سئوالات ادیان شناسی

 الهی که بگم کوفتون نشه....

دست ما خرد شد تا تایپشون کردیم.گریه

موفقیت شما را از خداوند متعال خواستاریمقلب

سئولات ادیان شناسی

1- کتاب های عهد عتیق را نام ببرید ؟ ا- تورات 2- کتوبیم 3- نبییم

2- کتاب های تورات را نام ببرید ؟ 1- سفر پیدایش 2- سفر خروج 3- سفر لاویان 4- سفر تثنیه 5- سفر اعداد

3- درباره کتاب تورات توضیح دهید ؟ تورات نخستین بخش عهد عتیق میباشد . حجم آن سه برابر قرآن است . همچنین این کتاب مهم ترین و کهن ترین عهد عتیق است . معنای لغوی تورات ، قانون و شریعت است . تورات حاوی اصل جهان بینی و نگرش قوم یهود و آئین موسوی به جهان عالم هستی میباشد.

4- سفر پیدایش را توضیح دهید ؟ از چگونگی پیدایش عالم هستی سخن میگوید . دارای پنجاه باب یا سوره است مطالب آن در دو محور بیان شده است : 1- درخصوص آفرینش 2- تماماً متوجه قوم بنی اسرائیل است . یعنی داستان زندگی ابراهیم و اسحاق ، یعقوب و پیرانش را بیان نموده است . همچنین یکی از ماجراهای جالب توجه این بخش داستان کشتی گرفتن خداوند با حضرت یعقوب است که از باب 32 از بند 24 به بعد بیان شده است . در این حکایت یعقوب در کشتی پیروز میشود و خداوند در پی رهایی از دست یعقوب او را با لقب اسرائیل به معنای کسی که بر خداوند پیروز گشته ملقب کرد .  

5- سفر خروج را توضیح دهید ؟ دومین کتاب تورات و ادامه سفر پیدایش است . در این بخش توجه کتاب کاملاً بر روی قسمت خاصی از تاریخ ، قوم بنی اسرائیل میباشد که پس از یوسف در مصر بر آنها می گذرد . موضوع اصلی این کتاب تبیین قیام موسوی و خروج بنی اسرائیل از مصر است . همچنین به رسالت رسیدن حضرت موسی در این کتاب بیان شده است . این کتاب 40 باب دارد و شامل چهار بخش است . 1- بنی اسرائیل در مصر 2- خروج و شکل گیری جامعه یهود 3- احکام و دستورات الهی 4- چگونگی پدید آمدن ملزومات آئین های یهود . همچنین در این کتاب ده فرمان از سوی خداوند به موسی ابلاغ می گردد .

6- ده فرمانی که در کتاب خروج از سوی خداوند به حضرت موسی ابلاغ شده است را بیان کنید ؟

1- من یهوه خدای تو که تو را از زمین مصر و از خانه غلامی بیرون آوردم ، جز مرا نپرست .

2-هیچگونه بتی به شکل حیوان ،پرنده یا ماهی برای خود درست نکن ، در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن

3- بی جهت مرا به زبان نیاور

4- روز سبت را به یاد بیاور و آن را مقدس بدار

5- در هفته شش روز کار کن ولی در روز هفتم که سبت خداوند است هیچ کاری نکن

6-  پدر و مادرت را احترام کن

7- قتل نکن  8- زنا نکن 9- دزدی نکن 10- دروغ نگو

7- سفر لاویان را توضیح دهید ؟ سومین کتاب تورات است . نام لاویان این کتاب برگرفته از نام قبیله ایی است لاوی یکی از دوازده فرزند یعقوب است . این سفر را کتاب راهنمای کاهنان نامیده اند زیرا در این کتاب شرح مراسم مذهبی و وظایفی را که کاهنان بایستی انجام دهند را بیان نموده است.

8- سفر اعداد را توضیح دهید ؟ در زبان عبری به معنی بیابان است . این نام شاید بخاطر آن باشد که در ابتدا این کتاب از سرشماری و آمار گیری تعداد افراد قوم بنی اسرائیل پس از خروج از مصر سخن می گوید این کتاب نیز مانند سفر خروج بیان روایی و تاریخی دارد و حاوی گزارشی است که در سه هزار سال قبل پس از خروج بنی اسرائیل از مصر و دربین راه مصر و سرزمین موعود بر آنها گذشته است

9- سفر تثنیه را توضیح دهید ؟

تثنیه به معنی مجدد و دوباره می باشد این نام به این دلیل در این کتاب نهاده شده است که دستورات و فرمانهایی که در کتاب های قبلی آمده بود مجدداً در این کتاب توسط موسی بازگو شده است . همچنین داستانهایی در مورد چهل سرگردانی در بیابان سرزمین موعود و ورود به کنعان در این کتاب ذکر شده است . در این کتاب موسی جانشین خود را یعنی یوشع را انتخاب نمود تا قوم اسرائیل را به سوی سرزمین موعود رهبری کند

