نمونه سوالات درس برنامه ریزی آموزشی -استاد ارجمند سرکار خانم عباسی

 


1-برنامه ریزی(planing) را تعریف کنید؟

برنامه ریزی عبارت است از آمادگی برای آینده.ویا فرایند پیش بینی وجهت دهی به منابع انسانی،مالی ومادی به منظور آمادگی ورسیدن به اهداف مشخصی در آینده.

2-برنامه(plan)را تعریف کنید؟

برنامه محصول فرایند برنامه ریزی است یا برنامه مستندی است که در آینده می خواهیم به آن دست یابیم

3-نظام آموزشی(Educational system)راتعریف کنید؟

یک مجموعه پیچیده است که در آن اجزای متشکله وزیر نظام ها به گونه ای سازمان یافته است تا در اثر تعامل مداوم هدف های از پیش تعیین شده را تحقق بخشد اما امکان تحقق نبخشیدن نیز وجود دارد.

*4-برنامه آموزشی(Educational plan)وبرنامه ریزی آموزشی(Educational planing)را تعریف کنید؟

برنامه آموزشی:برنامه آموزشی طرحی است حاوی سیاست ها،اهداف،راهبردها،وبرنامه عمل مربوط به توسعه یک نظام یا یک نهاد آموزشی در خلال یک دوره زمانی معین که روش های اجرایی وارزیابی ونیز منابع مورد نیاز برای تحقق سیاست ها واهداف در آن پیش بینی شده است وفرایندی است که در آن برنامه ریزی آموزشی تهیه وتدوین می گردد.

برنامه ریزی آموزشی:تصمیم گیری درباره آینده آموزش وپرورش است.ویا فرایند تعیین اهداف،روش ها،فعالیت ها،منابع وبرنامه ریزی آموزشی کاربرد دارد.به یک نظام آموزشی کارآمد عمل می نماید.

5-برنامه درسی وبرنامه ریزی درسی را تعریف نمایید؟

برنامه درسی: در برابر کلمه curriculum بکاررفته است.ازنظر ریشه لغوی این واژه از کلمه لاتینیcurrerبه معنا دوراهی که باید طی شود گرفته شده است.همانند مغوله هایی که آغاز وانجامی دارند

برنامه ریزی درسی:فرآیندی است که به برنامه های درسی می انجامد.برای تهیه برنامه درسی مجموعه ای از تصمیمات اتخاذ واز نیاز سنجی آغاز وبا ارزشیابی به نقطه نسبی اطمینان می بخشد.

ویژگی های برنامه درسی :1-ماهیت علمی وعملی دارد.2-فرایند است.3-کار جمعی است.4-تداوم دارد.5-پژوهش محور است.6-به دوره تحصیلی وماده درسی وابسته است.

 

6-انواع آموزش وپرورش را نام برده وشرح مختصری دهید؟

1-رسمی:شکل متداول آموزش مدرسه ای-اهداف کوتاه مدت وبلند مدت-تحصیلات به سطوح مختلفی تقسیم می شود-زمان شروع وپایان مشخص است-در هر گروه سنی افراد همگون وجود دارند-محتوی برنامه در قالب موضوعات درسی معین ارائه می شود-وظیفه تدریس به عهده مربیان ومعلمان ودبیران واستادان است-مدیریت وبرنامه ریزی به عهده دولت است.

2-نیمه رسمی:آموزشهایی که بیشتر ناظر بر مهارت آموزی است-طول مدت تحصیل کوتاه تر-محل آموزش غیر از مدرسه ودبیرستان و دانشگاه اشت-گروه های سنی ناهمگون وجود دارد-آموزش مبتنی بر موضوعات درسی نیست بلکه در غالب مهارتهای خاص است.-طلاحیت معلمان مورد نظر نیست-اعطای گواهینامه الزامی نیست-مدیریت بر این بخش به عهده بخش دولتی وخصوصی است.

3-غیر رسمی:این آموزش وپرورش از لحاظ اهداف،مکان،محتوا،وروش آموزش با آموزش رسمی ونیمه رسمی متفاوت است.-اهداف الزاما از پیش تعیین نمی شود-اعضاء خانواده،افراد جامعه،همگان در انتقال این نوع آموزش نقش فراوان دارند-یادگیری مادام العمر است-تابع محدودیت مکانی نیست-سازماندهی وطراحی محتوی برنامه به شیوه های رسمی ونیمه رسمی مطرح نیست-ارزشیابی واعطای گواهینامه مطرح نیست-مدیریت وبرنامه ریزی در این نوع آموزش بر عهده رسانه های همگانی ومساجد ومجامع مذهبی وسازمان های غیر دولتی می باشد.

7- ابعاد برنامه ریزی را نام ببرید؟

1-میزان انعطاف:برنامه ریزی ثابت/برنامه ریزی غلطان

2-از نظر مدت زمان:برنامه ریزی کوتاه مدت/ میان مدت / بلندمدت

3-از نظر دامنه عمل:برنامه ریزی ملی ومنطقه ای/جامع ویژه/کلان وخرد

4-از نظر میزان اختیار:متمرکز/غیر متمرکز

5-از نظر مداخله دولت:ارشادی/دستوری

 

 

8-ارتباط میان برنامه ریز توسعه ،آموزشی وبرنامه ریزی درسی را بیان نمایید؟

1-برنامه ریزان توسعه اقصادی/اجتماعی وفرهنگی:انتظارات اجتماعی/آرمان های دینی و فرهنگی/ونیاز های بخش های اقتصادی به نیروی انسانی ماهر برای یک برهه زمان خاص در قالب برنامه مطرح می کنند.

