نمونه سوالات درس کسب وکار - استاد ارجمند سرکار خانم چکشی


1-مفهوم سازمان را بگوئید؟

اولی:معنای یک ساختار ،اسکلت ومجموعه روابطی می باشد که از قبل طرح ریزی شده است.

دومی:فرآیند به وجود آوردن یک ساختار،یک سری فعالیت ها وسازماندهی فعالیت ها را بیان می کند

2- مدیریت را تعریف کنید؟

وظیفه مدیریت نوین سازماندهی انسانها برای حصول به اهداف تعیین شده وکار وکوشش جهت تامین همکاری به سوی این اهداف را در بر می گیرد.مدیریت دارای یک ماهیت اجتماعی بوده،فرایند هماهنگی وهمکاری را هم ضرورت می بخشد.

3-فعالیت های کسب وکار در اهداف خود چگونه به انجام می رسد را بگویید؟

کسب وکارها برای اینکه بتوانند اهداف خود را تحقق بخشند به فعالیتهای زیادی می پردازند،بخاطر تنوع فعالیت ها آنها با هم ارنباط نزدیکی دارندوگروه بندی می شونداین کار گروه بندی وظیفه سازمانی نامیده می شوند.وظایف سازمانی بر اساس پنج گروه می باشد:1-تحقق وتوسعه ونوآوری2-بازاریابی3-مالی4-تولید5-منابع انسانی.

4-توسعه علم مدیریت در اسرار قرن بطور خلاصه در چند مرحله می توان بررسی کرد؟

توسعه علم مدیریت را از ابتدای قرن بیستم تا امروز به دو مرحله الف)تفکر مدیریت کلاسیک ب)تفکر مدیریت نئو کلاسیک می توان خلاصه نمود.در مرحله مدیریت کلاسیک ،بنیان تفکر مدیریت کلاسیک را مدیریت علمی تیلور"تئوری فرآیندی مدیریت یا نظریه اداری"ومدل بوراکسی وبر تشکیل می دهد.فرضیات بنیادی نظریه کلاسیک بر این اساس بنا نهاده شده است که سازمان ها مانند یک ماشین باید بر حسب اصول و قواعد از قبل تعیین شده مورد بهره برداری قرار گیرد.بدان سبب این مکتب تحت عنوان نظریه ماشینی و یا رویکرد اصول نامیده می شود .

5- ایده های تفکر مدیریت کلاسیک را می توان در چند نقطه اساسی گردآوری کرد؟

در 4نقطه:1-فعالیت ها 2-عقلایی بودن (منطق گرایی) 3-جمع آوری وتجزیه وتحلیل 4-اهداف پایه واساس

6-عناصر مراحل مدیریت کیفیت جامع را با اجراهای موفقیت آمیز در ژاپن وامریکا در الویت قرار گرفته اند چیست؟1- رویکرد معطوف به پیشگیری2-رهبری مدیریت عالی3-مشتری مداری4-آموزش کارکنان5-کار تیمی6-پذیرفتن فرایند توسعه مستمر7-اندازه گیری وآمار

7-مدیریت بعنوان یک نر وحرفه را بنویسید؟

هنر مدیریت یک فعالیت رسمی وتلاش در جهت تحقق پذیری اهداف سازمانی است که با شم(حدس وگمان)داوری،تجربه،کسب شده ودانشی را که علم مدیریت فراهم می سازد به شکلی آگاهانه ومنظم وبا مهارت به اجرا در می آورد.

8-سطوح مدیریتی در کسب وکار چیست نام برده ومدیریت استراتژیک را بطور خلاصه توضیح دهید؟

1-عالی 2-میانی 3-پایین. مدیریت استراتژیک:تنظیم کننده روابط بین سازمانی با محیط بوده وبا تمامی کسب وکار مرتبط است.وفرایند انتخاب واجرای مناسب ترین شیوه حرکت بین سازمان ومحیط بوده وبرای تحقق پذیری اهداف کسب وکار محیط را تجزیه وتحلیل نموده وامکانات وقابلیت های کسب وکار را مشخص می کند.

