جامعه شناسی فرهنگی - استاد سرکار خانم بنکدار سخی

1 - جامعه شناسی چیست ؟

جامعه شناسی بعنوان یک رشته علمی مشخص در جستجوی شناخت انسانها همانند یک انسان اجتماعی است و مسائلی از قبیل
اجتماعات انسانی و تطابق با آنها ، آداب و رسوم و نهادها ، الگوهای ثابت و دگرگونیهای اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد .

2 - پدیده اجتماعی را تعریف کنید ؟

عبارتند از مو قعیت ها ، رابطه ها یا واقعیاتی که بتوانند بنحوی یک یا چند جنبه از جنبه های مختلف حیات اجتماعی را عرضه بدارند 

3 – پدیده های اجتماعی دارای چه ویژگیهایی هستند ؟ 

خارجی بودن – جبری بودن – عمومیت داشتن

4 – نظریه دورکیم در مورد پدیده اجتماعی را شرح دهید ؟

دورکیم در این مورد می نویسد : پدیده جمعی حالتی گروهی است که بر همه افراد تحمیل می شود و در همه بنحو مکرر به چشم می خورد . چون در کل است در جزء نیز هست نه اینکه چون در اجزاء هست در کل هم یافت می شود 

5 – برجسته ترین خصلت پدیده های اجتماعی چیست ؟

پیوندی است که میان پیچیدگی ، وسعت دامنه و غیر قابل پیش بینی بودن عواقب برخی از آنها وجود دارد

6 – جامعه را تعریف کنید ؟

یکی از مفاهیم بنیادی ، وسیع و در عین حال مبهم جامعه شناسی است که کاربرد آن از حوزه بررسی این رشته نیز فراتر می رود
در مفهوم گسترده کلمه جامعه به معنای اجتماعی از انسانها ، نباتات و حیوانات را شامل می شود

7 -  نظر ارسطو در خصوص جامعه چیست ؟

در نظر ارسطو جامعه در حکم موجود زنده ای است که تحت تاثیر قوانین ولادت و مرگ قرار دارد

8 – ابن سینا در مورد تشکیل جامعه چه نظری دارد ؟

به این نکته اشاره دارد که زندگی انسان از زندگی حیوان متمایز است ( تنوع احتیاجات انسان در مقابل وحدت احتیاجات حیوان ) و به علت تفاوت قابلیتهای افراد ( تقسیم کار ) افراد انسانی ناگزیر از برقراری نوعی تعاون میان یکدیگر هستند

9 – والتر باگهوت در مورد اهمیت مبارزه در راه زندگی و انتخاب طبیعی در تشکیل اجتماعات چه می گوید ؟

وی اظهار می دارد که افراد جامعه انسانی بر اثر آداب و رسوم با یکدیگر مربوط می شوند این آداب و رسوم به عادات مبدل می شود و عادات سبب یکسانی رفتار می شود 

10  - از نظر آگوست کنت جامعه شامل چه افرادی می شود ؟

جامعه شامل کلیه افراد زنده و مرده ای است که در فکر و ذهن نسلهای بعدی موثر بوده اند

11 – نظر کنت در مورد جامعه انسانی چیست ؟

جامعه بیش از تمام موجودات استعداد ترقی و پیشرفت دارد و عقیده داشت که نهاد های اجتماعی در حقیقت وظیفه برقراری نظم در جامعه را بر عهده دارند

12 – نظریه مشترک اسپنسر و فارابی در خصوص جامعه انسانی چیست ؟

نظریه اسپنسر را فارابی به شکل دیگری بیان می کند او معتقد است ضرورت طبیعی عامل تشکیل جامعه  است و آن را به موجود زنده ای تشبیه می کند و همانگونه که هریک از اعضاء بدن دارای وظیفه خاصی هستند اعضاء جامعه هم عهده دار نقش های مشخص هستند

13 – ادوارد وستر مارک جامعه را چگونه تعریف می کند ؟

جامعه را دسته ای از مردم تعریف می کند که با همکاری و تعاون با یکدیگر زندگی می کنند

14 -  نظر گیدینگز در مورد جامعه چیست ؟

جامعه را دسته ای از مردم تعریف می کند که به خاطر نیل به هدف عام المنفعه ای با همکاری و تعاون با هم زندگی می کنند

