نمونه سئوالات تبلیغات و اطلاع رسانی -جناب استاد توکلی

بسمه تعالی

 

 

 

 

1.     پژوهش در مورد مفاهیم اطلاع و اطلاع رسانی چه اهمیتی دارد ؟

مفهوم اطلاع بر تمام کوشش های علمی و فنی زمان ما اثر گذاشته است . ورژیک در این خصوص می گوید : اگر تنها یک مفهوم باشد که در پیشرفت تمام دانش های جدید و چند دهه قبل موثر بوده آن مفهوم اطلاع رسانی است . مفهوم اطلاع مرکز اصلی تحقیقات در دانش اطلاع رسانی است .

 

2.     صورت های مختلف مفهوم اطلاع را با ذکر مثال بیان کنید ؟

الف ) رابطه بین موضوع های عینی و موضوع های هر چیز دیگر را آشکار می سازد مثلا : مداد روی میز است ب ) دگرگونی تغییر حالت و نیز رویداد ها را آشکار می کند مثلا : گیلاس ها شکوفه داده اند ج ) حالت ، صفت و کیفیت اشیاء را نشان می دهد مثلا : گل زیبا است د ) بیان خاصیت اشیاء و امور است مثلا : فلزات هادی هستند هو) مربوط به وجود و هستی است مثلا : الهام در گذشت و ) مربوط به داشتن و نداشتن است مثلا : علی خانه ندارد

 

3.     2منشاء اصلی اطلاع را با ذکر مثال بیان کنید ؟

زندگی اجتماعی بشر در کنار طبیعت دو منشاء اصلی تولید اطلاع هستند

 

4.     تقسیمات مفهوم اطلاع را بنویسید ؟

اطلاع ابتدایی ، اطلاع زیست شناختی ، اطلاع معنایی یا منطقی شامل : اطلاع انفرادی و اطلاع نهادی

 

5.     اطلاع و خبر چه تفاوت هایی با هم دارند ؟

اطلاع در مفهوم عام دروسایل ارتباط جمعی خبر است و در مفهوم خاص اطلاع می باشد

 

6.     تعاریف صاحب نظران را در مورد مفهوم دانایی بنویسید ؟

نظر کرونر : دانایی حاصل تجربه (به معنای عام) و بصیرت فرد است . نظر دیگر :دانایی تمام تجربیات فرد است به اضافه آنچه فرد به وسیله خود و در درون خود کسب می کند  نظر هورمان: دانایی تمام آن چیزهایی ست که فرد از جهان بیرون اخذ کرده است

 

7.     تقسیمات مفهوم دانایی را بنویسید ؟

1-    دانایی ماتقدم(مقدم بر تجربه) 2- دانایی تجربه 3- دانایی منطقی

 

8.     منظور از وضعیت مسئله ای را نوشته و نسبت آن را با مفهوم اطلاع بنویسید ؟

وضعیت مسئله همان اختلاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است و کشمکشی که بین این دو وضعیت وجود دارد وضعیت مسئله ای نایقینی و نا مطمئنی و تردید و دو دلی را بوجود می آورد – اطلاع آن چیزی ست که این حالات را برطرف می کند

 

9.     مهمترین نهادهای اطلاع رسانی کدامند ؟

الف- کتاب ب- مدرسه ج- کتاب خانه د- سینما و تلویزیون هو- مجله و- کنفرانس

 

10. مهمترین موانع و نارسایی های اطلاع رسانی را بیان کنید ؟

سرعت رشد علوم و منسوخ شدن دانش گذشته – نیاز به نو کردن دانش مهارت ها بعلت کهنه شدن دانش فنی – افزایش تخصص که رابطه بین رشته های دیگر را مشکل میسازد-فاصله زمانی اندک بین پژوهش و کاربرد آن

 

 

 

11. جریان تکنولوژی که مبادله اطلاعات را در اواخر قرن 20 دگرگون ساخته است بیان کنید ؟

پیشرفت دانش در افزایش توانایی های رایانه ایی همراه با کاهش هزینه های آن – تبدیل شدن داده ها به نشانه های عددی که موجب یک پارچگی رایانه و مخابرات می شود- پیشرفت ارتباطات ماهواره ایی – فیبرهای نوری که موجب ارسال زیاد پیام می شوند

