رفتارهای اجتماعی - استاد سرکار خانم تراب پرور

سوالات فصل اول رفتارهای اجتماعی

 

 

جامعترین تعریف فرهنگ راچه کسی ودرچه کتابی چگونه ارائه داده است ؟  

    هرسکوتیزدرکتابی به نام انسان شناسی فرهنگی که ازنظرایشان فرهنگ بخش انسان ساخته محیط است.

2-چهارنشانگان فرهنگ رانام برده وبه اختصار توضیح دهید.

-1پیچیدگی:برخی فرهنگها پیچیده تر ازفرهنگهای دیگرهستند.

2-فردگرایی:برخی فرهنگها تجربه اجتماعی راحول خودگران سازمان می دهند.

3-جمع گرایی:برخی ازفرهنگها، فرهنگ ذهنی خودرایک یاچند جمع همچون خانواده،قبیله،گروهای مذهبی یاکشورسازماندهی می کنند.

4-برخی فرهنگها،هنجارها،قواعدومحدودیرتهای بسیاری راب رفتاراجتماعی تحمیل می کنند.حال آنکه برخی

یگرازفرهنگهاازتحمیل چنین محدودیتها تقریباًمبراهستند.

3-تفاوت بین فرهنگ خودگراوجمع گراراتوضیح دهید.

تصورفرد گراهانسبت به خودشان داشتن خود رهبری مستقل ازگروه است .آنها براین باورندکه هیچ اشغالی نداردکه بدون توجه به خواست گروه هرکاری دلشان خواست انجام دهند اما درمقابلجمعگراها تمایل دارندخودرامتعلق ویابخشی ازیک گروه ببینند،گروههایی همچون خانواده،قبیله،شرکت ویا کشور .آنهانسبت به اعضای این گروههااحساس وابستگی دوجانبه دارند خواست قلبی آنها این است که اهدهف شخصی خود راتابع اهداف گروه کنند.درفرهنگهای جمعگرا مردم اغلب به انجام عمل صحیح می اندیشند تاانجام خواست شخصی خود.درنتیجه ودرمقایسه بافرهنگهای فرد گراسازگارکمی بین دیدگاهاورفتارها وجود دارد.این حقیقت باعث ایجادتفاوتهایی  دراهمیت دیدگاهها به عنوانهدایت کننده رفتاراجتماعی می شود.

4-همسانیهاوناهمسانیهای فرهنگی رابیان کنید.

همسانیهاوناهمسانیهای فرهنگی مانند دوروی سکهاست یعنی همه فرهنگ هادرعین اینکه باهم بسیار شبیه هستند تفاوتهای بسیاری باهم دارند مثلاًدرمقایسه بافرهنگهایی که درمحیط های زیستی مشابهی هستند می توان انتظار مشابهی داشت همین طور اگرشرایط مشابه برای رفتار اجتماعی وجود نداشته باشد می توان توقع روبرو شدن باتفاوتهاراداشت.

5-منظوراززیستبوم وفرهنگ چیست؟

به جایی گفته می شود که مردم درآنجازندگی میکنندوشامل اشیا،مابع جغرافیایی،محیط وروش های زندگی فردمیباشدزیستبوم ،فرهنگ ورفتار اجتماعی یعنی توصیف افراد یک جامعه

6-مشخصهای فرهنگی چیست؟

1-فرهنگ درتعامل های سازش پذیر پدید می آید.2-فرهنگ دارای قسمت های مشترکی است.3-فرهنگ درطول دوره های زمنی ازنسلی به نسل دیگرمنتقل می شود .

7-درموردتعامل سازگارانه واشاعه فرهنگی به طور اختصار توضیح دهید.