15 –  نظر رابرت مک ایور در مورد جامعه چیست ؟

 جامعه عبارتست از نظام روابط اجتماعی که در آن و بوسیله آن زندگی می کنیم

16 –  نظر ویلفرد دوپارتو در مورد جامعه چیست ؟

جامعه را جمعی از موجودات انسانی می داند که تحت تاثیر ارتباطات مشترک زندگی می کنند

17 -   نظر کلر و سمنر در مورد جامعه چیست ؟

جامعه را دسته هایی از افراد می دانندکه به اشتراک زندگی کرده وکوشش دارند با هم به تامین وسایل زندگی پرداخته و ادامه نسل دهند

18 – جامعه معمولا بر اساس چند الگو بررسی می شود ؟

3 الگو الف ) جامعه گروهی از افراد است که به شیوه ای کم و بیش منظم و سازمان یافته اند  ب ) جامعه بزرگترین گروهی است که فرد به آ ن تعلق دارد  ج ) جامعه در حکم نظامی از روابط اجتماعی برقرار میان افراد جامعه است

19 – روابط میان افراد بر چه اساسی صورت می گیرد ؟

 روابط میان افراد بر اثر نیازمندیها و مناسبات گوناگون انسانی صورت می گیرد

20 – به طور کلی جامعه شامل چه افرادی می شود ؟

 جامعه انسانی شامل عده قابل ملاحظه ای از انسانهاست که دارای سازمانها و تاسیسات خاصی هستند ، امور و مسایل مشترک دارند
 و انواعی از رابطه ها آنها را با هم پیوند می دهد

21 – در چه مواقعی می توانیم بگوییم جامعه ایجاد شده است ؟  

وقتی عده ای بنا به هدف و قصد خاصی گرد هم جمع می شوند و روابط موجود درمیان آنها مشخص باشد در این حالت جامعه ایجاد شده است

22 – به طور کلی جامعه شامل چه افرادی می شود ؟

جامعه تمامی افراد را همچون یک سازمان عظیم حیات در بر می گیرد – استمراری که درجامعه مطرح است از سطح فردی در
 می گذرد  افراد در جامعه ای که باید با آن تطابق یا بند بدنیا می آیند و پس از چندی از میان می روند این جریان دائمی است – هر جامعه ای دارایب استقلال عملی در کارکردها و ایفای نقش هاست – در هر جامعه برخی تفاوتهای داخلی از نظر روابط ، وظایف و نقش ها وجود دارد – مشارکت کم و بیش فعال و ارادی افراد برای آنها اساسا هو شیارانه درک شده است

23 – نظر مولف قابوس نامه در مورد انسان چیست ؟

 مولف قابوس نامه اشاره می کرد که انسان را غذا و جامه و منزل و همسر باید

24 – یکی از ضروریات کارکرد جامعه چیست ؟

نظام ارتباطی یکی از اولین ضروریات کارکرد جامعه هاست اعم از جوامع حیوانی یا انسانی

25 – ضروریات کلی کارکرد جامعه چیست ؟

نظام ارتباطی – نظام تولید  نظام توزیع – نظام جایگزینی – نظام نظارت اجتماعی

26 – عوامل زیستی موثر در حیات اجتماعی ازچند دیدگاه مورد بررسی است ؟

از 2 دیدگاه بدنی و روانی – برای زنده ماندن و سالم بودن انسان از نظر بدنی باید شرایط خاصی را رعایت کند

27 – سه نیاز اصلی انسان برای حیات اجتماعی را نام ببرید ؟ خوراک – پوشاک – مسکن

28 – چهار میل اساسی در انسان از نظر توماس را نام برید ؟

تمایل به کسب تجربیات جدید – تمایل به تامین – جلب توجه و تایید به دیگران – ابراز و جلب محبت

29 – مهمترین انواع انگیزه ها را از نظر ویلفرد دوپارتو را نام ببرید ؟

همزیستی و همکاری با دیگران – حفظ موجودیت و شخصیت فردی – محرک جنسی

30 – محیط در نظر عام چیست ؟

تمامی شرایط طبیعی و اجتماعی و فرهنگی است که می تواند بر زیست فرد یا گروه موثر واقع شود

