نمونه سئوالات اصول سخنوری - استاد ارجمند سرکار خانم پاک نیت

بسمه تعالی

 

1-     دوفن اساسی درسخنوری رانام ببرید ؟

الف) اقناع ( قانع کردن) ب)ترغیب (جذب کردن)

2-     درباره تاریخچه سخنوری چه می دانید ؟

ازنظر تاریخی سرزمین یونان به دلیل قدمت تاریخی که دارد مهد سخنوری محسوب  می گردد  زیرا اولین کتاب در زمینه سخنوری به نام فن خطابه توسط ارسطو در یونان نوشته شده است

3-     پیشینه سخنوری در ایران به چه زمانی می رسد توضیح دهید ؟

ایرانیان با آریایی ها از زمان باستان درپژوهشگری مشهور بودند درنتیجه با مطلع شدن ازنگارش کتاب فن خطابه ارسطو ضمن اقتباس ازآن اولین کسانی بودند که از آن بهره برداری نمودند.خصوصا مبلغان دین زرتشت. 

4-     سخنوری را تعریف کنید ؟

فن ومهارتی است که فردی ،فرد مقابل را اقناع و ترغیب می کند (سخن وسیله ای است برای برقراری ارتباط بین افراد) 

 

5-     انواع سخنرانی را با توجه به نظریه ارسطو بیان نمایید ؟

الف) سیاسی(مشاوره ای) ب)قضایی (مشاجره ای) ج)تشریفاتی (نمایشی) 

6-     بطور کلی سخنوری به چند دسته تقسیم می شود نام ببرید و هریک را تعریف کنید ؟

الف- سخنرانی سیاسی:باهدف تصمیم گیری برای عده ای از افراد مشخص صورت می گیرد ب-سخنرانی قضایی: باهدف تمیز حق از باطل (ناحق) انجام می شود ج-سخنرانی تشریفاتی:با هدف بیان حسن ویا صفات نکوهیده شخص یا اشخاص ارایه می شود د سخنرانی علمی : با هدف اطلاع رسانی یا آ موزش ارائه میشود هـ- سخنرانی خطابه ای : با هدف پند و اندرز و تعمیم انجام می شود.

7-     سخنور موفق در ابتدای سخنوری به چه نکاتی باید توجه داشته باشد ؟

یک سخنور در ابتدا باید درباره مخاطبان اطلاعاتی داشته باشدتا براساس آن متن سخنرانی را آماده کند و سپس در باره آن صحبت نماید. مانند :سن جنس- میزان تحصیلات و... مخاطبان که باید به آن توجه داشته باشد

8-      متن سخنرانی باید چه ویژگیهایی داشته باشد 6 مورد را نام ببرید ؟

الف- مقدمه جذاب و درخشان باشد- ب- مطالب ساده منطقی باشدج- انسجام داشته باشد د- از داستان و حکایت و تمثیل بهره داشته باشد هـ- ایجاز و اختصار داشته باشد و-پایانی تأثیرگذار داشته باشد

9-     روش های تدوین سخنرانی را نام ببرید ؟

الف- روش الفبایی ب- روش فهرست زمانی ج- روش استدلالی د-روش تضاد و تقابل هر-روش بیان مشکل،علت و راه حل و-روش بیان فرضیه ،تحقیق ، تمثیل و فرضیه

10- ده مورد از تکنیک های ارتباط موثر مخاطب را نام ببرید و در صورت لزوم برای هریک مثالی بزنید ؟

بیان درخشان در شروع سخنرانی سئوال از مخاطب (ایجاد مشارکت گروهی)سخنور برای ایجاد مشارکت و تعامل میتواند سئوالی بپرسد که جوابش معلوم است بطور کلی وقتی تعداد بیشتری از مخاطبان به سئوال پاسخ میدهند انرژی مثبت ساطر میشود و این احساس خوشایند تا دقایقی ممکن است باقی بماند- کاربرد مثال ، داستان ،ضرب المثل ، حکایات ،سخنان بزرگان کاربرد جملات تکان دهنده با هدف جذب مخاطب-اشاره به یک از حواس پنجگانه جملات کوتاه اما جامع و کامل مکث کردن : هرگاه سخنران قبل از بیان مطالب بخصوص سخنی که بسیار مهم و کلیدی است مکث نماید موجب میشود مخاطبان توجه بیشتری به سخنان سخنور داشته باشند- مخاطب را نباید با انگشت اشاره خطاب قرار داد-شوخ طبعی نباید به مسخره کردن کشیده شود یعنی نباید باعث رنجش مخاطب گردد مانند تمسخر ملیت ، قومیت ، مذهب  و... ایجاد موقعیت های فرضی با کابرد عبارت هایی مانند : اگر می شد و یا لحظه ایی تصور کنید و ...

