جزوه و نمونه سئوالات مبانی حقوق (استاد ارجمند سرکار خانم طاعتی)

 

مشغول تلفنمشغول تلفنتوجه .........توجه...........توجهمشغول تلفنمشغول تلفن

مشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفن

پیرو آخرین کلاس استادعزیزمون سرکار خانم طاعتی و لطف ایشان بخشی از سئوالات حذف شد که من سئوالات حذفی را به رنگ قرمز در می آوردم تا دوستان ماشاا... خمیازهخمیازهخمیازه کمتر مطالعه بفرمایند.

پی نوشت :

خودمم زیاد از خمیازه دور نیستم.

 

 

١- ریشه اختلاف میان طرفداران اصالت فرد و اصالت جمع را بنویسید ؟

١- کاهش قدرت طبقه حاکم و توجه به حقوق فردی

 

توضیح :

 

تاریخ زندگی بشر ستم هایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یادنمی برد . قربانیان این جنایات همیشمه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند . احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است . گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که ( قواعدی برتر از اراده ی حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کنند ) مانعی در راه تجاوز حکومت ها ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی عدالتی ها موجه سازند .

 

2-توجه به اجتماع

 

توضیح :

 

انسان موجودی است مستقل و با خواسته ها و نیاز های خود ، شخصیتی ممتاز از دیگران دارد . ولی زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد . زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره ی گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مسأله درباره ی هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورت های این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تأمین کدام یک از آنها است . از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسئل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است . بعضی طرفدار اصالت فرد و تأمین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورت های زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده اند

 

٢- مبنای حقوق از نظر اصالت فرد چیست ؟

مبنای حقوق از نظر اصالت فرد عدالت می باشد

الف : قواعدی برتر از اراده طبقه حاکم
ب : قابل اجرا بدلیل گرایش فطری طرفداران حقوق (فطری یا طبیعی)

٣- مبنای حقوق از نظر اصالت جمع چیست ؟

مبنای حقوق از نظر اصالت جمع اقتدار حکومت است

الف : بر اساس اراده طبقه حاکم
ب: قابل تغییر ناشی از سیر تاریخی جوامع و تغییر حکومت ها

۴- نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد را بیان کنید؟

١- هدف : تأمین منافع و آزادی های فردی و حمایت از آنها

٢- طرح دو مفهوم :

الف - واژه آزادی : انجام آزادانه فعالیت های مختلف برای تأمین منافع خودشان

ب- واژه قرار داد اجتماعی : جامعه فرع است بلکه اصل نیست و ضامن بقای افراد در برابر تجاوز دولت هاست

٣- حاکمیت اراده : اعمال حقوقی را عادلانه می سازد ( کاری که بر اساس اراده خود شخص صورت گیرد)

 

۵- انتقادات وارده بر نظریه اصالت فرد را بیان کنید ؟

١- حیات فردی در گرو حیات جمعی است

٢- تأمین منافع همیشه منافع جمع را تأمین نمی کند

٣- حاکمیت اراده همیشه باعث برقراری عدالت نمی شود مگر اینکه طرفین همیشه از نظر اقتصادی شرایط تقریباً برابری داشته باشند

۶- نتایح اصالت فرد را بیان کنید ؟

١- از نظر سیاسی : تأمین حداکثر ازادی ملت ها از طرف دولت ،چرا که بقای آنها ناشی از حمایت مردم است

٢- از نظر اقتصادی : تأمین منافع فردی در نهایت منجر به تأمین منافع جمع می شود

٧- نظریه حقوق اجتماعی یا اصالت جمع را بیان کنید ؟

١- هدف تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در جامعه

٢- حقوق محصول زندگی اجتماعی است

٣- فرد ساخته اجتماعی است که در آن زندگی کرده است

۴- وابستگی افراد به گروه ها

۵- تعیین تکالیف برای افراد در برار گروه ها و بلعکس از طریق قانون .

