نمونه سئوالات درس استاد ارجمند جناب آقای صالحیان

1-تعریف مدیریت:

الف- هنر انجام دادن کار

ب- فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل این فراگرد تغییر وتبدیل را تصمیم گیری می نامیم

ج – فراگرد هماهنگ سازی فعالیت فردی وگروهی در جهت هدفهای گروهی

د- ایجاد محیطی موثر برای افرادی که در گروههای رسمی سازمان فعالیت می کنند

صاحب نظران ومولفان مدیریت تعاریف گوناگونی درباره مدیریت ارائه کرده اند  طبق این تعاریف مدیریت در همه سازمانها اعمال می شود ،خواه تجاری –آموزشی ،سیاسی ،حتی خانواده  بطور کلی مدیریت عبارت است از دستیابی به هدفهای سازمانی از طریق هدایت ورهبری

2-وظایف وفعالیتهای مدیریت (7مورد باتوضیح)

1-برنامه ریزی 2- سازماندهی 3- به کار گماردن 4- هدایت 5- هماهنگ کردن 6- گزارش دادن 7- بودجه بندی

برنامه ریزی:  پیش بینی وتدوین برنامه واقدامات لازم ،در این صورت فرایند تصمیم گیری درارز یابی وانتخاب بهترین راه کار لازم ضروری است  -تعیین اهداف سازمان وراه رسیدن به اهداف با توجه به منابع و امکانات –اجرای صحیح وظایف مدیریت سازماندهی هدایت،کنترل ،وبسیج منابع نیز به برنامه ریزی بستگی دارد

سازماندهی :  شناسایی وگروه بندی فعالیتها ،تعیین اختیار و مسئولیت های شاغلین ،تعیین مراتب سطوح وایجاد هماهنگی بین وظایف وفعالیتها می باشد

هدایت :  ارتباط وتعامل مناسب در اجزاء انسانی یعنی رهبر وپیرو ، مدیران وزیر دستان در جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده موجب کسب اهداف تعیین شده وبقاء وتعادل ورشد سازمان می گردد ، مدیران با ایجاد نظام ارتباط مناسب زمینه نفوذ خود را در کارکنان فراهم نموده و در نتیجه توان برانگیختن آنان را جهت نیل به هدف میسر می سازد ،اجزاء اصلی هدایت به عنوان یک وظیفه برای مدیر شامل : انگیزش در کارکنان،بر قراری ارتباط با کارمندان ومهم تر از همه رهبری است داشتن رهبری اثر بخش موجب خواهد شد که حداکثر توان کارکنان در خدمت اهداف مدیریت وسازمان قرار گیرد

کنترل :  سنجش عمل کرد ها براساس برنامه ها از جمله وظایف مهم همه مدیران در هر رده سازمانی است ومدیران با انجام این وظیفه توان جلوگیری از انحرافات برنامه هارا پیدا کرده وقادر به انجام اقدامات اصلاحی درراستای برنامه خواهند شد

کنترل فرایندی است که همه مدیران با آن مواجه اند سازمانها برای حفظ بقای خود وپیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند ودر این راستا استفاده از نظامهای کنترل فرایندی مستمر برای اطمینان از انطباق نتایج واقعی با برنامه های پیش بینی شده است

3-تعریف فرهنگ ؟وتعریف فرهنگ از نظر تیلر :

فرهنگ در زبان فارسی معانی مختلفی دارد که مهم ترین آنها ادب ،تربیت ،دانش ،مجموعه آداب ورسوم علوم، معارف وهنرهای یک جامعه است

تیلر : مجموعه ی پیچیده ای است شامل معارف ، معتقدات ،هنر ها، صنایع ، و فنون ،اخلاق ،قوانین وبالاخره تمام عادات ورفتاروظوابط وقوانینی که فرد به عنوان عضوی از جامعه خود آنهارا فرا می گیرد ودر برابر آن جامعه وظایف وتعهداتی را بر عهده دارد         

4- ویژگیهای عام فرهنگ را بنویسید ومختصرا" شرح دهید

1-    فرهنگ آموختنی است

2-    فرهنگ خشنودی بخش وشادی آفرین وافتخار زاست

3-    فرهنگ وحدت آفرین است -

4-    فرهنگ امری اجتماعی است

5-    فرهنگ ذهنی وتصویری است

6-    فرهنگ سازگاری می آفریند

1-              فرهنگ ها از نسلی به نسل دیگر از طریق آموزشهای مکتبی وکلاسیک ورفتاری منتقل می گردد انسان در هر جایی که زندگی می کند باید فرهنگ حاکم را بیاموزد وبه فرزندان خود بیا موزاند وبدین وسیله سازگاری وهنجارها ی رفتاری رادر آنها بوجود آورد

2- پایبندی هر فرد به فرهنگ وارزشها وهنجارهای فرهنگی در جامعه وسازگاری با آنها موجب خشنودی وشادی بخش برای افراد است وپیروی از سمبل ها وقهرمانان فرهنگ ساز مایه افتخار وبر تری فردی وفضیلت محسوب می شود

3-همه ی کسانی که در یک سر زمین زندگی می کنند به دلیل تبعیت از هنجارها ، رفتاری نسبتا" یکسان خواهند داشت ،برهمین اساس فرهنگ موجب وحدت ویگانگی خواهد شد

4- فرهنگ مفهومی ،ادراکی واجتماعی است ودر میان جمع تجلی می یابد ومعنا پیدا میکند فرهنگ ظرف است که اجتماع در آن مظروف می شود ودر خلاءبه وجود نمی آید باید افراد یا گروهی فرهنگ را به وجود آورند ودر اجتماع تقویت و ترویج نمایند  

5-فرهنگ دو جنبه دارد ،مادی ومعنوی یا به عبارت دیگر ذهنی وتصویری است –نگرشها ،بینش ها ،دیدگاه های ماوراالطبیعه ومتا فیزیکی انسانها جنبه ذهنی انسانهاست – نهادها ،آثار وابنیه وسایر تجلیات جنبه صوری و ظاهری فرهنگ است بعضی از صاحب نظران جنبه های مادی وصوری فرهنگ را تمدن می نامند یعنی آن قسمتی که بعد فکری وذهنی وروحی دارد فرهنگ وقسمت دیگر که جنبه نمادی وتجلی دارد را تمدن می نامند مثلا"در یک بنای تاریخی طرح ونقشه  ساختمان را فرهنگ ونوع مصالح وسایز وابزارها را مظاهر عینی  وتمدن می نامند

6-اگر چه فرهنگ در مقابل تغییر مقاومت نشان می دهد باوجود این بررسی فر هنگ ها نشان می دهد تغییرات در ماهیت واعداد فرهنگ هاست ، فرهنگ در گذر زمان خودرا کم وبیش با تحولات تطابق بخشیده وفرهنگ ها ی جدید از پویایی بیشتری برخورداربوده وسازگاری بیشتری را دارند وبه این  سبب فرهنگ ها سازگاری می آفرینند وخودرا با شرایط ومقتضیات وقف می دهند

5- ویژگیهای فرهنگ سازمانی را با توضیح بنویسید.

1-فرهنگ اکتسابی است :اعضای هر جامعه ارزش ها وعوامل فرهنگی جامعه خود را می آموزند ولذا فرهنگ صرفا"دارای خصوصیتی ذاتی وغریزی نیست

2-فرهنگ هویت دهنده است :هویت یک کشور فرهنگ آن کشور است .انسان بریده از فرهنگ وتاریخ خویش،انسانی یتیم است وچنین انسانی البته خواه ناخواه شکاری است برای همه وصیدی است برای صیاد

3-فرهنگ قابل انتقال است : انسانها آموخته ها ودستاورد های خود را به نسل های بعدی منتقل می کنند

4-هویت مصونیت آور است :فرهنگ انسان را قدرت وغنا می بخشد تا توانایی ادراک وانتخاب را داشته باشد .فرهنگ قدرت تصمیم گیری را در انسان افزایش می دهد ودر مواجهه با آنچه که ضد فرهنگ است مصونیت پیدا کند

5- فرهنگ تحول پذیر است : فرهنگ نمی تواند در حالت انجماد وایستایی بماند وباید ریشه در اعماق گذشته های دور ونزدیک داشته باشد ودر عین حال در فضای لا یتناهی حال وآینده شاخ وبرگ بگستراند وتوان استقبال والهام از آینده را نیز داشته باشد .

7-   فرهنگ تامین کننده نیازهای اساسی است :فرهنگ هر ملتی جوابگوی بسیاری از نیازهای روانی ، مذهبی ،زیستی، اجتماعی ،آن ملت است ودر صورتی پایدار می ماند که بتواند این نیازهارا برآورده و رضایت افراد جامعه را به همراه داشته باشد 6- انواع فرهنگ سازمانی راباتوضیح بنویسید :

1-سازمانهای با فرهنگ علمی :تاکید این نوع سازمانها بر استخدام افراد جوان با تمایل به یادگیری ،پرورش دادن آنها وتقویت شخصیت علمی وتخصصی آنهاست . نمونه .کوکا کولا ،آی بی ام

2-سازمانهای با فرهنگ با شگاهی :این شرکتها برای افراد وفا دار ومتعهد که برای شرایط کار موجود مناسب باشند .ارزش زیادی قائل اند  در این شرکتها سابقه خدمت وارشدیت اهمیت زیادی دارد ، همچنین سن وتجربه نقش هایی مهم ایفا می کند برعکس شرکتهایی که جنبه مکتبی دارند ، دراین شرکتها افراد متخصص نمی شوند ولی انواع واقسام کارها را می آموزند .شرکت تلفن بل وشرکت هواپیمایی دلتا وسازمان های دولتی از این گونه سازمانها هستند .

3-سازمانهای با فرهنگ تیمی : این سازمانها برای کسانیکه می خواهند ابتکار عمل به خرج دهند وخطر پذیری بالایی دارند مناسب است . در این شرکتها همه افرادی که دارای استعداد بالایی هستند ، صرف نظر از این که دارای چه سنی ویا جه میزان تجربه هستند، پذیرفته می شوند .در آنجا پاداش بر مبنای میزان تولید تعیین میشود از آنجا که این شرکتها آزادی عمل زیادی به افراد می دهند ودستمزد یا حقوق های کلانی پرداخت می کنند ،از این رو در آنها به روی همه داوطلبان چالشگر وجاه طلب باز است .مانند سازمانهای حقوقی ،بانک ها ،سازمانهای مشاوره ای ،تحقیقات بیولوژیکی

4-سازمان های با فرهنگ سنگری:برعکس فرهنگ تیمی که به اختراع ونوآفرینی واکتشاف ارج می نهند این فرهنگ بر حفظ وبقای سازمان تاکید دارد .در فرهنگ سنگری امنیت شغلی حائز اهمیت زیادی است مانند عمده فروشی های بزرگ ، هتل ها ، سازمانهای اکتشاف نفت وگاز  

7-انواع مدیریت در سازمانهای فرهنگی را با توضیح بنویسید :

1-مدیریت در سازمانهای فرهنگی دولتی :سازمانهای فرهنگی دولتی یا تحت نظارت مستقیم دولت ،آن دسته از سازمانهایی هستند که دولت کلیه ی فعالیتها ومدیریت آنهارا از نظر تعیین سیاست ها وبرنامه ها ونظام مالی واداری در کنترل شدید خود دارد تا آنجا که سازمان ابزاری می شود برای حفظ منافع دولت وگروه حاکم ونیز مشروع جلوه دادن وضعیت موجود فرهنگی ، با توجیح حفظ منافع ملی .از جمله هدفهای یک سازمان های فرهنگی دولتی ، شکل دادن به مردم وحفظ میراث فرهنگی است .در جامعه ای مانند جامعه ایران برای پرهیز از ناکامی در امر برنامه ریزی وسازماندهی امور فرهنگی می بایست به ساختار فرهنگ ومحدودیتهای تغییر پذیر آن اهتمام داشت سازمانهای فرهنگی دولتی از زوایای سطوح مدیریتی در عرصه اثر گذار با موارد زیر از هم باز شناخته می شوند 1- بخش سیاست گذار وراهبردی:سازمانهایی که امر سیاست گذاری کلان را انجام میدهند .مثل مجلس شورای اسلامی .2-بخش میانی ویا پشتیبانی : شامل وزارتخانه ها ویاسازمانهای ذیرربط میباشند .دراین حوزه سیاست ها ی کلان بخش اول به روش تبدیل میشوند .مانند وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ،سازمان صدا وسیما وزارت علوم ،سازمان ملی جوانان 3- بخش اجرایی یا مجری :کار این بخش عملیاتی کردن وپیاده سازی سیاست بخش راهبردی وبرمبنای قوانین وآیین نامه هایی است که بخش میانی طراحی کند4-بخش نظارتی : این بخش مراقبت می نماید تا امور فرهنگی توسط سازمانها ی ذی ربط منطبق باسیاستهای فرهنگی به مورد اجرا گذاشته شوند ونقض کننده آن نباشند . نظیر :مجلس شورای اسلامی وشورای عالی انقلاب فرهنگی

2-مدیریت در سازمانهای فرهنگی عمومی ومورد حمایت دولت : این سازمانها که به نوعی تحت حمایت دولت اند می کوشند با ایجاد تعادل میان مردم وگروههای فرهنگی گام بردارند .برنامه های آنها دربر گیرنده همه بخشهای جامعه است .سیاستها وبرنامه های حکومتی را در جهت تقویت وحدت ملی در جامعه انتشار می دهند وبرای ترغیب وآموزش مردم برای توسعه اجتماعی وفرهنگی کمک می کنند .چنین مدیریتی مستلزم دارا بودن سطح بالایی از آگاهی نسبت به فرهنگ های ملی وپاره فرهنگ ها ی مختلف در جامعه می باشد وجریان سیاستها از بالا به پایین است وبیشتر شکل عمودی دارد .

3-مدیریت در سازمانهای فرهنگی غیر دولتی وخصوصی :برخی نیازهاودغدغه های درونی وفردی را انسجام می بخشد وبعنوان نیاز جامعه عرضه می کند

واین زمانی است که دولتها توانایی یا انگیزه پرداختن به آنهاراندارند ،علاوه بر این می توانند در عرصه های مختلف به ویژه امور فرهنگی واسطه میان دولت وجامعه باشند دراینجاست که مفهوم مشارکت فرهنگی عینیت می یابد

طبق تعریف مشارکت فرهنگی عبارت است از شرکت آگاهانه وداوطلبانه وموثر مردم در فرایند توسعه فرهنگی .مشارکت فرهنگی به عنوان یکی از محورهای توسعه فرهنگی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است .

شناخت سازمانهای غیر دولتی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های توسعه فرهنگی در بعد مشارکت فرهنگی کمک می کند تا به صورت عمیق وجامع عوامل تاثیر گذار در مدیریت یازمانهای فرهنگی غیر دولتی شناسایی شود

8-اهداف وسیاستهای فرهنگی را بنویسید (پنج مورد )

الف :اهداف کلی

1-رشد وتعالی فرهنگ اسلامی وانسانی وبسط پیام وفرهنگ انقلاب اسلامی در جامعه وجهان

2-استقلال فرهنگی وزوال مظاهر منحط ومبانی نادرست وفرهنگهای بیگانه وپیراسته شدن جامعه از آداب ورسوم منحرف وخرافات

3-به کمال رسیدن قوای خلاقه وشایسته وجود آدمی در همه شئون وبه فعالیت در آمدن استعدادات خدادادی واستحصال دفائن عقول وذخایر وجودی انسان

4-آراسته شدن به فضائل اخلاقی وصفات خدایی در مسیر وصول به مقام انسانی

5-تحقق کامل انقلاب فرهنگی درجهت استمرار ارزشهای مورد نظر اسلام وانقلاب اسلامی درزندگی جمعی وفردی ونگهبانی از آنها واستمرار حرکت فرهنگی برای رسیدن به جامعه مطلوب

ب: اهداف سیاست فرهنگی

1-تعیین وتدوین اصول راهنما واولویت های لازم الرعایه درحرکت فرهنگی کشور ورسمیت دادن به آن ،باالهام از آرمان ها واعتقادات ،با توجه به ظرفیت ها وواقعیات وبا بهره گیری از تجربیات داخلی وجهانی وامکانات وابزارهای مختلف ومناسب

2-ایجاد وحدت رویه وهماهنگی فرهنگی در میان دستگاه های مختلف نظام جمهوری اسلامی وبسیج امکانات ،تلاشها وبرنامه های فرهنگی در جهت پاسخ گویی به نیازهای فرهنگی جامعه وهدایت تلاشها ونیازها ی موجود

3-تکیه وتاکید برآرمانها وارزشهای معنوی وفرهنگ اسلامی وحفظ وترویج فرهنگ بسیجی وتقویت روحیه ی ایثار وفداکاری درراه ارزشهای مقدس اسلامی با توجه به لزوم درک مقتضیات وتحولات زمان وهمچنین تقویت نقاط قوت ورفع نقاط ضعف ومهیا شدن برای مواجهه ی صحیح وهمه جانبه با ضرورت ها وتحولات

4-تمهید وتدارک لازم درجهت همسویی وعدم مغایرت طرح ها وبرنامه های اقتصادی ، اجتماعی وغیر فرهنگی اما دارای نتایج فرهنگی ،با سیاست فرهنگی کشور

5-تسهیل وتقویت امور برنامه ریزی ،نظارت وارزیابی فرهنگی در عین حمایت از تعدد،تنوع وآزادی فعالیتهای فرهنگی مردمی،مبادله ورابطه ی فرهنگی میان بخشهای دولتی در جهت افزایش تحرک ،جهاد واجتهاد فرهنگی،ارتقاء وآگاهی عمومی واعتلای روحیه تتبع ،تحقیق وابتکار ،

9-مهارتها،ویژگیهاوخصائص مدیران فرهنگی را بنویسید :

کاتس درزمیته مهارتهای لازم برای مدیران به مهارتهای فنی ,انسانی ,وادراکی اشاره می نماید ,کنتز وگریفین به مهارتهای زیر اشاره می نمایند 

1-مهارت طراحی وحل مسئله

2-مهارت تجزیه وتحلیل مسئله

3-مهارت کار با کامپیوتر

4-مهارت تصمیم گیری

5-مهارت های هدف گذاری،ارتباط برقرار کردن ودرک متقابل

  10-ویژگیهای مدیران فرهنگی

1-اهل علم وتحقیق بودن                                  5-عدالت خواهی                                        9-گرایش درونی به امور فرهنگی وهنری

2-میل به تکامل وپیشرفت                                 6-نوع دوستی                                           10-دین داری

3-آزاداندیشی درامور فرهنگی                         7-اعتقاد به مشارکت                                11-وجدان کار

4-اعتقاد به امنیت                                   8-عشق وپایبندی به فرهنگ ملی      12-اعتقاد به نظم وقانون-آشتی ناپذیری با کفار واستکبار

11-شغل وشرح وظایف مدیریت مراکز فرهنگی را توضیح دهید

این عنوان شغلی دربر گیرنده پستی است که متصدی آن تحت نظارت معاون فرهنگی،امور مربوط به برنامه ریزی و نظارت برکلیه مراسمات واکران های فرهنگی تبلیغی و.......سازمان را برعهده دارد

تهیه وتنظیم برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت ، وبلند مدت مراکز فرهنگی ونظارت برحسن انجام آن ،نظارت بر روند برنامه ریزی واجرای فعالیتهای فرهنگی آنان از قبیل مراسمات ،مناسبت ها وجشنواره ها  واردوها

برنامه ریزی ونظارت برروند شناسایی وگسترش مراکز فرهنگی

نظارت بربرگزاری برنامه های فرهنگی برای گذراندن اوقات فراغت از قبیل جشنواره ها ومسابقات ورزشی وفرهنگی ،هنری ونمایشگاهها وسمینارها در چار چوب دستور العملهای ابلاغی

تلاش در جهت توسعه وتجهیزمدیریت  مراکز فرهنگی ،فرهنگسراها وسایر مراکز فرهنگی تحت سر پرستی،شناسایی موسسات وسایر مراکز فرهنگی وتلاش درجهت گسترش وتعمیق روابط فرهنگی با آنان