-2برنامه ریزان آموزشی:اهداف آموزشی وخط مش های ومنابع انسانی ومادی.

3-برنامه ریزان درسی:آرمان ها ونیاز های جامعه وبا توجه به اهداف نظام آموزش وپرورش به تدوین وارائه دانش ها ومهارت ها ونگرش ها اقدام می کنند.

*9-سطوح برنامه ریزی را توضیح دهید؟

فراکلان:برخی الزامات علمی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی و...از قبیل:1-گسترش مرز های علم2-تعمیم وبهبود کیفیت آموزش3-حفظ محیط زیست4-پاسداری از صلح5-دستیابی به تفاهم بین المللی وهمزیستی مسالمت آمیز6-تبادل تجربه در عرصه صنعت وفناوری7-پیشگیری از بلایای طبیعی و... ازجمله اهدافی هستند که بیشتر کشور های جهان خواهان برآورده شدن آنها می باشند.برای تحقق این اهداف در چارچوب وظایف سازمان های بین المللی برنامه ریزی می کنند.

 کلان:در قالب برنامه های توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی انجام می گیرد وطراحان برنامه پیشاپیش رهنمود هایی که در بر گیرنده روش ومراحل برنامه ریزی است را در اختیار تهیه کنندگان برنامه ها ی مختلف کشور از جمله آموزش وپرورش وآموزش عالی قرار میدهند.تا دیگر بخشها با الهام از این رهنمود ها برنامه خویش را توسعه بخشند.

*برنامه ریزی آموزشی یک نظام آموزشی:1-تبین وضع موجود2-شناخت نقاط قوت و ضعف3-تدوین  برنامه آموزشی.

*برنامه توسعه برای گذران وضع موجودورسیدن به وضع مطلوب:1-انتخاب هدف2-انتخاب خط مش ها3-تعیین اولویت ها4-تهیه برنامه عمل5-تصویب برنامه طراحی شده6-اجرا،نظارت،ارزیابی وتصحیح برنامه.

 خرد: دلایل گرایش؛1-توجه بیشتر به شرایط ویژه محیطی وانتظارات مردم محلی در برنامه ریزی2-فراهم نمودن امکانات مشارکت بیشتر کارگزاران محلی در فرایند اجرای برنامه ها؛

*مراحل برنامه ریزی در سطح خرد:1-فعالیت های پیش از برنامه ریزی:گرد آوری اطلاعات؛نیاز سنجی؛استقرار وایاد تشکیلات سازانی

2- فعالیت های برنامه ریزی:تهیه برنامه عمل،مطالعات امکان سنجی،ایجاد تشکیلات سازمانی.

سطح موسسه:جزء وجه مغفول مدیریت برنامه ریزی می باشد.یکی از شروط اساسی اجرای توام با موفقیت برنامه ها ویکی از راههای کمک به بهبود کیفیت فرایند آموزش وپرورش،روی آوردن به برنامه ها در سطح موسسه می باشد.

اصلاح ونوآوری:دنیای ما در حال تحول ودگرگونی است افزایش حجم دانش بشری،ابداعات جدید ی در زمینه علوم وفنون وتاثیر این ابداعات بر شیوه تولید فرآورده های صنعتی وروابط اجتماعی انسان ها،بنگاه های اقتصادی با چالش های جدیدی مواجه ساخته است یکی از این چالش ها مهیا ساختن نیروی انسانی با مهارتها ودانش های جدید است.

10- اصول برنامه ریزی را نام ببرید؟

1-اصل جامعیت:همانند،ایجاد تغییرات واصلاحاتی درباره یکی از اجزای درون سازمان که آثار آن را در جای دیگر می بینند.

 2-اصل مشارکت:مشارکت همگان را می طلبد وکسانی که در نتایج آن هستند باید نقش داشته باشندمثل مدیران اجرایی

 3- اصل تعهد:برنامه ای که از روی تعهد تهیه شود وبه دست اشخاص متعهد اجرا شود حتما موفق است.

 *4-اصل واقع بینی:برنامه ریزان باید اطلاعات دقیقی درباره واقعیات اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اقتصادی وغیره جامعه در اختیار داشته باشند هر چه برنامه ریزان به واقعیات آگاهی بیشتری کسب کنند ودر خصوص تاثیر پذیری برنامه ها از واقعیات شناخت دقیق تری داشته باشند و واقع بینی را در برنامه ریزی ها لحاظ کنند می توانند به موفقیت برنامه ها امیدوارتر باشند.

 5-اصل استمرار در ارزشیابی:مشارکت همگان را می طلبد وهمه کسانی که با ارزشیابی از فرایند نه منحصرا ارزشیابی از محصول را می توان به دست اندر کاران قبولاند.

 6-اصل توجه به نوآوری:تحولات اقتصادی،فرهنگی و علمی نه تنها برنامه های آموزشی را با چالش های جدید روبه رو می کند بلکه درمردم نیز که مخاطبان برنامه ها هستند انتظارات جدیدی بوجود می آورد که این امر ضرورت ایجاد تغییر وتحول در برنامه ها را تقویت می کند.

 7- اصل ضرورت تجدید نظر مستمر در سیاست گذاری ها:مواجهه درست با مسائل نوین ایجاد پویایی در سیاستگذاری وتجدید نظر مستمر در سیاست های آموزشی تا بتوان تحولات گوناگون فرهنگی،اجتماعی،علمی،اقتصادی در حال تغییر همگام کرد.

خدایا چنان کن سرانجام کار*تو خشنود باشی وما رستگار موفق وپیروز باشید،

ارادتمندتوکلی

/ 0 نظر / 158 بازدید