9-مدیریت وظیفه ای / مدیریت رده میانی را نام برده؟

شامل مدیریت بازاریابی/مدیریت تولید/مدیریت مالی وحسابداری/مدیریت منابع انسانی است.وظایف کسب وکار هر یک می تواند موضوع جداگانه مدیریتی باشد مثل بازاریابی وتولیدو مالی ومنابع انسانی که به این نوع مدیریت که به کسب وکار نه بصورت یکپارچه بلکه بصورت بخش می پردازد وبیشتر مدیران بخش ها آن را بجا می آورند مدیریت وظیفه ای می نامند.

10-اهداف کسب وکار چیست؟

اهداف به نتایجی گفته می شود که محدوده مدت زمان معین تحقق آن خواست کسب وکار است.ویا در آرزوی رسیدن به آن است.همان گونه که اهداف می توانندعینی یا ذهنی باشند،می توانند ماهیت مادی یا معنوی یا انسانی یا اجتماعی باشد.

11-ویژگی های اهداف کسب وکار را نام ببرید؟

1-اهداف قابل قبول باشد.2- اهداف قابل دستیابی باشد3- اهداف صریح وروشن باشد4- اهداف هماهنگی داشته باشد5- اهداف درست انتخاب شده باشد6-هزینه فرصت اهداف باید در نظر گرفته شود.

12-وظایف اهداف را بگوئید؟

اولاً:کسب وکار در داخل محیط خود تعریف می شود.ثانیاً:به رفتار کارکنان جهت می دهد.ثالثاً:اهداف مشترک تشکیل می دهدویگانگی مدیریت را فراهم می سازد.رابعاً:تصمیماتی که می توان گرفت می آورد.خامساً:در اندازه گیری موفقیت ها استاندارد ها را فراهم می سازد.

13-ساختار وسلسله مراتب اهداف را بنویسید؟

اهداف استراتژیک بط.ر یکپارچه کسب وکار را در بر می گیرداما در کسب وکار در یک قسمت در داخل یک بخش یا سرویس ویا شخص در ظرف مدتی مشخص می توانند وجود داشته باشند.

(اهداف کلی،ماموریت،استراتژیک،ویژه سازمان،وظیفه ای،زیرین تر،موفقیت)

14-بطور خلاصه ویژگی های اهداف  استراتژیک را نام ببرید.؟

1-اهداف دراز مدت وبه شرایط بیرونی قابل تنظیم است.2-به کل سازمان جهت می دهد وراهنمای کارکنان است.3-اولویت های دراز مدت سازمان را پدیذار می سازد.4-در هر سطح استاتدارد های موفقیت بهینه را تشکیل وکنترل آنها را بر مدیریت آسان می سازد.

15-اهداف وظیفه ای چیست؟

وضعیت نهایی اهداف استراتژیک مشخص شده ای است که نسبت به قسمت های سازمان بصورت تفصیلی در آورده شده است آنها نتایجی درباره تحقق بخشیدن به اهداف استراتژیک بوده وبا ارقام بیان می شودکه به آنها اهداف استراتژک فرعی ،اهداف تاکتیکی ویا اهداف اجرایی نیز گفته می شود.

16-هنجار(norms )را بگویید؟

هنجار با گسترده شدن اهداف وظیفه ای یا تاکتیکی تا واحدهای زیرین تر کسب وکار وحتی تا اشخاص شکل می گیرد.مسایل بصورت اهداف برنامه ای کوتاه مدت ویا اهداف موفقیت فردی تعریف می شود ودست کم هر سال یکبار با سیستم کنترل بودجه نظارت وکنترل می شود.1-تعداد آگهی های تجارتر برای مشتریان.2-مقدار حداکثر از بین رفته وخرابی قابل قبول3-بهاء تمام شده ای که برای مراحل مختلف ویا عناصر تولید صرف خواهد شد.4- برای یک فروشنده حداقل مقدار فروشی که برای یک دوره معین اجباری است.5-ساعات نیروی انسانی تئوریک نظری برای وظایف مختلف.6-حداقل مبلغ فروش در یک دوره معین برای گرو های مشتری.

17-اهداف مهم کسب وکار را نام ببرید؟

1-کارایی2-در آمد فروش3-سهم بازار4-استفاده از ظرفیت5-تنوع بخشیدن به محصول6-نقدینگی7-سود خالص 8-سرعت تبدیل 9-امکان انجام نوآوری.