٨- انتقادات وارده بر نظریه اصالت جمع را بیان کنید؟

١- قدرت مطلق طبقه حاکم است

٢- نادیده گرفتن حقوق فردی (هردو زیان آور است زیرا منجر به تأمین منافع طبقه حاکم می شود)

٣- انحصار قانون در دست طبقه حاکم ( این امر باعث عدم تأمین آسایش ملت ها می شود)

٩- قاعده حقوق را تعریف نمایید ؟

قاعده ایی الزام آور است که بمنظور ایجاد نظم در زندگی اجتماعی انسان ها تشکیل شده است و ضمانت اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است 

١٠- ویژه گی های قاعده حقوقی را نام برده و توضیح دهید ؟

١- الزام آور  :

الف - امری = مثل شوهر که موضف است نفقه زن را پرداخت نماید.

ب - تکمیلی یا تفسیری = مثل تعیین محل سکونت با شوهر است ،مگر اینکه قید شود یا مشخص و واگذار شود

٢- ضمانت اجرا : قاعده حقوقی می بایست ضمانت اجرا داشته باشد

الف - در سطح داخلی = از طرف دولت ضمانت اجرای می شود

ب- در روابط بین المملی = 

- عدم ضمانت اجرا : نبود اجبار - نداشتن ترس 
- وجود ضمانت اجرای : مسئولیت های سیاسی دولت ها

٣- کلی بودن : عدم تأکید بر شخص معین ( کلی بودن قواعد حقوق از صفات اساسی آن است زیرا برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود برسد، باید مقید به شخص معین نباشد و قانونگذار نمی تواند برای هر یک از افراد اجتماع حکم خاصی مقرر کند پس ناپار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت های فردی در نظر بگیرد و برای آن قاعد وضع کند.

۴- اجتماعی بودن : تنظیم و اداره زندگی ( اداره زندگی اجتماعی را حقوق بر عهده دارد )

١١- مفهوم اخلاق چیست ؟

اخلاق ناظر بر وجدان است و هدف آن تأمین آرامش درونی انسان هاست و در آن هیچ اجباری نیست

12- مفهوم حقوق چیست ؟

حقوق حاکم بر روابط شخص با دیگران است و هدف آن تأمین آرامش بیرونی انسان هاست و وجود آن اجباری است

13- رابطه حقوق و اخلاق را بیان کنید ؟

هماهنگی میان حقوق و اخلاق عملاً منجر به اجرای آسانتر قعده حقوقی می شود

14- تفاوت حقوق و اخلاق را بیان کنید ؟

الف - تفاوت در هدف :

1- اخلاق : به اصلاح معایب شخص می پردازد و بر وجدان نیز حکومت می کند

2- حقوق : به حفظ صلح و نظم در اجتماع بیش از پاکی روح و حسن نیت توجه دارد

ب- تفاوت در ضمانت اجرا :

1- اخلاق : بر وجدان فرد تأثیر می گذارد و باعث بازدارنده انسان است و تنها جنبه درونی دارد

2- حقوق : از طرف دولت تضمین می شود و قانون گذار به عنوان وسایل اشخاص را ناگزیر از اطاعت آن ها می سازد

15- رابطه حقوق و مذهب را بیان کنید ؟

1- مذهب مهمترین نیروی سازنده حقوق

2- غیر قابل انکار بودن اثر عقاید مذهبی در تدوین و اجرای قانون

3- توجه دادرسان به قواعد مذهبی (پایبندی مقامات قضایی به اسلام)

4- استناد به منابع معتبر اسلامی در صورت عدم حکم قانون

16- تفاوت حقوق و مذهب را بیان کنید ؟

1- حقوق متکی بر قدرت است و مذهب متکی بر اعتقاد

2- منشاء مذهب احکام الهی است ولی منبع حقوق قانون است

3- قانون ساخت عقل ناقص بشری است ولی مذهب ساخت شرع است

4- حقوق ناپایدار است ولی مذهب پایدار

 

 ١٧- شاخه های علم حقوق را نام ببرید ؟

الف- حقوق داخلی یا ملی

ب- حقوق خارجی یا بین الملل

18- ویژگی های حقوق داخلی یا ملی را نام ببرید ؟

1- محدود به دولت و ملت معین ( حقوقی که به ایران و مردمانش طعلق دارد)

2- تعیین شکل اداره حکومت ( مثل جمهوری اسلامی _ پادشاهی _ لائیک و...)