11- سخنرانی سیاسی با چه هدفی صورت می گیرد ؟

با هدف تصمیم گیری برای عده ایی از افراد مشخص صورت می پذیرد.

12- سخنرانی سیاسی مناسب چه افرادی می باشد ؟

این نوع سخنرانی مخصوص مردان سیاست است مانند وزرا و نمایندگان

13- برای سخنرانی سیاسی چه نکاتی حائز اهمیت است ( سخنران سیاسی چه ویژگیهایی باید داشته باشد) ؟

آگاهی از رموز سیاست آشنایی با تاریخ، جغرافیا، اقتصاد و قوانین اساسی و اداری کشور-سخنران باید ذهن حاضری داشته باشد-از مناسبات کشور با سرزمین های دیگر اشنا باشد-سخنران بی غرض باشد-شنوندگان سخنران را خیرخواه و راستگو بدانند- حاضر جواب باشد و خود را نبازد بی تکلف ، ساده و روان سخن بگویید

14- سخنرانی قضایی ( مشاجره ای ) با چه هدفی انجام می شود ؟

این سخنرانی با هدف تمیز حق از باطل (ناخق) انجام می شود.

15- سخنرانی قضایی ویژه چه افرادی است ؟

این سخنرانی بیشتر برای وکلا و قضات کاربرد دارد

16- در سخنرانی قضایی سخنور چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟

اقناع و تاثیر در این نوع سخنرانی جایگاه ویژه ایی دارد یا تحصیلات در علم حقوق ، فلسفه ،ادبیات، منطق ،‌اخلاق ،تاریخ،اقتصادو... لازم است-هدف سخنران کسب معاش نباشد-سخنش معقول و منطقی و اخلاقی و قانونی باشد- در هر مجلس متناسب با همان مجلس رفتار نماید

17- سخنرانی علمی با چه هدفی انجام میگیرد ؟

با هدف اطلاع رسانی و آموزش انجام میگیرد

18- در سخنرانی علمی سخنران چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟

از قصد و قرض های دنیوی و مادی بدور باشد – در این نوع سخنرانی می توان بی قید و بند صحبت کرد – موضوع گفتار خود را با دقت انتخاب نماید تا برای مخاطبان دلنشین باشد.

19- سخنرانی خطابه ای ( منبری ) با چه هدفی انجام میشود ؟

با هدف ارشاد و پند و اندرز و موعظه گویی انجام می شود

20- سخنرانی خطابه ای ( منبری ) ویژه چه افرادی است ؟

عالمان دینی ، ولی هر فردی در هر وضعیت سنی ،‌جنسی ، تحصیلات می تواند برای ارشاد و راهنمایی از این نوع سخنوری استفاده کند

21- در سخنرانی خطابه ای پند و اندرز چگونه باید انجام شود ؟

خدا را پیش چشم ببیند-از حق گویی منحرف نشود-در هر مجلس تنها به یک موضوع بپردازد- استناد به الگوهای مردم –تطبیق دادن عقاید خود با عقاید مخاطبان – خشک و کسل کننده نباشد-چون هدف پند و اندرز و تعلیم دادن است ممکن است کسل کننده باشد پس بهتر است آن را بروز کند-کم کم به مردم بفهماند سخنانی که می گوید نتایج عقلی و طبیعی ندارد – جلوه دادن مفاخر وطنی و علمی به سخنران کمک میکند مثلا تطبیق دادن آداب و رسوم باستانی و اسلامی –دلخوشی و امید دادن در مقابل صحبت های نامید کننده می تواند موثر باشد.

