زبان - استاد ارجمند دکتر شاه محمدی

 

زبان

مترادف

ترجمه

Different

Various

گونا گون – مختلف

Refer

A l lode

اشاره داشتن – اشاره کردن

Appreciation

Valve

قابل تحسین –چیزی افزودن

Colony

Team

مجموعه

nutrient

Food

ماده غذایی- ماده مغزی

Medium

Middle

میانی - وسط

behavior

Attitude

رفتار

Pattern

Model

طرح –الگو ،نقشه

Pioneer

First

ابتداعی – اولیه

Publish

Declare

انتشار – نشر

Complex

Involved

مجموعه

Whole

Au

کل – تمام

Include

Comprehend

شامل شدن

Capabilitie

Power

توانایی – قدرت

Acquired

get

بدست آوردن – گرفتن

society

The group of people

جامعه – اجتماع

Tool

implement

ابزار – آلت

Fragile

easily  broken

ترد- شکننده

Phenomenon

Phenomenal

پدیده –شکننده

Chang()

Alter-vary

تغییر-تبدیل – تعویض

Easily

Facile-simple

به سادگی

government

 

دولت

Merely

Just

صرفا – فقط

Ancient

Old

کهنه – قدیمی

Material

Physical

ماده

Remain

Stay

باقی ماندن

Reflect

Think

واکنش –منعکس شدن

Perception

Discernment

درک-مشاهده

Obviously

Evident

بدیهی – آشکار

Distinguish

Famous

معروف – مشهور

Set

Coterie

انجمن –جمع

Acquired

Assent

دریافت کردن-کشف و تعیین

Identity

Recognize

هویت –شناسایی

Complex

Complicated

پیچیده – مجموعه

Retain

Keep

احرازکردن –نگهداشتن

Background

Milieu

پس زمینه – سابقه

dominant

Predominant

حاکم –چیره-بارز

Eventual

Probably

احتمالی

Universal

General

جهانی-عمومی

People

The group of human

مردم

Example

Model

مثال – نمونه

Verbal

Oral

شفاهی

Division

Part

بخش –قسمت

Make

Form

ساختن

Possible

Feasible

ممکن – عملی – شدنی

Opinion

Belief

عقیده –باور- اعتقاد

Intelligent

Clever

با هوش

roles

‘’

قوانین

inplementation

‘’

کاربرد – پیاده سازی

possibly

‘’

ممکن

community

‘’

اجتماع - انجمن

develop

‘’

پیشرفت

transmittes

‘’

قابل پراکنی

opinion

‘’

نظر – عقیده

species

‘’

پول – سکه

relatively

‘’

منسوب – وابسته

intelligent

‘’

با هوش

ape

‘’

میمون

hierachy

‘’

سلسله مراتب

teenager

‘’

نو جوان

Experience

‘’

تجربه

Disappear

‘’

نا پدید شدن

Ceases

‘’

قطع کردن

German

‘’

آلمانی

American

‘’

آمریکایی

Identify

‘’

تعیین کردن

Themselves

‘’

خودشان – آنها

Universal

‘’

جهانی

Humanity

‘’

انسانی

Collectively

‘’

گروهی – جمعی

Example

‘’

نمونه – مثال

Communicate

‘’

مخابره کردن – ارتباط گرفتن

Verbal

‘’

شفاهی

Constructing

‘’

شکل دادن

Gender

‘’

نوع

Classify

‘’

رده بندی کردن

Kinship

‘’

خویشاوندی

Division

‘’

دسته بندی

versus

‘’

مقابل

privacy

‘’

خصوصی

Making

‘’

ساختن

leadership

‘’

رهبری – مدیریت

exist

‘’

زیستن

language

‘’

زبان

Manmade

‘’

ساخته دست انسان

excavation

‘’

گود برداری – حفر

pot

‘’

گلدان

Culture

‘’

فرهنگ

Litraturs

‘’

مطبوعات –ادبیات

Bacteria

‘’

با کتری

By

‘’

بوسیله

Primitive

‘’

اولیه – پیشین

Which

‘’

که

Limite

‘’

محدوده

survival

‘’

بقا

layer

‘’

لایه

level

‘’

سطح

bepart

‘’

قسمتی

trait

‘’

ویژگی

 

 

به کوشش دوست عزیزمون آقای بایرامی گل 

/ 1 نظر / 2 بازدید
پيروش

تشكر از لطف شما دوستان عزيز و زحمت كش. موفق و پيروز باشيد.