18-سود آوری به چند منظوراست؟

اولین پله سلسله اهداف اقتصادی را سود تشکیل می دهدبه تعریفی ساده تفاوت مثبت بین کل درآمد ها وکل هزینه ها را سود می گویند.سود مهمترین هدفی است که هر کسب وکار را به فعالیت تشویق می کند.

19-رشد چیست؟

در کسب وکار رشد بعنوان یک هدف اقتصادی بیانگر افزایش حجم یا توسعه بصورت کمیت است.کمیت هایی که در رشد ارزیابی میشوند:مقدار فروش یا مبلغ آن/مقدار تولید/تعداد کارکنان/مقدار انرژی مصرف شده/منابع اصلی/سهم بازار یا تنوع کالا.

20-اگر رشد به عنوان کمیت باشد معیارهای آن را نام ببرید.؟

1-همگن بودن2- انواع تولیدات3-تعداد دارایی های مادی وانسانی

21-اگر رشد بعنوان کیفیت باشد معیارهای آن را بنویسید؟

امروزه رشد برای کسب وکار ها فراتر از انگیزش های مختلف مالک ومدیران کسب وکار بصورت یک ضرورت در آمده است امروزه هدف اصلی جوامع تامین رشد وتوسعه اقتصادی است.رشد برای ادامه حیات کسب وکار ها بصورت ابزار مهم در آمده است.یا توان ادامه حیات کسب وکار وابسته به رشد می باشد.

22- تداوم چیست؟

هدف نهایی کسب وکار ادامه حیات است وادامه حیات وحفظ تداوم آن در وهله اول به رشد آن در داخل محیطی که رشد وتوسعه دارد وابسته بوده ،رشد هم منوط به سود آوری کسب وکار است.

23-کارایی را بعنوان یکی از اهداف کسب وکار بگویید؟

نتیجه نظم وهماهنگی درونی کسب وکار مشاهده می شودانسان در طول مدت عمر خود تمامی نیازها را به تدریج افزایش داده وبرآورده می سازد اما این محدود بودن کالا وخدمات وامکانات ضرورت استفاده انسان از زمان نیروی کار ،تلاش ،وفعالیت های خود را به شکلی برنامه ریزی شده مواجه کرده است.

24-اثر بخشی را بعنوان یکی از اهداف کسب وکار بگویید؟

اثربخشی را می توان بعنوان تحقق پذیری اهداف کسب وکار تعریف کردوکارهای درست مدیریت کسب وکار می تواند اثر بخش واقع گردد.

25-سطوح مختلف اثر بخشی را نام ببرید؟

1-فردی(معیارها:قابلیت،مهارت)2-گروهی(معیارها:اتحاد،رهبری،احترامنقش ها،هنجارها)

3-سازمانی(معیاره:محیط،تکنولوژی،استراتژی،ساختار،فرآیندها،فرهنگ)

26-طبقه بندی کسب وکار ها را بر اساس اندازه بگویید؟

مقیاس کمیت :تعداد کارکنان،کل دستمزد وحقوق،مقدار مواد خام،مقدار انرژی مصرف شده،در طی زمان مشخص را گویند.- مقیاس کیفیت.

27-کسب وکار گروه صفر ویا خیلی کوچک چیست؟

یک نفر با کارکردن به تنهایی در یک محل کار ویا بطور کلی افرادی که فعالیتشان را بوسیله یک پیشهیا یک هنر اجرا می کنند.تشکیل می دهندکسب وکارها گروه صفر نامیده می شود وکسب وکارهایی که بین 3 تا5 نفر کار کنند نیز می توان تعریف کرد.

28-مشخصات قدرت کسب وکار های کوچک را بگویید؟

1-منعطف با قابلیت سازگاری2-نوآوری3-جو سازمانی وروابط انسانی بالنده4-تشویق به رقابت5-توسعه متوازن بین مناطق6-قلمرو بازار محدود7-تصمیم گیری سریع برای بدست آوردن فرصت رقابت.

