گرد نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر مشارکت داوطلبانه کارکنان را در تلاش برای کسب هدفهای سازمانی طلب می کند

اقدام برای ترغیب دیگران به تلاش مشتاقانه برای نیل به اهداف معین

تحت تاثیر قراردادن دیگران برای رسیدن به هدف مشترک

در هر سازمان یا در هر وضعیتی که فردی موفق به نفوذ در رفتار دیگران گردد در واقع اعمال رهبری کرده است

33- رهبری ومدیریت رابررسی کنید .

1- رهبری باایجاد تغییر سرو کار دارد .ولی مدیر برای برخورد با پیچید گی هاست

2- رهبر ان از طریق ایجاد بصیرت نسبت به آینده جهت را مشخص می کنند واز طریق این به افراد الهام بخشی آنان رایرای غلبه بر موانع آماده می سازند

اما مدیران خوب از طریق برنامه ریزی های رسمی ،طراحی های ساختارهای سازمانی خشک ، نظم وانجام کار را موجب می شوند

3- رهبران می توانند هدف های گوناگونی داشته باشند امادرمدیریت اولویت باهدفهای سازمانی است

4- رهبران نگرش شخصی وفعال نسبت به هدفها دارند ولی مدیران نگرش غیر شخصی اگر نگوییم انفعالی نسبت به هدفها دارند

5-رهبران در پستهای پر مخاطره کار میکنند واغلب در معرض مخاطره جوخطر پذیری قرار می گیرند به ویژه هنگامی که موقعیت خوبی پیش می آید ودستاورد های مهمی در میان  باشد ولی مدیران کاررا یک فراگرد توانمند سازی می دانند که تلفیقی از افکار وافراد در تعامل با هم برای تدوین استراتژی ها وتصمیم هاست

6- رهبران با کارهای فکری سرو کار دارند ولی مدیران ترجیح می دهند با افراد کار کنند واز فعالیت های مجرد اجتناب می کنند زیرا فعالیت های ذهنی مجرد، آنان را دلواپس می کند

7-در رهبری سلسله مراتب مطرح نیست ، هرکس بتواند برتصمیم گیری دیگری اثر بگذارد رهبر است وآنکه اثر پذیرد پیرو محسوب میشود ولی در مدیریت سلسله مراتب مطرح است وابزارهای نفوذ به طور سلسله مراتبی در اختیار مدیران قرار داده می شود

8- در رهبری عضویت ضرر ندارد . رهبری می تواند خارج از سازمان باشد وبرافراد سازمان نفوذ داشته باشد امادرمدیریت عضویت شرط است

    34 – منابع قدرت مدیر یا رهبر را کاملا" توضیح دهید .

    نفوذ از طریق تصور قدرت صورت میگیرد

   منابع قدرت مدیر دو منشاءدارد      1- قدرتهایی که مبتنی بر مناصب ومقام مدیران است مانند: 1- پاداش 2- تنبیه 3- عرفی (مشروع)

   2- قدرتهایی که مبتنی بر تواناییهای شخصی مدیران است مانند : 1- خبرگی  2- صلاحیت  3- اطلاعات

  35- خصوصیات وصفات ویژه  رهبری را بنویسید .

   1-هوش : ممعمولا" رهبران از پیروان خود با هوشتراند .کاررهبری با تجزیه وتحلیل مشکلات ومسایل پیچیده سرو کار دارد به همین دلیل رهبران باید افرادی با هوش باشند

   2- بیان رسا وبا نفوذ : بهره مندی رهبر از بیان رسا وبا نفوذ بسیار حائز اهمیت است زیرا با بیان رسا وبا نفوذ بهتر می توان دیگران را ترغیب  به اطاعت کرد

  3- بلوغ فکری ووسعت نظر : بلوغ فکری ووسعت نظر رهبر باید در حدی باشد که از ناکامی ها نا امید نشود واز موفقیت ها مغرور نگردد . رهبر باید از قدرت تحمل و صبر زیادی برخوردار باشد واحساس دشمنی وعداوت با دیگران را در تصمیم گیری ها ی خود دخالت ندهد

4- انگیزه موفقیت طلبی : رهبر باید از انگیزه درونی زیادی برای نیل به موفقیت بر خوردار باشد .به گونه ای که پس از نیل به یک هدف ٰ تحقق اهداف بالاتر ومهمتری را مد نظر قرار دهد

36- ویژ گیهای رفتاری مدیر کار گرا را بنویسید :

1-کاررا تعریف وچگونگی انجام  آنرا برنامه ریزی می کند

2- مسئولیت هریک از افرادرا برای انجام کار معین می کند

3- مسئولیت هریک از افراد رابرای انجام کار معین می کند

4- انجام واتمام کاررا تعیین می کند

5- نتایج عملکرد را پیگیری می کند

37- ویژگیهای رفتاری مدیر مردم گرا را بنویسید .