3- یکسان در سراسر کشور( در تمام کشور این حقوق بطور یکسان اجرا خواهد شد)

4- عدم وجود عامل خارجی( معامله دو ایرانی در ایران  بدون وجود عامل خارجی)

 

19- ویژگی های حقوق خارجی یا بین الملل را نام ببرید؟

1- عدم محدودیت بر دولت و ملت معین

2- مرتبط با رابطه دولت ها و سازمان های بین المللی

3- وجود عامل خارج

 

20- شاخه های حقوق داخلی یت ملی را نام ببرید ؟ 

1- حقوق خصوصی

2- حقوق مدنی

 3- حقوق اساسی

21- حقوق خصوصی را تعریف کنید ؟

حاکم بر افراد و هدف آن تأمین منافع اشخاص است

 

22- موفله حقوق مدنی را نام ببرید ؟

الف- اشخاص : وضع معدنی زندگی اشخاص مانند انتخاب اسم

ب- خانواده : حقوقی که به نکاح ، خدایی نکرده طلاق ،تکالیف زن و شوهر در برابر هم ، حضانت و ارث

ج - حقوق عینی : حقوق مستقیم انسان بر اشیاء مثل مالکیت خودرو ، ماشین و ..

حقوق دینی : تعهدات ............> 1- ایجاد دِین (معاملات) 2- زوال دِین (عدم وفای به عهد) 3- دلایل اثبات دِین (سند)

 

 ٢٣- حقوق اساسی را توضیح دهید ؟

الف - حقوق مربوط به طبقه حاکم با مردم( مثل : انتخابات)

ب- حقوق مربوط به حکومت کنندگان با یکدیگر ( با تأکید بر جنبه سیاسی)

 

 24- حقوق کیفری را توضیح کنید ؟

 متأثر از قواعد اخلاقی است که شامل آدم کشی و دزدی می باشدکه اینها منع قانونی دارند و این دو را بر حسب درجه بندی جرایم به عمد و غیر عمد تعیین مجازات می کنند

25- حقوق مالیه را توضیح دهید ؟

 مالیات ، عوارض ، بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات که بر بودجه عمومی نظارت می کند و زیر نظر مجلس می باشد

26- حقوق اداری را توضیح دهید؟

 الف - شامل اشخاص حقوقی  مثل وزارت خانه ها و ادارات دولتی (مثل رابطه سازمان ها با مردم)

ب- فعالیت های دیوان عدالت اداری که ضامن تأمین منافع افراد در برابر تجاوز دولت هاست

27- حقوق کار را توضیح دهید ؟

 حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست که شامل مدت کار و حداقل دستمزد می باشد که این امر باعث تعیین شرایط کار در هر صنف از طریق اتحادیه ها با نظار دولت است

28- آیین دادرسی را توضیح دهید؟

 حقوق قضایی : تضمین و حمایت از حقوق مدنی است 

29- منابع حقوق را نام ببرید ؟

1- قانون

2- عرف

3- رویه قضایی

 

30- قانون را تعریف کنید ؟

مجموعه قواعد الزام آور که توسط قانون گذار رفع می شود.

31- انواع قانون را نام ببرید و توضیح دهید؟

1- خاص : وضع قوانین از طریق مجلس با تشریفات معین

نکته : این قوانین را از این جهت خواص می شمارند که تنها از طریق مجلس وضع می شود 

2- عام : تمام مصوبات مجلس و دولت

32- مراحل وضع قانون را نام ببرید ؟

مجلس به عنوان قوه قانون گذار :

1- پیشنهاد متن

2- بررسی و تصویب : از طریق آراء اکثریت

3- امضاء قانون : توسط رئیس جمهور جهت قابلیت اجرایی شدن آن که این امضا جنبه تشریفات دارد 

4- ابلاغ و انتشار قانون : از طریق روزنامه رسمی کشور 

 نکته : مهلت اجرای قانون : 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور ( تا همگان از آن باخبر شوند)

33- جنبه های طبقه بندی قوانین از جهت اعتبار و قدرت را با ذکر توضیحات بنویسید ؟

1- قانون اساسی :