31 – محیط در مفهوم خاص چیست ؟

در مفهوم خاص که مورد نظر ما می باشد کلمه محیط برای مجزا کردن عوامل طبیعی از عوامل اجتماعی – فرهنگی به کار می رود

32 – نظر منتسکیو در مورد شرایط طبیعی چیست ؟

وی می گفت که شرایط طبیعی در خصوصیات روانی ، جسمی و اجتماعی انسان موثر است به اعتقاد وی ساکنان نواحی سرد بلغمی مزاج ، کم عاطفه و احساس ، کم شهوت و بی باک هستند و از نظر جسمی قویتر و دلیرترند در مقابل مردم نواحی گرمسیر شهوت ران ، حساس ، جاه طلب و حریص بوده و از نظر جسمانی لاغر تر هستند

33 – عوامل تعیین کننده اقلیما چیست ؟

 عامل تعیین کننده اقلیما تنها درجه حرارات نیست بلکه مجموعه است مرکب از عوامل رطوبت ، ارتفاع با دو ماهیت خاک

34 – فواید و مضرات اشعه ماوراء بنفش را شرح دهید ؟

 این نکته را بشر از خیلی سال پیش می دانست نور خورشید دارای اشعه ماوراء بنفش است که اگر مقدار آن افزایش یابد سلولها را ازمیان می برد و ایجاد سوختگی می کند اما اگر مقدار کم آن برای ارگانیسم ضروری است چرا که ترکیب شیمیایی ویتامین D  را امکان پذیر می سازد این عمل از نظر متابولیسم و تغییر و تبدیلات کلسیم ضرورت دارد

35 – ضرب المثلهای ایرانی در مورد آب را بنویسید ؟

 آب آبادانی است  –  آب به آبادانی می رود –  آب داند که آبادانی کجاست –  آب در دست یزید افتاده

36 – سورتمه چیست و از چه جنسی ساخته می شود و چه مصارفی دارد ؟

اساسی ترین وسیله حمل و نقل در میان اسکیمو ها بویژه آن گروههایی که هنوز در انقیاد طبیعت زندگی می کنند با توجه به پوشیده بودن
زمین از یخ و برف سورتمه است که از استخوانهای حیوانات ساخته می شود و چند سگ تنومند با سرعتی حدود 40 کیلومتر آن را به حرکت در می آورند

37 – از نظر هالبواکس مرفولوژی اجتماعی متکی به چیست ؟

مرفولوژی اجتماعی اساسا متکی به مظاهر حیات جمعی است و اگر توجه خاصی به مظاهر مادی دارد علت آن است که در وراء آن بتواند
گوشه ای از روانشناسی جمعی را نشان دهد

38 – گونه های اصلی مرفولوژی اجتماعی چیست ؟

 مذهبی ، سیاسی ، اقتصادی و جمعیتی

39 -  گونه شناسی اجتماعی بر پایه چه نظام هایی مسلط بوده است ؟

معمولا بر اساس ضابطه قرار دادن یک عامل مسلط بوده است برخی به عامل جمعیتی توجه داشته اند  ، برخی به عامل فنی ( سنگ ، گل  فلز ، ماشین و ... ) برخی به نظام ارتباطی  ، برخی به روش های شناختی و یا نظام اقتصادی

40 – سیر تحولی جامعه انسانی را از نظر ماکسیم کوالو فسکی شرح دهید ؟  

الف – خانواده نیمه متشکل که در آن نظام مادر نسبی وجود دارد ب – قبیله که در آن ملاک شناسائی افراد تغییر می کند و پدر نسبی رواج دارد ج – ملوک الطوایفی که اساس آن بر حکومت دسته های مختلف است و مدت زیادی  در دنیا دوام داشت د – دمکراتیک که نظامی است مبتنی بر مساوات و آزادی                     

