نمونه سوالات درس خانواده وفرهنگ - استاد ارجمند سرکار خانم حبیبی


1-منشاء وتحول خانواده چیست؟

درباره چگونگی پیدایش خانواده وازدواج دو نوع نظریات وجود دارد:1-نظریات تکاملی 2-نظریات غیر تکاملی:از مذهب سر چشمه می گیردمعتقدند که با تشکیل خانواده با ازدواج آدم وحوا شروع شد وصاحب فرزندانی شدندوکم کم به خانواده تبدیل گردیدوسپس بصورت ملت در آمدند در کتب آسمانی نیز آمده است که ازدواج دو نفر با هم خانواده تشکیل می گردد.2-نظریات تکاملی:نظریات داروین هنگامی مطرح شد که مردم شناسان به این نتیجه رسیدن که تشکیل خانواده لزوما از ازدواج یک زوج نبوده بلکه ابتدا بصورت گروهی واز اجتماع چند نفر مرد وزن که با هم زندگی می کردند بوجود آمده است که دارای نوعی هرج ومرج جنسی اند.

2- دیدگاه هنری مورگان انسان شناس مشهور آمریکایی در خصوص خانواده چیست؟

که خانواده هرگز ثابت نبوده واز شکل های ابتدایی بسوی شکل های تکامل پیشرفت کرد.مراحل تحول خانواده :1-مرحله آمیختگی جنسی2-خانواده هم خون3-خانواده اشتراکی4-خانواده چند همسری5-خانواده هسته ای یا زن وشوهری

3-تنظیم رفتار اساس جامعه بر چه اساسی می باشد؟

بقایای هر جامعه ای به نظم به ثبات بستگی دارد وبرای ایجاد نظم وتنظیم بر روابط میان اعضاء خود به دو دلیل متکی می باشد:1-حصول اطمینان از اینکه کارهای حیاتی جامعه انجام می گیرد.2-پیشگیری از بی نظمی وآشفتگی های که ممکن است به سبب کشمکش های درونی جامعه در زندگی اجتماعی پدید آید.حصول به این هدفها از طریق مکانیسم هایی که کنترل اجتماعی نامیده می شود تامین گردد.تنظیم زندگی گروهی ورفتارهای اجتماعی را بر اساس تشویق رفتار های مطلوب وتنوعی رفتارهای نامطلوب سامان می دهد.

4-انواع کنترل اجتماعی بر چند نوع می باشد؟

انواع کنترل در جامعه دو دسته اند:1- کنترل غیر رسمی:نوعی کنترل برای اعضا جامعه که در مدرسه ،محل کار تحقق می یابد.که از بروز هنجارها جلوگیری می نماید.2-کنترل رسمی:مبتنی بر عنصر حقوقی وقانونی کنترل اجتماعی است.قوانینی وجود دارد که راهنمای رفتارهای اعضاءجامعه هستند.گروه هایی هستند که شغلشان اجرای قوانین ومقررات در جامعه می باشد آنها کج روان اجتماعی ومجرمان را دستگیر کرده وبرای مجازات به دادگاه می فرستند.

 

5-منظور از نقش پذیری چیست؟

جامعه پذیری فرایندی است که طی آن شیوه های رفتاری باورها،ارزشها،الگو ومعیارهای فرهنگی خاص جامعه را یاد می گیرد وآنها را جزء شخصیت خود می کند.بنیادی ترین بخش جامعه پذیری در دوران کودکی رخ میدهد اما این روند در سراسر عمر آدمی ادامه می یابد.

6-جامعه پذیری دارای چه نقش اساسی می باشد؟

1-    از نظر فرد:جامعه پذیری استعداد های بلقوه فرد را شکوفا می سازد وامکانات رشد شخصیت وتبدیل فرد به شخص را فراهم می آورد.2-از نظر جامعه:فرایندی است برای انتقال ویژگی های فرهنگی یک جامعه از نسلی به نسل دیگر وفراهم آوردن امکان تکامل واستمرار فرهنگ ونیز تربیت افراد برای ایفای نقش برای بدست آوردن پایگاه های مختلف اجتماعی.

7-عناصر اساسی جامعه پذیری چیست؟

شخصیت انسان خود به خود وبخاطر توانمندی هایش رشد نمی کند بلکه باید به سطح معینی از رشد برسد تا توانمندی هایش باور شود رشد یا عدم رشد توانمندیهای انسان در گرو کنش متقابل انسانی می باشد.

8-مفهوم خود آینده سان کلی چند بعد دارد وهر بعد بر چه تصوری مبتنی می باشد؟

سه بعد دارد:بعد نخست:در ذهن دیگران چگونه ظاهر شویم.بعد دوم:دیگران درباره ما چه قضاوتی می تواند داشته باشند.بعد سوم:تصوری است که از قضاوت دیگران درباره خود داریم وبر اثر آن احساس سربلندی یا شرم ساری را داریم.