10- در باره کتاب کتوبیم توضیح دهید ؟ نوشته های تاریخی و حکمت

پس از تورات که عمدتاً دربیان تاریخ قوم بنی اسرائیل است مجموعهء نسبتاً حجیمِ کتوبیم قرار دارد در این مجموعه در حقیقت ادامه تاریخ نگاری تورات  و مربوط به تاریخ بنی اسرائیل پس از موسی است این مجموعه شامل 17 کتاب است که بعضی از آنها به نام کتاب یوشع کتاب داوران کتاب شموئیل- کتاب عذراء کتاب نحمیا می باشد. همچنین در این مجموعه ،کتاب مزامیر یا زبور داوود وجود دارد که از مشهور ترین کتاب مقدس عبری است

11- نبییم یا سقوف پیامبران را توضیح دهید ؟ آخرین بخش مجموعه کتب عهد عتیق نبییم است که مجموعه ایی است از دست نوشته های انبیاء یهود و به اعتقاد یهودیان این مجموعه به تناوب از سوی یهوه برای هدایت و تقیه قوم بنی اسرائیل آمده است انبیاء که هزار سال قبل از میلاد زاده شده اند انبیائی مانند اشعیا ارمیا دانیال یزئیل

12- کتاب مقدس را تعریف کنید ؟ مجموعه عهد قدیم و عهد جدید را کتاب مقدس می گویند

نکته : سه گانگی = روح القدس(برکت) + پسر(یک خدا- بخشنده گی) + پدر(قانون گذاری)

13- انجیل چیست ؟

چهار کتاب آغازین عهد جدید انجیل خوانده می شود . واژه انجیل برگرفته از یک واژه یونانی است که به معنای مژده است در واقع انجیل گونه ایی از ادبیات الهامی است که مسیحیت اختصاص دارد

14- اناجیل چهارگانه را نام ببرید؟  1- انجیل متی 2- انجیل مرقس 3- انجیل لوقا 4- انجیل یوحنا

انجیل متی- انجیل مرقس- انجیل لوقا= اناجیل همنوا

انجیل یوحنا = فلسفه عرفانی شخصیت عیسی مسیح

 

 

 

15- عیسی در اناجیل چگونه معرفی شده است ؟

1- تحقق اشتیاق عهد عتیق به آمدن مسیح موعود

2- وحی خدا

3- دلیل و شاهدی برای این حقیقت که خدا ، هم میخواهد و هم می تواند بشر را نجات دهد

4- بنیان گذار جامعه پیروان به نام کلیسا است که موظف به دنبال کردن راه و برنامه عیسی در طول تاریخ است

16- انجیل متی را معرفی نمایید ؟ نخستین انجیل را "متی" که یک مسیحی فلستینی بود اندکی پس از سال 70 نگاشته است این انجیل عیسی را به عنوان معلم اعظم ، موسی جدید و صاحب شریعت عهد جدید معرفی می کند شیوه ادبی نویسنده این انجیل بر گرداوری گفتارها و کار های عیسی بر اساس ترتیب اهمیت موضوعی استوار است. نه ترتیب تاریخی آنها

17- انجیل متی چگونه عیسی را معرفی می کند ؟ معلم اعظم - موسی جدید صاحب شریعت عهد جدید

18- دانشمندان کتاب مقدس علت نگارش انجیل متی را چه دانسته اند ؟ دانشمندان کتاب مقدس معتقد اند که انجیل متی به هدف گفتگو و جدل با بعضی از بزرگان یهود ، پس از ویرانی اورشلیم در سال 70 نگارش یافته است و در صدد اثبات این عمر است که یهودیان با رد و افکار عیسی موجب شدند که ملکوت خدا از آنان به امت های غیر یهود منتقل شوند.

19- انجیل مرقس را معرفی نمایید ؟ این انجیل قدیمی ترین انجیل است و تألیف آن  به حدود سال 60 برمیگردد . مرقس یکی از شاگردان 12گانه عیسی نبود و عهد جدید، وی را از دستیاران پولس و پطروس قلمداد می کند. در انجیل مرقس مطالب مفصلی از زبان یک ناظر عینی نقل شده است و این حاکی از آن است که مرقس بسیاری از مسموعات(داشته ها) خود را از پطروس نقل می کند به نظر دانشمندان ،انجیل مرقس در آغاز برای مسیحیانی که قبلاً یهودی نبوده اند نگارش شده است

20- مرقس هدف خود را از تألیف انجیل چه میداند ؟ مرقس هدف خود را از تألیف انجیل که در ابتدای نوشته های خویش بیان می کند : 1- مژده(انجیل) عیسی مسیح 2- پسر خدا

