استاد ربانی

سوالات درس مبانی برنامه ریزی  (استاد ارجمند سرکار خانم ربانی)

 

تعریف برنامه ریزی از نظر آکاف :

برنامه ریزی یک فرآیندی است برای ارزیابی واتخاذ مجموعه ایی از تصمیمات مرتبط به یکدیگر قبل از نیاز به اجرای آنها .

با توجه به این اعتقاد که بدون اقدام عملی احتمال وقوع وضعیت مطلوب در آینده وجود ندارد و در صورت اقدام احتمال رسیدن به نتایج افزایش می یابد .

توضیحات مربوط به طبیعت برنامه ریزی به سه طریق صورت میگیرد .

 1. 1.      برنامه ریزی قبل از اجرای عملیات صورت میگیرد و چگونگی و نوع اجرا در آن مشخص میشود .
 2. 2.      برنامه ریزی در ارتباط با یک سیستم از تصمیمات است که با هم ارتباط متقابل دارند یعنی حداقل هر تصمیم با یک تصمیم دیگر در ارتباط است .
 3. 3.      برنامه ریزی یک فرآیندی است برای رسیدن به وضعیت مطلوب در آینده .

برنامه ریزی 2 بخش دارد :

 1. خوش بینانه و2. بدبینانه

وضع بدبینانه یعنی بدون انجام کاری احتمال وقوع وضعیت مطلوب وجود ندارد و برنامه ریزی خوش بینانه یعنی می توان اقدامی کرد تا شانس به وجود آمدن وضعیت مطلوب درآینده افزایش یابد .

خصوصیات تصمیماتی که نیاز به برنامه ریزی دارند :

اول اینکه تعداد آنها آنقدر زیاد باشد که نمی توان در مورد همه آنها یک جا اقدام کرد بنابراین باید برنامه ریزی به مراحلی تقسیم شودیا به نوبه خود برنامه ریزی شود .

دوم اینکه مجموعه تصمیمات نمیتواند جدا از هم باشد مسائل فرعی باید با  یکدیگر مرتبط باشند. در برنامه ریزی تصمیمات اتخاذ شده قبلی باید در نظر گرفته شود و در ارتباط با تصمیماتی که برای آینده میگیرند تجدید نظر گردد .با توجه به این دو خصوصیت مشخص میشود که برنامه ریزی یک عمل نیست بلکه یک فرآیند است در طول فرآیند برنامه ریزی در حال تغییر است و همه این تغییرات را نمیتوان درمحاسبه گنجاند  بنابراین نیاز به تجدید نظر یک برنامه به طور پیوسته احساس میشود .

چارچوب های زمانی برنامه ریزی :

 1. 1.      برنامه های بلند مدت که هدف ها و برنامه های راهبردی را شامل میشود (استراتژیک) که این نوع برنامه ها ممکن است بیش از 5 سال طول بکشد اگرچه افق زمانی هر برنامه از سازمانی به سازمان دیگر فرق میکند ودر محیط های پیچیده مدیران ممکن است نتوانند برای دوره های طولانی تر از 5 سال برنامه ریزی کنند بنابراین برنامه های راهبردی آنها دوره های کوتاه تری را در بر میگیرد ولی در یک محیط هایی با ثبات افق زمانی یک برنامه راهبردی 10 تا 20 سال هم میتواند باشد .
 2. 2.      برنامه ریزی میان مدت : برنامه ریزی میان مدت به طور عموم محدوده زمانی بین 1 تا 5 سال دارد و شامل هدف ها وبرنامه های کوتاه مدت است .
 3. 3.      برنامه ریزی کوتاه مدت : هدف ها وبرنامه های عملیاتی را شامل میشود وفعالیت هایی را تنظیم میکند که اگر در دوره زمانی یک سال یا کمتر انجام میشود .