تعامل سازاگارانه یعنی اینکه اگر عناصر موجود دریک فرهنگ سودمند نیستندمنطقی است که آن را تغییردهیم وهمچنین شرایط درحالتغییرات است وآنچه دریک دوره سودمنداست ممکن استدردوره های دیگر زیان آور باشد پس بهتراست ازطریق تعامل تغییرات صورت پذیرد چون تعامل باعث می شود برخی ازعناصرفرهنگی ازیک فرهنگ به فرهنگ دیگر منتقل شوددرواقع اشاعه وفرهنگ آموزی دوراه مهم تاثیرفرهنگهابرهم است وهمچنین تعامل باعث ایجاد فرهنگها وخرده فرهنگها می شود.

 

8-جایگاه فرهنگ کجاست ؟

دودیدگاه درمورد جایگا ه فرهنگدربین افرادواقع گراوافراد نام گرا وجود داردواقع گرایان براین اعتقاد هستندفرهنگ به عنوان چیزی خارجی درذهن اعضای آن فرهنگ است ولی نام گرایان فرهنگ راذهن محقق می دانند.ولی هردو گروه یک نکته رابیان می کنند فرهنگ فکر اضای آن جامعه است که ماآنرابدون دانش وعلم کافی  نمی توانیم درک کنیم  ودرک آن احتیاج به مطالعه ای دارد که نشان دهدمحیط زندگی وتاریخ آن فرهنگچگو نه تشکیل شده است .

9-درمورد جنبه های امیک واتیک توضیح دهید.

زمانی که ما فرهنگها رابه خاطر خود آن فرهنگ مطالعه می کنیم بخوبی می توانیم روی عناصر امیک تمرکز کنیم اما زمانی که می خواهیم فرهنگهاراباهم مقایسه کنیم روی عناصر اتیکی فرهنگ کار می کنیم.

10-فرهنگها فرا اندامواره هستند یعنی چه ؟

یعنی متکی به فرد خاصی (تویامن)نیست اعضا می آیندو می روند اما فرهنگ کما بیش ثابت می ماند.

 

 

 

پایان فصل اول

 به کوشش سرکار خانم افشار

 

 

فصل دوم

 

شکلهای مختلف رفتار فرهنگی –اجتماعی

1-مزایای مطالعات بین فرهنگی چیست؟

این است که در هر پدیده روان شناسی می توانیم بین جنبه های جهانی و جنبه های ویژه هر فرهنگ خاص تمایز قائل شویم

2-برای اندازه گیری فاصله فرهنگی چند عامل موثر می باشد نام ببرید؟

پنج عامل ،زبان ،ساخت فرهنگی ،مذهب و میزان دارائی و ارزشها

3- تفکیک متغییرها به چه معنا می باشد؟

در علوم لازم است به روشنی در یابیم که چه چیز باعثث چه چیز دیگر می شود زیرا متغییرهای بسیاری در هم آمیخته اند ،یعنی بعضی متغییرها با دیگر متغییرها به شدت پیوند یافته اند،در فرهنگ ما غالبا متغییرهای مورد نظر با علاقه ما درهم آمیخته اند و جدا کردن آنها آسان نیست در چنین شرایطی می توانیم از فرهنگهای دیگر کمک بگیریم و این قبیل متغییرها را از هم جدا سازیم

4- چه عواملی باعث تغییر فرهنگها می شود؟

فرهنگ ها به طرق گوناگون  تغییر میکند ،آنها بر یکدیگر تاثیر میگذارند ،تجارت ،جنگ ،توریسم ،مبلغان مذهبی وسایر عواملی از این دسته فرهنگها را تغییر میدهد ،همچنین پدیده دیگری که موجب تغییر فرهنگ می شود (فرهنگ آموزی )است که دارای سه گونه میباشد که عبارتند از:همسان سازی ،زیاده روی ،تعصب قومی

5-اجتناب از قوم مداری به چه معنا می باشد؟

در دنیای امروزی ما باید از (موقعیت طبیعی )قوم مداری را بر اساس ملاکهای فرهنگ خودی فاصله بگیریم تا درکی صحیح نسبت به فرهنگهای دیگر به دست آوریم ومهارتهای خود را در زمینه ارتباط اجتماعی موفقیت آمیز با اعضای فرهنگهای دیگر وسعت بخشیم

6-رابطه بین فرهنگ وبهداشت را بیان کنید؟

مدارک قابل توجهی وجود دارد که نشان میدهد فرهنگ با وضع بهداشت افراد ارتباط دارد.