21- تفاوت کار مرقس و متی را بیان کنید؟ تفاوت کار مرقس و متی در این است که ،مرقس بیشتر به کارهای عیسی توجه داشته است اما متی بیشتر به سخنان او توجه می کند

22- انجیل لوقا را معرفی نمایید ؟ لوقا بعنوان یار غیرالاصل پولس رسول معرفی میکند وی از شاگردان عیسی نبوده است و در این انجیل حوادث زندگی عیسی و تعالیم وی در پرتو مرگ و رستاخیز وی تقسیر می شود

23- لوقا مژده را به چند بخش تقسیم می کند ؟ 1- انجیل لوقا 2- کتاب اعمال رسولان

 

24- مهمترین اندیشه های انجیل لوقا را بیان کنید ؟

1- عمومیت رسالت عیسی و اینکه وی نه تنها به سوی یهود ، بلکه به سوی همه امت ها فرستاده شده است

2- عیسی دوست گناهکاران و غمخوار رنجدیدگان است

3- لوقا بیش از سایر انجیل نگاران به خطر ثروت و اهمیت فقر اختیاری از دیدگاه شاگردان عیسی توجه می کند

4- نقش زنان در انجیل لوقا از نقش آنان در سایر اناجیل مهمتر است

5- عیسی مرد دعوا بود

25- درباره کتاب اعمال رسولان توضیح دهید و نام دیگر آن را بیان کنید؟ کتاب اعمال رسولان حوادث مربوط به رشد و بالندگی گروه مسیحیان نخستین به دست روح خدا را روایت می کند این بالندگی نه تنها افزایش شمار مسیحیان ،بلکه تجربه های شخصی ماهیت و رسالت دین را نیز شامل می شود .نام دیگر این کتاب (انجیل روح) می باشد

26- مهمترین اندیشه های کلامی کتاب اعمال رسولان را بیان کنید ؟

1- روح خدا جامعه مسیحیان را تشکیل میدهد و آن را هدایت می کند

2- غیر یهودیان نیز می توانند ،مانند یهودیان از عیسی پیروی کنند ،بدون اینکه به شریعت عیسی مقید شوند

3- مژده عیسی برای همه جهانیان است

4- عیسی که از مردگان برخواست هنوز در میان جماعت خود یعنی گروه مومنان حضور دارد و زندگی میکند

27- انجیل یوحنا را معرفی نماید ؟ این انجیل را یوحنا (شاگرد محبوب) در شهر اَفَسُس تألیف کرده است. درمورد تاریخ نگارش آن اختلاف وجود دارد  ولی سالهایی که حدس زده شده اند سال 65 تا 90 را شامل می شود . البته تاریخ اول یعنی سال 65 ترجیح داده شده است .انجیل یوجنا نیز ،مانند انجیل مرقس سرشار از مشهودات عینی کسی است که در حوادث حضور داشته است.

28- به چه علت مسیحیان به چهار انجیل(انجیل متی ، انجیل مرقس ، انجیل لوقا ، انجیل یوحنا) معتقد اند  ؟

مسیحیان هرگز نمی گویند عیسی کتابی بنام انجیل آورد. آوردن وحی توسط عیسی به گونه ایی که مسلمانان درمورد قرآن و پیامبر اسلام(ص) معتقد اند در مسیحیت جایی ندارد

29- اعتقادات اساسی در ایمان مسیحی نام ببرید ؟

1- پایه های ایمان مسیحی 2- خدا 3- تجسم 4- عیسی 5- لقب های عیسی 6- سه گانگی(توحید مسیحی)

30-  پایه های ایمان مسیحیت بر چه چیزی استوار است ؟ مسیحیت بر ایمان رسولان عیسی استوار است(مقصود از رسولان مجموعه از شاگردان عیسی که 12 نفر می باشند که عیسی ایشان را به پیروی از خود و مشارکت در رسالت خویش دعوت کرد این شاگردان از یک تا سه سال با عیسی زندگی کردند.)

31- ایمان رسولان به چند دسته تقسیم می شوند ؟

1- جامعه ای تشکیل دادند

2- روخ خدا (روح نبوت)بر ایشان فرو ریخت

3- برای بشارت دادن در باب عیسای انسان رسالت یافتند

4- دانستند که خدا عیسی را از مردگان برخیزانده و او را خداوند (یعنی مولا)و مسیح ساخته است.

نکته : مسیحیان همواره برای حل مناقشات مذهبی خود به کتاب مقدس بعنوان مرجع نهایی می نگرند.

32- صفاتی که مسیحیان برای خداوند معتقد اند را بیان کنید ؟

ازلی قدیر علیم خالق جهان و آنچه که در آن است- محیی- رحیم غفور- متعال و در عین حال عطوف ملای مطلق

/ 0 نظر / 49 بازدید