نمونه سئوالات اقدام پژوهی - استاد ارجمند سرکار خانم مهدوی

1- علم را تعریف کنید ؟

به مجموعه دانش های سازمان یافته ایی گفته می شود که به روش عینی درباره واقعیت ها و پدیده های طبیعی کسب شده اند.

2- پژوهش(پرسجو کردن،حفط اطلاعات،دقیق بودن، مضبط بودن) چیست ؟

جستجوی منظم و هدفمند برای پاسخگویی به پرسش ها با استفاده از روشهای گوناگونِ تحقیق است

3- اقدام پژوهی چیست ؟

اقدام پژوهی نوعی پژوهش کارور practitioner research  که می تواند به شما کمک کند تا در هر جایی که مشغول به کار هستید وظایف شغلی خود را به نحو بهتری انجام دهید.

4- نظر بورلی درخصوص اقدام پژوهی را بیان کنید ؟

به نقل از بورلی(1993)  اقدام پژوهی را پژوهش آگاهانه، سنجیده و معطوف به راه حل تعریف می کند که به صورت فردی یا گروهی انجام می شود.

5-نظر کارسون را درباره اقدام پژوهشی را بیان کنید ؟

ازکارسون و همکاران (1989) اقدام پژوهی را ترکیبی از عمل و پژوهش و تلاشی برای شناخت اقدامات تربیتی به منظور اصلاح و بهبود محیط آموزشی تعریف می کنند

6-نظریه بازرگان را درباره اقدام پژوهی را بیان کنید ؟

اقدام پژوهی فرایند جست و جوی منظم مشارکتی برای  مشخص کردن یک موقعیت نامعین و کوشش جهت کاهش یا رفع آن است

7- نتایج اقدام پژوهی را بیان کنید؟

پیشرفت فردی - بهتر شدن کار حرفه ای - بهبود و پیشرفت در موسسه که مشغول به کار هستیم - داشتن نقشی در نظام اجتماعی مطلوب

8- انواع پژوهش را نام ببرید ؟

پژوهش نظری - پژوهش ارزشیابی - اقدام پژوهی

 

 

9- تفاوت پژوهشگران ارزشیاب با اقدام پژوهان را بنویسید؟

پژوهشگران ارزشیاب خود یا سایرین قادر به داوری ارزشیابانه درباره رخدادها باشند، آنها را تعبین ، نفسیر و تشریح می کنند در حالی که اقدام پژوهان تعبین و تفسیر رویدادها برای بهتر شدن آنها به نحوی به جستجوی تغیراتی برمی آیند.

10- مولفه هایی را که می توان اقدام پژوهی را به کمک آنها شناسایی کرد بیان کنید؟

پرس جوی نظام دار ، انتقادی یا عمودی - اقدامی آگاهانه ،تعهد آور و ارادی - باهدفی ارزشمند

 11- وجوه اشتراک و افتراق اقدام پژوهی با دیگر پژوهش را بیان کنید ؟

 اشتراکها :به دانش جدید منجر و منتهی می شود -شواهدی را برای پشتیبانی از این دانش  تدارک می بیند - فرایند شکل گیری دانش جدید را آشکار می سازد - دانش جدید را به دانش موجود پیوند می زند.

تفاوتها :اقدام پژوهی مستلزم عمل و اقدام به عنوان بخش مکمل و لازم از خود فرایند تحقیق است بیشتر از جنبه های ارزش های حرفه ای محقق روی آن تأکید می شود تا ملاحظات روش شناسانه -اقدام پژوهی ، پژوهشی درون مجموعی می باشد.

12- گروه های اصلی در طرح اقدام پژوهی خود با آنها کار می کند را بیان کنید؟

الف)شرکت کنندگان :شما به کسانی که در پژوهشتان شرکت کرده اند وابسته اید ،بنابر این هرگز به حسن نیت آنها ختشه وارد نکنید.پژوهش شما بدون جود انها انجام نمی شود.شرکت کنندگان در پژوهش داده ها و شواهد مورد نیازتان را تامین میکنند

ب) دوستان یا دوستان نقاد : این افراد می توانند یک یا چند نفر از کسانی باشند که با شما همدلانه درباره کارتان گفتگو می کنند.درواقع شما و دوستان نقادتان یکدیگر را برمیگزینید.

ج)ناظر راهنما :وظیفه اصلی این افراد این است که شما را با چالش هایی مواجه کند که باعث پیشرفت اندیشه شما شود.

د) همکاران پروژه : این افراد برای اقدام پژوهی شما در زمره منابع کلیدی برای مشارکت در پیشرفت طرح،دسترسی به اطلاعات ، پشتیبانی و چالش هستند.

و) گروه تعیین اعتبار : این گروه متشکل از همکاران ، شرکت کنندگان ، مدیران و معاونان و هر فرد دیگری اسن که احساس می کنید می توانید تفسیری منصفانه اما انتقادی از طرح اقدام پژوهی شما را ارئه دهند.شما به ارزیابی طرح خود دارید و آنها کسانی هستند که این نیاز شما را رفع می کنند

 

 

 

13- ویژگی های اصلی فرایند اقدام پژوهی نام ببرید ؟

 • تعهد نسبت به بهبود امور آموزشی
 • نوع ویژه ای از پرسش پژوهشی
 • قرار دادن “من “ در مرکز پژوهش
 • نوعی ویژه از اقدامی تعهد آور
 • پایش و کنترل نظامدار برای تولید داده های معتبر
 • توصیف های موفق و صحیح درباره اقدام
 • تبیین کردن اقدام
 • یافتن راه هایی جدید برای ارائه یافته های اقدام پژوهی
 • ارزیابی اعتبار داعیه های حاصل از نتایج پژوهش
 • عمومیت بخشیدن به نتایج اقدام پژوهی

14- تبین کردن اقدام بهترین هنگام برای تبین اقدامات پس از توصیف آنهاست.تبین کردن اقدامات شامل چه مواردی است؟نام ببرید

 • مشخص ساختن معانی ممکن
 • نظریه پردازی
 • الگوسازی
 • پیوند زدن اقدام با کارهای دیگر
 • توصیفی انتقادی از اقدام

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید