سئوالت جامعه شناسی ( استاد ارجمند سرکار خانم همتی)

 

١- پایه های علم جامعه شناسی را نام ببرید؟

- آگوست کنت : علم به قوانین کلی پدیده های اجتماعی

- دورکیم : بررسی پدیده های اجتماعی

- علم به نهاد های اجتماعی

- همه عقاید و شیوه های رفتاری که اجتماع آنها را بوجود آورده است

- پدیده های اجتماعی را در جوامع تطور یافته با روش علمی مورد مطالعه قرار می دهد

- تمام امور و وقایع که ویژگی جمعی دارند و اجزاء سازنده جوامع انسانی اند

٢- ارکان اساسی جامعه شناسی ماکس وبر را نام ببرید ؟

- عمل اجتماعی

- درک و تفهیم آن

- تبیین علی آن

 

٣- انواع کنش های اجتماعی(وبر) را نام ببرید ؟

- کنش عقلانی معطوف به هدف

- کنش عقلانی معطوف به ارزش

- کنش عاطفی

- کنش سنتی

 

۴- نکته های قابل توجه :

گراهام سمنر......> موضوع جامعه شناسی.............>خود جامعه (به صورت کلی)

ژرژ گورویچ ........> بینش کلی درباره پدیده های کلی اجتماعی

 

۵- انواع جامعه شناسی را نام برده و توضیح دهید؟

- خرد : اشکال مختلف اجتماعی بودن انسان علایق و روابط که باعث پیوستگی می شود

- ژرفایی : سطح بیرونی جامعه مسکن ،جمعیت

- واحد های کلی اجتماعی و تفاوت آن با گروه ها

- کلان : بررسی نظامم های کلی جامعه

 

۶- انواع دیدگاه های اجتماعی را نام برده و توضیح دهید؟

- آمریکایی : روابط افراد کنش های گروهی

- اروپایی :ساخت و ترکیب جامعه و قالب های کلی آن

 

٧- صفات واقعه اجتماعی یا پدیده های اجتماعی را توضیح دهید؟

- بیرونی بودن ـــــ> ‌یعنی بیرونی بودن افراد ــــــ>قبل و بعد از فرد ــــ> عادات و آداب و رسوم

- جبری بودن ــــــ> بر وجدان افراد تأثیر می گذارد مانند سلام کردن ، لباس پوشیدن کودکان

- عمومی بودن ـــــ> ویژگی های جمعی دارند

 

٨- تقسیم بندی جامعه شناسی از دیدگاه کنت نام برده و توضیح دهید؟

               پویا = جامعه را در زمان و در حال حرکت

- روش  : 

               ایستا = جامعه را در زمان و مکان معین

         

              نظری = بررسی نظریه های موجود

-هدف :

              عملی = تحقیقات در جهت رفع دشواری های زندگی اجتماعی

             

           خرد : شناخت گروه های کوچک  

- قلمرو :

            کلان : نظام کلی جامعه مانند نظام سرمایه داری ، نظام فئودالی

 

- موضوع : جامعه شناسی روستایی ، خانواده ،سیاسی

 

٩- رشته های مرتبط با جامعه شناسی را نام ببرید؟

- تاریخ
- جغرفیا
- مردم شناسی
- جمعیت شناسی
- حقوق
- زبان

 

١٠- جامعه را تعریف کنید ؟ (سه تعریف به دلخواه خود)

- مونث = جامع = گرد آورنده ، فراهم آورنده ،مردم ، اجتماعی

- جامعه شناسی = وضع و حالت انسانهای است که تحت قانون مشترک زندگی می کنند/

- گروهی از مردم که برای رسیدن به یک هدف خواصی کنار هم جمع می شوند

- هابس = جامعه نتیجه قراردادی است که بر اثر یک جنگ دائمی بوجود آمده است

- مطهری = مجموعه انسانها که جبر یک سلسله نیاز ها و تحت نفوذ یک سلسله عقاید در یکدیگر ادغام شده و یک زندگی جمعی غوطه ورند

- وستر مارک = گروهی از مردم که با همکاری یکدیگر زندگی می کنند

- کنت = تمام افراد زنده و نیز کسانی که از جهان رفته ولی با تأثیر خود در ذهن آیندگان به حیات خویش ادامه می دهند ،تشکیل شده است

 

١١-انواع روابط انسانی را با ذکر توضیح نام ببرید ؟

- روابط متقابل فردی ساده : به صورت پراکنده میان افراد بوجود می آید هدف خاصی در آن مطرح نیست

- روابط متقابل فردی متمرکز : فرد برای انجام کاری خاصی که در تخصص اوست داد و ستد

- رابطه جمعی : خدمات گوناگون در مکان معینی تمرکز و رابطه جمعی را موجودیت می بخشد

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
سمیرا گودرزی

سلام از سوالات جامعه شناسی دستتون درد نکنه ولی واقعیتش زیاد [متفکر] ....................آخه میدونید چرا بابا استاد همش 4تا سوال میخواد بده که ما3تاشو جواب بدیم اونام معلوم دیگه ماهیت وخواستگاه و علامه طباطبایی اگه نبود همین 3تا حالا شمام یه سوال به دل خودتون اضافه میکردید اگه نشد اینطوری-خداییش اگه اینطوری نبود دیگه نظر ..........میدم ولی اینطوری نمیگم باشه [خجالت][سوال]