تنظیم توافقنامه های فرهنگی با موسسات وسایرمراکز فرهنگی واشخاص حقیقی وحقوقی وبهره مندی از خدمات آنان

نظارت برروند تهیه وتدوین آیین نامه ها ودستور العمل های فرهنگی ونظارت بر حسن انجام آن

برگزاری جلسات ،کمیسیون ها وشوراهای مرتبط وارائه گزارش به مقام مافوق ونظارت بر حسن اجرای مصوبات آن

نظارت بر روند تهیه وتنظیم بودجه سالانه واحد وارائه آن به مقام مافوق

سازماندهی وهماهنگی نیروهای تحت سرپرستی ونظارت برحسن عملکرد آنان وارائه راهکارهای اصلاحی ،تلاش در جهت بهینه سازی فعالیتهای فرهنگی وبهره گیری از تجارب ودستاوردهای کارشناسان فرهنگی انجام بازدیدهای مستمر از مراکز فرهنگی تحت سر پرستی وارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات احتمالی

شرکت در جلسات ،کمیسیون ها وشوراهای مرتبط وارائه گزارش آن به مقام مافوق

ایجادزمینه منا سب جهت بهره گیری مخاطبین درفعالیتهای مختلف وتلاش درجهت گسترش آن 

انجام وظایف منطبق با سیستم مدیریت کیفیت وتلاش در استقراروبهبود مستمر آن و..

12-مهارتهای ده گانه مدیران فرهنگی رابنویسید وشرح دهید

1-مهارت تفکر استراتژیک فرهنگی  4-مهارت رهبری فرهنگی  7-مهارت مدیریت جهانی شدن فرهنگی در بعد ملی

2-مهارت مدیریت تنوع فرهنگی             5-مهارت فضاسازی فرهنگی             8-مهارت تحلیل فرهنگی

3-مهارت هوش فرهنگی                               6-مهارت کسب وکار فرهنگی                 9-  مهارت انسجام سازی فرهنگی

10-مهارت فنی وتکنولوژیک

1-در توسعه فرهنگی مهارت تفکر استراتژیک مهم تراز مهارت مدیریت استراتژیک است واین به آن خاطرآن است که توسعه فرهنگی مقوله پیچیده وچند وجهی وتفکر استراتژیک ،پدیده چند بعدی است که از تعامل تشکیل دهنده آن ،تفکر مناسب وکارآفرینی توسعه استراتژیک فرهنگ ،به وجود می آید تفکر استراتژیک پیش بینی آینده نیست ،بکله تشخیص به موقع ویژگیهای میدان رقابت فرهنگی ودیدن فرصت هایی است که رقبا ی فرهنگی در مورد آن غافل هستند . تفکر استراتژیک درقالب قواعد ساده وعمیق ظاهر می شود .این قواعد مدل ذهنی ویژه ای راایجاد کرده که مبنای تصمیم گیری های روزانه تا جهت گیری کلی سازمان است

2-برای توسعه فرهنگی نیاز است که مشترکات فرهنگی جامعه یا سازمان شناخته شده براساس آنها الگوی مناسبی طراحی شود .یکی از قابلیتهای مورد نیاز مدیران فرهنگی سازمانها وجامعه مدیریت تنوع فرهنگی است تنوع فرهنگی نه تنها طبیعی است بلکه به عنوان یک سرمایه بالقوه می توان از آن یاد کرد ودلیل آن تعامل ورشد فرهنگها توسط یکدیگر است

3- هوش فرهنگی بینش های فردی را در برمی گیرد که برای انطباق با موقعیتها وتعامل های میان فرهنگی وحضور موفق در گروههای کاری چند فرهنگی مفید است .برای توسعه فرهنگی نیاز است که مدیران فرهنگی در ابعاد سه گانه (بعد شناختی –بعد فیزیکی –بعد احساسی وانگیزشی )فعالیت کرده واجزای هوش فرهنگی را درخود تقویت کنند