 

 1. 1.      مدیران رده بالاtop level management                                                     
 2. 2.      مدیران سطح میانیmeddle level management                                         

    برنامه ریزی               سازماندهی                   هدایت

استخدام

کنترل

 

 

 

 

 

 

 1. 3.      مدیران سطح پایینlow level management                                                

 

 1. هراندازه یک مدیر به فعالیت های تولیدی واجرایی نزدیک تر شود فعالیت هایی که لازم است صرف هدایت شود بیشتر می شود.
 2. مدیران سطح بالا و میانی فعالیت های بیشتری را صرف برنامه ریزی و سازماندهی می کنند ونیروی کمتری صرف هدایت خواهد شد.

میزان فعالیت مدیران در مورد کنترل واستخدام تقریبا در سطوح مختلف مدیریت ثابت به نظر میرسد البته باید توجه داشت که اندازه های موجود در این شکل را نمی توان در مورد همه فعالیت ها به کار برد.

از نظر موریس از این جهت مهم است که توجه به تغییرات میزان فعالیت های اجزاء مدیریت در سطوح مختلف مدیریت داشته باشیم و آن را ثابت ندانیم.

 

اجزای برنامه ریزی :

 1. شناخت وتعیین هدف ها
 2. شناخت وتعیین منابع وپیش داشت های محیطی
 3. شناخت و تعیین سیاست ها ، رویه ها ، روش ها

نکته ) سیاست ها : اساسی ، کلی ، واحدی

شناخت وتعیین هدف ها  : اولین گام در برنامه ریزی تعیین هدف یا سلسله هدف هاست هدف ها نتایج یا حالت هایی از آینده هستند که رسیدن به آنها مورد نظر است ، هیچ برنامه ایی بدون داشتن هدف معنی ندارد هدف از برنامه ریزی تهیه برنامه است که فاصله بین دو طرح یا دو وضعیت در آینده را پرکند . یکی طرح اولیه و دیگری طرح مورد نظر نامیده می شود.

طرح اولی طرحی است که اگر هیچ برنامه ریزی نباشد به آن خواهیم رسید .

طرح دوم طرحی است که مایلم از طریق برنامه ریزی به آن برسیم . هدف های یک سازمان یا یک موسسه را به هدف های اصلی و فرعی تقسیم کرده اند .هر هدف اصلی را می توان به هدف های فرعی و هدف های فرعی را نیز به نوبه خود به فعالیت های فرعی واصلی تقسیم نمود. مجموعه هدف های یک سازمان باید به صورت سلسه هدف ها در برنامه مشخص گردد .

از هدف های اصلی هر موسسه یا سازمان بقا وتوسعه آن است ، بعضی از نویسندگان نیز هدف نهایی همه موسسات را تولید کار وخدمات می دانند. در همه سازمانها به جای یک هدف ، هدف های متعددی وجود دارد که بر اساس اهمیت تنظیم و به صورت یک مجموعه هدف در می آید.

مثلا هدف های اختصاصی جامعه می تواند شامل درآمد ملی ، اشتغال کامل ، کاهش نرخ تورم ، تعدیل درآمد این هدف ها لازم است طوری با هم هماهنگ شوند که  نتایج یکدیگر را خنثی نکنند ، چرا که رسیدن به یک هدف ممکن است باعث دوری از هدف های دیگر گردد ودر مجموع به سقوط سازمان یا جامعه ویا اینکه عدم دسترسی به هدف های اساسی آن بی انجامد. این موضوع درمورد اهداف و واحد های مختلف سازمان نیز صدق میکند.

مثلا اگر در یک موسسه تولیدی ، واحد آموزشی سطح مهارت کارکنان را به میزان زیادی افزایش دهد و همزمان با آن برنامه افزایش تولید از طریق نسبت ماشین های پیشرفته دنبال گردد ولی واحد فروش نتواند بازار لازم را برای عرضه کالا شناسایی کند یا قراردادهای فروش را به امضاء نرساند مخارج سنگینی بر کارخانه تحمیل خواهد شد .

ودرکارخانه در مجموع از این اقدامات نتیجه معکوس میگیرد.در تعیین هدف ها یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد وامکان وصل به این هدفها است در غیر این صورت هدف همیشه روی کاغذ خواهند ماند وبیشتر به یک سری خواسته های ایده آل تبدیل خواهد شد تا خواسته هایی که ارزش برنامه ریزی را داشته باشد.