22- سخنرانی نمایشی یا تجملاتی با چه هدفی برگزار می شود ؟

با هدف نمودار کردن خشن زشت و زیبا صورت میگیرد

23- سخنوری نمایشی یا تجملاتی چه ویژگیهایی دارد ؟

سخن باید ظریف و پر مغز و معنی باشد- در این نوع سخنرانی دلپذیری خوشبین ممدوح جایگاه ویژه ای دارد – می توان برجسته نشان دادن اخلاق پسندیده او را بزرگنمایی کرد- گاهی اوقات می توان وقایع مهم زندگی فرد را بزرگنمایی کرد – دقت شود در بیان صفات ممدوح مبالغه و دروغ نباشد زیرا در‌آن وقت در نظر مخاطب خنده آور می آید

24- در سخنوری نمایشی برای برای نمودار ساختن ارج ، بزرگی و جایگاه افراد از چه تکنیک هایی باید استفاده نمود ؟

بزرگنمایی و برجسته کردن نقاط و اخلاق پسندیده فرد

25- در کدامیک از سخنرانی ها هدف سخنران نباید کسب معاش و بدست آوردن منافع شخصی باشد ؟

قضایی

26- اقناع و تاثیر گذاری در سخن در کدامیک از انواع سخنرانی جایگاه ویژه ای دارد ؟

قضایی

27- در کدامیک از سخنرانی ها  اطلاع از مناسبات کشور با سرزمین های دیگر لازم است ؟

سیاسی

28- در کدامیک از سخنرانی ها جلوه دادن مفاخر وطنی و علمی و تطبیق آداب و رسوم به تاثیر بیشتر سخن کمک می کند ؟

خطابه ای یا منبری

29- نکاتی پیرامون فن بیان و گویندگی بنویسید ؟

گوینده باید بازدم صحیح داشته باشد-هوای بیشتری را در سینه فرو ببرد و بعد به آهستگی بیرون بدهد – مصوت های کوتاه و بلند را کامل ادا کند- صدای صاف و بدون خش لحن صدا را دلنشین تر می کند- بلندی صدای کمتر از سه متر نباشد –تلفظ صحیح لغات و بیان کامل آن ها

30- برای عضلانی کردن اندام های گفتار چه تمریناتی می توان انجام داد ؟

برای عضلانی نمودن اندام های گفتار می توان از نعلبکی بین دندان های جلو استفاده کرد و با زبان تمرین کنید لَ لِ - لّ

31- زبان تن در سخنرانی چه جایگاهی دارد ؟

زبان تن در سخنرانی  در انتقال معانی و ترغیب و اقناع مخاطب تاثیر بسزایی دارد

32- ارتباط چشمی در سخنرانی چگونه باید انجام پذیرد ؟

سخنران باید با تمام مخاطبان یکسان ارتباط چشمی داشته باشد و به سقف یا کف سالن خیره نشود همچنین نباید به یک فرد برای جلب توجه خیره شود و یا حتی به نوشته های در دست خود نیز نباید خیره شود

33- اولین کتابی که درباره سخنوری نوشته شده است را با ذکر نویسنده آن نام ببرید ؟

کتاب فن خطابه و نویسنده آن ارسطو می باشد

34- نوشته مطلوب و مناسب به طور کلی چه ویژگیهایی باید داشته باشد ؟

الف- درستی ب- روشنی ج- جامعیت

35- طرح سوال در ابتدای سخنرانی چه کمکی می کند ؟

سخنور برای ایجاد مشارکت و تعامل سئوالی را می پرسد که پاسخ آن معلوم است به عبارت دیگر علاوه بر مشارکت موجب ایجاد انرژی مثبت می شود و باعث احساس خوشایندی می گردد

36- کاربرد داستان ، حکایت و ضرب المثل چه جایگاهی درسخنرانی دارد ؟

به ترغیب و اقناع مخاطب کمک میکند

37- بیان موضوع درآغازسخنوری چه لزومی دارد ؟

بیان موضوع در ابتدای سخنرانی موجب می شود مخاطبان آمادگی بیشتری برای درک مطلب داشته باشند

38- سخنران درابتداچه اطلاعی راجع به مخاطبان کسب کند چرا ؟

سخنران باید از حیث سن ، جنسیت، میزان تحصیلات و ... مربوط به مخاطبان اطلاع داشته باشد برای اینکه بتواند بر اساس آن متن سخنرانی را نگارش کند و بعد درباره آن صحبت نمایند

39- شوخ طبعی درسخنرانی چگونه بایدانجام شود ؟

شوخ طبعی نباید به مسخره کشانده شود اگر شوخی منجر شود شخص یا اشخاص رنجور شوند و یا ملیت ، مذهب ، قومیت ،‌سمت و رفتار و ... زیر سئوال رود تمام موفقیت سخنران به یکباره از بین می رود شوخی باید به جا و در حد اندازه و متناسب مجلس باشد

