سئولات سبک های ادبی

سئوالات با همت آقای حامد گودرزی آماده گردیده

 

 

1  خط و زبان اوستائی چه نوع خط و زبانی است ؟ 

 زبان اوستائی همان زبان کتاب دینی زرتشتیان ایران باستان بوده که مشابهت زیادی به خط و زبان سانسکریت دارد ( که از پیوند دیرین فرهنگی و اعتقادی سرزمینهای ایران و هند حکایت دارد ) و به علت اینکه نام کتاب آنها اوستا نام داشت پس این زبان را اوستائی نامیدند و خطی که اوستا با آن نوشته شده بود به خط اوستائی معروف شد .

2  زبان فارسی نو به چند دوره تقسیم می شود نام ببرید ؟

تکوین ، تدریس ، تشویش ، بازگشت ، بیداری ، مشروطه

3  دوره تکوین را با ذکر قرن ، دوره پادشاهی ،  ویژگی ها و آثار معرفی فرمائید ؟

 اواسط قرن سوم تا پایان قرن ششم 
پادشاهان : ساسانی و غزنوی * ویژگی ها :
سادگی ، کمی واژگان عربی ، واژگان کافی برای برای بیان مطالب وجود ندارد 
زبان جا نیفتاده ، وزن شعر مختل است ، شعر بر نثر از لحاظ تعدد و تنوع غلبه دارد ، نثر ما در این دوره با درون مایه تاریخی و دینی نوشته شده است * آثار : تاریخ طبری

4 با ذکر نام دوره تدریس در خصوص آن توضیح دهید ؟

قرن هفتم تا پایان قرن دهم * پادشاهان : سلجوقیان و حمله مغول و خوارزمشاهیان * ویژگی ها : زبان و ادبیات فارسی وارد مدارس و مکاتب شد ، اصطلاحات علمی وارد شعر و نثر شد
اصول و قواعد جدیدی بر نظم و نثر فارسی حاکم گردید ، خانقاه ها رونق گرفت ، شاعران و عارفان از زادو بوم خود کوچ کردند
و به دیگر سرزمینها مهاجرت کردند * آثار : بوستان سعدی

5 دوره تشویش را با ذکر مشخصات توضیح دهید ؟

 قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم * پادشاهان : صفوی * ویژگی ها : از لحاظ جغرافیائی مرزهای ادب فارسی به سرزمینهای غیر ایرانی نفوذ کرد ، تعداد شاعران و نویسندگان نسبت به دوره های قبل بیشتر شد و لی از لحاظ محتوا ، وزن و درون مایه پایه شاعران و نویسندگان پیشین را ندارد ، نوعی دادوستد فرهنگی با دیگر کشورها صورت گرفت ، رخت بر بستن شعر و شاعری از دربار و انتقال به چهار سوق و قهوه خانه ها و گذرگاهها ، شعر همگانی و مردمی شد و گزافه گوئی ها و دروغ پردازیها زیاد شد ، در این دوره در زمینه های گوناگون ادبی نهضت های مختلفی بوجود آمد نهضت تاریخی و فلسفی و نهضت فرهنگی که بیشتر در هند صورت گرفت  * آثار : صائب تبریزی و غالب دهلوی

6 دوره بازگشت را با ذکر مشخصات توضیح دهید ؟

قرن دوازدهم * پادشاهان : زندیه و  افشاریه * ویژگی ها : به شیوه شاعران ونویسندگان کهن ، بازگشت به دوره قبل * آثار : هاتف

7 دوره بیداری را با ذکر مشخصات توضیح دهید ؟

قرن سیزدهم تا معاصر * پادشاهان : قاجاریه * ویژگی ها : تحولات روزنامه
و روزنامه نگاری ، گسترش صنعت چاپ ، تاسیس دارالفنون ، نهضت ترجمه ، سفر دانشجویان به اروپا  * شاعران : فرخی یزدی ، دهخدا ، ملک الشعرای بهار

8 - دوره مشروطه را با ذکر مشخصات توضیح دهید ؟

 قرن سیزدهم تا معاصر * ویژگی ها : امضاء مشروطه * درون مایه : آزادی ، مجلس ، وطن ، کارگری ، طنز سیاسی * شاعران : فرخی یزدی ، دهخدا ، ملک الشعرای بهار

9 - دوره تجدد را با ذکر مشخصات توضیح دهید ؟

 قرن سیزدهم تا معاصر ( از امضاء مشروطه به بعد معاصر می باشد) * ویژگی ها : هرج و مرج ، حرکتهای سیاسی ، تشکیل انجمنهای سیاسی * شاعران : فرخی یزدی ، دهخدا ، ملک الشعرای بهار

 

