نمونه سوالات امتحاتی روش تحقیق (استاد دکتر شاه محمدی)

 

بسمه تعالی

 

1 تئوری :عبارت است از مجموعه بهم پیوسته ای از تعارف ، مفاهیم ، قضایا و موضوعاتی که پدیده ای را بطور منظم و مرتب بیان میکند و روایط بین نتغیر ها را تعیین می کند . ( هدف تئوری : تشریح ، تبیین و پیش بینی پدیده های مختلف ) 2 تحقیق :تلاشی است  که جهت کشف مجهولات و یافتن پاسخ سوالات و حل مشکلات  انجام می گیرد .

3 نیاز های انجام یک تحقیق :

 نیاز اقتصادی : بودجه ا ی است که محقق در اختیار خواهد اشت و باید چنان طرحی تهیه کند که بودجه تخصیص یافته به امر تحقیق کافی باشد و کار تحقیق نیمه کاره و بدون نتیجه باقی نماند .

 نیاز انسانی : محقق باید همکاران مورد نیاز برای انجام تحقیق را تعیین و آنان را تحت آموزش قرار داده و این عده باید نسبت به کارهایی که به آنان واگذار می شود آشنایی و بصیرت لازم را داشته باشند  .

 4   فرآیند انجام یک تحقیق :  5 فصل دارد : کلیات  ادبیات تحقیق  روش تحقیق    جداول و نمودارها  نتایج و پیشنهاد ها

 

                                     بیان مسئله مشکل شک

                                        اهمیت و ضرورت تحقیق

فصل یک : کلیات                  هدف

                                        سوالات

                                        فرضیه           

فصل دوم : ادبیات تحقیق :   کلیه نظریه های مرتبط و موجود با عنو ان تحقیق را شناسائی و ارائه دهد

فصل سوم : روش تحقیق : غالباً بر اساس موضوع ، نگرش محقق و ... مورد استفاده قرار می گیرد

فصل چهارم : جداول و نمودارها : داده های آماری استخراج شود و آنها بصورت جداول و نمودارها ارائه دهد تا قابل استفاده برای دیگران باشد

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادها : یافته های تحقیق مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد تا راه کارهائی ارائه دهد و همچنین پیشنهاد می دهد که چگونه آن مشکل را برطرف کنیم .

 5   منابع تحقیق تاریخی :  

منابع دست اول : الف) اسناد و مدارک  : شامل گزارش هایی است که توسط  شرکت کنندگان در واقعه و یا شاهدان عینی  نگهداری و نوشته  می شود مانند : نامه ، خاطرات ، رای دادگاه ، فیلم ،  عکس و ...  ب ) گواهی شفاهی : یعنی گزارش لفظی یک شاهد از یک واقعه یا شرکت کننده در یک واقعه که در یک مصاحبه شخصی بدست می آید و می توان آنها را ثبت  یا رونوشت آنها را تهیه کرد 

منابع دسته دوم : گزارش هایی است که گزارشگر ناظر عینی  واقعه نبوده بلکه آنچه را که مشاهده گر واقعه گفته یا نوشته گزارش می کند . منابع دست دوم برای تحقیق ارزش محدودی دارد زیرا انتقال اطلاعات از فردی به فرد دیگر ممکن است اشتباهی را سبب شود و محققان تاریخی هنگامی از منابع دست دوم استفاده می کنند که اطلاعات دست اول وجود نداشته باشد .

6 تفاوت مساله با سوال  : مسئله تحقیق همان پرسش اصلی یا مشکلی است که تحقیق برای جواب دادن به آن شکل گرفته است  اما سوال ابعاد فرعی و خرد شده مساله است .

7 فرضیه  : یک حدس و احتمال زیرکانه مبتنی بر دانش یا تجربه  

8 ویژگیهای یک فرضیه :روشن  دور از تعصب  مشخص  آزمون پذیر

 9  - متغیر : به ویژگی یا صفت یا عاملی اشاره می کند که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر کمی و ارزشی متفاوتی باشد   .

 10   انواع متغیر :

 الف ) بر اساس ارزش : متغیر های کمی ، متغیر های کیفی ، متغیر های دو وجهی

ب ) بر اساس رابطه : متغیر های مستقل ، متغیر های وابسته ، متغیر های واسطه

 ج) بر اساس نقش : متغیر های علی ، متغیر های توصیفی

 د ) متغیر های دو یا چند ارزشی  : متغیر های دو ارزشی

  و ) متغیر های جانبی : متغیر های تعدیل کننده

 

 

 

11 انواع نمونه گیری :

احتمالی : محقق شانس برابر به هریک از افراد جامعه می دهد و قابل تعمیم است و شامل  نمونه های تصادفی  منظم یا سیستماتیک طبقه بندی شده  خوشه ای  

 غیر احتمالی ( وضعی ) :  افراد جامعه شانس برابر ندارند و محقق می تواند نظرات خود را در انتخاب واحد ها اعمال کند و قابلیت تعمیم پذیری ندارد و شامل  نمونه های در دسترس نمونه های هدف درا نمونه های سهمیه ای

 12- روش جمع آوری اطلاعات :

 کتابخانه ای : محقق اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ندارد و اطلاعات مربوط به گذشته دور یا نزدیک که از طریق مطالعه اطلاعات خود را در فیش و یا جدول و فرم ثبت و نگهداری می کند  

میدانی : یکی از مهمترین روشهای تحقیق مشاهده می باشد در این روش محقق درباره موضوعی خاص در جامعه می پردازد و اطلاعات را جمع آوری می کند یعنی موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار داشته باشد و بدان دسترسی داشته باشد به طور کلی تحقیق میدانی به مفهوم ارتباط مستقیم و رویای محقق با پدیده های مورد مطالعه است 

 13   ویژگیهای یک پرسشنامه : 

1 -  از  نظر اجرا نسبت به سایر روش های جمع آوری اطلاعات آسانتر و عملی تر است

2 وقت و هزینه کمتری دارد

3 جمع نمونه بیشتری را می توان مورد مطالعه و برسی قرار داد

4 شرایط برای تمام پاسخ گویان یکسان است زیرا عواملی چون احساسات و عواطف ، تصورات ذهنی محقق در آن موثر نیست

14   انواع پرسشنامه :

الف ) پرسشنامه بسته یا منظم :  به گونه ای طراحی می شود که پاسخ گو جواب های مشخصی را ارائه نماید و در این نوع پرسشنامه احتمال دارد جوابهای منظور شده کافی نباشد و در نتیجه اطلاعات ناقص بدست آید .

ب ) پرسشنامه باز یا آزاد :  پاسخگو آزادی عمل بیشتری دارد و می تواند با توضیح بیشتر مقصود خود را به خوبی روشن سازد .

 

 

 

 

 

پی نوشت : دوستان به کتاب هم مراجعه کنند .

/ 0 نظر / 228 بازدید