شناخت و تعیین منابع : در تهیه یک برنامه پس از تعیین هدف ها همزمان با هدف ها لازم است منابع و زمینه هایی را که برای رسیدن به هدف در اختیار سازمان می باشد مورد بررسی قرار گیرد و اطلاعات مربوط به آن تهیه شود .منظور از منابع همان است که در اقتصاد به عنوان عوامل تولید شناخته شده سه عامل در اقتصاد نام برده میشود که عبارتند از کار (نیروی انسانی) ، سرمایه (ماشین آلات وتجهیزات) ، زمین (منابع طبیعی) در برنامه ریزی باید آمار اطلاعات مربوط به این منابع را دراختیار داشته باشیم . طبیعی است که هر اندازه اطلاعات ما مربوط به این منابع دقیق تر و بیشتر باشد برنامه ریزی با دقت بیشتری صورت میگیرد ونتایج به دست آمده با هدف های پیش بینی شده تطبیق بیشتری دارد.

پیش داشته های محیطی : در امر برنامه ریزی علاوه بر اطلاعات مربوط به منابع به اطلاعات دیگری نیز نیازمندیم که همان پیش داشته های برنامه ریزی با عوامل محیطی هستند .این عوامل خارجی هستند که در کنترل سازمان یا موسسه نیستند مثل سطح ثبات سیاسی ، میزان اشتغال در جامعه ، نرخ تورم ، درجه امنیت ، تغییرات تکنولوژی و ... مثلا : برنامه ریزی در سازمان هایی که در کشورهایی که بدون ثبات سیاسی انجام میشود به خاطر ترس از تغییر حکومت معمولا به صورت برنامه های کوتاه مدت می باشد .

مفهوم سیاست : سیاست ها استراتژی کلی برای رسیدن به هدف های سازمان را مشخص می کند و عبارتنداز:

مقرراتی که در چارچوب آنها حدود عملیات و تصمیمات تعیین میگردد.

سیاست ها به 3 دسته سیاست های اساسی ، سیاست های کلی و واحدی تقسیم می شوند که متناسب با سطوح مختلف مدیریت هستند بدون تعیین خط مش امکان تعیین حدود ومشخصات ساخت یک سازمان وجود ندارد و نمی توان سطوح مختلف مسئولیت ها را برای مدیران تعیین کرد.

تعریف سیاست های اساسی : سیاست های اساسیدارای برد زیاد هستند و تمامی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند ومعمولا توسط مدیران سطوح بالا یا بالاترین سطح مدیریت به کار گرفته میشوند.

مثال : دولت بگوید به تمام کارمندان دولت به اعضای یک سال کار یک ماه مرخصی داده شود .

تعریف سیاست های کلی : سیاست های کلی جنبه عمومی دارد. بخش بزرگی از سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد000و توسط مدیران سطوح میانی به کار گرفته می شود .

مثال : آن دسته از کارکنان که موسسه آنها در فصل معینی از سال کار ندارند باید مرخصی خود را درآن فصل بگیرند .

تعریف سیاست واحدی : سیاست های واحدی مربوط به واحد مشخصی از سازمان است و توسط مدیران سطوح پایین به کار گرفته می شود.

مثال : کارمند بیمارستانها در زمان جنگ نمی توانند مرخصی سالانه خود را یک جا تقاضا کنند .

مطالب فوق در مورد سیاست ها نشان می دهد که سیاست ها باید حتی المکان دارای قابلیت انعطاف باشند . هنگام تغییرات قادر به تطبیق خود با هدف ها سازمان باشند واز هماهنگی و وحدت نیز برخوردار گردند .

رویه ها از سیاست ها محدودتراند و جریان عملیات را در مدیریت مشخص ترمی سازند . به عبارت دیگر  رویه ها را می توان گام هایی دانست که از نظر زمانی به ترتیب تقدم برای رسیدن به هدف ها برداشته می شوند بنابراین رویه ها یک طرح یا یک جدول زمانبندی شده برای رسیدن به هدف هاست .