برای مثال :تفاوتهای زیادی در متوسط طول عمر دیده می شود در فرهنگهای سنتی متوسط عمر بین 40تا 50سال است در مقابل فرهنگهای توسعه یافته بسته به عواملی همچون دقت آماری ،رژیم غذایی ،سطوح فعالیت مرسوم متوسط طول عمر بین 70تا86سالگی است ،در این میان رژیم غذایی وسلامت ذهنی و پیوستگی اجتماعی (فراهم بودن حمایت های اجتماعی)جنبه های قابل ذکر دیگری از سلامت انسان است

7-فرهنگ و نقش نابرابری جنسی را بیان کنید؟

میزان بی عدالتی ناشی از این نابرابری رامیتوان به کمک اعداد و ارقام به بهترین نحو چنین خلاصه کرد:

زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و تقریبا دوسوم ساعت کاری را به خود اختصاص میدهند .

فرهنگها از نظر میزان نابرابری موجود بین زن و مرد متفاوت هستند مردان وزنان د رجوامع اولیه که به شکار و جمع آوری محصول می پرداختند ،به نسبت جوامع پیچیده و لایه بندی شده امروزی با هم بیشتر برابر بودند .

یکی از شاخصه های نابرابری جنسی درصد زنان بی سواد است ،شاخص دیگر نابرابری جنسی برابر نبودن در صد زنان موجود در موقعیتهای  شغلی کلیدی بر مردان است شاخص دیگر این است که زنان ومردان از فعالیتهای سنتی متفاوتی مثل (اشتغال به کارهای متفاوت)پیروی میکنند که وابسته به میزان ترشحات هورمونی و آناتومی فیزیکی آنها می باشد که نتیجه می گیریم برخی فعالیتها مطلقا مناسب مردان ودیگر فعالیتها مخصوص زنان است.

8-رابطه بین فرهنگ واخلاق چیست؟

در فرهنگهای جمع گرا نسبت به فرهنگها فرد گرا که بر حقوق شخصی تاکید می شود نقش اخلاق چیزی فراتر از خوب عمل کردن است .

درمیان جمع گرا رفتار اخلاقی رفتار پرهیز کارانه است به عبارت بهتر انجام دادن نقش فردی در درون گروه به بهترین نحو ممکن و انجام دادن کاری در موقعیت خاص بهترین است،در فرهنگهای جمع گرا تضاد بین فرد و گروه با تسلیم شدن فرد در برابر خاص جمع حل می شود .

در فرهنگ فرد گرا :با اندیشه ها ی مطلقی همچون کشمکش مشابهی دیده شده است در همین فرهنگ مردم بیشتر دوست دارند که ایده ای در باره (حقیقت )داشته واز عقاید انتزاعی استفاده کنند .

9- نظریه کلبرگ درباره توسعه اخلاق  چیست و شامل چند مرحله می باشد؟

شامل 6مرحله میباشد که عبارتند از:

1)مردم از شکستن قواعد اجتناب می کنند و اطاعت را می پذیرند

2)انسانها تا جایی از قواعد پیروی میکنند که علاقه مند نتیجه آن باشند

3)انسانها خوب هستند زیرا کاری را انجام میدهند که نزدیکان آنها از آنها انتظار دارند

4)مردم وظایف خود را انجام میدهند؛قانونی عمل میکنند وبه جامعه یا گروه خود کمک می کنند

5)مردم میدانند که ارزشها و عقاید متنوعی وجود دارد اما احساس می کنند که به خاطر وجود یک (پیمان اجتماعی )باید به ارزشها و آیین های گروه خود وفادار بمانند