29-نقاط ضعف کسب وکار های کوچک را نام ببرید؟

1-نوسانات فروش2-فضا ومحیط رقابت منفی3-تصمیم گیری4-از دست دادن استقلال5-عدم کفایت ساختاری6-تامین ارقام لازم7-بازاریابی تنها به فروش نگاه کرده7-در موضوعات مدیریت و حسابداری و تولید کفایت کافی وخبرگی ندارند.

30-کسب وکارهای بزرگ چیست؟

شاهرگ اقتصادی کشور ها را کسب وکار های بزرگ تشکیل می دهند در نتیجه توسعه تکنولوژی وساختار وتولید وسرمایه وتعداد کارکنان کسب وکارها به سرعت در حال رشد هستند.عموماً در قلمرو هایی نظیر سیمان و پتروشیمی ولاستیک ونساجی کسب وکارهای بزرگ می توانند موفق بشوند.

31-ویژگی وبرتری های کسب وکار های بزرگ را نام ببرید؟

1-کیفیت وکمیت کالا وخدمات تولید شده2-تقسیم کار وتخصصی شدن3-استاندارد کردن کارها وکالاهای تولید شده

32-کسب وکار بر اساس قلمرو بازار را نام ببرید؟

1-ملی(داخلی)2-بین المللی 3-چند ملیتی4-فراملیتی

33-کسب وکارهای ملی (داخلی)چیست؟

کلیه فعالیت ها ی تولید وبازاریابی را در داخل مرزهای یک کشور انجام می دهد.وبه رفع نیازهای محلی می پردازندوبخاطر کافی ندانستن خودشان از نظر سرمایه وساختار مدیریتی ویا جایگاه خیلی خوب داشتن در حیطه کاری به بازارهای بین المللی توجهی ندارند.

34-کسب وکار شرکت های بین المللی چیست؟

شرکت هایی که صادرات و واردات در کشور های مختلف با فعالیت مشغول هستند ودر یکی از کشورهایک شرکت مادر تخصصی داشته ودر کشورهای دیگر واحد های تولیدی وفروش هماهنگ شده با یکدیگر دارد.

35-شرکت های چند ملیتی چیست؟ویژگی های آنرا بگویید؟

اینگونه شرکت ها از شرکت های بین المللی بزرکتر هستند اگر تولید/سود و یا کارکنان در کشور های خارجی مقدار مهمی از تولید و سود ویا کارکنان را تشکیل بدهد این نوع شرکتها چند ملیتی بشمار می آید.

ویژگی های آن عبارتند از:1-سهم سرمایه ای دو یا چند کشور است.2-مدیران سطح عالی از مرکز اصلی تامین می شود3-هر واحدی در هر کشور در داخل استقلال خاصی فعالیت می کند اما سیاست ها واهداف دراز مدت در مرکز اصلی بوجود می آورد.4-تولید در چند کشور یکمرتبه بوجود می آید.5-بدون در نظر گرفتن توسعه ومشکلات کشوری که پا می گذارند تنها به منافع وسود خود می اندیشند.

36-کسب وکارها بر حسب نوع کالا /خدمات تولید شده بطور خلاصه توضیح دهید.؟

به دو دسته تقسیم می شوند:1-کسب وکار تولید کننده کالاهای صنعتی:(پتروشیمی،پالایشگاه،ذوب آهن)این کسب وکار ها در فرایند تولید مواد خام وملزومات را بصورت یک کالای جدید ومتفاوت تبدیل می کنند.2-کسب وکارهای تولید کننده کالاهای مصرفی:عموماً برای کسب وکارهای بعد از خود تولید نکرده بلکه نهایی هستند برای مصرف کننده گان تولید انجام می دهند مثل کفش های یک کارخانه ویا پوشاک و....

37-کسب وکارهای خدماتی را بگویید؟

که به منظور رفع نیازهای دیگران ترجیحاً خدمات را تولید وبه فروش می رسانند.مثل مهمانسراها،خدمات تفریحی،خدمات تعمیرات،خدمات ویژه،وخدمات بیمه ای و...