روش ها : چگونگی انجام کار را در هر یک از گام ها تعیین می کنند یا به عبارت دیگر نحوه اجرای برنامه زمانبندی شده را مشخص میکند . مثلا در یک سازمان مقرر میشود در ازای یک سال خدمت به کارمندان یک پایه داده شود . این یک خط و مش است .

اما توالی یا گام ها یا جدول زمانبندی اجرای این خط ومش مثل درخواست پایه از طرف کارمند ارزیابی آن ، تامین اعتبار آن ، صدور ، ابلاغ ، اجرا و . . .اینها همه قدم هایی پی در پی هستند که رویه را تشکیل می دهند.

روش ها نحوه اجرای این رویه ها هستند. مثلا در مورد پرداخت اضافه حقوق مربوط به کارکنان می توان مبلغ را توسط بانک پرداخت کرد یا مستقیما توسط حسابدار سازمان پرداخت شود . به طور کلی برنامه زمانبندی را رویه و نحوه اجرا  را روش می گوییم.

انواع برنامه ریزی :

 1. برنامه ریزی جامع ( استراتژیک )                                   
 2. برنامه ریزی عملیاتی ( اجرایی )
 3. برنامه ریزی تخصصی
 4. برنامه ریزی بر مبنای اهداف
 5.  برنامه ریزی بر مبنای استثنا ء
 6. برنامه ریزی اضطراری
 7. برنامه ریزی مقتضیانه
 8. برنامه ریزی شبکه ای

 

برنامه ریزی استراتژیک : با توجه به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی برنامه ریزی استراتژیک فرآیندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاش های آن برای رسیدن به اهداف و رسالت های بلند مدت  البته باید یادآور شویم که برنامه ریزی استراتژیک قبل از آنکه یک تکنیک و فن باشد یک نحوه  تلقی و باور می باشد که مدیران را به طرز تفکر دراز مدت و آینده نگری و پیش بینی افق های دور ترقیب می کند. در سازمانی که این باور واعتقاد وجود نداشته باشد بستر مناسبی برای رشد برنامه ریزی استراتژیک وجود نخواهد داشت .

خصوصیات برنامه استراتژیک : ( استراتژیک یا جامع )

 1. برنامه ریزی جامع انعکاسی از ارزش ها ی حاکم بر جامعه است . جهان بینی به ، اعتقادات و سنت های جامعه در برنامه ریزی جامع منعکس میشود . مثال : امور فرهنگی
 2. برنامه ریزی جامع  مسائل اساسی  واصلی سازمانها را در نظر میگیرد . ( پرسش هایی از قبیل اینکه برنامه ریزی امروز سازمان چه برنامه ریزی هایی هستند و برنامه ریزی های آینده چه باید باشند )
 3. برنامه ریزی جامع با مطرح ساختن اهداف بلند مدت مدیران را در انجام فعالیت هایشان هم جهت و هماهنگ می سازد.
 4. برنامه ریزی جامع دارای دید دراز مدت است و افق های دورتر را در سازمان مطرح می سازد .
 5. برنامه ریزی جامع در سطوح عالی سازمان شکل میگیرد . زیرا در این سطح است که تقریبا به گونه ایی همه جانبه اطلاعات لازم در مورد امکانات ومنابع سازمان و انتظارات و توقعات از آن متمرکز هستند .
 6. برنامه ریزی جامع فراگیر است و برنامه های عملیاتی سازمان را در بر میگیرد و به آنها جهت می دهد .
 7. برنامه ریزی جامع امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی سازمان را مد نظر دارد  و پیش بینی های خود را با توجه به آنها انجام می دهد .
 8. برنامه ریزی جامع عملیات واقدامات سازمان را در دوره های زمانی نسبتاً طولانی هماهنگ می کند و به آن یک پیوستگی و انسجام می بخشد .