 

12. کیفیت پیام رسانی در فضای مجازی را بنویسید ؟

درفضای مجازی ما دیگر آدمیان نمیبینیم بلکه پیام های روی صفحه را میبینیم در فضای مجازی مشخص نیست دیگران چه کسی هستند. زن هستند یا مرد .درکجای این جهان قرار دارند . اینترنت تهدیدی برای ویرانی روابط اجتماعی ست

 

13. منظور از امپراطوری رسانه ای را بنویسید ؟

موقعیت برجسته کشورهای صنعتی و در راس آنها آمریکا و تولید و پخش رسانه ایی موجب شده که بسیار ی از امپراتور رسانه ایی صحبت کنند

 

14. اطلاع رسانی را تعریف کنید ؟

دانش اطلاع رسانی عبارت است از رشته علمی که درباره کیفیت و کاربرد اطلاعات نیرو های حاکم بر جریان اطلاعات و ابزار های آماده سازی برای دسترسی و استفاده مطلوب تحقیق می کند

 

15. ویژگی های تبلیغات نوین را بر شمارید ؟

عینیت – عدم دلبستگی – پنهان کاری – ظرافت علمی

 

16. تقسیمات مفهوم تبلیغ بر حسب مخاطبان را بنویسید ؟

تبلیغات بازرگانی: پیام های دیدنی و شنیدنی –  تبلیغات سیاسی : شکل دادن به ادراک ها جهت خواسته سیاست مداران- تبلیغات مردمی و بشر دوستانه بدون حقوق است مثل تبلیغات مذهبی – تبلیغات آموزشی جهت رشد و ارتقاء دانش

 

17. از حیث روش مفهوم تبلیغ دارای چه تقسیماتی است ؟

آگهی تقاضای اولیه – آگهی تقاضای ثانویه – تبلیغات زیر آستانه حسی – تبلیغات مستقیم و بدون واسطه – تبلیغات غیر مستقیم – تبلیغات نامرئی

 

18. اهمیت انتخاب زبان در تبلیغ را بنویسید ؟

شیوه بیان مطلب باید متناسب با فرهنگ اجتماعی و توانایی های ذهنی مخاطب تنظیم شود. در انتخاب واژه ها و فرهنگ و باور دقت شود

 

19. برای گزینش بهترین ابزارها برای تبلیغات چه مراحلی باید طی شود ؟

تعیین سطح پوشش فراوانی روئیت پیام و نحوه تاثیر آن – انتخاب در میان انواع رسانه ها – انتخاب وسیله خاص ناقل پیام –تصمیم درباره زمانبندی رسانه ها

 

 

 

20. منظور از بعد انسانی و بعد غیر انسانی ابزارهای تبلیغاتی را بنویسید ؟

الف- بعد انسانی : انسان خود وارد عمل میشود بارزترین آن تبلیغ چهره به چهره است مثل ویزیتور ها (بازاریاب) ب- بعد غیر انسانی : کلیه ابزارهای دیگر جز این دسته هستند ابزارهایی که با کمک نیروی انسانی مهیا می شوند

 

21. ابزارهای تبلیغ به چند گروه تقسیم می شوند ؟ ذکر مثال

1-    ابزار انسانی (خود انسان وارد عمل میشود) 2- ابزار غیر انسانی (شامل ابزارهاست)3- ابزارهای تبلیغاتی چاپ شده ( کارت پستال – کاتالوگ)4- ابزارهای تبلیغی برقی و فرستنده (رادیو ، تلویزیون، اینترنت ، سینما)5- ابزارهای نصبی و ثابت و متحرک(بیلبرد های خیابانی – تابلوی مغازه ها-اتوبوس)

 

 

22. مهمترین دسته بندی های مخاطبان تبلیغات را بنویسید ؟

1-     جمعیت شناختی2- بر اساس باور ها 3- بر اساس نگرش ها 4- بر اساس شیوه های زندگی 5-بر اساس اصل زندگی 6- بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان7- بر اساس استفاده از رسانه ها 8- بر اساس مجرا و پیام

 

23. کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان چه نقش هایی را باید ایفا کند ؟