10 درباره رمان و رمان نویسی توضیح دهید ؟

 رمان و رمان نویسی به سبک اروپائی و به معنای امروزی از 60 یا 70 سال پیش که فرهنگ غرب در ایران رخنه کرد بی سابقه بود – اولین رمان ها به زبان فرانسه و انگلیسی و به ندرت روسی و آلمانی یا عربی و ترکی می آمد و کسانیکه به این زبانها آشنا بودند از آنها استفاده می کردند و بعد از آن به فارسی ترجمه می شد که می توان به 3 تفنگدار یا لوئی چهاردهم اشاره کرد که این ترجمه ها بسیار مفید و ثمر بخش بود زیرا مترجمان از همان اصول ساده نویسی زبان اصلی پیروی می کردند که باعث خلوص و سادگی زبان گردید و از کلام شاعرانه به مقدار زیادی کاسته شد و به دلیل آشنا نبودن رمان نویسان ایرانی با اصول و قواعد و فقط با خواند ن رمانهای خارجی به فکر رمان نویسی افتاده بودند و به همین دلیل با اقتباس و تقلید از رمانمهای خارجی رمانهای سست و بی مایه بوجود آمد که شاید ارزش خواندن هم نداشت و رمان نویسی در ایران رونق زیادی پیدا نکرد و رمانهای ایرانی شامل رمانهای آموزشی و تاریخی – رمانهای اجتماعی تقسیم می شود

11 داستانهای کوتاه چه نوع نوشته هایی هستند و در مورد مبداء و آثار اولیه آن توضیح دهید ؟

به دلیل عدم رونق و رواج رمان ها در ایران و عدم استقبال خوانندگان از  داستانهایی که وقت و فرصت زیادی می خواست و شاید هم ترجمه رمانهای خارجی که بازار تالیف را از رونق انداخته بود نویسندگان بیشتر به داستانهای کوتاه پرداختند و آثار نسبتا مهمی بوجود آمد که از نخستین فارسی زبان که دست به این کار زد جمال زاده با آثاری چون یکی بود یکی نبود ، آسمان و ریسمان ، فارسی شکر است بود .

12 در باره ظهور نمایش نامه  نویسی  توضیح دهید؟

بعد از استقرار مشروطیت نمایش نامه ها عموما به صورت کمدی و به تقلید و تاثر قدیم فرانسه نوشته می شود و نویسندگان مقداری از شیرین کاری های بازی های محلی و نمایش های تخته حوضی را در آن وارد می کردن و تا قبل از مشروطیت دسته های آماتوری ،نمایش مرد و زن ارمنی که از قفقاز می آمدن در تبریز ورشت پدید آمد و نماش نامه های هراه خود به زبان ارمنی و یا دترجمه آنها به زبان آذربایجان بود که نمی توان به حساب هنر و ادبیات ایران نوشت

13- انجمن های ادبی از چه دوره ای وارد عرصه ادبیات شد ؟

 بعد از مشروطیت انجمن های ادبی زیادی به وجود آمد

14- در خصوص سبک های ادبی (خراسانی-بینابین-عراقی-وقوع-هندی-بازگشت-مشروطه-بیداری و معاصر)به اختصار توضیح دهید؟

جدول صفحه 2

15- خط میخی چه نوع خطی بود و برای چه زبانی بود ؟

زبان دوره هخامنشیان بوده به نام فارسی باستان که از چپ به راست
با 36 حرف نوشته می شده است و زبان رسمی است

16- درباره تاریخچه زبان فارسی به اختصار توضیح دهید؟

در زمان هخامنشیان خط و زبان میخی رواج داشت که فارسی باستان نام دارد و با سقوط این پادشاهی و ورود اسکندر برای مدت 90 سال خط و زبان رسمی ایران یونانی بود و با قدرت یافتن اشکانیان خط و زبان پهلوی اشگانی جایگزین شد و به مدت 4 قرن رواج داشت  و با به وجود آمدن سلسله ساسانی خط وزبان پهلوی ساسانی که از آن به عنوان فارسی میانه یاد می شود جایگزین شد و زبان دینی ایرانیان نیز اوستایی بود که با ظهور اسلام و سقوط یزگرد سوم به مدت 2 قرن یا  بیشتر زبان تازی (عربی) رسمیت یافت و زبان اخیر که تا امروز درایران مرسوم است به زبان فارسی نو مشهور است .

17-ریشه زبان فارسی را از ابتدا تا دوره جدید به اختصار بنوسید و یا نموداری رسم کنید؟

1-هند واروپایی2-هند وایرانی3-ایرانی کهن شامل دوره باستان با زبا های مادی –اوستایی-باستانی-سعدی دوره میانه شامل شرقی غربی ،شمالی با زبان های پارتی (پهلوی اشکانی)و جنوبی با زبان های پارسیک(فارسی دری)و فارسی جدید و دوره جدید با لهجه های مختلف

18-تغییر وتحولات ادبی  و فرهنگی  دوره پادشاهی ساسانی و تسلط اعراب بر ایران را بررسی نماید ؟

