آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی - استاد گرانقدر حبیبی

1-  منظور از کجروی بعنوان یک مسئله اجتماعی چیست ؟

جامع شناسان تاقبل از سال 1950 برای تحلیل و بیان کجروی با مشکلاتی مواجع بودند . زیرا این جامعه شناسان برخی رفتارهای آدمی را تحت عنوان کجروی و یارفتارهای ناهنجار طبقه بندی کرده اند .

منظور از کجروی یعنی انجام عملی که بصورت قانون شکنی و سرپیچی از آن باشد یا به عبارت ساده تر عمل کسی را که مرتکب جرمی می باشد کجروی و یا منحرف می گویند . و آن را خاص طبقات فقیر و تهیدست جامعه می دانستند و طبقات دیگر از کجروی بدور می دانستند .

این جامعه شناسان مفاهیم دیگری ازدلیل اختلا لات روانی ،مصرف غیر قانونی مواد مخدر ، فحشا و هم جنس بازی و خودکشی را نیز تحت عنوان کجروی مورد مطالعه قرار داده است بنابراین هر نوع رفتار دیگری نیز از رفتارهای فوق را هیچ وجه کجروی نمی دانستند .

2- منظور از درد اجتماعی چیست ؟

جامعه از افرادی تشکیل می گردد که دارای روابط و مناسبات اجتماعی می باشد . غالبا ناسازگاری هایی در مناسبات و روابط اجتماعی آنها صورت می پذیرد . که مطالعه آنها را درد شناسی اجتماعی می گوییم .

ریشه دردهای اجتماعی با توجه به فرهنگ هر جامعه و در هر زمان تفاوت دارد در حالیکه در مورد بیماریهای جسمی به توجه زمان ومکان در همه جا یکسان می باشد.

3- منظور از زنگ خطر چیست ؟

انحراف چراغ خطری است که نشان دهنده نواقص و کمبودهای جامعه است . غیبت از محل کار ، فرار از مدرسه ، شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و خدمات اجتماعی ، انجام کارهای زشت ، اطاعت کورکورانه قوانین و مقررات نشانه بی سازمانی است .

منحرف ممکن است با سرپیچی از مقررات به اطاعت کنندگان اجباری که دچار همان حالت هستند ولی ترجیح     می دهند  که قوانین را تحمل نمایند و هیچ گاه راضی به سرپیچی ازآن نمی شوند انحراف معمولا از محرومیت های اقتصادی و اجتماعی ناشی می شود .

 

4- منظور از آسیب های اجتماعی چیست ؟

به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی یا غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی روبرو می شود.

 

5-  منظور از خدمات اجتماعی چیست ؟

فعالیتی است حرفه ای که به افراد ، گروها و جوامع به منظوربالابردن ظرفیت آنها در انجام تکالیف و وظایف اجتماعی آنها در چارچوب اصول و قوانین جامعه عرضه می شوند. در واقع خدمات اجتماعی در برگیرنده قوانین        می باشد که هدفش بهبود محیط و وضع سلامت و افزایش سطح رفاه افراد جامعه است .

6- مددکار شهر کیست ؟

به افرادی که در باره یک واحد خدمات اجتماعی اطلاق میشود که با استقرار در نقاط مورد نظر و شناخت همه جانبه محیط اجتماعی و تحلیل وضعیت موجود به ارزیابی مسایل و مشکلات پرداخته و با ارتباط با مردم و بکار گیری ظرفیت ها و سرمایه های اجتماعی و با کمک سازمانها و نهاد های دولتی و غیر دولتی در جهت پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی به موقع و موثر اقدام می کنند .

7-  اعتیاد چیست ؟

عبارت است از یک بیماری مزمن و اولیه که از طریق نقص در کنترل مصرف مواد موثر بر سیستم اعصاب مرکزی و نیز نقض در کنترل رفتارهای ناهنجار مشخص می گردد .

ویژگیهای اصلی آن نیز عبارتست از :

تغییرات در خلق و خوی – مصرف مداوم داروهای اعتیاد آور ایجاد عوارض سو جسمی روانی و اجتماعی که همانند دیگر بیماریهای مزمن می توانند پیش رونده و عود کننده و کشنده باشد و عموما بخشی از آن با عث نقض قانون و تجاوز به حریم دیگران و آسیب رسانی به ساختارهای اجتماعی می شود.

8- مدد کار اجتماعی چیست ؟

خدمت حرفه ای است که بر دانش و مهارت های خاص قرار گرفته است هدف از آن کمک به افراد ، گروهها یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی ، اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی را بدست آورند .

 9- اثر فقر مالی در کجروی ها چیست ؟

در پیوند برخی از انواع کجروی ها با توجه به وضع اقتصادی مانند : تن فروشی ، گدایی ، برخی از دزدی ها ، بیماری های روحی و الکلی است ، شکی نیست بررسی های متعددی گواه بر آن است در پی یک بررسی نشان داده شده است که در ایتالیا اواخر قرن بیستم خانواده های فقر مالی 60درصد جمعیت را تشکیل می دادنند ولی جرایم مربوط به آنها 85درصد تا 90درصد کل جرایم بوده است . با تمام این احوال نباید چنین دانست که همه فقرا بزهکار هستند بقول دکتر برت اگر اکثر مجرمان و منحرفان فقیر باشند اکثر فقرا مجرم و بزهکار نیستند در میان اقتصادانان کلاسیک ، آدام اسمیت ، ریکاردو  به این امر توجه داشتند.