 41 - ضابطه خواجه نصیر الدین طوسی را در طبقه بندی اجتماعی بشری شرح دهید ؟

در طبقه بندی اجتماعات بشری ضابطه ای است اخلاقی بر این اساس جامعه ها به دو گونه اصلی تقیسیم می شوند مدینه فاضله و مدینه غیر فاضله در بحث از مدینه غیر فاضله خواجه نصیر الدین طوسی از سه نوع جامعه مختلف نام می برد که در حقیقت هر سه دسته انواعی انحرافی به حساب می آیند و به نامهای مدینه جاهله ، مدینه فاسقه و مدینه ضاله خوانده شده اند لازم است اشاره کنیم که از انواع فوق به اعتقاد این فیلسوف حالتی ایستا ندارند و به عل گوناگون مکن است فاضله به غیر فاضله مبدل شود

42 – فرهنگ چیست ؟

 فرهنگ شیوه عمومی زندگی گروه یا گروه هائی از مردم است

43 – عوامل پیوند دهنده انسانها به یکدیگر چیست ؟

عناصر فرهنگی از قبیل عادات ، سنت ها ] اعتقادات  ، ارزشها و نقاط نظر مشترک انسانها را به یکدیگر پیوند می دهند و وحدت اجتماعی خاصی را بوجود می آورند

 

44 - مبانی اساسی فرهنگها را نام ببرید ؟

عناصری مانند زبان ، مناسک و مراسم ، سنت های اسطوره ای ، پوشاک ، مسکن ، صنایع ، هنرها و علوم همه سازنده مبانی اساسی فرهنگ هستند

45 – به طور کلی فرهنگ را به چند پایه می توان خلاصه کرد ؟

می توان خلاصه کرد که فرهنگ مجموعه ای است که نسل به نسل انتقال می یابد ، عناصر آن بر روی هم انباشته می شود
 از محلی به محل دیگر نشر می یابد  ، دست به گزینش می زند ، می تواند ابعاد تخصی پیداکند ، به برخی پاره فرهنگها تقسیم می شود
و بالاخره دستخوش بحران می گردد

46 – حیطه کارکردهای فرهنگ را شرح دهید ؟

فرهنگ ضابطه هایی در جهت اجتماعی کردن و مراقبت از فرزندان برقرار می کند ٰ فرهنگ وجود آورنده نظام آموزشی است ٰ فرهنگ فراهم آورنده ارزشهاست فرهنگ بوجود آورنده قهرمانانی است که سرمشق سایرین قرار می گیرند نهایت اینکه حیطه کارکردهای فرهنگ بسیار گسترده است و علاوه بر آنچه ذکر شد مواردی مانند مشخص کردن نیازهای اقتصادی ٰ برقراری وسایل نظارت اجتماعی و تنظیم رابطه میان انسان و عوامل فوق طبیعی را نیز شامل می شود 

47 – نظریه رالف لینتون در مورد فرهنگ و شخصیت چیست ؟

رالف لینتون اشاره کرده است جامعه فرهنگ و شخصیت بنحوی با یکدیگر پیوستگی دارند که به نظر می رسد پژوهندگان به هنگامی که سعی می کنند آنها را از یکدیگر جدا کنند دچار اشتباه شوند

48 – مفهوم اجتماعی شدن را توضیح دهید ؟

اجتماعی شدن استناد به تمامی تجربیاتی است که از طریق آنها اعضای جوان و تازه وارد جامعه فرهنگ و اجتماع خویش می آموزند و این وقتی است که ما از دیدگاه اجتماعی به این مفهوم نگاه می کنیم

49 – روشهای اجتماعی کردن کودکان را نام ببرید ؟

سرکوب گرانه – توام با مشارکت

50 – انتظارات جامعه ا ز فرد از طریق فرآیند اجتماعی شدن آموخته می شود یعنی چه ؟

الف – اصول مرتبط با نظم و انظباط روزمره که در حکم مهارتهای اصلی برای زندگی در جامعه هستند مثل : روشهای شستشو یا خوردن

ب – آرزوها که ارزشها و هدفهای مورد تاکید جامعه را در بر می گیرد مثل : انگیزه ها موفق شدن یا ثروتمند شدن 

ج – مهارتها که عبارتند از آن دسته از آموختنیها که از طریق آنها نیل به هدف و آرزوها امکان پذیر می گردد مثل معاملات بزرگ

د – نقشها که عبارتند از الگوهای رفتاری که برای کسب و حفظ پایگاههای اجتماعی رعایت آنها لازم است

