نمونه سئوالت رفتارشناسی -استاد زارعی نژاد

به نام خدا

نمونه سولات استاد :زارعی نژاد

1-رفتار را تعریف کنید :

به واکنش پدیده ها رفتار گفته میشود .شناخت و شناسایی این رفتار ها امکان پیش بینی وکنترل و تغییر پدیده ها را میسر میسازد . در مقوله تجارت و بازار مطالعه رفتار مشتری ،رفتار کارکنان ، رفتار سازمان ، رفتار رقبا واجزاء آن از اهمیت به سزایی برخوردار است که باید با روشهای علمی و تحقیقاتی به آن پرداخته شود .مثلا در بررسی و شناخت رفتار مشتری با محصول، ما را در زمینه تغییر روشهای فروش ،تولید ،توزیع و قیمت راهنمایی میکند .مطالعه رفتار کارکنان و واکنش ها ی فردی  و گروهی آنان  میتواند تحلیل های بسیار مفیدی را برای پیش بینی ،کنترل و تغییر هنجارهای رسمی و غیر رسمی درباره شخصیت ،ادراک و نگرش و انگیزش ،یادگیری و آموزش افراد در اختیار مدیران قرار دهد با امکان دستیابی به راهکارهای تقویت هنجارها و یا حذف نا هنجاریها برای ایشان فراهم آید .

2-ویژگی های افراد منفعل 4مورد را نام ببرید :

1-زود تحت تاثیر قرار میگیرند. 2- در مقابل کارشکنی دیگران عکس العمل نشان نمیدهند .3-نمیتوانند دیگران را تحت تاثیر قرار دهند . 4- دوست دارند به دیگران وابسته باشند .5- وابسته گی دیگران به خودرا نا خوشایند میدانند .

3-ویژگی های افراد تعارض آفرین را 4مورد نام ببرید :

1-با همکاران و در بعضی مواقع با همسر خود تفاهم ندارند.2- خود خواه هستند .3-برای مسائل جزئی خشمگین میشوند .4-به دیگران اعتماد ندارند .5- رقابت نا سالم را دوست درند .

4-ویژگی های افراد متعادل 4مورد را نام ببرید :

1-با همکاران خود تفاهم دارند.2- نسبت به دیگران پرخاشگری نمیکنند .3-واقع گرا هستند .4-به دیگران فرصت موفقیت میدهند .5-وابستگی دوطرفه با دیگران را دوست دارند .

5-مفهوم عزت نفس را در تفاوتهای فردی بیان کنید :

عزت نفس در افراد تحت شرایط و چگونگی تعامل با دیگران در آنها  شکل میگیرد .با توجه به اینکه میتوان عزت نفس را آموزش دار و آزاد در محیط های مناسب و مورد نیازبه کار بست .عزت نفس را میتوان براساس بررسی پاسخ های مثبت و منفی افراد به آن چیزهایی که توافق و یا عدم توافق نشان میدهند سنجید ،به عنوان مثال فردی که  بر این باور دست میابد که با ارزش است یک فهم با توافق مثبت را بیان میکند و وقتی که باور به این نکته دارد که من چیز زیادی ندارم که به آن افتخار کنم .

6-منظور از خود کامیابی چیست :

خود کامیابی باور شخص به توانایی انجام موفقیت آمیز کار است صاحب نظران معتقدند که خود کامیابی از کسب تدریجی پیچیدگی شناختی و مهارتهای جسمی ،به شناختی و اجتمایی از طریق تجربه حاصل میشود .

 

 

7-چهار منبع در ایجاد خود کامیابی را نام ببرید :

1-تجربه پیشین :نیرومند کردن منبع در خود کامیابی است .

2-تشویق اطرافیان :در انجام دادن کار موثر است .

3-خود نظارتی :تفاوتهای رفتاری  قابل اندازه گیری و فهم در توصیف رفتار خود نظارتی نامیده میشود .

4-عوامل جسمی و روحی نقش  عمده ای در باور خود کامیابی ایفاء میکنند .فرض کنید برای یک سخن رانی آماده میشوید ناگهان احساس سوزش حنجره میکنید این مسئله احساس خود کام یابی شما را متاثر خواهد ساخت .