 

 

فرآیند برنامه ریزی جامع از مراحل زیر تشکیل شده :

 1. تعیین وتدوین اهداف آینده سازمان
 2. شناخت اهداف و استراتژی های موجود در سازمان
 3. تجزیه وتحلیل شرایط محیطی سازمان
 4. تجزیه وتحلیل منابع وامکانات سازمان
 5. شناخت وضع موجود در سازمان
 6. تعیین تغییرات مورد لزوم در استراتژی
 7. تصمیم گیری در مورد استراتژی مطلوب
 8. اجرای استراتژی جدید
 9. کنترل وارزشیابی استراتژی جدید درعمل

مزایا و محدودیت های برنامه ریزی جامع :

مزایا :

 1. برنامه ریزی جامع در تصمیم گیری نقش راهنما را دارد و کار تجزیه و تحلیل و ارزیابی را ساده می سازد.
 2. برنامه ریزی جامع مخاطرات تصمیم گیری را کاهش می دهد و توفیق اقدامات مبتنی بر استراتژی های مصوب را تضمیین می کند .
 3. برنامه ریزی جامع با نگرش بلند مدت به پیش بینی آینده می پردازد بنابراین اطلاعاتی را در خود دارد بنابراین اقدامات دراز مدت مدیران مفید اند.
 4. برنامه های جامع نقش هماهنگ کننده بین برنامه های عملیاتی سازمان را انجام می دهند واقدامات واحد های مختلف را در یک مسیر جهت می بخشد.

 

 

 

محدودیت ها :

 1. به علت نیاز به هزینه های نسبتاً بالا برای برنامه ریزی جامع اغلب سازمان های کوچک امکان استفاده از آن را پیدا نمی کنند .
 2. این نوع برنامه ریزی احتیاج به زمانی طولانی دارد سازمانها برای برنامه ریزی جامع باید مدت زمان زیادی را وقت صرف کنند و مراحل مختلف این فرآیند را پشت سر بگذارند تا سیستم برنامه ریزی جامع بتواند شروع به کار کند بنابراین طولانی بودن فرآیند برنامه ریزی جامع از نظر بعضی سازمانها محدودیتی برای این نوع برنامه ریزی است .
 3. از نظر تخصصی نیز برنامه ریزی جامع به نیروی انسانی متخصص و دارای شرایط لازم احتیاج داردکه در دسترسی همه سازمان ها نیست .
 4. عدم انعطاف وثبات این نوع برنامه ریزی است . برنامه ریزی جامع از تفکری منطقی و منظم سرچشمه می گیرد و مدیران واعضای سازمان را موظف می کند تا بر اساس موازین از پیش تعیین شده حرکت کنند و پا از چارچوب خاص بیرون نگذارند. رعایت خطوط کلی و مسیرهای معین شده به وسیله برنامه ریزی جامع به قدرت خلاقیت و نوآوری فرد آسیب میرساند ولی به هر حالت در عصر حاضر و باگستردگی عملیات در سازمان های امروز هیچ راهی کارآمد تر از برنامه ریزی جامع برای پیشبرد اهداف سازمانی وجود ندارد وباید کوشید تا با فایق آمدن بر نقاط ضعف این برنامه ریزی حداکثر استفاده از آن به عمل آید .

برنامه ریزی عملیاتی ، تاکتیکی ، فنی یا اجرایی ( دکتر الوانی ) عبارت است از :

پیش بینی عملیات برای رسیدن به هدف های معین با توجه به امکانات و محدودیت ها و خطوط کلی ترسیم شده در برنامه ریزی جامع  به عبارت دیگر برنامه های اجرایی برای به اجرا درآوردن تصمیمات راه بردی طرح می شوند .