51 – عوامل اجتماعی کردن را نام ببرید ؟

بطور کلی می توان جامعه را در تمامیت خویش عامل اجتماعی کردن دانست – میان جامعه در مفهوم گسترده و فرد بسیاری از گروههای کوچک نقش واسط را بازی می کنند و در حقیقت این گروهها عوامل اصلی اجتماعی کردن هستند

 

52 – راههای انتقال فرهنگ کدامند ؟

فرهنگ از طریق زبان و سایر نماد ها انتقال می یابد با اینکه در میان برخی از انواع حیوانات صدا نوعی وسیله ارتباطی محسوب می شود اما اصوات دارای نقش موثری در انتقال فرهنگی نیستند انسان از طریق زبان گذشته و حال و آینده را با هم مرتبط می کند 

53 – سرمایه فرهنگی چیست و چگونه تشکیل می شود ؟

اصطلاح سرمایه فرهنگی که در سالهای اخیر متداول گشته است در حقیقت از طریق قیاس با سرمایه مالی مورد توجه بوده است
سرمایه اجتماعی از مجموعه روابط و شناختهائی که فرد می تواند به منظور تجهیز برای دفاع یا غلبه بر موقعیتها در جامعه فراهم آورد تشکیل می شود

54 – سرمایه های فرهنگی را به چند دسته می توان تقسیم کرد ؟

3 دسته 1 - حالتهای ذهنی و درونی 2–  عینی و برونی  3 –  نهادی و سازمان یافته از طریق مدارک رسمی یا تحصیلی

55 – ویلیام گراهام سمنر جامعه شناسی در زمینه فرهنگ را به چند دسته تقسیم می کند ؟

3 دسته : شیوه های قومی – رسوم اجتماعی – قوانین که هنجارهایی هستند که توسط مقامات دولتی برقرار می شوند

56 – طبقه بندی فرهنگ بر چند گونه است به اختصار توضیح دهید ؟

طبقه بندی فرهنگ به دوگونه مادی و غیر مادی نیز حالت کلاسیک دارد بر این اساس فرهنگ مادی در برگیرنده آن عناصری از فرهنگ است که حالت شیئی دارند و مواردی مانند وسایل حمل و نقل مسکن و لباس  و ... در مقابل فرهنگ غیر مادی یا معنوی فاقد تظاهر خارجی مستقیم هستند مانند ایدئولوژی مذهب فلسفه اعتقادات و ارزشهای اجتماعی

57 – راث بنه دیکت فرهنگها را به چند گونه بیان می کند ؟

دوگونه فلسفی و پهلوانی

58 – پاره فرهنگها به چه چیز گفته می شود ؟

پاره فرهنگ عبارتست از فرهنگی کوچکتر در داخل یک فرهنگ بزرگتر که علیرغم ویژگیهای خاص آن بعنوان جزئی از یک
 نظام فرهنگی گسترده به حساب می آید

59 – انواع پاره فرهنگ را نام ببرید ؟

پاره فرهنگهای منطقه ای - پاره فرهنگهای روستایی - پاره فرهنگهای مبتنی بر طبقات اجتماعی – عضویت در پاره فرهنگهای نژادی
 پاره فرهنگهای ملی یا قومی - پاره فرهنگهای مذهبی - پاره فرهنگهای شغلی – ضد فرهنگ

60 – تاخر فرهنگی را توضیح دهید ؟

فرهنگ را اگر از افق زمانی مورد بررسی قرار دهیم مشاهده خواهیم کرد که همواره در حال تغییر است حتی در جانعه هایی که در مقیسه با ما به نظر می آید ساکن باشند از آنجا که الگوهای فرهنگی یک جامعه در تمامیت خود از شیوه های قومی و نهادها و سایر عناصر به هم پیوسته و منسجم تشکیل شده است تغییر در بخشی از فرهنگ سبب ایجاد تنش و فشارهایی در بافت یا سایر قسمتهای فرهنگ خواهد گردید در این حالت ضرورت یا نیاز به تطابق و تنظیم مجدد فرهنگ سبب خواهد شد ساخت کلی فرهنگ مجددا به تعادل برسد که احتمالا منجر به دگرگونیهای تطابقی خواهد شد و البته با گذشت زمان که جامعه شناسان این حالت را تاخر فرهنگی می نامند