38-کسب وکار (بنگاه های اقتصادی)بر حسب وضعیت های مالکیت نام ببرید؟

1-خصوصی2-دولتی3-مختلط

39-شرکت ها بر اساس شخصیت حقوقی را بگویید؟

1-سرمایه ای2-شخصی3-مختلط4-کمیتی

40-انواع شرکت های تجارتی(بازرگانی)را نام ببرید؟

1-شرکت سهامی(عام/خاص)2-شرکت با مسئولیت محدود3-شرکت تضامنی4-شرکت مختلط غیر سهامی5-شرکت مختلط سهامی6-شرکت نسبی7-شرکت تعاونی تولید ومصرف

41-شرکت سهامی چیست؟توضیح دهید؟

سرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست واساس تشکیل در شرکت سهامی اساسنامه است وبه نوع سهامی عام وسهامی خاص تقسیم می شود.

42-مشخصات شرکت سهامی عام چیست؟

1-حاقل سرمایه پنج میلیون ریال2-نفرات حداقل پنج نفر3-تعداد مدیران حداقل پنج نفر4-مبلغ اسمی هر سهم نباید از مبلغ ده هزار ریال بیشتر باشد.5-قابل عرضه در بورس6-انتقال سهام بدون نیاز به موافقت سایر سهامداران6-قادر به انتشار اوراق عرضه

43-شرکت با مسئولیت محدود چیست؟ومشخصات آنرا بنویسید؟

شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل وشرکاءفقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض است.سرمایه به قطعات برگ سهام ویا اوراق بی نام وبا نام وغیره ممنوع بوده ومیزان سهم الشرکه به درصد است.بنابراین مسئولیت شرکاء به میزان سرمایه آنهاست.

مشخصات آن:1-مبلغ تعیین نشده وبصورت عرفی حداقل سرمایه اسمی یک میلیون ریال است.2-حداقل شرکاء 2 نفر است.3-تعداد مدیران یک نفر است.4-مدیر پس از شرکاءوبه مدت محدود یا نامحدود هستند.5-سرمایه شرکت به شکل سهم الشرکه ویا قیمت اسمی معین وتساوی در آمده باشد.

44-شرکت های تعاونی چیست وانواع آنرا نام ببرید؟

شزکتی است که برای مدت نامحدود وبه منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء وبهبود وضع مادی واجتماعی تشکیل می شودویا ممکن است چند منظوره باشد.

انواع آن :1-شرکت تعاونی تولید(محصولات صنعتی وکشاورزی)2-شرکت تعاونی فروش محصولات.3-شرکت تعاونی مصرف4-شرکت تعاونی ساختمان مسکن5-شرکت تعاونی بیمه محصولات وحیوانات.6-شرکت تعاونی وام واعتبار.7-شرکت تعاونی نمایندگی کارخانه وموسسات تولیدات صنعتی وکشاورزی.

45-تاثیر پذیری متقابل کسب وکار ومحیط بیرونی چیست؟نامببرید؟

کسب وکار به یک سیستم ارگانیک شباهت داشته ودر محیطی که متعلق به آنهاست،ادامه حیات می دهند ودر این محیط به داشتن جایگاهی معین وبرقرار کردن رابطه با آن مجبور می باشند.سه طرز نگرش مهم عبارتند از:1-رویکزد تاثیر گذاری بر محیط2-سازگاری با محیط3-تاثیر پذیری متقابل.

46-رویکرد تاثیر گزاری بر محیط وسیستم بسته را بگویید؟

پویایی درونی را بنیان قرار داده واهداف و موفقیت بالاتر از همه است وبر روی محیط خارجی تاکید نمی شود وتاثیر پذیری متقابل بین کسب وکار ومحیط فرض می شود ودوره های اولیه تفکر مدیریتی سازمان آن را داشته اند ومحیط بطور بسیط وثابت مورد قبول واقع گشته است.

47-رویکرد سازگاری با محیط چیست؟

رویکردهایی که در بین سالهای 60-1940 میلادی توسعه یافته وعامل خیلی مهم تعیین کننده وتامین کننده استمرار موفقیت کسب وکار در دراز مدت محیط خارجی است.از این نظر برای این که کسب وکار ها بتوانند به هستی خود ادامه بدهند مجبور به پاسخگویی به انتظارات محیط خارجی وتامین سازگاری با تغییرات می باشند.

خدایا چنان کن سر انجام کار

تو خشنود باشی وما رستگار

موفق وموید باشید توکلی

 

/ 0 نظر / 247 بازدید