برنامه های اجرایی عبارت اند از :  تصمیمات کوتاه مدت که برای بهترین استفاده از منابع موجود با توجه به تحولات محیط اتخاذ می گردند .( دکتر سید جوادین )

 

 

مراحل برنامه ریزی عملیاتی :

 1. تدوین برنامه های کوتاه مدت مثل تنظیم بودجه و زمان بندی
 2. تعیین معیار های کمی وکیفی برای سنجش عملکرد و ارزیابی هزینه های اجرای عملیات .
 3. ارزیابی برنامه ها و تعیین موارد انحراف عملکرد از آنها
 4. تجدید نظر در برنامه ها و تهیه برنامه های جدید

تفاوت برنامه ریزی جامع و برنامه ریزی عملیاتی :

 1. برنامه های جامع چارچوبی به دست می دهد که عملیات و برنامه های حزبی سازمان را شکل می دهد و به آن جهت می بخشد .
 2.  برنامه ریزی جامع با خصوصیت فراگیر بودنش برنامه های حذبی سازمان را در بر میگیرد و آنها را هماهنگ می سازد .
 3. اصولا برنامه ریزی عملیاتی در سطوح میانی وپایین سازمان انجام می شود در حالی که برنامه ریزی جامع در سطوح عالی انجام می گیرد .
 4. تاکید برنامه ریزی عملیاتی بر کارایی و بازدهی است در حال که برنامه ریزی جامع به اثر بخشی نظر دارد.( در اثر بخشی منظور تعین هدف های اصلی واساسی و دستیابی به آنهاست اما در کارایی منظور آن است که به هدف های تعیین شده با حداکثر بازدهی برسیم. ) در برنامه ریزی جامع با هدف اثر بخشی می کوشیم تا کارهای درست را انجام دهیم  ( هدف های صحیح را انتخاب کنیم ) در حالی که در برنامه ریزی عملیاتی با کارایی تلاش در این است که کارها به درستی انجام پذیرد .
 5. در برنامه ریزی عملیاتی بیشتر بر منافع فعلی سازمان تاکید می شود در برنامه ریزی جامع توجه بیشتر بر منافع آتی می شود .
 6. در برنامه ریزی عملیاتی ساختار سازمانی و شرایط محیطی با ثباتی نسبی در نظر گرفته می شود.
 7. در برنامه ریزی عملیاتی روش های کار اغلب تجربه شده و متکی به دست آورد های گذشته است در حالی که در برنامه ریزی جامع روشهای نو وتجربه نشده نیز پا به عرصه می نهند .
 8. برنامه ریزی عملیاتی در مقایسه با برنامه ریزی جامع خطرات کمتری را همراه دارد .

 البته باید در نظر داشته باشیم که جدا ساختن این دو نوع برنامه ریزی از یکدیگر  ومرز بندی دقیق بین آن عملاً امکان پذیر نیست زیرا آنچه در برنامه ریزی جامع به عنوان هدف و خطوط کلی تعیین می شود در برنامه ریزی عملیاتی اجرا می شود و این دو نوع برنامه ریزی در عمل با یکدیگر پیوسته و جدایی ناپذیرند .

برنامه ریزی تخصصی :

 گاهی با توجه به ماهیت تخصصی برخی وظایف مدیریت برای انجام آنها برنامه ریزی می شود.مثلا الف : برنامه ریزی و کنترل تولید ب : برنامه ریزی نیروی انسانی ج :برنامه ریزی مالی و تنظیم بودجه .

برنامه ریزی بر مبنای اهداف :

 در این نوع برنامه ریزی مهمترین مسائل سازمان تعریف می شود وسپس با مشارکت کارکنان برای هر واحد یا قسمتی از یک واحد و نهایتا برای هر فرد شاغل هدف گذاری منظمی انجام میگیرد.

 برنامه ریزی بر مبنای اهداف برای ترکیب اهداف فردی وسازمانی به کار می رود و عقیده دارد که مشارکت همزمان رئیس و مرئوس در تبدیل اهداف کلی به اهداف فردی تاثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان دارد و تدوین پذیرش دوطرفه اهداف تعهد قوی تری را در کارکنان ایجاد می کند تا اینکه سرپرست یا مدیر یک جانبه هدف گذاری کرده و آنها را به زیر دستان تحمیل می کند .