40- آیا شوخی ومزاح درتمام انواع سخنرانی ها جایگاه دارد توضیح دهید ؟

خیر،شوخی باید بجا و در حدا ندازه و متناسب مجلس باشد بعنوان مثال برای سخنرانی در مجلس تحریم به دلیل شرایط روحی مخاطبان نمی توان از شوخی و مزاح استفاده نمود

41- چگونه می توان  برای مخاطب موقعیت فرضی ایجاد نمود ؟

با استفاده از عبارت هایی مانند اگر می شد و یا با عبارتی چون برای لحظه ایی تصور کنید برای مخاطب موقعیتی فرضی ایجاد می شود

42- چگونه می توان ازتکراردرسخنوری پرهیز نمود ؟

در مواردی که نیاز است موضوعی تکرار شود سخنران می تواند آن موضوع را به گونه ایی متفاوت بیان کند چه در ابتدای سخنرانی باشد یا در انتهای سخنرانی

43- مکث کردن درسخنرانی چه هنگامی کاربرددارد ؟

زمانی که سخنران قصد دارد مطلب بسیار کلیدی و حساس را بیان کند کمی مکث کردن موجب می شود تا مخاطبان به مطالبی که قرار است ارائه شود توجه بیشتری نمایند

44- لحن مناسب درسخنرانی چه جایگاهی دارد؟

سخنران با توجه به موضوع مخاطبان باید لحن خود را تغییر دهد

45- استفاده ازضمایر درسخنرانی به چه نحوی انجام می شود ؟

گاهی اوقات نیاز است سخنران از ضمیر ما برای ایجاد صمیمیت استفاده کند اما اگر استفاده از این ضمیر بیش از حد باشد صمیمیت به افراط کشیده می شود و ممکن است احترام و ابهت سخنران از دست برود و گاهی اوقات ضمیر شما در حد تعادل موجب می شود حریم و فاصله مورد نیاز حفظ شود

46- تعریف ازمخاطب چگونه انجام می شود ؟

سخنران بهتر است مثبت اندیش باشد افکار مثبت موجب می شود گفتار و در نتیجه کردار شخص مثبت شود و در نهایت فرد موفق می شود

47- استفاده ازالگوهای فکری وتناسب ذهنی مخاطبان درسخنرانی  یعنی چه ؟ توضیح دهید ؟

یعنی از ابزاری استفاده کنیم که ذهن مخاطب را اقناع نماییم مانند استفاده از سخنان بزرگان مانند امامان معصوم مثلا امام علی (ع) که در آن صورت سخن می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد  

48- اگردرحین سخنرانی متوجه شدیم مخاطبان خسته شده اند بهتر است چکار کنیم ؟

ارتباط چشمی را بیشتر کنیم-حرکات بجا و در حد تعادل سر و صورت را افزایش دهیم (با هدف جلب توجه و درک بهتر مخاطب)- به نکات مهم و برجسته اکتفا کنیم

49- پنج (5) گام موثر درسخنرانی مطلوب رابنویسید ؟

متن سخنرانی را چندین بار با صدای بلند بخوانید و آن را لحن گذاری نمایید متن را با صدای بلند بخوانند و شما گوش دهید- با لباس روز سخنرانی تمرین کنید زیرا ضمیر نیمه هوشیار و ناخودآگاه شما تصور می کند چندین بار سخنرانی را انجام داده است پس در نتیجه اضطراب کم می شود و اعتماد به نفس بالا می رود(تجسم خلاق،‌تصویر ذهنی ) با سه وسیله تمرین کنید آینه ، زمان سنج ،‌ضبط صوت یا دوربین فیلمبرداری متن سخنرانی را تایپ کنید میزان متن مطلوب برای سخنرانی 10 صفحه تایپ شده دو خط درمیان می باشد- تمرین ، تمرین ، تمرین

50- سخنور پیش ازسخنرانی چه اقدامی باید انجام دهد ؟

پیش از سخنرانی برای آخرین بار متن را مرور کند (بصورت دقیق)- زمان برنامه را پیگیری کند پیش از سخنرانی خلاصه ایی از فعلیت های خود را به مجری بدهد جای نصب میکروفن دقیق و مناسب باشد.