4-رهبران فرهنگی اثر بخش ،از راه ساختن شخصیت خود قابلیت نفوذ در فرهنگ دیگران را کسب کرده زمینه های به کار گیری آموزه های فرهنگی دیگران را فراهم می سازند

5-درفضاسازی فرهنگی می توان بسیاری از آموزه های فرهنگی را نهادینه کرد وبکار بست .یکی از عواملی که به ایجاد وترویج فرهنگ کمک می کند وجود فضای فرهنگی است .زمانی که مردم در فضای فرهنگی قرار گرفتند آن فضا اثر های تشویقی داشته ،یادگیری فرهنگی به صورت عادت در آمده وجزء ساختار کلی وشخصیت آنان می شود

6-فرهنگ زیر بنای کسب کار در هر جامعه است ،فرهنگ نوعی کسب کار است این بدان معناست که هر کسب وکاری ادبیات ،قواعد ونظام حرفه ای خود رادارد ،بنا براین برای رونق آن از اهل فن استفاده می کنند در این زمینه فرهنگ وتوسعه فرهنگی ،حرفه ای تر از سایر کسب وکارها است  

7- در جهانی شدن فرهنگی ،جنبه هایی از این پدیده بررسی ومطالعه می شود که در ارتباط مستقیم با اندیشه وحس همفکری ووفاق سیاسی ،وحدت ملی وهویت ملی،تصویرسازی جهانی از فرهنگ ها وملتها ،ارتباط های میان فرهنگی ،اخلاق جهانی ،هویتهای خرد وکلان فرهنگی وتحولات ارزشی دارند .جهانی شدن فرهنگی در عصر حاضر ویژگیهای خاصی دارد که آن را از دوران گذشته متمایز می سازد 

8-برای آنکه بتوان فرهنگ را توسعه داد ،ابتدا باید مهارت تحلیل گری تقویت شود .بدون تحلیل نمی توان خلاقیت فرهنگی داشت .مهارت تحلیل فرهنگی نوعی مهندسی فرهنگی است که در آن مدیران فرهنگی دست به شناخت عمیق اجزاء ،عناصر وروابط بین مولفه های فرهنگی وبا طراحی وساخت دهی مجدد براساس هدف وکارکرد های مورد انتظار می زنند

9-برای ایجاد انسجام فرهنگی باید روی دو محور اساسی کار شود : یکی اینکه ،تعداد افراد جامعه معتقد به ارزشهای عالی وفرهنگ را افزایش داد ودیگر اینکه میزان وعمق اعتقاد وپایبندی به ارزشها ی فرهنگی رازیاد کرد .برای این کار ،بااستفاده از شیوه های زیر می توان انسجام فرهنگی را افزایش دهد :

پرورش احساس احترام به تاریخ جامعه وسازمان –آفریدن احساس یگانگی در افراد جامعه وسازمان –تشویق احساس عضویت در جامعه وسازمان وافتخار به آن- تقویت سازی وکارهای تبادل نظر بین افراد جامعه ،از مجاری رسمی و غیر رسمی

10-استفاده از اطلاعات ،پردازش ومصرف درست آن در جهت ایجاد توسعه فرهنگی از ضروریات کار فرهنگی است .فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف تاثیر شگرفی به جا گذاشته است که در این بین ،تاثیر فرهنگی آن قابل توجه است ، ،تحولی که در پرتو فناوری اطلاعات به وقوع پیوسته است ،تحولی شگرف ومداوم در ارزشهای فرهنگی وآداب ورسوم کشورها،ملتها وقومیت هاست .هم اینک سبک زندگی ،چگونگی پوشش،خوردن وآشامیدن ،محل زندگی وکار ،از محتوای اطلاعاتی بسیار بالایی برخوردار شده واز نظر تاریخی از نوآوری های اطلاعاتی لبریز شده است .

13-برنامه ریزی فرهنگی را تعریف کنید.