بر انگیختن احساس نیاز مردم نسبت به تغییر –ایجاد ارتباط با مخاطب – تعیین نیاز مخاطب – ایجاد انگیزه تغییر در مخاطب – تبدیل نگرش به رفتار – پایدار ساختن تغییر – دستیابی به داوری جدید

 

24. از نظر پذیرش پیام مخاطبان تبلیغ به چند گروه تقسیم بندی می شوند ؟

آنهایی که در برابر پیام تبلیغ واکنش مثبت نشان میدهند – آنهایی که خنثی و یا بی تفاوت هستند- کسانی که در برابر تبلیغات حالت خصمانه دارند

 

25. مهمترین شیوه ها و فنون تبلیغات را باذکر مثال بیان کنید ؟

روش لقب گذاری – تعمیم با زرق برق – انتقال – شهادت – توده پسند – جمع و جور کردن کارت های یک دست- تظاهر به یکپارچگی – هجوم برای سوار شدن به واگن – پنهان و آشکار هدف تبلیغ – ضد تبلیغ – تکرار- شستشوی مغزی

 

26. اهمیت تبلیغ در دین اسلام را بیان کنید ؟

انتقال پیام اسلام جهت آموزش و اقناع با شرط مشابهت معنی فرستنده پیام – اسلام دین صد در صد تبلیغی است – قرآن کریم اشاره به تبلیغ دین اسلام توسط پیامبر می نماید – مبلغین باید با شرایط و مقتضیات جهان عقل یابند و مبلغ باید دارای صفاتی چون محبت ، متانت ،نرمی و دقت در فهم دین باشد

 

27. مهمترین روش های تبلیغات را نام برده و برای هر کدام یک مثال بیاورید ؟

الف- تلقین پذیری : هنگام هیجان فرد از نظر عاطفی برانگیخته شده و تلقین پذیر تر می شود ب- همجنسی گروهی : دلیل آن چشم و هم چشمی و تقلید از یکدیگر می باشدج- تداعی معانی و انتقال : در اثر تکرار در یک موضوع خاص بوجود می آید د- مغزشویی : بر اثر تاثیر بر روی مغز و افکار افراد صورت میگیرد

 

28. مهمترین وجوه مشخصه فرهنگ را بنویسید ؟

فرهنگ مهمترین وجه تمایز انسان با سایر موجودات است – فرهنگ قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر و از مکانی به مکان دیگر است –فرهنگ پویاست و ایستایی ندارد- فرهنگ تنوع پذیر است – فرهنگ به مکان و زمان خاص تعلق  دارد – فرهنگ ها دارای زبان هستند-شرایط اقتصادی و اجتماعی باعث پیدایش فرهنگ خاص می شوند

 

 

29. مهمترین کارکردهای فرهنگ را بیان کنید ؟

امکان ارتباط بین انسان ها را فراهم می سازد – فرهنگ وسایل سازگاری فرد را با وسایل تدارک میبیند –فرهنگ به ارزش ها هویت می بخشد –فرهنگ ارزش ها را بر اساس زیباشناختی رتبه بندی می کند-الگو ها و مدل ها رفتاری را در جامعه مشخص می کند – با رتبه بندی ارزش ها پایگاه و نقش اجتماعی را محقق می سازد-با ارزیابی ارزش ها و الگو ها هویت من و ما را مشخص میسازد- فرهنگ نوع انتظارات افراد را فراهم میسازد

 

30. منظور از فرهنگ مادی و غیر مادی را بنویسید ؟

فرهنگ مادی بعنوان واقعیت عینی آثاری که تحقق پذیرفتند و فرهنگ غیر مادی بعنوان واقعیتی که انسان ها با آن زندگی میکنند فرهنگ مادی،محسوس و قابل اندازه گیری ، فرهنگ غیر مادی ضوابط ، هنر و زبان که قابل اندازه گیری نیستند

 

31. پدیده فرهنگی دارای چه ویژگی هایی است توضیح دهید ؟

عمومیت داشتن ، دوام داشتن و ارادی بودن از مهم ترین ویژگی های پدیده فرهنگی است.فرهنگ در حیات جمعی متجلی می شود نه حیات فردی

 

 

 

