سئوالت درس سواد هنری -استاد زمانی

" سواد هنری "

1-معنی هنر؟ هنر از ترکیب {هان + هر ) ساخته شده است .(هان یک واژه بنیادین در زبان بشر است که بمعنی آگاهی داشتن / آگاه بودن / هشیار بودن است. واژه هنر در زبان سانسکریت، ترکیبی از دو کلمه سو به معنی نیک و نر یا نره به معنای زن و مرد است

2-هنر از دیدگاه تولستوی؟اهمیت احساس را در هنر مورد تاکید قرار می دهندهنر باید یک ارتباط احساسی مشخص بین هنرمند و مخاطب ایجاد کند: طوری که مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد

3-واژه زیبا شناس؟فلاسفه، که در خصوص شناخت هنر و ارایه ی تفسیری از آن به صورت عام و کلی به مباحث نظری و ارایه ی تئوری و سبک شناسی در مورد آن می پردازند.هنرمندان و منتقدان، که همیشه سعی می کنند به هنر به صورت موردی و در مصادیق خاص و منحصر به فرد بپردازند موضوع اصلی علم زیباشناسی، دادن پاسخ به این سؤال است که ”هنر چیست؟“

4-مهمترین تقسیم بندی هنر در طول تاریخ از سوی فلاسفه را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دهید .  هنر به عنوان بازنمایی وجهی از عالم 2. هنر ابراز بیان احساسات و عواطف 3 . هنر در حکم فرم معنادار یا دلالت کننده (از مهم ترین تعاریف درخصوص هنر میان متفکران شرقی سخن علامه اقبال لاهوری است. اقبال در تعریف هنر می گوید: مقصود از هنر، اکتساب حرارت و نشاط ابدی است. ملت ها نمی توانند بدون معجزه قیام کنند (

5-دو عنصر تعیین کننده در هنر نام برده و بصورت خلاصه شرح دهید ؟ساخته دست انسان و دیگری در این ساخته زیبایی، ابداع، خلاقیت، هماهنگی وجود دارد.

6-چهار نظریه اصلی هنر در خصوص زیبائی شناسی را نام و یکی را توضیح دهید ؟

1ویژگی خاص شاه کارهای هنری2. نسخه برداری و اقتباس جالب از طبیعت 3 زیبایی در فرم و تکنیک 4 زیبایی در مفهوم و محتوا (نسخه برداری در داستان نویسی به این صورت است که ما عیناً شخصیت و الگوی رفتاری کسی را در داستان کپی کنیم، به نحوی که حتی با وجود تغییر نام و بعضی تغییرات جزیی، دیگر همه بدانند که این تیپ یا شخصیت یادآور کیست و از روی چه کسی الگوبرداری شده است

7-ویژگی هنر از نظر ویکتوریا الکساندر؟ 1.یک فرآورده است، ملموس، شنیدنی و یا دیدینی است  . 2. دارای هستی ارتباط است. یعنی هر هنر دارای مخاطب است.3. برای لذت تجربه می شود.5. هنر بر اساس زمینه موقعیت، خواه مادی و خواه اجتماعی اش شکل می گیرد.4. هنر یک قالب بیانگرانه است. هنرهنگامی که با زندگی واقعی مرتبط می شود تفسیری را عرضه می کند.

8-هنر ایدئولوژیک را توضیح دهید؟ هنرایدئولوژیک هنری است که می خواهد باورهای مخاطبان را برای تثبیت هر چه بیش تر وضع موجود و یا به عکس دگرگون ساختن و حتی بر انداختن آن تحکیم و تقویت کند.

9-زیباشناسی هنر را از دیدگاه فیخته را بیان کنید؟ زشتی و زیبایی شئی، به عقیده ی"فیخته" وابسته به دیدگاه بیننده دارد. از این رو زیبایی در جهان وجود ندارد ب لکه در روح زیبا جا دارد. هنر، ظهور و بروز این روح زیباست و مقصدش آگاهی دادن است

10-منشاء هنرها از دیدگاه افلاطون را بیان کنید؟ افلاطون منشا هنر را از عالم مثال می داندروح انسان در عالم مجردات پیش از ورود به دنیاحقیقت زیبایی و حسن مطلق یعنی خیر را بی پرده وحجاب دیده است که در این دنیا با دیدن چون حسن ظاهری ونسبی و مجازی را می بیند ازآن زیبایی مطلق که پیش از این درک نموده ,یاد میکند

11-شیوه های مختلف نگاه به هنر را نام ببرید و یکی را توضیح دهید؟

 1 نگاهجامعهشناختیبههنر 2درکفلسفیازهنر 3شناختتاریخی 4 مطالعهروانکاوانه  5 زیباشناختی فلسفه کلی ترین ادراک ما از هستی و وجود است. فلسفه تلاشی است برای ادراک مفهومی عالم. اینکه عالم چیست؟ ما دراین عالم کیستیم؟ و نسبت بین ما، عالم و هستی چیست؟ هنر به مثابه یک نوع معرفت، ابزاری برای انسان بوده تا بین خود و هستی نسبت هایی را یرقرار کند و سبک ها و مضامین هنری مختلف را در همین نگاه های فلسفی قرار می دهیم و از طریق آنها مکاتب و نحله های هنری را تجزیه و تحلیل می کنیم و پرسش های کلی در باره هنر و هنرمند مطرح می کنیم.