61 – مفهوم تاخر فرهنگی از نظر اگبورن چیست ؟

وی معتقد ا ست کلیه اجزا یک فرهنگ با هم تغییر نمی کند برخی از عناصر سریعتر از دیگر جنبه ها پیش می رود و بقیه رشد کمتری دارند که نتیجه این امر تاخر فرهنگی است

62 – خانواده را تعریف کنید ؟

خانواده یک واحد اجتماعی است مشتمل بر دو یا چند نفر که باهم زندگی می کنند و از طریق خون ازدواج یا فرزند پذیری به هم پیوند می خورند در واقع خانواده گروهی از انسانها ست که بر محور پیوندهای خویشاوندی سازمان می یابد و در هر جامعه ای نوعی نظام نهادین اساسی به شمار می رود

63 – نظر دیویس را در مورد خانواده شرح دهید ؟

او خانواده را گروهی از افراد  می داند که روابط آنان با یکدیگر بر اساس همخونی شکل می گیرد و نسبت به یکدیگر خویشاوند محسوب
 می شوند

64 – نظر مالینوفسکی را در مورد خانواده بیان کنید ؟

مالینوفسکی مردم شناس لهستانی الاصل انگلیسی خانواده را قراردادی می داند برای بوجود آوردن فرزندان و حفظ و نگهداری آنان

65 – کارکردهای خانواده را چگونه می توان گروه بندی کرد یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

1 - تنظیم روابط جنسی و مشروعیت بخشیدن به آن : روابط جنسی و تنظیم و مشروعیت بخشیدن به نیازهای جنسی توسط خانواده صورت می گیرد و انتظار می رود که روابط جنسی عموما بین زن و شوهر استمرار یابد شکی نیست که اگر این نیازها وجود نداشت خانواده نیز تشکیل نمی شد 2- تولید و تداوم میراث ژنتیکی 3 – اجتماعی شدن کودکان و تداوم میراث فرهنگی

66 – انواع خانواده را نام ببرید ؟

خانواده گسترده -  خانواده هسته ای

67 – انواع خانواده گسترده را نام ببرید ؟

پدر مکانی – مادر مکانی

68 – مفهوم زن جایی چیست ؟

همان خانواده مادر مکانی است که داماد از خانواده پدری جدا شده و در خانه پدر زن زندگی جدید خود را آغاز می کند

69 -    خانواده هسته ای را توضیح دهید ؟

خانواده هسته ای ساده ترین شکل خانواده انسانی و در برگیرنده دو نسل – پدر و مادر و فرزندان – است که باهم زندگی می کنند در واقع خانواده هسته ای از زن وشوهر و فرزندان که هنوز ازدواج نکرده اند تشکیل می شود و تقریبا به طور کامل از سایر بستگان جدا می گردد و اینان گاه به دیدار یکدیگر می روند

70 -  خانواده هسته ای و گسترده به چند دسته تقسیم می شود ؟

خانواده خواه هسته ای باشد خواه گسترده تا آنجا که به تجربه هر فرد مربوط می شود آنها را می توان به خانواده های راهیابی و خانواده فرزند زایی تقسیم کرد

71 – تابو را تعریف کنید ؟

قدیمی ترین مجموعه قوانین غیر مدرن بشری است در ساده ترین مفهوم به معنی شخص یا چیزی است که تماس با آن ممنوع و
 لازم الاجتناب است و شامل برخی محرمات می گردد

72 – ازدواج چیست ؟

/ 4 نظر / 20 بازدید
حسین نیری

عزیزان من سپاسگزارم.[ماچ]

زهرائی

سلام دمتون گرم خیلی حال دادین:دردوبلاتون بخوره توسرامثال حمید سماواتی که هر وقت بهش زنگ میزنی یا خوابه یادرحال کوفت کردنه

ازیتا

سلام علی جان نمیدونم بعدازامتحان چرا اینقدرتوروناراحت دیدم امیدوارم مشگل خاصی نباشه همکلاسی شما

احسان

جالب بود لذت بردم که مفاهیم و موضوعات جامعه شناسی را به صورت تطبیقی و فرد به فرد بازگو کردید . لطفا بعضی سخنان جامعه شناختی معصومین را هم اضافه کنید تا کار کامل تر شود.