32. یک محقق در مطالعه پدیده های فرهنگی باید به چه ویژگی هایی توجه کند ؟

1-قوم مرکزی : محقق سایر فرهنگ ها را با فرهنگ خود بسنجد 2- نسبی گرایی فرهنگی : اجزای فرهنگ با ارزش های متعلق به خود قابل بررسی است و قابل مقایسه با فرهنگ های دیگر نیست3- پس افتادگی یا تاخر فرهنگی : زمانی رخ میدهد که یکی از دو جنبه فرهنگ که به یک دیگر وابسته اند قبل از جنبه دیگر و به میزان بیشتر تغییر کنند.تاخر فرهنگی نشان جریان تکامل اجتماعی ست

 

33. منظور از عنصر فرهنگی را با ذکر مثال بنویسید ؟

وقتی درباره کوچکترین جز یک فرهنگ بحث می شود این جز باید مستقلاًًً دارای کارکرد خاصی باشد. رفتارهای بین افراد از قبیل سلام کردن و دست دادن از اینگونه رفتار می باشد.

 

34. از مجموعه فرهنگی ، مدل فرهنگی ، حوزه فرهنگی و تسهیلات فرهنگی مثال بیاورید ؟

1-مجموعه فرهنگی : عناصر فرهنگی که حول یک فعالیت و موضوع سازمان یافته اند مثل : مجموعه فرهنگی ازدواج و سوگواری 2-مدل فرهنگی : هر فرهنگی مدل و انگاره های خاص خود را دارد که باعث شناسایی آن فرهنگ از دیگر فرهنگ ها می شود که این  اجزاء به هم پیوسته می باشند که آن را مدل فرهنگی می گویند.3- حوزه فرهنگی : یک منطقه جغرافیایی با وجود اقوام مختلف دارای عناصر و وجوه مشترکی می باشند که یک جمعیت را تشکیل می دهند مثل : حوزه فرهنگی ایران و حوزه فرهنگی اعراب 4- تسهیلات فرهنگی : کتابخانه ، کتاب فروشی ، سینما

 

35. تعریف تایلور از فرهنگ را بنویسید ؟

فرهنگ یا تمدن در گسترده ترین معنای مردم شناختی خود آن کل پیچیده ایی است که شناخت ها ، باور ها ، هنر ، اخلاق ، حقوق ،آداب رسوم و دیگر توانایی ها یا عاداتی که انسان بعنوان یک عضو جامعه آن را کسب می کند

 

36. تصور عام گرایانه از فرهنگ را توضیح دهید ؟

از نظر تایلور فرهنگ تعبیری از کل زندگی است. فرهنگی اکتسابی است . منظور از تصور عام گرایانه این است که اندیشه بشری همجا در شرایط یکسان بگونه ایی مشابه عمل کرده است

 

37. مارگرت مید از طرح بحث انتقال فرهنگی چه مقصودی داشت ؟

وی سه جامعه آراپش ها و موندوگومرها و شامبولی ها را در گینه جدید مورد بررسی قرار داد. درمیان آراپش ها مرد و زن موجودی ملایم و حساس و خدمت گذار می باشند در میان موندوگومرها بین زن و مرد رقابت و پرخاشگری وجود دارد و در گروه سوم شامبولی ها مرد و زن از نظر روانشناختی متفاوت اند زنان جسور و پرتحرک می باشند .اقتصاد در دست زنان می باشد.فرد به انطباق ناخودآگاه با اصول اساسی فرهنگ وادار می شود ساخت شخصیت فرد بالغ نتیجه انتقال فرهنگ از طریق آموزش است که با الگوی آن فرهنگ منطبق است میان الگوی فرهنگی ، روش تبلیغ ،و نوع تسلط شخصیت پیوندی فشرده وجود دارد

 

38. تبلیغات فرهنگی را تعریف کنید ؟

تبلیغات فرهنگی به نوعی از تبلیغ گفته می شود که برای القای موضوعات فرهنگی آموزش و در مجموع به منظور تزریق نوعی ایده فرهنگی در اذهان عمومی از ان استفاده می شود و در این خصوص می توان از تمام ابزار ها و شیوه های تبلیغ استفاده کرد.