منظور از برنامه ریزی فرهنگی مداخلات هدفمند وآگاهانه انسانی در سیر حوادث وفرایند هاست که نتیجه آن ممکن است موفقیت آمیز باشد یعنی حوادث وفرایندها عینا" همانند آن چه در برنامه تصور آنها رفته، در عالم واقع باز تولید شوند .دراین صورت می توان به این مجموعه از حوادث وفرایندهای باز تولید شده ،مفهوم برنامه ریزی شده را اطلاق کرد پس منظور از مفهوم برنامه ریزی شده آن دسته از حوادث وفرایندهایی است که توسط مداخلات آگاهانه انسانی شکل گرفته ودر واقعیت باز تولید شده اند

14-مراحل برنامه ریزی فرهنگی را بنویسید

1-تجزیه وتحلیل گذشته پدیده فرهنگی (پدیده ای که می خواهیم برای آن برنامه را طراحی کنیم)

2-طراحی،تدوین وترسیم دقیق اهداف فرهنگی

3-بررسی علمی نیازها ونگرش های اجتماعی ،فرهنگی گروه مخاطب وشناسایی مناسبات بر آنها به منظور دستیابی به اولویت نیازها

4- شناسایی قابلیت ها ،امکانات وتوانمندی های ممکن در ابعاد نرم افزاری وسخت افزاری .

5- شناسایی موانع ،ومحدودیت ها جهت اجرای برنامه در ابعاد نرم افزاری وسخت افزاری

6-طراحی برنامه ها با توجه به اهداف ،سنجش نیازها ،قابلیت هاومحدود یت ها

7-ابلاغ برنامه به مجریان

8-نظارت ارزش یابی ،رفع موانع احتمالی ودر صورت نیاز ،تجدید نظر در برنامه وطراحی برنامه عملیاتی ،برای تحقق هر برنامه فرهنگی ،مقدمات وشرایطی لازم است ،در سطح کلان ثبات واقتدار نظام اجتماعی از جمله شرایط اولیه برنامه ریزی است

15- اهداف برنامه ریزی فرهنگی رابنویسید

1-توسعه وتحکیم روابط فرهنگی با سایر دول وموسسات بین المللی

2-تعیین ظوابط ومقررات حقوقی حدود ونحوه فعالیت اشخاص ونهادها

3-نگهداری واحیاء مواریث هنری وفرهنگی

4-ایجاد تسهیلات وامکانات برای آفرینش های فرهنگی وهنری

5-تاسیس وتوسعه وسایل ارتباط جمعی

6-گسترش امر آموزش در حوزه های مختلف هنری وفرهنگی

7- توسعه صنعت ایرانگردی وجهانگردی

8-ایجاد یا توسعه نهاد ها ومراکز فرهنگی وهنری

16-طرح مدل برای بخش منابع فرهنگی را بنویسید

1-تدوین اهداف کلی وجزئی برای حفاظت از منابع تاریخی

2- تعریف شخصیت تاریخی جامعه

3- خاصه کردن تلاشهای گذشته جهت حفاظت از شخصیت تاریخی جامعه

4- نقشه برداری از منابع تاریخی وباستان شناسی برای ایجاد منابع گسترده و روز آمد کردن لیست منابع وشناسایی نیازها ی آینده

5- شرح پایه قانونی برای حفاظت از منابع فرهنگی

6- بحث در خصوص رابطه بین منابع فرهنگی ودیگر قوانین محلی

7- ایجاد مسئولیت پذیری بخش عمومی در جهت منابع فرهنگی

8- توصیف انگیزه ها ومشوق هایی که وجود دارند و می توانند برای توسعه دربرنامه حفاظت از منابع فرهنگی دردسترس باشند

9-شناسایی رابطه بین منابع فرهنگی ،سیستم تعلیم وتربیت جامعه واهداف برنامه

10-توسعه برنامه کاری که جدول زمان بندی را برای به انجام رساندن اهداف شناخته شده در برنامه ایجاد می کند

17-هفت گام برای توسعه منابع فرهنگی را بنویسید

گام اول:سازماندهی تیم حفاظت تاریخی

گام دوم:چشم انداز

گام سوم: اطلاعات موجود در مورد منابع فرهنگی

گام چهارم: قرار دادن اهداف

گام پنجم :ایجاد استراتژیک

گام ششم: اجرا

گام هفتم:ارزیابی وروز آمد کردن

 

/ 0 نظر / 140 بازدید