10- جریان اجتماعی شدن فرد در جامعه از دیدگاه ارسطو ، دورکیم ، کانت را توضیح دهید ؟

ارسطو:  اعتقاد داشت که انسان بر اساس فطرت و غریزه حیوانی است که اجتماعی می شود شاگرد افلاطون بود از فلاسفه یونان.

دورکیم : جامعه شناس معتقدبود که وجدان اجتماعی دارای وجود مستقل از وجدان افراد جامعه دارد کل افراد را بررسی می کند وجدان جمعی را مطرح می کند به فرد اهمیت نمی دهد به جامعه اهمیت می دهد .

کانت : معتقد بود مجموعه ذهن اجتماعی در مقابل اذهان (ذهن ها )فردی مستقل است .
جامعه شامل ما و همه انسان های دیگر است جامعه از من و ما و دیگری بوجود آمده است که با یکدیگر متفاوت هستند. فرد در جامعه و جامعه در فرد دوام و استمرار می یابد در مجموع اجتماعی شدن فرد از خانواده شروع و در جامعه ادامه پیدا می کند.

11- منظور از نقش های اجتماعی چیست ؟

نقش های اجتماعی موجود در یک جامعه را می توان بر اساس ویژگی های متفاوتی طبقه بندی کرد :
برخی از نقش ها ساده و برخی دیگر پیچیده هستند می توان نقش ها را بر اساس درجه ارزش اجتماعی هر کدام راطبقه بندی کرد : برخی از آنها را جامعه بسیار پردازش می داند و حال آنکه برخی دیگر اهمیت جندانی ندارد برای برخی از نقش ها تقاضای بسیار شدیدی وجود داردو در آنها مسئولیت های سنگینی نیز وجود  دارد . و در ردیف فعالیت های جدی بحساب می آید .

12- تطابق اجتماعی چیست ؟

تطابق اجتماعی یا سازگاریهای اجتماعی که بطور کلی سازگار شدن باحیات جمعی ( زندگی جمعی ) از مهمترین اصول در بررسی رفتاراجتماعی انسان است . در این تطابق انسان با اخذ قواعد و اصول با هنجارهای اجتماعی همانند شدن با دیگران را دست می دهند به یک تعبیر هر قدر در اجتماع هنجارها بیشتر اخذ گردد و مورد توجه و اجرا قرار گیرند تطابق اجتماعی بیشتر و در نتیجه انحرافات و آسیب ها کمتر خواهد بود.

 

13- بطورکلی نقش خانواده ازنظردخالت دربروز انحرافات اجتماعی به چند دسته مطالعه وبررسی می شود؟

*میزان سازگاری و کیفیت روابط عاطفی زن بر شوهر و دیگر کسانی که هسته اصلی خانواده را تشکیل می دهند و نیز نقش آموزش خانواده و اهمیت آن در رشد شخصیت *روابط فرزندو خانواده  *مسایل روانی و جسمانی ناشی از حیات خانوادگی .

 

14- چه عواملی در بروز انحرافات اجتماعی فرد تاثیر دارد ؟

*خصوصیات جسمی و روانی زن و شوهر  *سوابق اجتماعی و فرهنگی زن و شوهر*  کیفیت سازگاری زن و شوهر*  شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوادهای زن و شوهر و روابط آنها در قبل و بعد از ازدواج*حمایت یا عدم حمایت خانوادگی *روابط زن و شوهر و اثر کیفیت آن در جنبه های مختلف زندگی *تعداد فرزندان در خانواده *گسترده یا هسته ای بودن خانواده (گستره یعنی خویشاوندان ، هسته ای یعنی زن و شوهر با بچه یا بدون بچه )

*گرایش ها و آرمان های اجتماعی اخلاقی و اجتماعی و تربیتی والدین *روابط فرزندان از نظر خانواده و مدرسه .

15- افرادی که قدرت تطابق کامل با تغییرات جامعه را پیدا نمی کنند ممکن از به چند شکل عمل کنند ؟*به هر طریقی که شده سعی می کنند خود را تا حدودی با رسم تازه سازگار کنند * ممکن است روش اخلاقی معینی را انتخاب کند و سعی نمایند که آن را به جامعه تحمیل کنند . *با کجروی ها و کجرفتارهای مختلف ( جور به نظام ) به روابط موجود تعرض نمایند*گریختن از اجتماع و دچار شدن به بیماریهای روانی و یا آنکه از فرصتی که به آنان داده شده فرار کنند یا دست به خودکشی بزنند.

16- جامعه شناسان تاثیر تغییرات اجتماعی را در چند سطح مورد بررسی قرار می دهند ؟

درسطح کلان :اثرتغییرات درسازمان ، جامعه و ابعاد آن مثل خانواده ، مدرسه ویااقتصاد مورد مطالعه قرار می گیرد
 در سطح خرد :تاثیرتغییرات در سطح فرد و اموری مانند رفتارها و آگاهی های فردی مورد توجه قرار می گیرد .

 

با تشکر از جناب آقای شاقلانی برای جمع بندی و تهیه نمونه سئوالات

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
پيروش

با تشكر از دوستان عزيز كه زحمات زيادي در اين خصوص كشيدند.

پيروش

با تشكر از دوستان عزيز كه زحمات زيادي در اين خصوص كشيدند.