6)مردم آن اصول اخلاقی جهانی را  دنبال می کنند که (خود برگزیده)اند بنابراین اگر قوانین این اصول نقض شود شخص می تواند از آنها اطاعت نکند

فصل سوم : چگونه فرهنگ را مطالعه کنیم

R  نمونه سؤالات امتحانی از متن درس

1- برای ارائه یک تفاوت واقعی چه فرضیه‌ای را باید به‌کار برد؟

باید همة فرضیه‌های رقیب راست‌نما را که ممکن است باعث بروز نایکسانی شده باشد، حذف کنیم.

2-فرضیه‌های رقیب به چند دسته تقسیم می‌شود؟

1- ممکن است در این دو فرهنگ تعریف متفاوتی از بهرة هوشی ارائه شده باشد،

2- دستورالعمل‌ها ممکن است به یک صورت درک نشوند،

3- میزان ایجاد انگیزه در دو نمونه، ممکن است متفاوت باشد،

4- عکس‌العمل پاسخگویان به آزمایشگر ممکن است متفاوت باشد،

5- معنی موقعیت آزمون همیشه یکسان نیست،

6- برخی از مردم از موقعیت‌های آزمون هوش (iq) وحشت دارند، به همین دلیل منطقی عمل نمی‌کنند،

7- مجموعه پاسخ‌ها در بین فرهنگ‌ها متفاوت است،

8- دو نمونه در در دو فرهنگ ممکن است کاملاً برابر نباشند،

9- قابلیت پذیرش قومی ممکن است مشابه نبوده باشد.

3- برای حذف فرضیه‌های رقیب چه کار باید کرد؟

برای حذف فرضیه‌های رقیب، باید معنی ساخت‌ها را در فرهنگ‌های مربوطه و مستقل از سنجش خود آنها مطالعه کرد.

4- در مقایسه دو فرهنگ با یکدیگر چه فرضیه‌هایی را باید به‌کار برد؟

زمانی‌که ما دو فرهنگ را مقایسه می‌کنیم، در واقع به مقایسة هویت‌هایی می‌پردازیم که به هزاران روش با هم فرق دارند. لازمة این نتیجه‌گیری که تفاوت متغیرهای خاص (همچون هوش) را منعکس می‌کند، کنترل کردن همه تعامل‌های هوشی با دیگر متغیرهاست. به‌علاوه باید مشخص کنیم که کدام جنبه از فرهنگ در این امر دخیل است. باید سعی کنیم که نمونه‌های وسیعی از فرهنگ‌ها را در مطالعة خود جا می‌دهیم. فرهنگ‌هایی را که بر می‌گزینیم، باید در همة ابعاد متفاوت باشند و تنها بر مبنای یک متغیر روشن مثلاً تغذیه، درجه‌بندی شوند.

5- دستور‌العمل‌ها ممکن است به یک صورت درک نشوند را مختصراً توضیح دهید؟

ممکن است اعضای یک فرهنگ نسبت به اعضای فرهنگ دیگر، تجربة بسیار کمتری در مورد یک روش و یا تجربة عملی داشته باشند. دربارة این متغیر، میزان آشنایی دو گروه با روش اندازه‌گیری حائز اهمیت است.

6- به‌طور کلی بهترین راه برای غلبه بر آزمون چیست؟

مطالعه پدیده‌ها به کمک دانشمندان علوم اجتماعی محلی است دانشمندانی که با فرهنگ خود آشنا هستند. به‌علاوه برای جمع‌آوری داده‌ها لازم است که بیش از یک روش سود جوییم زیرا هر روش در هر فرهنگی، معنی متفاوتی دارد.

7- برای ایجاد توازن بین فرهنگی چندین راهبرد وجود دارد نام ببرید؟

1- تجزیة عامل،    2- نظریة پاسخ موردی     3- روش‌های روان‌تنی

8- چند نکته کلی به هنگام ارزیابی مطالعات بین‌فرهنگی را ذکر کنید؟

1- شباهت‌های موجود بین فرهنگ‌ها را ثابت کنیم.