مراحل برنامه ریزی بر اساس هدف عبارت است از :

 1. تعیین رسالت و ماموریت
 2. تعیین نتایج مورد انتظار
 3. تعریف شاخص های ارزیابی
 4. تعریف هدف های عملیاتی
 5. تنظیم برنامه های عملیاتی
 6. کنترل و نظارت

 

 

برنامه ریزی بر مبنای استثناء :

عبارت است از تعین هدف، تخصیص منابع  وشاخص های عملیاتی و واگذاری امور به ابتکار عمل به مسئولان واحد ها مدیریت سازمان تنها هنگامی که انحرافات عملکرد واحدی از برنامه های پیش بینی شده از حد معینی تجاوز کند در امور آن واحد دخالت خواهد کرد .

ابزارهای اساسی و متداول دراین روش عبارتند از: بودجه وهزینه های استاندارد حسابداری مدیریتی یا حسابداری مراکز مسئولیت ( حسابداری ، هزینه درآمد وسرمایگذاری )

برنامه ریزی اضطراری :

عبارت است از پیش بینی و معین ساختن عکس العمل ها و پاسخ مناسب به حوادث یا شرایط جدیدی که در اوضاع و احوال سازمان ممکن است اتفاق بیافتد .

برنامه ریزی مقتضیانه :

در این نوع برنامه ریزی گزینه های گوناگون قابل اجرا شناسایی می شوند و در صورتی که اعتبار برنامه اصلی به دلیل تغییرات محیطی بیش از حد کاهش یابد یکی از آن گزینه ها قابل اجرا خواهند بود این برنامه ریزی مبتنی بر اندیشیدن و پیش بینی قبل از عمل است. ولی هرچه محیط برنامه ریزی نا مطمئن تر باشد احتمال نا مناسب بودن فرضیه های اولیه با پیش بینی ها افزایش می یابد در چنین محیط هایی به طور مستمر مسائل و رخداد های غیر منتظرانه رخ می دهند و در نتیجه تغییر در برنامه ریزی را ضروری می سازد.

بنابراین بهتر است همواره در موقع برنامه ریزی ها پیش بینی شود که اگر کارها آنگونه که انتظار داریم پیش نرفت چه تغییراتی در برنامه ها ایجاد کنیم یا کدام برنامه ها را جایگزین کنیم تا مدیر با مشکل مواجه نشود.

جدول کارنما

       هفته

فعالیت

1/10/90

7/10/90

14/10/90

21/10/90

29/10/90

6/11/9

9/11/90

فعالیت الف

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت  ب

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت ج

 

 

 

 

 

 

 

تکنیک های برنامه ریزی :

برای برنامه ریزی اجرایی تکنیک های مختلفی ارائه شده یکی از ساده ترین این تکنیک ها جدول کارنما است که ضمن سادگی وسهولت استفاده در کار برنامه ریزی بسیار مفید است .

 این جدول فعالیت ها ارتباط و زمان اجرای آن را نشان می دهد. برای استفاده از جدول مذکور ابتدا با توجه به نوع فعالیت ها و زمان مصروفه برای آنها واحدی را برای زمان تعیین می کنیم .

مثلا واحد زمانی را روز ، هفته یا ماه درنظرمی گیریم و هر فعالیت را در ردیف های جدول درج و زمان آن را با هاشور مشخص می کنیم . مزیت اصلی جدول کارنما تعیین ونشان دادن فعالیت های متوالی و متقارن است و نحوه احتساب زمان آنهاست در صورتی که دو فعالیت با هم بتواند انجام شوند (متقارن باشند) زمان آنها کلاً یا بعضاً برهم منطبق خواهد شد و در صورتی که انجام یکی مستلزم به انجام دیگری باشد. متوالی باشند، تقارن زمانی وجود نخواهد داشت  و زمان هر فعالیت به طور مجزاء و مستقل به حساب می آید . بدین ترتیب جدول کارنما زمان واقعی انجام برنامه را نشان می دهد و توالی وتقارن فعالیت ها را مشخص می سازد.

به عنوان مثال اگر برنامه ها سه فعالت الف ، ب  و ج باشد که به ترتیب دو ، سه و پنج هفته به طول انجامد.زمان کل برنامه ظاهرا 10 هفته می شود .اما این پیش بینی در صورتی صحیح است که هر فعالیت متوالی باشند در حالی که اگر فعالیت ب وج متقارن باشند با استفاده از جدول کارنما مشاهده می شود که زمان کل برنامه هفت هفته خواهد بود .

