سوالات و پاسخ درس جامعه شناسی هنر- استاد زمانی

 

تحولات فرهنگی در جامعه چگونه ایجاد میگردد در واقع حیات اجتماعی و فردی آدمی از گهواره تا گور، دشتخوش یک سلسله تحول و تبدیل است. همانطور که تن کودک روز به روز تواناتر و نیرومند تر می شود و به موازات این تکامل جسمی و ظاهری، اندیشه و حیات درونی او نیز تکامل میپذیرد، محیط فیزیکی و اجتماعی وی نیز

دائماً در حال تغییر و گسترش می باشد.

تقسیم بندی تغییرات اجتماعی را از نظر تالکوت پارسونز را نام برده و توضیح دهید  تغییراتتعادل: در این نوع تغییر، بدون این که در سیستم اجتماعی دگرگونی حاصل شود، تعادل موجود جای خود را به تعادل جدیدی می دهد . به عبارت دیگر، سیستم به صورت یک مجموعه باقی می ماند. وی عقیده دارد که دگرگونی در تعادل پدیده ای عادی و دائمی در حیات سیستم اجتماعی است.

تغییراتساختی: چنانچه نیروهای موثر در دگرگونی بسیار قوی باشند و چنانچه فشاری که از خارج و داخل بر سیستم اثر می گذارد نیرومند باشد تغییری که حادث می شود از تغییر تعادل به کلی متفاوت است. به صورتی که باعث دگرگونی عمیق در کل سیستم می شود و این تغییر را تغییر ساختی می نامند .

سه دوره تکامل بشر از نظر مک لوهان را نام برده و یکی را توضیح دهید دوره نخست:دوره زندگی بشر ابتدایی و مقارن با قبل از کشف الفبای صوتی است . در این دوران دانستنیها برابر بوده و اختلافاتی میان افراد از لحاظ دانش آنها وجود نداشت و زندگیشان در حد حواس طبیعی آنها بود. در این دوران، ارتباطات جنبه سمعی و بشری داشت و پیام از فردی به فرد دیگر منتقل میشد. همه گرد هم جمع بودند و امور به طور دسته جمعی مورد بحث و گفتگو قرار میگرفت.

دوره دوم: دورانی است که مقارن با کشف الفبای صوتی بود در این دوران توازن قبلی به هم خورد و برتری حس باصره نسبت به حواس دیگر به وجود آمد. الفبای صوتی که بیان مفاهیم و تنظیم آن به صورت مطلب نوشته شده، یک نوع تمرکزحواس و مذاقه شخصی را ایجاب می کرد مستلزم نوعی انزوا جویی بود و این هم با زندگی قبیله ای گذشته منافات داشت. این خصوصیات و به مرور زمان پیدایش خط و ابداع صنعت چاپ باعث شد که روحیه و ذوق بشر متأثر از خواص آن شود .

دوره سوم: این دوره مقارن با پیدایش ارتباط الکترونیکی و وسایل ارتباط جمعی الکتریکی و الکترونیکی است . از نظر تاریخی و زمانی گام بعدی در تحول ارتباط ابداع شیوه های الکترونیکی یعنی تلگراف و تلفن بودهاست این دو وسیله از نظر تکنیکی بسیار شبیه به یکدگرند اما به لحاظ کاربرد اجتماعی کاملاً متفاوتاند

رابطه هنر و تکنولوژی در جامعه کنونی را تشریح کنید  دغدغه سرنوشت هنر در جامعه کنونی، برای بسیاری از ما اهمیت دارد. زیرا با گسترش عقلانیت ابزاری و رشد تکنولوژی شرایط جدیدی بر زندگی حاکم شده است. فیلسوفانی مانند مارتین هایدگر، تئودور آدورنو، والتر بنیامین، ژان بودریار وهربرت مارکوزه کوشیدند تا به دغدغه خود مبنی بر جایگاه هنر در جوامع امروزی و رابطه هنر با تکنولوژی پاسخ دهند. این مقاله نیز با استناد به اندیشه این فیلسوفان به بررسی رابطه هنر با تکنولوژی می پردازد. این که جایگاه هنر در جامعه کنونی کجاست؟ آیا هنر در فرایند مبادله ای شدن ارزشش را از دست می دهد و اثر هنری مانند کالاهای دیگر به فروش می رسد؟ آیا هنر می تواند مصون از سلطه عقلانیت ابزاری و تکنولوژی بر جامعه، نقش منجی داشته باشد؟ جواب این