51- چرا بهتر است سخنور با لباس روز سخنرانی تمرین کند ؟

زیرا ضمیر نیمه هوشیار و ناخودآگاه شما تصور می کند چندین بار سخنرانی را انجام داده است پس در نتیجه اضطراب کم می شود و اعتماد به نفس بالا می رود(تجسم خلاق،‌تصویر ذهنی )

52- اشاره به حواس پنجگانه درسخنوری چه جایگاهی دارد؟

یکی از راه های برقراری ارتباط موثر با مخاطب اشاره به یکی از حواس های پنج گانه است

53- برای تمرین سخنوری بهتر است باچه وسایلی تمرین کرد ؟

با سه وسیله تمرین کنید آینه ، زمان سنج ،‌ضبط صوت یا دوربین فیلمبرداری

54- سخنور چگونه می تواند مطلب سخنرانی را درچند پیام خلاصه کند ؟

اگر سخنران بتواند پیام ها را و حتی پیام را در حد اکثر 20 تا 25 واژه بیانک ند نشانه تسلط آن بر موضوع است

55- کاربرد جملات تکان دهنده درسخنرانی با چه هدفی انجام می شود ؟

هدف جذب مخاطب می باشد

56- مقدمه درخشان وجذاب در سخنرانی ازچه حیثی حایز اهمیت است ؟

ارتباط موثر و ترغیب و جذب مخاطب

57- پس ازنگارش متن سخنرانی چگونه از پرسش های احتمالی مخاطبان آگاه شویم ؟

برای متن تهیه شده 6 پرسش (چه ، که ، چه وقت ، کجا، چرا ،چگونه ) مطرح شود متن سخنرانی باید به 6پرسش پاسخ داده باشد

58- روی گشاده درسخنرانی بیانگر چیست ؟

نشانه اعتماد بنفس و تسلط می باشد.

59- آهنگ صدادر سخنرانی چگونه تغییر می کند ؟

باتوجه به موضوع بحث و فضای حاکم و مخاطبان گاهی اوقات نیاز است سخنور بلند و محکم سخن بگوید و گاهی اوقات آرام و آهسته بطور کلی آهنگ صدا اگر یک نواخت باشد از توجه مخاطبان به سخنرانی کاسته می شود

60- سالن سخنرانی از چه حیث حایط اهمیت است ؟

سالن از نظر آگاهی جایگاه سخنران ،جایگاه خبرنگاران ، امکانات شنیداری و دیداری ، شکل و ابعاد سالن دارای اهمیت می باشد

61- حرکت دست سروپا وحالت ایستادن درسخنرانی چگونه باید باشد ؟

حالت ایستادن سخنور : یک پا جلو ، یک پا عقب ، البته با فاصله کم بهترین حالت است حرکت سر و دست : اگر حرکات سر و دست موجب شود درک مطلب برای مخاطبان آسان تر شود بجاست باید دقت داشت حرکات بیش از حد نباشد زیرا تمرکز مخاطب برهم میخورد سخنارن باید قلم ، نوشته ، تریبون و میکرفن را محکم بگیرید و با سر و صورت خود نباید بازی کند

62- چرانباید مخاطب را با انگشت اشاره نشان دهیم ؟

زیرا حالت تهاجمی در فرد ایجاد می کند خصوصا در سخنوری قضایی

63- پوشش مناسب در سخنرانی تا چه حد اهمیت دارد ؟

پوشش ظاهری باید متناسب و رسمی باشد

64- آوردن دلیل و حجت در سخنوری به چه نوع است توضیح دهید ؟

صنایی : آن است که سخنران با قوه اندیشه خود دلیل حجت بیاورد و آن مبتنی بر قیاس و استدلال است غیر صنایی : آن است که سخنران دلیل و حجتی را که در واقعیتی موجود است باتوجه به موضوع و مخاطب بیان کند (در بیان حجت و دلیل به طریق صنایی می توان پس از بیان استدلال از ثمیل استفاده نماید

65- در بیان دلیل و حجت به چه نکاتی باید توجه نمود؟

ادله محک را در قسمت های پایانی سخنرانی بیان کنید تا تاثیر آن در مخاطب بیشتر شود- در هنگام بیان حجت و دلیل ابتدا از دلایل آسان استفاده شود و سپس به ترتیب حجت های قوی آورده شود- در بیان حجت و دلیل به ذوق و سلیقه مخاطب توجه شود استدلال ها باید علمی باشد.