12-دلایل کم توجهی به نقد جامعه شناسی هنر در ایران را توضیح دهید؟ دانش وسیع می خواهد. 2به لحاظ تاریخی نقدهای زیبا شناسانه، تاریخی و فلسفی در حوزه هنرها سابقه دیرینه تری دارند و نقدهای جامعه شناسانه نسبتاً سابقه زیادی ندارند و تازه متولد شده اند 3 نقدهای جامعه شناسی هنر با قدرت و قدرت سیاسی در پیوند است و به شالوده شکنی روابط قدرت در هنر می پردازد 4 غیر از عامل سیاسی، توسعه جامعه شناسی هنر و ادبیات زمانی امکان پذیر است که هنرها در جامعه جنبه همگانی پیدا کرده باشند

13-دلایل نیاز جامعه شناسی هنرها را در سطح جامعه را بیان کنید؟1. به درک بهتر هنرها برسیم.2.رابطه جامعه و هنرها و پیوندهای آن را دریابیم.3.بتوانیم به کمک جامعه شناسی در فرایند توسعه فرهنگی مشارکت کنیم 4. بتوانیم به مثابه شهروند یا انسانی خلاق، پویا، فعال در جامعه و نظم اجتماعی جدید که جامعه ای مبتنی بر اقتصاد فرهنگ است، بازیگر و نه تماشاچی و ناظر باشیم.

14-انواع هنرها را نام ببرید و تقسیم بندی هنرهای زیبا کدامند؟1.هنرهای زیبا و هنرهای صناعی موسیقی 2.هنرهای دستی مانند مجسمه سازی و شیشه گری 3.هنرهای ترسیمی مانند نقاشی و خطاطی 4.ادبیات شامل شعر و داستان نمایش نامه و فیلم نامه و نثر 5.معماری 6.حرکات موزون 7.نمایشی مانند فیلم و سینما و تئاتر

15-وجه اشتراک تمامی آثار هنری با یکدیگر را نام ببرید ؟ تخیل و عاطفه

16-مراحل تاریخ هنر در دوره رنسانس را نام برده و ویژگی یک دوره را توضیح دهید؟آغازین (حدود-1300حدود(1420پیشین (حدود-1420حدود (1500پسین یا اوج )حدود 1500 - حدود (1527

17-سیرتحول داستان نویسی معاصر در ایران را بطور مختصر نام ببرید ؟7 .مرحله

دورهاول: از اواخر سال 1280 به بعد. رمان های مراغه ای، طالبوف، دهخدا، جمال زاده و .. در این دوره جای می گیرد. دورهدوم: در این دوره به بررسی موضوعاتی مثل مرگ، عشق، زندگی به عنوان محور داستان نویسی فارسی در دهه دوم قرن 14 (سال 1310 به بعد) و همچنین تجزیه و تحلیل آثار افرادی مثل هدایت، حجازی، علوی و ...پرداخته می شود.دورهسوم: دوره سوم این کتاب تحت عنوان جامعه گرایی و جامعه ستیزی مطرح می شود. داستان های آل احمد و داستان نویسان چپ و مارکسیست ایرانی در این دسته جای می گیرند.دورهچهارم: دوره چهارم این کتاب تحت عنوان روایت های روستایی و محلی معرفی می شود . در این دوره به داستان های دولت آبادی، صمد بهرنگی و... پرداخته می شود.دورهپنجم: دوره پنجم این کتاب تحت عنوان روایت های شهری معرفی می شود . رضا براهنی و ... در این دوره جای می گیرند. دورهششم: نویسنده، این دوره را تحت عنوان جریان های مدرن نامگذاری می کند.دروههفتم: این دوره، دوره ادبیات وقایع انقلاب و جنگ است که چند دهه اخیر را در بر می گیرد.

18-تقسیم بندی آثار ادبی هنری بر اساس اندیشه و محتوا را نام ببرید؟ حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی ( ادبیاتحماسی ( یکی از انواع ادبی و در اصطلاح روایتی است داستانی از تاریخ تخیلی یک ملت که با قهرمانی ها و اعمال و حوادث خارق العاده در می آمیزد. ویژگی اصلی حماسه تخیلی بودن و شکل داستانی آن است در حماسه رویدادهای غیر طبیعی و خلاف عادت فراوان دیده می شود. شاهنامه فردوسی نمونه اعلای حماسه است .

19-تقسیم بندی از انواع شوخ طبعی از نگاه دکتر علی اصغر حلبی را نام ببرید؟

طنز: فاخرترین گونه شوخ طبعی است و در واقع یک نوع بازنمایی و انعکاس حقیقت است که قصد اصلاح نابسامانی ها را در پشت پرده خنده دارد و خنده ایجاد شده جدی است هجو: در هجو قصد تخریب وجود دارد. هزل: عده ای هزل را کلمات بی ارزش می دانند. مثلا مولانا در مثنوی از هزل استفاده کرده است فکاهه: در فکاهه و هزل سخن ها تنها ارزش خنداندن دارد و پیامی ندارد.

20-فرقطنزوهجو  آناست؟که غالبا طنز را برای مقاصد اصلاح طلبانه اجتماعی و منتقدانه بکار می برند ولی هجو برای تخریب است .

 

به کوشش دوست عزیز آقای توکلی

/ 1 نظر / 176 بازدید
پيروش

با تشكر