سوالات فرهنگی - استاد جهانی

1-در مورد عبارت " مدیرت فرهنگی کاری سخت ، پیچیده ، ظریف و، هوشمندانه و زمان بر است " توضیح دهید

جواب :در خصوص مطلب فوق هر آنچه به ذهن می رسد یادداشت کنید

2-ماهیت کار فرهنگی چیست ؟

 ماهیت کار فرهنگی در این است که هرچقدر کار و فعالیت صورت گیرد قابل اندازه گیری نبوده و طولانی مدت نتیجه میدهد .

3-مدیریت و مدیریت فرهنگی را تعریف کنید

مدیریت :کارکردن با و به وسیله افراد و گروهها برای تحقق هدفهای سازمانی         

مدیریت فرهنگی: کاری سخت ،پیچیده ،ظریف ،هوشمندانه و زمانبر و تدریجی است

4-سازمان فرهنگی را تعریف کنید و درمورد آن توضیح دهید

 ویژگیهای منحصر به فرد مدیریت فرهنگی نه از وجه مدیریت بلکه عمدتاٌ از وجهه فرهنگی آن سرچشمه می گیرد . به منظور نشان دادن ویژگی های بی همتای مدیریت فرهنگی و تفاوت آن با سایر سازمانها و مدیریت موضوع را زا لحاظ هدفها ، عناصر کارکردها و ترتیبات مورد بررسی قرار می گیرد.

5-درمورد ماهیت میان رشته ای " مدیریت" توضیح دهید

برای درک اتفاقات پیرامون و درون سازمانها وجود انبوهی از تک رشته ها مانند : اقتصاد ،جامعه شناسی ؛روانشناسی ،فلسفه  ،تاریخ ،و فن آوری ضروریست .تفاوت

6-مدیریت سازمان های فرهنگی را بر اساس نظریه سیستمی توضیح دهید

در تحلیل سازمانهای رسمی می توان وظایف و مسئولیتهای سازمانی را بصورت سلسله مراتبی به سه سطح فنی ،اداری و نهادی و یا اجتماعی تفکیک کرد /.

7-در تحلیل سازمان سازمانهای رسمی ، سطح فنی را توضیح دهید

چه افرادی ،چگونه و با چه وسایل و به وسیله چه کسانی در کجا و باکدام تسهیلات ،تجهیزات ،منابع مالی در جهت چه هد فهائی باید تحت آموزش قرار گیرند.

8-در تحلیل سازمانهای رسمی ، در مورد سطح اداری توضیح دهید

زمینه سازی و تامین امکانات لازم برای انجام دادن وظایف سطح فنی نظیر تربیت واستخدام نیروی انسانی ماهر و بکارگماری آنها از وظایف سطح اداری است.

9-در تحلیل سازمانهای رسمی ، در مورد سطح نهادی یا اجتماعی توضیح دهید

سازمان فرهنگی بعنوان یک سازمان رسمی وسیله ایست که از طریق آنها هدفهای ویژه ای که برای جامعه یا بخشهائی از آن اهمیت دارند تحقق پیدا میکنند .چنین سازمانهانی موجودیت قانونی منابع مورد نیاز و حمایت اجتماعی برای نیل هدفهای خود را از جامعه کسب می کند .

 

10-سازمانها را از نظر" اهمیت اجتماعی" مقایسه کنید

اهمیت زیاد  →ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  کم اهمیت                                                                              

                  دانشگاه : تدریس و یادگیری          آتش نشانی : محافظت از خطرات آتش سوزی        کارخانه : تولید توپ وفوتبال

11-سازمان ها را از نظر "حساسیت عمومی " مقایسه کنید

حساسیت زیاد   →ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حساسیت اندک

                                  مدرسه                                                           دانشگاه                                                      کارخانه 

12-سازمان ها را از نظر"پیچیدگی و ظایف " مقایسه کنید

پیچیدگی زیاد   →ــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــ                  ـــــــــــــــــــــــــــــ                 ــــــــــــــــــــــــــــ پیچیدگی اندک

           روانپزشکی:تغییر شخصیت        مدرسه :تربیت و تدریس ویادگیری    اداره دارائی:وصول مالیات               کارخانه : تولید پیچ مهره

13-سازمانها را نظر " تربیت حرفه ای " مقایسه کنید

تربیت حرفه ای بیشتر  →ـــــــــــــــــــ              ــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــ تربیت حرفه ای کمتر 

                                    دانشگاه          مدرسه :تدریس و یادگیری          اداره دولتی:اداره مالیات       کارخانه : تولید پیچ و مهره

14-سازمانها را از نظر " دشواری ارزشیابی " مقایسه کنید

بیشترین دشواری →ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  کمترین دشواری

                          مدرسه : تغییر رفتار                        سازمان صنعتی:تولید                        سازمان بازرگانی:فروش

15-سازمان ها را از نظر " نزدیکی روابط " مقایسه کنید

حداکثرنزدیکی روابط  →ــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــ حدقل نزدیکی روابط 

                                    بیمارستان                        مدرسه                         اداره دولتی                          کارخانه 

16-در مورد " اهداف سازمانهای فرهنگی " توضیح دهید

هدفهای سازمانهای فرهنگی: 1-تعریف دقیقی ندارند 2-هدفها بشدت متنوعند 3-تحقق هدفها به زمان طولانی نیاز دارند

17-در مورد " تاثیر نگرش و ارزشهای شخصی بر نحوه انجام دادن وظایف در سازمانهای فرهنگی توضیح دهید

تاثیر و ارزشهای شخصی و گروهی بر نحوه انجام دادن وظایف است . ایفای وظایف فرهنگی ،آموزشی مستلزم مبادله اطلاعات و مهارت در استفاده از اطلاعات است کارکنان فرهنگی با اطلاعات سرو کار دارند که مربوط به برنامه رسمی فرهنگی یا آموزشی نیست

18-در مورد ترتیبات فرهنگی ،آموزشی در سازمان های فرهنگی توضیح دهید

در اغلب کشورها مدیریت آموزشی فعالیتهی است که معمولاٌ خارج از سازمانهای آموزشی و ر راس آن قرار می گیرد و هدف آن جهت و اداره کل نظام است

/ 0 نظر / 50 بازدید