66- دلیل وحجت صنایی چیست ؟

صنایی : آن است که سخنران با قوه اندیشه خود دلیل حجت بیاورد و آن مبتنی بر قیاس و استدلال است

67- دلیل وحجت غیر صنایی چیست ؟

غیر صنایی : آن است که سخنران دلیل و حجتی را که در واقعیتی موجود است باتوجه به موضوع و مخاطب بیان کند

68- چرا باید دلیل محکم در بخش های پایانی سخنرانی بگوییم ؟

برای اینکه تاثیر آن در مخاطب بیشتر است

69- درهنگام بیان حجت و دلیل توالی دلایل چگونه باید باشد ؟

از دلیل آسان شروع شود تا بدلیل محکم تر برسد

70- موعظه در سخنرانی عصر حاضر چه تفاوتی با گذشته باید داشته باشد ؟

در گذشته استادان سخنرانی تاکید داشتند تا حد ممکن از پند و اندرز و موعظه استفاده کنند اما امروزه مخاطبان مایل به شنیدننصیحت بخصوص به روش مستقیم نمی باشند

71- در بیان موعظه به چه نکاتی باید توجه نمود ؟

بیان موعظه به زمان و مکان و اشخاص بستگی دارد گاهی اوقات می توان برای بیان موعظه از روش تضاد و تقابل استفاده نمود گاهی هم می توان با بهره گیری از سخنان خود مخاطبان ، مناسب با احوال آن ها موعظه را بیان کرد گاهی اوقات نیز برای بیان موعظه می توان به احکام ،‌حکایت ها و ... استناد کرد گاهی اوقات موعظه را می توان باتوجه به سوابق موضوع سخنرانی مطرح نمود

72- نقل وقایع در کدامیک از سخنرانی ها کمتر کاربرد دارد ؟

نقل وقایع در سخنرانی های مشاوره ایی و منبری (خطابه ایی) کمتر کاربرد دارد به عبارت دیگر در هیچ یک از سخنرانی ها نقل وقایع صورت نمی گیرد. مگر بدان نیاز باشد.

73- در نقل وقایع به چه نکاتی باید توجه نمود؟

نقل وقایع نه بر خلاف واقع باشد و نه به ضرر مدعی نقل وقایع باید به ترتیب باشد- نقل وقایع موجز درست و روشن باشد- در نقل وقایع به کلیات اکتفا نشود در نقل وقایع عبارات و جمله ها باید در جای خود و صحیح ادا شوند

74- نقل وقایع سخنور چه تفاوتی با نویسندگان و مورخان دارد ؟

نویسندگان ، شاعران ، مورخان ، نقل وقایع را با هدف اطلاع رسانی ،‌پند و اندرز و ایجاد لذت در مخاطب بیان می کنند ولی هدف سخنور از بیان وقایع رد یا اثبات امور و اقناع مخاطبان است

75- چراباید گاهی نقل وقایع برطرح مطلب مقدم شود؟

زیرا باید ذهن مخاطب برای فهم مطالب آماده گردد

76- سخنران برای رفع شبهات و گاهی رد اعتراض چه نکاتی را باید در نظر داشته باشد؟

بزرگنمایی : سخنران می تواند مطالبی را که برای رد اثبات موضوع مفید است پر رنگ نشان دهد و همینطور نکاتی را که منافات با موضوع را دارد کم رنگ و حقیر بیان کند- مبالغه در بیان تکرار و تاکید پرداختن به جزئیات و تفسیر و نکات مثبت : یعنی در نکات مثبت وسعت حجت در بیان این نکات مثبت شور و هیجان و حرارت داشته باشیم- دقت گردد اغراق به دروغ کشانده نشود سخنور باید تشخیص دهد رد و اثبات امر باید در ابتدا میان و پایان سخنوری باشد گاهی اظهار بی اعتنایی موجب رفع شبهه می شود- گاهی اوقات تعلل و صبر نتیجه بخش است بعضی اوقات اقرار به گناه و پوزش نتیجه بخش است گاهی سفسطه نتیجه بخش است

77- برای بزرگ نمایی در سخنرانی چه باید کرد ؟

برای بزرگنمایی سخنران می تواند مطالبی را که برای رد اثبات موضوع مفید است پرنگ نشان دهد و نکاتی را که منافات با موضوع دارد کم رنگ و حقیر بیان کند