 

39. خرده فرهنگ چیست و مطالعه آن چه اهمیتی دارد ؟

فرهنگ های قومی ،قبیله ایی ،ناحیه ایی ، زبانی ،اقلیت های مذهبی ، فرهنگ های ویژه و فرعی ، گروه های شغلی در یک کشور خرده فرهنگ ها را شکل میدهند.آشنایی با خرده فرهنگ ها یکی از مهمترین راه های فرهنگ یک کشور است از طریق تحقیق در خرده فرهنگ ها به عمق و روحیات و خلقیات آن ملت پی می بریم و رسوم و فرهنگ ها را درک می کنیم.

 

40. مخاطبان عام و خاص را توضیح دهید ؟

مخاطبان عام عموم مردم که در واقع طیف وسیعی از  مردم را شامل می شوند ولی مخاطبان خاص که شامل سیاست مداران ، مراکز و موسسات دانشگاهی و علمی تشکل های غیر دولتی (ان جی او ) و موسسات مالی و اعتباری می باشند. سرنوشت نهاد های فرهنگی به تصمیمات این گروه خاص وابسته است.

 

 

 

  1. 41.  چرا تبلیغ یک عقیده مشکل تر از تبلیغ یک کالای غیر فرهنگی است ؟

تبلیغات فرهنگی معمل پندارها و قالب های فکری و سیاسی در هر جامعه ایی مصوب می شود.و همچنین حامل ارزش های دینی و ملی و ایدئولوژیک است تبلیغ یک کالای فرهنگی تبلیغ فکر و اندیشه می باشند که در این خصوص متولیان آموزشی حساسیت ویژه ایی بر روی اینگونه تبلیغات دارند.

 

42. از نظر صرفه اقتصادی تبلیغات فرهنگی چه تفاوتی با تبلیغات تجاری دارد ؟

در تمام دنیا بیشترین حجم تبلیغات شامل مواد غذایی و پوشاک می باشد و کالای فرهنگی درصد کمی از تبلیغات را به خود اختصاص داده است.کالای فرهنگی عامه پسند می باشند و جاذبه ایی از نظر اقتصادی برای سرمایه گذاران بخش تبلیغات ندارند.

 

43. چرا تبلیغات فرهنگی نیازمند حمایت دولتی است ؟

هزینه های زیاد تبلیغات فرهنگی باعث شده است که تبلیغ این کالا ها ممکن نباشد به همین خاطر دولت ها و بنیاد ها و سازمان های بشر دوستانه با تامین مالی اقدام به حمایت از این نوع تبلیغات می نمایند که باعث بهره مندی جامعه از خصوصیات محتوای کالاهای فرهنگی می شوند.

 

44. برخی از چالش های پیش روی نظام تبلیغات فرهنگی در ایران را بیان کنید ؟

انفکاک برنامه ریزی فرهنگی از مطالعات و پژوهش علمی – ناکارآمدی بخشی از مدیرات فرهنگی از مطالعات علمی – وجود تبلیغات فرهنگی منفی از درون – عدم شناخت مخاطب – ضعف محتوا و تکنیک در برنامه ریزی فرهنگی – فقدان وحدت رویه و هدف درمیان نهاد های فرهنگی

 

45. سبک تبلیغات آمریکایی بر چه نکاتی تاکید دارد ؟

در این نوع تبلیغات مرد بسیار قوی و دارای اهمیت است و منافع فرد بر منافع گروه ارجحیت دارد .برخورد با مخاطب مستقیم و بی پرواست گفتگو ها محاوره ایی است. بر سنت گرایی توجه می شود.از غلو استفاده می شود.دوکالا با هم مقایسه می شوند.

46. شاخه های اصلی بازار یابی را توضیح داده و بیان کنید در تبلیغات فرهنگی با چه نوع بازاریابی سروکار داریم ؟

بازاریابی محض و بازاریابی اجتماعی .در بازاریابی محض به خواسته های کوتاه مدت مشتریان توجه نمی شود و رفاه آنها مد نظر مد نظر می باشد ولی در بازاریابی اجتماعی سعی در برقراری تعادل بین منافع تولید کنند و نیاز و خواسته های مصرف کننده و منافع جامعه دارد .تبلیغات فرهنگی در زمره بازاریابی اجتماعی است.

