آگوست کنت

209 سال از تولد آگوست کنت می گذرد. امروز اگر از هر جامعه شناس و آشنا به علوماجتماعی درباره او بپرسیم، اغلب بیش از آن که از خود کنت بدانند، بر نقدهای راجع بهاندیشه های او تسلط دارند. اما به نظر می رسد ابتدا باید این متفکر فرانسوی قرننوزدهم، موسس و واضع جامعه شناسی، پدر اثبات گرایی و پوزیتیویسم و گسترش دهندهاومانیسم را شناخت، بعد از آن، نقد او را گفت.

 

وی بی شک یک ساختار شکن بزرگ در محیط هرج و مرج زده فرانسه قرن 19 بود، او مصداقبارز آن نقش هایی است که در جدول فشار اجتماعی رابرت مرتون ناهمنوا، ناهنجار ونوآور تلقی شده اند. کنت در زمانی که فرانسه کودتاها و دیکتاتوری ها و ناپلئون هارا تحمل می کرد و در حالی که خود با شکست های عشقی و واخوردگی های دانشگاهی مواجهبود، در عین حال تدریس می کرد و می نوشت و ایده پردازی می کرد. او در مراحل مختلفاندیشه اش، بر ضدیت با مذهب که مد عصر روشنگری است دامن می زند، بر علم اثباتیتاکید ویژه می ورزد، جامعه شناسی جدید (گرچه کج دار و مریز اما به هرحال یک جامعهشناسی علمی را) تاسیس می کند، علوم اجتماعی را لایق روش و وظیفه اثباتی می داند وجامعه شناسی و علوم طبیعی، هر دو را دارای ویژگی مشترک در روش تلقی می کند، علوماجتماعی را سرآمد همه علوم و پیچیده ترین و اثباتی ترین علوم برمی شمرد، این علم ودر کنار آن بشریت را تا عرش بالا میبرد تا آنجا که باید پرستیده شود! خود را نهتنها دانشمند که پیامبر عصر مدرن می داند و با حتمیتی بی مثال از آینده روشن بشریتدر سایه مذهب اثباتی انسانیت دم می زند.

گرچه کنت بیش از آن که سعی کند عالم علماثباتی باشد، خواهان پیامبری مذهب اثباتی بود و گرچه تلقی اش از جامعه شناسی همانفیزیک اجتماعی بود که ابتدا به کار می برد، اما  اگر تنها به خاطر همان ساختار شکنیهای مورد اشاره و تاثیراتش بر اثبات گرایی دنباله دار علوم اجتماعی ، اومانیسم رسوخکرده اش در اندیشه حقوق بشر امروزی، نگاه کل گرایانه به جامعه و منظر تکامل گرایانهبه تاریخ، توجه به ایستایی و پویایی جامعه، وضع اصطلاح ((جامعه شناسی)) و  شعارهنوز باقی مانده اثباتی اش روی پرچم کشور برزیل و...  اگر به واسطه همین تاثیرات هماو را لایق شناختن بدانیم، کافی است. کنت را باید شناخت (البته نه با اکتفا بهنوشته هایی از این دست!) اگر می خواهیم جامعه شناسی و ریشه هایش را بشناسیم.

زندگی

آگوست کنت auguste comte  در 19 ژانویه 1798 در شهر مونپلیه فرانسه زاده شد.وی که در خانواده ای کاتولیک و طرفدار  سلطنت متولد شد، دراوان جوانی از مذهب کاتولیک دست کشید و به افکار آزادی خواهانه و انقلابی روی آورد. در سال 1814 در مدرسه پلی تکنیک قبول شد اما به علت تعطیلی این مدرسه توسط دولت،درس را رها کرده و مدتی را مجبور به تدریس خصوصی در پاریس شد. کنت که در نوجوانینحیف و ظریف و دچار انواع بیماری ها بود (م 5/ص 37) از سال 1817 منشی ((سن سیمون)) می شود و تا سال 1824 به این کار ادامه داد  و همکار و دوست وی باقی ماند و مقالاتو کتابهایی را در صنعت و سیاست و... به رشته تحریر درآورد. اما این آشنایی و دوستینتیجه خوبی نداشت و به علت برخی مسائل که کنت سوء استفاده سن سیمون می خواند بهجدایی دردناک این دو دانشمند منتهی شد و خود کنت بعدها گرچه خود را از برخی جنبه هامدیون تفکر سن سیمون می دانست اما از این واقعه با عنوان درس تلخی که در نوجوانی ازیک شیاد منحط گرفته، یاد کرده است.
در کل، زندگی کنت مملو از ناراحتی و فقر  وناکامی بوده است. از لحاظ عشقی نیز وی زندگی پرمخاطره ای تجربه کرده است، او در 27سالگی (سال 1825) به علت آنچه یک محاسبه جوانمردانه می خواند با یک روسپی ازدواجکرد که بارها با فرار و ترک خانه از سوی آن زن مواجه شد و بالاخره به طلاق با اورضایت داد و در نهایت این مسئله را ((تنها اشتباه حقیقتا مهم زندگی خود)) برشمرد. در طی این سالها کنت از تالیف و تدریس غافل نبود، گرچه کرسی دانشگاهی مهمی نداشتاما در جمع شاگردان خود و از سال 1826 دروس عمومی فلسفه اثباتی را تدریس می نمود وکتابهایی از جمله ((سیستم سیاست اثباتی)) را به چاپ رسانید.