2- محققان باید روش‌ها، انواع آزمون‌ها و دیگر رویه‌های سنجش را از تمامی فرهنگ‌هایی که قرار است با یکدیگر مقایسه شوند برگزینند.

3- تفاوت فرهنگی باید به روش‌های مختلفی اثبات شود.

9- امیک‌ها و اتیک‌ها را تعریف کنید؟

1- امیک‌ها به‌طور اجمال، اندیشه‌ها، رفتارها، اجزا و مفاهیمی هستند که به فرهنگی خاص اختصاص دارند

2- اتیک‌ها نیز به اجمال، اندیشه‌ها، رفتارها، اجزا و مفاهیمی عام در میان فرهنگ‌ها هستند یعنی جهانی‌اند.

10- چگونه از سنجش‌های امیکی ساخت‌های اتیک استفاده کنیم؟

در روان‌شناسی اجتماعی هر نوع ساخت نظری از برخی تعمیم‌ها می‌تواند هم‌جنبة امیک داشته باشد و هم جنبه‌های اتیک در صورتی که فاصلة اجتماعی یک اتیک است و روش عملکرد آن بسته به فرهنگ می‌تواند متنوع باشد.

11- سنجش‌های چندروشی در مطالعات بین فرهنگی به چند دسته تقسیم می‌شود؟

1- شیوة کار قوم‌نگاری                       2- استقرار ادراکات مشترک                     3- مصاحبه و بررسی

4- آزمون‌ها                                        5- آزمایش                                               6- تحلیل محتوا

7- جمع‌بندی                                      8- فایل‌های عرصه روابط انسانی                 9- ترجمه‌ها

12- معیارهای تحقیق بین فرهنگی خوب را ذکر کنید؟

1- این مطالعه‌ها شامل بسیاری از شباهت‌های بین‌فرهنگی و تفاوت‌های نهفته در درون شباهت‌ها باشد

2- از روش‌های چندگونه استفاده شده باشد، اما نتایج آنها مشابه و همگرا باشند

3- فرضیه‌های رقیب بررسی و حذف شده باشند

4- ساخت‌های اتیک از نظر امیکی نیز سنجیده شوند

5- در هدایت مطالعه، اصول اخلاقی رعایت شده باشد

6- محققان در کنترل سوگیری قوم‌مدار و مردم‌دار کوشا بوده باشند.

13- مشکلات در تحقیق بین‌فرهنگی را نام ببرید؟

1- فرضیه‌های رقیب را حذف یا محدود کنیم.

2- شباهت‌های فرهنگی بسیاری را ثبت کنیم تا چارچوبی فراهم آید تا تفاوت‌های فرهنگی ممکن را مورد بازبینی قرار دهیم.

3- از سنجش‌های چندروشی که همگرا باشند استفاده کنیم.

4- به امیک‌ها و اتیک‌ها توجه کنیم.

5- از نظریه‌هایی استفاده کنیم که با ویژگی‌های فرهنگ‌های مربوطه تناسب داشته تا بتوانیم بر برخی از مشکلات تحقیق بین فرهنگی فائق آییم.

موفق باشید

 


 

بسمه تعالی

سوالات فصل چهارم_تحلیل فرهنگ ذهنی

سوال1:مقوله بندی راباذکرمثال تعریف نمایید؟

جواب:دادن پاسخ مشابه،به محرکه های کاملا متفاوت رامقوله بندی گویند.

مثال:تعریف (گرمی)،به تعریفهای (سرما)و(گرما)بستگی دارد. با،بودن درک(روز) نمی توان(شب)رابطورکامل درک کرد.