1-با افراد گرم وحمایتی برخورد می کند

2- ارتباطات اجتماعی راغبانه ایجاد می کند

3- به احساسات دیگران احترام می گذارد

4- نسبت به نیازهای کارکنان حساسیت نشان می دهد

5- به کار کنان اعتماد می کند

38- سبک سنج ارئه شده توسط بلیک وموتن را توضیح دهید

این سبک سنج درجات مختلف میزان تمایل رهبر به انسان گرایی ووظیفه گرایی را در 81 حالت نشان می دهد –این سبک سنج روی یک محور مختصات شکل می گیرد که در یک بعد آن میزان توجه رهبر به وظیفه ودر بعد دیگر میزان توجه رهبر به کارکنان مورد توجه قرار میگرد

39-از پنج حالت ویژه سبک سنج مدیریت حالت 1/1و1/9را توضیح دهید .

1/1- در حالت 1/1فقط تا حدی که به عضویت فرد در سازمان خدشه وارد نشود برای انجام کار ،تلاش میشود (تلاش در حداقل ممکن )

1/9- در حالت 1/9کارها به گونه ای تنظیم می شوند که تا حد امکان ،دخالت عواطف وروابط انسانی در کارایی سازمان کاهش یابد (0توجه حرف به وظیفه سازمان وکارایی)

40- از پنج حالت ویژه  در سبک سنج مدیریت ، حالت 5/5 و9/1 و9/9 راتوضیح دهید .

  5/5- در حالت 5/5 سعی می شود از طریق ایجاد توازن بین حفظ روحیه ی کارکنان وانجام وظایف ،بازدهی سازمان در حد مطلوب تامین گردد

   9/1-در حالت 9/1 نیازها ومسایل نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد وبرای ایجاد حسن رابطه تلاش میشود تا محیط دوستانه ای بوجود آید ولی کارها با  صبر وحوصله انجام می شود (توجه به حفظ روابط )

   9/9- در حالت 9/9جوی صمیمی ودوستانه ومبتنی براعتماد و احترام متقابل بین کارکنان بوجود می آید ودر نتیجه به دلیل معاونت ومشارکت صمیمانه افراد متعهد اهداف سازمان در حدی بسیار مطلوب تحقق می یابند

  41-سیستم 1و2از سیستمهای مدیریت (رهبری )از نظرلیکرت را بنویسید .

سیستم 1:  دراین سیستم رفتاری مدیر به کارکنان اعتماد ندارد ،هدف گذاری وتصمیم گیری ،به طور عمده در سطوح بالای سازمان انجام می شود واز طریق سلسله مراتب ابلاغ می گردد

   کارکنان از طریق تهدید وتنبیه به کار وادار میشوند روشهای تشویق نیز مبتنی بر ارضاء نیازهای حیاتی اولیه ونیازهای ایمنی است مراوده با فرا دستان همواره با ترس وعدم اعتماد است

  کنترل از سطوح بالا وبه صورت متمرکز اعمال می گرددوسازمانهای غیر رسمی مورد مخالفت قرار می گیرند ووجود آنها نوعی تعارض باد اهداف سازمان محسوب می شود

   سیستم 2: در این سیستم رفتاری ،مدیر در حد مطلوبی به کار کنان خود اعتماد دارد بسیاری از تصمیم ها ،در قالب چهار چوبی از پیش تعریف شده در سطوح پا یین سازمان اتخاذ می گردد برای ایجاد انگیزه از سازو کارهای تشویق وتنبیه استفاده می شود ورابطه ی مافوق وکارمند یا کارگر از جانب مافوق همراه با ترحم ودلسوزی واز جانب کارمند یا کارگر همراه با ترس و احتیاط است هدف گذاری در راس سازمان انجام میگیرد وتصمیم گیری ها نیز دررده های بالای سازمان اتخاذ می گردد ولی در فرا گرد کنترل تا حدی تفویض اختیار می شود سازمانهای غیررسمی نیز وجود دارند ولی در برابر اهداف سازمان از خود مقا ومت چندانی نشان نمی دهند 

42- سیستم 3و4 از سیتم های مدیریت ورهبری لیکرت را بنویسید .