الف- حاکم بر اساس حکومت ، تعیین صلاحیت قوای مملکتی  ، حقوق و آزادی های فردی 

ب- تعیین مبنای جدید برای حکومت جدید در صورت سرنگونی حکومت سابق

ج- غیر قابل تغییر ، مگر در شرایط خاص و از طریق گروه خاص

2- قوانین عادی :

الف- تصویب آن از طریق اکثریت آراء نمایندگان مجلس

ب- اجرای آن از طریق قوه مجریه و قضائیه

ج- امکان تغییر قانون سابق با تصویب قانون جدید

3- احکام قوه مجریه : تنظیم امور اجرایی از طریق وزراء( تصویب نامه ، بخشنامه های و...)

34- قلمرو حکومت در چند بخش مطرح می شود با ذکر توضیحات نام ببرید؟

1- قلمرو قانون در مکان:

الف- در داخل کشور و بر تمام اشخاص و اموال ( اصل محلی یا درون مرزی بودن قانون)

ب- وجود استثناء در برخی موارد از جمله قوانین شخصیه(نکاح ،طلاق و ...)

2- قلمرو قانون در زمان :

الف- اثر قانون نسبت به آینده

ب- عدم  اثر قانون نسبت به گذشته (مگر در موارد استثناء) 

 ج- حکومت قانون بر تمام امور آینده (اثر فوری بودن قانون)

35- عرف در حقوق را تعریف کنید؟

الف-  انجام اعمالی از طرف اکثریت مردم در جامعه معین به طور مکرر و ارادی

ب- استفاده از عرف در صورت عدم حکم قانون

36- تفاوت عرف و قانون چیست ؟

در عرف :

الف - عرف در اثر تکرار و گذشت زمان است

ب- عرف ناشی از نیاز های اجتماعی است

اما

در قانون :

الف- یکباره وضع می شود و عدم نیاز به تکرار و گذشت زمان

ب- ناشی از اراده اکثریت نمایندگان مجلس

37- رویه قضایی را تعریف کنید ؟

الف- غیر قابل پیش بینی بودن تمام مسائل در قانون

ب- تغییر و تحول در شرایط زندگی و شکل گیری مسائل تازه به اقتضای زمان

الف و ب : ابلاغ نمایندگان به دادرس برای تعیین حکم جهت تکمیل قانون

 

 

 

دوستان عزیز بدلیل اینکه امتحان مبانی حقوق سرکار خانم طاعتی قبل از امتحان جامعه شناسی سرکار خانم همتی برگزار می شود ابتدا نمونه سئوالات حقوق را در وب گذاشتیم تا شما همکلاسی های خمیازهخمیازهخمیازه از آن بهره ببرید

یه چیز دیگه اگر نظر ندید خیلی نامردید و به استاد سفارش میکنیم حالتون رو بگیره شیطان

 

 

صادقی - مقصودی
ساعت : 23:17 دقیقه ( ما بخاطر شما ... سریال فاصله ها رو هم ندیدمگریه)(قابل توجه استاد عزیزخجالت)

 مهم مهم

 برای قانون اساسی هم قوه قضائیه و قوه مقننه و وظایف رهبری را مطالعه بفرمایید

/ 4 نظر / 258 بازدید
saeid akbar

thank u for everything my dear celassmate that s very nice and usefull i ll wish you are pas all the examination have nice time bye

سمیرا گودرزی

آقای صادقی وآقای مقصودی دستتون درد نکنه که به فکر ماها هستید یکم فقط قرمزاشو بیشترکنید عالیترمیشه اصلاکلا همه روقرمز کنید خیالمون راحت بشه ولی مرسی مرسی مرسی خوب بود

saeid akbar

sallam khasteh nabashid dastetooon dard nakooneh .in jame shenasi ham bezarid mamnoon misham dastetoon dard nakooneh

عباس وامیر وفرزانه

خیلی ممنون . واقعا دستتون درد نکنه. خدا کنه ترمهای دیگه ام شما باما همکلاس باشید تا ما بتونیم بازم از شما لقمه حاضر واماده بگیریم . وگرنه ما که از این کارها بلد نیستیم بازم از این کارها بکنید.