سوال ها را هر یک از فیلسوف ها به طریقی داده اند

هنر سرمایه داری از نظر مارکوزه به چه صورتی در جامعه شکل میگیرد توضیح دهید مارکوزه معتقد است تکنولوژی در جامعه نوین به توتالیتاریسم می رسد. او تکنولوژی را ذاتاً منفی نمی دانست، بلکه مانند مارکس کاربرد و نحوه استفاده از آن را در جامعه سرمایه داری نادرست می پنداشت . مارکوزه به تلویزیون و کاربردش در اجتماعی کردن و ساکت کردن مردم تاکید می کند. به عقیده او تلویزیون با ورزش های توده ای و استفاده نادرست از سکس مردم را به توده هایی منفعل و خنثی بدل می کند. تلویزیون با اجتماعی کردن به سرکوب فردیت و تضادها می انجامد انسان ها را به توده هایی همسان بدل می کند

رابط متقابل تاثیرات هنر و جامعه را تشریح کنید رابطه هنر با فرد و جامعه همواره رابطه ای بحث انگیز بوده است، علت شاید وجود تضادی است که میان قلمرو فرد و خلق و درک اثر هنری با مقولات دیگر اجتماعی بویژه سیاست وجود دارد. این تضاد ها ناشی از این نکته مهم است که برای سیاست تمامی پدیدارها تنها به وسیله تبدیل میشوند(به همین دلیل نیز سیاست یک دستگاه زاینده قدرت تلقی نمیشود، سیاست در حقیقت یک دستگاه مبدل قدرت اقتصادی به نظم اجتماعی آنهم، از نوع تحمیل شده و قانونی آن است در حالیکه در فرهنگ موضوع معکوس است.

بطور کلی تعاریف هنر در چند مقوله ارائه گردیده است نام ببرید و یکی را توضیح دهید تعاریف عینی یا بیرونی 2. تعاریف ذهنی و درونی 3. تعاریف عینی  ذهنی  و صاحبان نظریه های عینی معتقدند که زیبایی یکی از صفات بیرونی موجودات است و ذهن انسان آن را درمی یابد

هنر از دید توماس مونرو را توضیح دهید  مطالعه ای جامع از هنر دارد؛ او تکامل مفاهیم انسان شناسی و فلسفی و تئوری هایی د رتاریخ هنر را با هم می آمیزد . اگر در جست و جوی سبک ها و الگوها باشیم ، مونرو هنر را با این عنوان خلاصه می کند: ” هنر ابزار و وسایل ساخته انسان است که برای ایجاد تأثیرات روانی  انفرادی، اجتماعی بر بینندگان به کار می رود

سه رشته اصلی هنر از نظر جولیان هالسکی را نام برده و یکی را توضیح دهید  خلاقیت انسان، به علم و مذهب مرتبط می سازد. کارکرد اصلی هنرها گواهی به شگفتی و گوناگونی دنیا و تجربه انسان؛ ایجاد وسایلی برای بیان احساسات و حالات واقعی انتقال تجربه های احساسی پیچیده است، این تجربه ها در فرآیند اجرای انسان ارزشمندند

آمیزه های کلی که در روانشناسی به مقوله هنر پرداخته می شود را نام برده و یکی را توضیح دهید الف) هنر امری ادراکی است، بنابراین با توجه به مضمون ادراکات قابل بررسی است. ب) هنر یک پیوستگی فرهنگی را نشان می دهد و با فهم هنر می توان این پیوستگی فرهنگی را درک کرد ج) تولید هنری فعالیتی معنادار است و با آن می توان خلاقیت انسانی را درک نمود

سه نسل تاثیر گذار در تاریخ شکل گیری روند تکاملی جامعه شناسی هنر را نام برده و به صورت مختصر توضیح دهید  نسل اول: بنیانگذاران جامعه شناسی بودند که به هنر و زیبایی شناسی در حاشیه توجه می کردند و به مساله هنر وزیبایی شناسی نیم نگاهی داشته اند. نسل دوم: مربوط به جریان فکری تاریخ فرهنگی است این جریان فکری در قرن نوزدهم ظاهر شد که به بررسی سیر تاریخی فرهنگ و تحولات آن پرداخته است و نسل سوم: در این نسل ما شاهد شکل گیری "جامعه شناسی هنر" در معنای خاص آن هستیم. این نسل در بین متخصصان زیبایی شناسی و تاریخ هنر شکل گرفته است. این افراد دغدغه داشته اند که رابطه شان را با تمرکز دو کانونی هنر و آثار هنری قطع کنند و یک عنصر سومی را به نام جامعه در مطالعات خود درباره هنر یک چشم انداز نوینی را در مطالعات خود در نظر بگیرند که با این کار آن ها رشته جدید جامعه شناسی هنر متولد می شود. در این مرحله از روش های پیمایشی و تجربی و کاربردی استفاده می شود که با به کار بستن روش های آماری توسعه یافته است

سه رهیافت کلی جامعه شناسی هنر را توضیح دهید رهیافت اول: هنر و جامعه؛ این افراد در صدد ارتباط برقرار کردن میان جامعه و هنر هستند.رهیافت دوم: هنر در جامعه؛ این رهیافت به بررسی جایگاه هنر در جامعه می پردازند.رهیافت سوم: هنر به مثابه جامعه؛ یعنی مجموع کنش های متقابل کنشگران، نهادها، اشیا به گونه ای باهم تحول می یابند تا آنچه را که عموما "هنر" می نامند تحقق یابد.