78- رد واثبات در کجای سخنرانی باید باشد ؟

رد و اثبات امر باید در ابتدا میان و پایان سخنوری باشد

79- فرود سخن  وحسن خاتمه از چه حیث حایز است ؟

در فرود سخن بهتر است سخنور خلاصه ایی از سخنرانی را برای جمع بندی آماده کند- دلایل مهم را در بخش پایانی یاداوری نماییم- در پایان سخنرانی خاطر نشان گردد به آنچه که وعده داده می شود عمل می گردد حسن ختام باید مختصر و مفید باشد در حسن ختام تکرار نداشته باشید برای آنکه بیان مطالب تکراری نباشد آن را با زبان دیگری بیان نمایید در پایان سخن آنچه را که مقصود است بزرگنمایی کنید در حسن ختام اگر شور انگیزی داشته باشید اثر خوبی در ذهن مخاطب خواهید گذاشت

80- چرا باید در حسن ختام شورانگیزی داشت ؟

برای اینکه اثر خوبی بر ذهن مخاطب خواهد گذاشت

81- طرح مطلب و تقسیم  آن چه ویژگی باید داشته باشد ؟

طرح مطلب باید روشن و واضح باشد مختصر و مفید باشد طبیعی و بدور از تصنع باشد

82- برای رفع توهم در ابتدای سخنرانی چه تکنیکی لازم است ؟

برای رفع توهم می توان از نکاتی استفاده کرد که مخاطب به آن دلبستگی دارد

83- در مجامع دینی بهتر است سخن چگونه آغاز گردد؟

در مجامع دینی سخن را به مانند بیشتر شعرا با مدح و ستایش خدا باید آغاز نمود

84- سخن را تعریف کنید ؟

سخن وسیله ای است برای برقرار ارتباط بین افراد

85- سخنران کیست ؟

فردی است که از گفتار برای بیان و انتقال احساسات اطلاعات و ... استفاده می کند.

86- سخن دان کیست ؟

منظور فردی است که اشراف کامل به سخن خود و دیگران دارد

87- سخنرانی مشاوره ای باچه هدفی ودر چه مواردی انجام می شود ؟

با هدف یافتن سود و زیان ، صلاح و فساد و تصمیم گیری برای جمعی صورت می گیرد

88- انسجام مطلب در سخنرانی یعنی چه ؟

مطلب سخنرانی از هم گسیخته نباشد و موضوعات متصل و زنجیر وار باشد

89- چرا باید در سخنرانی جمله ها کوتاه بیان شود؟

تا مفهوم سخن در ذهن مخاطب سریع تر حاصل شود و موجب اطاله مطلب و خستگی مخاطب نشود

90- در هنگامی که سخنران مجبور به بیان  امری نابهنجار  است چگونه باید مطلب را بیان کند؟

بهتر است آن را غیر مستقیم و در لفافه بیان کند

91- چرا بهتر است سخنور متن سخنرانی را تایپ کند ؟

زیرا نوشته تایپ با چشم آشنا تر است و در صورت لزوم بهتر و سریع تر می تواند جمله ها را بیابد

92- دربیان حجت و دلیل صنایی پس ازبیان استدلال بهتر است سخن را چگونه مطرح نماییم ؟

می توان از تمثیل استفاده نمود

93- در رفع شبهات و رد اعتضارات اغراق چگونه انجام می گیرد؟

تا حدی که به دروغ تبدیل نشود

94- برای اعتماد مخاطبان به سخنور در پایان سخنرانی سخنور بهتر است از چه تکنیکی استفاده کند ؟

بهتر است خاطر نشان کند به آنچه که وعده داده است عمل می کند

95- برای سخنرانی سیاسی در زندگی روز مره مثالی بزنید ؟

؟

96- برای سخنرانی قضایی(مشاجره ای) درزندگی روز مره مثالی بزنید ؟

سخنرانی آیت الله لاریجانی ریاست محترم قوه قضایه در جمع قضات استان مازندران برای بهبود و رسیدگی به وضعیت پرونده های مجرمان استان در اسرع وقت

/ 1 نظر / 93 بازدید
محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام علیکم ♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂ ♂اميرالمؤمنين امام علی علیه السلام فرمودند: ♂ ♂كسى را كه نزديكانش واگذارند، بيگانه او را پذيرا مى‌گردد.♂ ♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