مدل های شبکه ای برنامه ریزی :

امروزه اغلب برنامه ریزی های اجرایی با استفاده از مدل شبکه ای صورت می گیرد . روش های شبکه ای بر پایه دو روش pert و cpm می باشد که شباهت زیادی با هم دارند واستوار است .

فن بازنگری و ارزشیابی برنامه Program evaluation and rivew  technique                                             

Pert :

به معنی فن بازنگری وارزشیابی برنامه : این فن در سال 1958 برای هماهنگی کار چندین موسسه طرف قرارداد برای ساخت موشک پولاریس و برای استفاده زیر دریایی های آمریکا این فن ابداء شد.

شبکه pert نمودار گردش کاری است که توالی فعالیت های مورد نیاز برای تکمیل یک پروژه و زمان و یا هزینه های مربوط به هر فعالیت را نشان می دهد .

شبکه pert  سه عنصر اساسی دارد :

 1. رویداد
 2. فعالیت
 3. برآورد زمانی

1

3

2

                                                                              B                                       A

                                                                              6                                       8    

اولین عنصر رویداد : رویداد نشانگر آغاز وانجام یک فعالیت است ، رویداد محتاج هزینه وزمان نیست و در شبکه به صورت دایره نشان داده می شود که با یک عدد از اعداد هم داخل آن مشخص می شود.( کد گذاری )

دومین عنصر فعالیت : فعالیت ها اجزاء اصلی متشکله یک برنامه یا پروژه هستند این اجزاء از یک زمان مشخص شروع می شود و در زمان معین خاتمه می یابد و انجام آنها به صرف هزینه و زمان نیاز دارد . فعالیت ها در مدل های شبکه به صورت فلش یا بردار ثبت می شود و معمولا مشخصات فعالیت در بخش بالای فلش و زمان انجام آن در بخش پایین فلش درج می شود . جهت پیکان جهت انجام فعالیت ها را نشان می دهد و طول آن هیچگونه رابطه ایی با زمان انجام فعالیت ندارد.

رویداد 1 : آغاز فعالیت A

رویداد 2 : پایان فعالیت A  وآغاز فعالیت B

رویداد 3 : پایان فعالیت B

نکته : برای ترسیم شبکه باید موارد زیر رعایت شود.

 1. هر فعالیت درشبکه با 1 رویداد و به 1 رویداد ختم می شود بنابراین شبکه به عنوان یک مجموعه ای از فعالیت ها دارای 1 رویداد آغاز پروژه و 1رویداد انجام پروژه است ضمن آن که هر فعالیت آغاز و انجام مشخصی دارد .
 2. شماره ها نباید تکرارشود  .
 3. قبل از شروع یک فعالیت تمامی فعالیت ها پیش از آن باید تمام شده باشد و بین دو رویداد فقط باید یک فعالیت قرار گیرد .
 4. فعالیت ها باید طوری قرار گیرند که حلقه ایجاد نشود .
 5. فعالیت ها نباید یکدیگر را قطع بکنند .

عنصر سوم برآورد زمانی : زمان به 3 صورت محاسبه می شود .

 1.  زمان حداقل ( خوش بینانه )
 2. زمان محتمل
 3. زمان حداکثر (بد بینانه )

زمان حداقل : فرض بر این است که شرایط بسیار مناسب است و زمان را بدون در نظر گرفتن مشکلات در نظر می گیرند چنین حالتی فقط یک درصد احتمال دارد .

زمان محتمل: در این زمان حوادث احتمالی پیش بینی می شود و برای حوادث غیر قابل پیش بینی نیز زمان لازم در نظر گرفته می شود این بر آورد زمانی منطقی به نظر می رسد .

نصب قطعات شاسی 5

تولید قطعات شاسی 3

زمان حداکثر : فرض بر این است که وضعیت بسیار نامناسب است و هر فع

/ 0 نظر / 6 بازدید