در دوران ساسانیان آثار به نسبت فراوانی در دسترس است هم مکتوب و هم کتاب و مواریث فرهنگی در مطالب گوناگون شامل مسائل حقوقی ، دینی ، اخلاقی ، سیاسی و اداری و اکثر آنها علاوه بر ترجمه به زبان فارسی امروزی شرق شناسان نیز در تصحیح و ترجمه و انتشار آنها علاقه از خود نشان داده اند که حدود 300 مجلد است و با ظهور اسلام و سقوط یزگرد سوم زبان عربی حدود 2 قرن زبان رسمی شد و نامه های اداری و رسمی به زبان عربی نوشته می شد

19 درباره پدر شعر نو و ظهور ادبیات معاصر توضیح دهید ؟

عده ای از شاعران شامل تقی رفعت و ایرج میرزا با ایجاد اصلاح و تجدد در آثار خود و مبارزه با سنت گرایان و محافظه کاران زمینه تحول نسبی را فراهم آوردند که در این زمان شاعر چوان به نام علی اسفندیاری نیما از کوهپایه های شمال ایران به یاری همکاران خود شتافت و نخستین اقر منظوم او به نام قصه رنگ پریده است و برخلاف رفقای دیگرش در این امر عجولانه و نسنجیده عمل نکرد و کوشید در اثرش از عروض و مقررات آن بگسلد اما هنوز جرات یا آمادگی آن را ندارد و چون گوشها به اوزان عروضی خو گرفته و هر آهنگ دیگری گوش شنوندگان را آزار می دهد پس ناچار به همان اوزان پناه برد اما کاری کرد که استفاده از وزن کوتاه و ساده است و به همین دلیل نیما یوشیج به پدر شعر نو مشهور شد

20 ریشه شعر نو را بنویسید ؟

 

21 شعر نو و سنتی را مقایسه فرمایید ( 5 مورد ) ؟

شعر سنتی : لغات و ترکیبات ادبی کهن – معشوق آسمانی – معشوق مذکر – عرفانی – طرح موضوعات محدود و مشخص شعر نو : لغات و ترکیبات زبان فارسی امروز – معشوق زمینی – معشوق مونث – دنیوی – تنوع موضوعات

22 شعر آزاد را با چه نامهای دیگری می شناسید این قالب شعری را معرفی فرمایید ؟

 این قالب نوعی از شعر نو است که وزن عروضی دارد اما جای قافیه ها مشخص نیست و اشعار نیما یوشیج ، مهدی اخوان ثالث ، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری  ( هرکدام کم و بیش با سبک مخصوص به خود ) در این طبقه جای می گیرد

23 تفوت شعر آزاد،سپیدو موج نو را بنویسید ؟

شعر آزاد وزن عروضی دارد اما جای قافیه ها مشخص نیت در شعر سپید با توجه به آهنگین بودن وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها هم مشخص نیست و در شعر موج  نو نه تنها  وزن عروضی ندارد بلکه معولا آهنگین هم نیست و قافیه هم ندارد.

24-شعر سپید چه ویژگی هایی داشت ومبدع این قالب کیست ؟

 این قالب شعری هر چند آهنگین است اما وزن عروضی ندارد وجای قافیه ها هم مشخص نیت و مبدع این قالب احمد شاملو است.

25-شعر موج نو چه ویژگی های دارد ؟

نه تنها وزن عروضی ندارد بلکه معمولا آهنگین هم نیست و قافیه هم ندارد.

26-نثر دوره بازگشت چه ویژ گی های داشت؟

کوتاهی جمله ها،ترک استشهادات مکررشعری از تازی وپارسی ،صراحت لهجه و ترک استعاره وکنایه و...،اختصار وایجاز،تقلید از شیوه نویسندگی نویسندگان پیشین و پیروی از از سبک انها،کاربرد کم از صنایع لفظی و معنوی ،سادگی و روانی

27-انواع رمان از نظر محتوا (رمان پیکارسک،رمان کوتیگ،رمان علمی،تخیلی،تاریخی و پلیسی) به اخاصار تو ضیح دهید؟

 صفحه35

28-مکتب کلاسیسم چه نوع مکتبی است قرن نماد ویژگی آثار-یک اثر و 3ویژگی ؟

/ 2 نظر / 17 بازدید
آزیتا

سلام واقعآبه خاطر سوالاي سبك شناسي ممنونم .ولي سوالاي اديان و سريعتر توسايت بزنيد وگرنه من از استرس .... بعد حلوا.....بعد دلتون مياد بي وجدانا......... بززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززنيد ديگگگگگگگگگگگگگگه

زهرائی

سلام خدمت همكلاسي هاي فعال وگلم دوتاآقاعليرضاوآقاحامد،من كه نمي دونم چطور ازاين همه زحمت شما تشكركنم فقط اينو بگم نه من بلكه تمام بچه هاي ترم3امور فرهنگي مديون تلاش بي وقفه شمان،كارتون بي نظيربچه ها،دمتون واقعا گرم وخسته نباشيد.