9-منظور از ارزشها وهنجارهای اجتماعی چیست؟

ارزشها آرمانهای انتزاعی(ذهنی وفکری)هستند حال آنکه هنجارها اصول وقواعد معینی هستندکه از مردم انتظار می رود که آنها را رعایت کنند هنجارها نشان دهنده بایدها ونباید ها در زندگی می باشد مثل تک همسرس و وفاداربودن به یک شریک زندگی که در اکثر جوامع غربی ارزش بسیار مهمی دارد.

10-اجتماعی شدن فرد به چه صورت امکان پذیر است وعوامل اجتماعی کدامند؟

اجتماعی شدن فرایندی است که بوسیله آن از طریق تماس با دیگران ،کودکی نا توان به تدریج به انسان آگاه وتوانا وماهر  در شیوه های رفتار منطبق با فرهنگ ومحیط خود می باشد.در همه فرهنگ ها خانواده عامل اصلی اجتماعی کردن کودک در دوره طفولیت می باشد.عوامل مهم دیگر در اجتماعی شدن فرد عبارتند از گروه های هم سالان،مدارس،رسانه ها(همگانی)وغیره....که همگی در رفتارهای فردی واجتماعی انسان نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

11-منظور از رفتار اجتماعی چیست؟

1-همکاری:یکی بودن وهمکاری افراد برای رسیدن به هدف  یا هدفهای مشترک.2-همانند بودن:اخذ اخلاق ورفتار وآداب ورسوم خاصی است.3-رقابت:رسیدن به هدفی است که مورد نظر دیگران هم هست.4-کشمکش یا برخورد:نوعی مقابله وبرخورد شدید با دیگران مشهود است.

12-رفتار های گروهی تحت تاثیر چه عواملی می باشد؟1- فرهنگی:پیوند فرهنگی2-ابعاد گروه:تعداد افراد وشبکه روابط اجتماعی3-اقتصادی:نیاز های اساسی که عامل مهمی در برقراری رابطه با دیگران می باشد.4-تجانس)هماهنگی)گروهی:تاثیر قابل توجهی در پیوستگی افراد دارد.

13-منظور از خانواده شخصیت پرور چیست؟

این خانواده فرد گرا وشخصیت پرور است ودر اروپا وبعضی از نقاط آن مانند نروژ وجود دارد وبه دلیل محیط جغرافیایی وبریدگی های طبیعی که نواحی را از هم جدا می کند خانواده (ایزوله) جداافتاده است.در این خانواده سعی بر این است که خانواده روی پای خودش بایستد واحتیاج به خارج از خانواده کم شود همان اصطلاحی که امروزه مورد توجه می باشد یعنی خود کفایی،خود ساخته.

14-نهاد های اصلی جامعه کدامند؟

1-اقتصادی:تهیه مواد غذایی،تنظیم بازار،پوشاک،مسکن وغیره مورد توجه می باشد2-سیاسی:به مسائل وضع قوانین در جامعه می پردازد.3-خانواده:ازدواج برای تنظیم رفتار جنسی وزناشویی،طلاق،ازدواج وآموزش جوانان ونگهداری کهنسالان در این حوزه قرار می گیرد.4-نهاد آموزش وپرورش:که به بحث آموزش در جامعه می پردازد.5-نهاد دینی:که نیازهای معنوی وروحی وحل مشکلات ومسائل زندگی انسان را پاسخگو می باشد.

15-منظور از رفتار جمعی چیست؟

هر گروه اجتماعی دارای رفتار خاصی است ومهمترین مشکل فعالیت ورفتار های گروهی عبارتند از: 1-همکاری:یکی بودن وهمکاری افراد برای رسیدن به هدف  یا هدفهای مشترک.2-همانند بودن:اخذ اخلاق ورفتار وآداب ورسوم خاصی است.3-رقابت:رسیدن به هدفی است که مورد نظر دیگران هم هست.4-کشمکش یا برخورد:نوعی مقابله وبرخورد شدید با دیگران مشهود است.

16-واقعیت اجتماعی از نظر مکتب زیست شناسی چیست؟

در این مکتب تبیین واقعیت اجتماعی بر اساس واقعیت زیستی است که در چند جنبه خلاصه می شود:1-مبانی ارثی ونژادی واثر آن در زندگی اجتماعی وخصوصیات افراد.2-وجود پدیده تنازع بقاء در جامعه3-اعتقاد به وجود شباهت های میان جامعه وبدن انسان 4-تکامل اجتماعی در مقایسه با تکامل طبیعی.

 

خدایا چنان کن سر انجام کار

تو خشنود باشی وما رستگار

موفق وموید باشید توکلی

/ 0 نظر / 180 بازدید