سه نکته اساسی در بررسی آثار هنری از نظر میشل فوکو را نام برده و یکی را توضیح دهید  نخست آثار هنری می توانند تمامی فضای فکری و فرهنگی دوره خود را منعکس کند. دوم، آثار هنری می توانند در ذهن بیننده تصور فرد را از شخصیت انسانی به چالش بیندازد. سوم، با کمک مفاهیم و سبک های هنری می توانیم انسان را از نو تعریف کنیم و یکی از موضوعات مورد مطالعه فوکو هنر و آثار هنری است که در آن ها آثار هنری را مورد بررسی قرار داده است و تاثیر فضای فکری آن زمان را در آن ها مورد بررسی قرار داده است             

خواست عمده زیباشناسی در مارکسیم را توضیح دهید  مارکسیسم یم نظریه زیبا شناختی است که بر نقش آموزشی تأکید دارد. ارزش هنر در نظریه مارکسیستی این است که تا چه میزان می توان واقعیت های سیاسی ساخته پرداخته را هنر منعکس نماید.

چهار شیوه ارتباط هنرمندان با جامعه هنری را از نظر هاوارد بکر نام برده و یکی را توضیح دهید  حرفه ای های تمام عیار – تکروها - هنرمندان مردمی - هنرمندان ساده کار که فرآورده های ابتکاری راپدید می آورند که یکسر با هرنوع فعالیت جامعه هنری بی ارتباط اند. منظور از ساده کار این نیست که وی آموزش ندیده است بلکه خارج از یک جامعه هنری کار می کند.

دو دیدگاه کلی در بررسی آثار هنری را نام برده و یکی را توضیح دهید  1. بررسی هنر به شیوه توصیفی موضوع جامعه شناسی هنر به شیوه توصیفی، مسائلی از جمله مطالعه هنرمندان به عنوان یک گروه اجتماعی است. مثلا بررسی اینکه هنرمندان از لحاظ وابستگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ارزشی و تحصیلات چه ویژگی هایی دارند. 2. بررسی هنر به شیوه علی

سه رویکردی که در تبیین آثار هنری باید به آن توجه کرد را نام ببرید 1 رویکرد فلسفی به هنر -2 رویکرد جامعه شناختی به هنر -3 رویکرد فلسفی و جامعه شناسی به هنر

دیدگاه مکتب فرانکفورت نسبت به مقوله آثار هنری در جامعه را بصورت مختصر توضیح دهید  مهم ترین ویژگی مکتب فرانکفورت این است که به نقد نظام سرمایه داری پرداخته است و کل روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هنر را به مثابه اینکه، این هنر زاده نظام سرمایه داری است به چالش کشیده است . این دیدگاه به نقد شالوده شکنانه تاثیرات نظام سرمایه داری، صنعتی شدن و عوامل آن بر چگونگی شکل گیری و توسعه محصولات هنری و آثار هنری پرداخته است

چهار تاثیر صنعتی شدن بر هنر را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دهید  یکسان سازی مخاطبان - گمنامی هنرمند صنعتی - سرگرمی شدن هنر - همگانی شدن هنر  و در این خصوص تحولات صنعتی و گسترش شهرنشینی، مهاجرت روستاییان به شهرها و پیدایش توده شهری زمینه همگانی شدن فرهنگ و هنر را فراهم نمود است

هنر بر صنعت چه تاثیراتی ایجاد می کند و یکی را توضیح دهید  زیباسازی صنعت و یکی از شیوه های جلب مشتری به استخدام گرفتن هنر در صنعت و زیباسازی محصول صنعتی است .لذا هنرمند یکی از اعضای ثابت در تولید محصول صنعتی است که شاکله محصول را از نظر زیباشناختی تعیین می کند- توجه به سلیقه و ذائقه

سه بخش بنیادی سینمای هالیوود را نام برده و توضیح دهید  تولید،فیلمها باید ساخته شوند پخش،کمپانی های هالیوودی پس از آنکه فیلم ها را تولید کردند، آنها را در دورترین نقاط جهان به فروش می رسانند و نمایش و فیلم های بلند که عاقبت، فیلمها در سالنهای سینما و بر روی صفحه تلویزیون در داخل منازل به نمایش گذاشته می شود.

 

 به کوشش دوست عزیز آقای توکلی

/ 0 نظر / 46 بازدید