سوال2:باورهاچیست مثال بزنید؟

جواب:ایجادارتباط بین مقوله ها،باورهارا می سازد،مثل اینکه بگوییم:آفریقایی،آمریکایی ها خوش هیکل هستند.زنجیره ی پیوستگی هایی همچون حرکت آفریقایی وآمریکایی هادرجهت همسایگی باسفیدان،امکان ایجادروابط دوستانه بین نزادهابهبمود میبخشدرامی توان،بعنوان باور مطالعه کرد.

سوال3:یکی ازمهمترین راههای مطالعه فرهنگ رابیان کنید؟

جواب:تجزیه ی کلماتی است که مردم به کارمیبرندوهمچنین درک منظوری است که ازآن دارند.

سوال4:آیافرهنگ ها مشابه یامتفاوت هستند؟به اختصارتوضیح دهید.

جواب:برخی از فرهنگ ها درقلمروهای خاصی بسیارمشابه هستند،امادردیگرقلمروها،هیچ شباهتی بهم ندارند.

سوال5:هنجارهاچیست؟مثال بزنید.

جواب:هنجارها،ادیشه هایی هستند درباره ی رفتارهایی که برای اعضای گروه خاص،رفتارصحیح تلقی می شوند.مثال:دو دوست به نام های بیل و جو رادر نظربگیرید،این دو برای یک کارفرما کار میکنندوپنجاه دلارحقوق میگیرند،بنظرشما،آن راچگونه باید بین خود تقسیم کنند؟پاسخ روشن است،پول بایدبرمبنای میزان کارکرد هریک تقسیم شود،امادر دیگر فرهنگه ها ممکن است ازهنجارهای دیگری استفاده شود.

سوال6:روشهای عامیانه درهنجارهاچیست؟مثال بزنید.

جواب:این روشها همچون روش های خاص،انجام کارهایی هستند که در یک خرده فرهنگ می توان دید،مثل:برپاکردن محصولات کشاورزی درروزهای شنبه،واقع در میدان اصلی شهر.

سوال7:خودشناسی هاراتعریف ومثال بزنید؟

جواب:خود،همه ی عبارتهایی راشامل میشودکه یک شخص بااستفاده ازکلمات(من)،(مرا)،(مال من)و(خودم)می سازد.مثل:من مهربان هستم.بیشتر مردم فکر می کنندکه من مهربان هستم.

سوال8:عقایدقالبی چیست؟

جواب:اندیشه هایی درباره ی ویزگی های گروههای مردمی راعقایدفالبی گویند.

سوال9:معنی رفتار اجتماعی رابطورکامل شرح دهید؟

جواب:رفتار اجتماعی دربین فرهنگهای مختلف،معنی ماملا مشابهی ندارد،2.درمعنی رفتار اجتماعی بین فرهنگ ها،تفاوتهای ظریفی وجود دارد.3.برای شناسایی وسنجش آنها،روشهایی موجود است که مامیتوانیم آنها رابه مردم آموزش دهیم.(تاآنها این روش رابحساب آورند).

سوال10:معنی درون گروه هاراتوضیح دهید؟

جواب:گروهی از مردم که سرنوشت مشترکی دارند،آنهارامتعلق به درون گروه خود می دانند.تعریف یک درون گروه دربین فرهنگها متفاوت است ودر برخی فرهنگها،درون گروه بسیار محدود است.


/ 4 نظر / 32 بازدید

[چشمک] با تشکر فراوان از شما دوست عزیز خیلی کمک بزرگی کردید .ممنونم اگرمیشه فصل های بعدی را هم زخمت بکشید .هرچی از خدا میخوای بهت بده زود زود

آزيتا محمدي

سلام : بچه ها كمال تشكر رو دارم اگه جز اين بگم چشماتو نوسر كلاس واسم گرد ميكنين

آزيتا محمدي

محض اطلاع هرچند که ایمیل نمیدید ولی میلم عوض شده اون یکی باز نمیشه

رضا برزگر

با سلام واحترام با تشكر از زحمات شما واقعا عالي بود