فشار زندگی و زن ومشکلات روحی، آنچنان بر کنت تاثیر گذاشت که به دستور پزشکان مدتی را  در یک مرکزپزشکی روانی به استراحت مطلق پرداخت اما بعد از 8 ماه با وجود مخالفت دکترش از آنجاخارج شد و البته بعد از مدتی دچار حالت مالیخولیایی شده و با انداختن خویش دررودخانه سن خودکشی کرد، این وضعیت ادامه داشت تا آن که پس از سفری دوباره بهزادگاهش تا حدودی بهبودی یافت. اما در طی سالهای بعد از 1830 هنوز با مشکلات روانیو فقر و تنگدستی و سرخوردگی دانشگاهی مواجه بود، در سال 1844 از دانشگاه اخراج شد ودر حالی که می رفت دوباره به وضعیتی روانی مبتلا شود با عشق به زنی از طبقه اشراففرانسه، زندگی اش تغییر یافت، گرچه این مسئله نیز دیری نپایید و با مرگ آن زن بهعلت بیماری سل این عشق افلاطونی نیز به شکست انجامید.
به هرحال، کنت با وجوداین زندگی پرتلاطم در فرانسه ای آکنده از کودتا و درگیری و هرج و مرج و... از تالیفو تحقیق درباره موضوعات مختلف علمی دست نمی کشید، در هندسه، ستاره شناسی، فیزیک،  ریاضیات و فلسفه و جامعه شناسی، می نوشت و سخن می راند و فلسفه اثباتی را پروبال میداد. نقل است که کنت به بهداشت مغزی یا پاک مغزی نیز عقیده داشت و کمتر به آثار واندیشه های دیگر افراد مراجعه می کرد و به تدریج با توجه به تغییرات فکری اش، خودرا نه تنها یک اندیشمند که پیامبر دوران جدید برشمرد و در سال 1846 بود که مذهبانسانیت را اعلام رسمی نمود. او دو سال بعد نیز به تاسیس انجمن علمی پوزیتویستی دستیازید  و او که از قبل از سی سالگی تا مرگش دائم در تلاش و تحقیق علمی و نشر عقایدشبود، بالاخره در 58 سالگی در 5 سپتامبر 1857 در پاریس و در آغوش شاگردانش دیده برجهان فرو بست. ( 1، بخش زندگی کنت(

برخی کتابهای او:

1 – سیستم سیاست اثباتی (1824)

2 – ملاحظات فلسفی درباره علوم و دانشمندان (1825)

3 – ملاحظاتیدرباره قدرت معنوی (1825)


4 –
دروس فلسفه اثباتی (1830)

5 – رساله مقدماتی درهندسه تحلیلی (1843)

6 – گفتارهایی درباره ذهن اثباتی (1844)

7 – رساله فلسفیدر ستاره شناسی برای همه (1844)

8 – سیاست اثباتی یا رساله جامعه شناسی در تاسیسمذهب بشریت (1851)

9 – شرعیات اثباتی یا شرح مختصری از مذهب همگانی (1852)

10 –ترکیب ذهنی  یا سیستم همگانی تلقی های خاص حال عادی بشریت (1854) ( 1، ص 139 تا 141).

مراحل سه گانه اندیشه کنت

برای آشنایی از شمایکلی اندیشه کنت، تقسیم بندی ((ریمون آرون)) جالب به نظر می رسد. وی در توصیف سیرتفکر کنت و براساس کتابها و رساله هایی که او به رشته تحریر درآورده، سه مرحلهاساسی را در اندیشه و نظریات کنت تفکیک کرده است.

1 – مرحله اول بین سالهای 1820تا 1826 که شامل جزوات گوناگون آگوست کنت به عنوان یک فارغ التحصیل جوان پلی تکنیکاست. او در این مرحله راجع به جامعه زمانه خود تفکر می کند و از همین جاست که برآنمی شود که جامعه از الهی بودن و ماورائی بودن به سمت علمی و صنعتی شدن حرکت می کند.

/ 1 نظر / 54 بازدید
فاطیما

با سلام بسیار خوب تدوین شده است.اندیشه های دیگر نظریه پردازان کلاسیک را هم به همین ترتیب نمایه کنید تا دانشجویان و دانش پژوهان با نظریات جامعه شناسان اشنا شوند. با تشکر بدوی