سیستم 3: دراین سیستم رفتاری مدیریت به میزان قابل ملا حظه ای به کارکنان خود اعتماد دارد تصمیمات وخط مشی های عمده در سطح بالااتخاذ می شوند

 ولی میان مدیران وکارکنان ارتباطات دو طرفه بر قرار است این ارتباطات نسبتا" دو طرفه است هر چندگاهی از شیوه های متداول تشویق وتنبیه نیز استفاده میشود ولی برای ایجاد انگیزه در کارکنان آنان را تاحدی در جریان امور قرار می دهند وبرای آنان احترام قائل اند قسمت عمده فراگرد کنترل به سطوح پایین سلسله مراتب سازمانی تفویض می گردد واحساس مسئولیت دربرابر تحقق اهداف سازمان درهمه ی سطوح سازمان وجوددارد به همین دلیل سازمانهای غیررسمی (در صورت تشکیل)معمولا"از اهداف ومقاصد حمایت رسمی می کنند یا گاهی مقاومتی جزیی دربرابر آن ایجاد می کنند

سیستم 4: دراین سیتم رفتاری ،مدیران به کارکنان خود کاملا"اعتماد واطمینان دارند ارتباطات در مجاری افقی ،عمودی ومورب جریان داردوقدرت تصمیم گیری بطور وسیعی در سراسر سازمان توزیع می شود درفراگرد کنترل نیز عملا"دیگر رده های سازمانی مشارکت دارند وسازمانهای رسمی وغیر رسمی تقریبا"در هم ادغام می شوند بنابراین همه ی نیروهای سازمان برای تحقق اهداف تعیین شده تلاش می کنند

43- رهبری اقتضایی را توضیح دهید .

 توجه صرف به خصوصیات وویژگیهای رهبران ورفتار رهبری برای توصیف فراگرد رهبری کافی نیست زیرا فراگرد رهبری تحت تاثیر شرایط خاص و موقعیت ویژه ای که رهبر در آن قرار داردشکل می گیرد به همین دلیل بحث ضرورت ((انطباق رفتار رهبر با شرایط))مطرح میشود ،برخی از صاحب نظران رهبری را تابع سه عامل (رهبر ) (پیرو ) و(موقعیت ) میدانند ،این رابطه را تعریف می کنند   رهبری تابعی است از (رهبر ،پیروان ، وعوامل تعیین کنننده موقعیت)

44- نظریه ی رهبری اقتضایی فیدر را توضیح دهید .

  به نظر فیذر مطلوبیت وضعیت با سه متغیر قابل تبیین است

1-      رابطه رهبر وپیرو ( قدرت نفوذ شخصی رهبر) = احساس پیروان نسبت به رهبر ،میزان اعتماد واطمینان کارکنان به مدیر ،ودرجه ی وفاداری آنان به وی

2-      ساختار یافتگی کار =میزان یک نواختی وتکراری بودن یا تنوع وظایف ،میزان تعیین و  مشخص بودن یا ابهام آن

 3- قدرت منصب ومقام = میزان حمایت مافوق ها از مدیر ؛میزان قدرت تشویق وتنبیه مدیر

  اگر یک مدیرمنتفذ و دارای قدرت شخصی ضمن بهره مندی از حمایت مدیران ما فوق عهده دار کاری معین وتعریف شده باشد می تواند از سبک رهبری آمرانه ودستوری استفاده کند

  اگر مدیری مقبولیت وقدرت شخصی ناچیزی داشته باشد وبدون بهره مندی از حمایت مدیران مافوق عهده دار کاری نا معین و جدید گردد مجبور است از سبک آمرانه ودستوری استفاده کند در حالی که اگر موفقیت به گونه ای باشد که مدیر ضمن بهره مندی از حمایت سایر مدیران مافوق ،با کاری نسبتا" معین سرو کار داشته باشد واز نظر قدرت شخصی ومقبولیت نیز در حد متوسط ارزیابی می شود .باید از سبک رهبری میانه رو ومبتنی برروابط انسانی استفاده کند

                  

/ 0 نظر / 406 بازدید