 8-شخصیت را تعریف کنید :

شخصیت یعنی الگوی رفتاری با ثبات و منحصر به فردی که اشخاص مختلف با آن تفکر احساس و رفتار های خود را نشان میدهند این چنین الگوی ثابتی بسیار مهم می باشد چرا که میتواند به ما کمک کند که تشخیص دهیم افراد در شرایط مختلف احتمالا چه طور رفتار میکنند ،آگاهی از شخصیت فردی دیگران نه تنها در نگرش ما نسبت به آنها بلکه بر ماهیت مراوداط ما نیز تاثیر گذار است .

9-نقش شخصیت در رفتار سازمانی را توضیح دهید :

از یکی از همکاران خود بپرسید که چرا احمدی همیشه چای صبحانه را برای دفتر درست می کند .و یا هنگامی که دستگاه کپی دچار مشگل میشود چرا ملکی همیشه به واحد مراجعه میکند اگر چه این چنین سوالاتی به راحتی به وجود میآید اما تعیین جواب به راحتی نیست بلکه احتمالا بر مبنای برخی مشاهدات خواهد بود . این اشخاص دارای توانایی ،دانش ،و مهارتهای مناسبی برای انجام دادن فعالیتهای ذکر شده دارند به عبارت دیگر آنها میدانند کار را چطورانجام دهند .

10-ارتباط ،دانش ،توانایی،و مهارت در رفتار سازمانی چگونه است :

(دانش ):آنها دارای ظرفیت و استعداد برای انجام آن کار را دارند .

(توانایی):آنها استعداد خود را برای انجام مناسب کار توسعه داده اند .

(مهارت ):کار برد این نگرش این است که بعضی افراد برای مشاغل خاص مناسب تر هستند این نگرش به عنوان تناسب شغلی شاغل شناخته میشود و معمولا این طور تعریف میشود که به چه اندازه ویژگی ها و توانایی ها فرد با نیازمندیهای شغلی که انجام میدهد هماهنگ است .بعلاوه شواهد بیشتر گواه این مطلب است که هر چه توانایی و مهارتهای شخص با نیازهای شغل نزدیک باشد بهره وری ورضایت شغلی نیز بیشتر خواهد بود.

11- پنج جنبه اصلی شخصیت را نام ببرید :

1-پشت کار: بیانگر این نکته است که افراد اشخاص سخت کوش علاقه مند به کار قابل اتکا میباشند .

2-برون گرایی و درون گرایی: در جه ای که فرد اجتمایی برون گرا قابل اعتماد باشد در برابر میزانی که تو کم رو و ساکت باشی .

3-خوش مشربی: اندازه ای که فرد همکاری میکند و گرم ،دوستانه و خوش برخورد است در برابر میزانی در بدبرخوردو سرد مزاج است .

4-ثبات احساسی و هیجانی: درجه ای که افراد ،بین غم گین و افسرده هستند در برابر میزانی که با ثبات و شاد و آرام هستند .

5-پذیرای تجربه :میزانی که افراد خلاق ،کنج کاو و تحصیل کرده هستند در برابر افرادی که تجربه عملکرد دارند .

12-تاثیر گذاری مثبت و منفی رابیان کنید:

در طول روز حالات و احساسات افراد تغییر میکند .

یک نمای الکترونیک که حاوی اخبار شادی می باشد میتواند ما را شاد کند در حالی که یک مصاحبه نا خوشایند با همکار میتواند موجب ناراحتی و افسردگی ما شود.این احساسات موقت به عنوان وضعیت ذهنی شناخته میشوند و عموما برروی هر فردی و در هر زمانی تاثیر گذار هستند در هر حال اگر کل احساسات در حال کار مد نظر باشد وضعیت ذهنی فقط قسمتی از تصویر کلی شخص میباشد علاوه بر این واکنش های سریع و گذرا جنبه های دیگری نیز وجود دارد که تغییرات کمتری وجود دارند بطور کلی افراد تمایل به تجربه احساس مثبت و منفی را دارند .بعضی از افراد در بیشتر مواقع تمایل به ارتباط و ارتقاءدارند در حالی که بعضی دیگر تمایل به ضعیف شدن و تسلیم شدن  کامل دارند این تمایلات نیز در زمینه های بسیاری ظاهر میشوند.به عبارت دیگر ذهنیت و تصویر افراد بیشتر بر مبنای شرایط موقتی پای میگیرندکه میتواند بر فردی و در هر زمانی تاثیر گذار باشد .

محققان تفاوتهای مربوط به ذهن افراد و ذهنیت مثبت و منفی را به عنوان یکی از جنبه های مهم شخصیتی مورد توجه قرار داده اند.   

 

 

موفق باشید.

بایرامی

/ 0 نظر / 8 بازدید