 

47. طرح های اقناعی که از لحاظ اثر بخشی و کاربردی در تبلیغات فرهنگی مورد تایید روان شناسان و جامعه شناسان ارتباطات قرار گرفته اند نام ببرید ؟

طرح محرک و پاسخ : مبنای آن وارد کردن محرک و پاسخ افراد خواهد بود مثل گذاشتن غذا و ترشح بزاق وی – طرح شناختی : دادن اطلاعات و آگاهی از وضعیت مطلوب توجه مخاطب را برای مصرف محصول جلب می نماید- طرح انگیزشی :  انسان موجودی با انگیزه است شامل کشف انگیزه و تغییر دادن مشکل محصول می باشد.- طرح اجتماعی : با تاکید بر ارزش ها و هنجار ها و ایجاد حس تعلق گروهی افراد – طرح شخصیتی : شامل عملکرد دفاع از خود و عملکرد بیان ارزشی می باشد

 

48. منظور از طرح شناختی چیست ؟

انسان موجودی متفکر است و معتقد است با دادن اطلاعات و آگاهی از وضعیت مطلوب . کیفیت بهتر کالا و خدمات پس از فروش محصول توجه آنان را جلب نموده و سبب مصرف محصول می باشد.

 

49. میزان موفقیت شیوه ها و فنون تبلیغات به چه شرایطی بستگی دارد ؟

به شرایط تبلیغات بستگی دارد که شامل سنت ها ، آداب و رسوم که حاوی آرزو ها و خواسته های مردم است – میزان آگاهی و اطلاعات عمومی ، فهم و شعور اجتماعی – نوع و میزان معلوماتی که افراد از قبل دارند-میزان و تاثیر تبلیغ رقبا- درک شرایط و نیاز های جامعه توسط مبلغین – انجام تبلیغات در زمینه مساعد

 

50. فن حیثیت را بعنوان یکی از فنون اصلی تبلیغات توضیح دهید ؟

تبلیغات به نحوی ارائه می شود که گویی بیانگر ارزش های جامعه است در این تکنیک تبلیغات بطور صریح و یا در لفافه به مردم می گوید. در این فن از افراد مورد توجه و علاقه مردم استفاده می شود.مبلغ تظاهر به تشابه به مردم می نماید. از واژگان جذاب مثل آزادی و عدالت و رفاه استفاده می شود.

 

51. فن تحریف از طریق چه روش هایی در تبلیغات اعمال می شود ؟
عبارت اند از متهم کردن مخالفان ، بزرگنمایی از طرفداران خود ، دستکاری کردن اطلاعات آماری ،پرت کردم حواس مخاطب و یا جلب توجه او به مسائل دیگر و ساده کردن بیش از حد مسائل پیچیده

 

52. از حیث ابزارهای تبلیغات شیوه های تبلیغات چگونه دسته بندی می شوند ؟

تکنیک طراحی –تکنیک مولتی مدیا –تکنیک فاصله گذاری

 

53. تکنیک فاصله گذاری را توضیح دهید ؟

توسط برتولت برشت اندیشمند آلمانی ارائه شد. وقتی تماشاگر اثری را میبیند درگیر آن نمیشود و با آن ارتباط عاطفی برقرار نمی کند که بتواند به راحتی در مورد آن قضاوت کند – تماشاگر آثار را بی ارزش میداند- تماشاگر به تزکیه نفس رسیده و پس از آن تماشای اثر ، آن را فراموش کند . 

54. مهمترین فنون تبلیغ در تلویزیون را بیان کنید ؟

موزیکال – ارائه تاییده – داستان گویی- مستندات علمی – رتوسکوپ – مقایسه – برشی از زندگی روزمره - انیمیشن

55. راز موفقیت استفاده از انیمیشن در تبلیغات چیست توضیح دهید ؟

کارتون در میان بچه ها مطبوع و خوشایند است و در بین همه سنین شهرت یافته است کارتون فضای دوستانه گرم و صمیمی هم برای کالا و هم برای ارائه پیام فراهم آورد. دارای پوشش و دسترسی بالا است.

 

با آرزوی موفقیت برای شما دوستان

/ 0 نظر / 26 بازدید