مجموع مقالات و تحقیق های دانشجویی پنج اندیش

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟
 
نمونه سئوالات دولت و برنامه های فرهنگی - استاد ارجمند جناب آقای زمانی
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ٤ بهمن ۱۳٩٢ : توسط : گروه پنج اندیش

 

1- فرهنگ را تعریف کنید ؟

فرهنگ عبارت است مجموعه ای از عقاید ، عادات ، فرمها و هنر ها ی متعلق  به جمعی از انسانها در زمان ومکان مشخص فرهنگ عبارت است از سیستم رفتار ها و حالتهای متکی بر ضمیر ناخوداگاه  است

2- فرهنگ روزمره را تعریف کنید؟

کلیه محاورات،نمادها و نشانه هایی که در طول زندگی روزانه بین افراد رد و بدل می شود و ساختار ارتباطی آنها را شکل میدهد

3- فرهنگ عمومی یا فرهنگ توده ها را تعریف کنید؟

ایده لوژی قالب مورد تجربه در زندگی و به طور کلی محتوای کاملی از کاربرد وسیع و تعیین کننده وسایل ارتباط جمعی، آنطور که بر برهه ایی از زمان مورد استفاده قرار گیرد و ارائه دهنده الگوهای فرهنگی ، اخلاقی و ارزشی و تقویت کننده نهادهای فرهنگی بومی بوده و مشارکت مردمی و وفاق ملی را موجب می شود.

4- فرهنگ سازمانی را تعریف نمایید؟

فرهنگ حاکم بر یک سازمان، شامل : شیوه عقاید، نظریات، رفتار افراد، نوع پوشش، نشانه ها و علائم و تامل و ارتباطی که افراد انها را رعایت می نمایند و موجب اتحاد و یکپارچگی اعضا گردیده و شکل دهنده چارچوب کلی ارزشها در سازمان می باشد./

5-چارچوب کلی ارزشها در فرهنگ سازمانی را بیان کنید؟

1)شیوه عقاید 2)نظریات 3)رفتار افراد 4) نوع پوشش 5)نشانه ها و علائم 6)تامل و ارتباط

 6- فرهنگ ارزشی را تعریف کنید؟

مبانی و اصول و معیارهای معنوی و ارزشی حاکم بر یک رفتار با همه رفتارهای شخصی یا گروهی ست که بیشتر نشأت گرفته از اصول اخلاقی ست و با رفتارهای ناشی از قانون که ریشه در ضوابط و مقررات اجتماعی دارد متفاوت است.

7-  اصلی ترین فعالیت های فرهنگی را نام ببرید ؟

1)نظام گمانه زنی یا احتمالات
2)نظام گزینش یا انتخاب
3) نظام پردازش با ایجاد نسبت ها و معادلات به انجام رساندن

8-  اصلی ترین وظیفه دولت نسبت به مدیریت فرهنگی را در سه سطح نام ببرید؟

1) مدیریت و بهینه سازی در گمانه زنی اطلاعات اجتماعی:یعنی مدیریت به گونه ایی انجام شود که سرعت گمانه زنی و پیدایش احتمالات جدید در تمام سطوح مرتبا افزایش یابد
2) مدیریت و بهینه سازی در گزینش اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت و هدایت به گونه ای انجام شود که میزان دقت ابزارهای سنجش و منطقی و محاسباتی جامعه دائماً بهینه و ارتقاء یابد
3) مدیریت و بهینه سازی در پردازش اطلاعات اجتماعی : یعنی مدیریت به گونه ایی انجام شود که میزان تأثیر مفایم در فرهنگ سازی نظام فکری (اعتقادی، نظری، کاربردی)جامعه افزایش یابد و سطح تفاهم و پزیرش اجتماعی نسبت به فرهنگ تکاملی اسلام ارتقاء بیابد.

9- سطوح راندمان فعالیت های فرهنگی را نام برده توضیح دهید؟

 1) سطح خرد:
- توسعه و هماهنگی سازی گمانه ها و نظام احتمالات در مفاهیم اعتقادی نظری و کاربردی 
- توسعه و هماهنگی سازی گزینش گمانه های در مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربردی
- توسعه و هماهنگی سازی پردازش مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربردی

2) در سطح کلان :
- مدیریت پیدایش سرعت احتمالات و گمانه زنی
- مدیریت بر پیدایش دقت، گزینش و انتخاب احتمالات
- مدیریت بر پیدایش تاثیر بر پردازش اطلاعات در عینت

3) در سطح توسعه :
- توسعه صیانت اجتماعی، فرهنگی
- توسعه عدالت اجتماعی، فرهنگی
- توسعه اعتماد اجتماعی، فرهنگی

10-  حکومت را تعریف کنید؟

 

حکومت عبارت اند از نوعی مراقبت و نظارت در جهت مصالح مردم و جلوگیری از تجاوز و برتری خواهی و برقراری تعادل درجامعه است

11- دولت در اصلاح مدرن را توضیح دهید و ارکان آن را نام ببرید؟

اجتماع انسانهای است که در سرزمین خاصی سکونت کرده اند ودارای حکومتی هستند که برای آنها اعمال حکومت می کنند. بر اساس این تعریف دولت در معنای وسیع کلمه دارای چهار رکن اساسی است : 1- قلمرو یا سرزمین 2- جمعیت یا ملت ، حکومت(سه قوه) و حاکمیت

12- نظریه ناصر کاتوزیان درباره دولت را بنویسید؟

دولت به دو معنی خاص و عام به کار می رود
 
1) دولت به معنی خاص : به مدیران کشور گفته می شود و سازمانهای اداری و اجتماعی را در بر می گیرد اداره این سازمانها به صورت معمول بر عهده هیئت وزیران است و احتمال دارد به ریاست نخست وزیر یا رئیس جمهور تشکیل و هدایت شود.چنانچه بیش از اصلاح قانون اساسی، نخست وزیر این وظیفه را بر عهده داشت و اکنون رئیس جمهور با رئیس جمهور است.

2) دولت به معنی عام : مترادف با حکومت است وشامل تمام سازمانهای اداری و قضایی و قانون گزاری می شود. و وصف بارز آن حاکمیت سلطه در روابط داخلی و بین المللی است.

 13- سطوح مختلف ماهیت دولت را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟

1) دولت به عنوان مرکز خدمات دهی(دولت در سطح خرد)
2)دولت به عنوان مرکز نظارت کننده (دولت در سطح کلان)
3)دولت به عنوان مرکز سرپرستی(دولت در سطح توسعه) 
توضیح: دولت به عنوان مرکز نظارت کننده :دولت ها علاوه بر خدمات دهی، بر تولید، توزیع و مصرف و مقدورات اجتماعی نظارت می کنند.بنابراین، مدیریت این نوع دولتها در سطح کلان بوده است. مدیران کلان، به معنی مدیریت بر ساختارهای اجتماعی است، در این سطح از مدیریت، توازن اجتماعی و توزیع مقدورات اجتماعی بین نهاد ها و آحاد جامعه به گونه ایی صورت می پذیرد که متناسب با مقاصد و ارزشها باشد.

14- چالشهای اساسی در مطالعات فرهنگی را نام ببرید؟

1) ناتوانی در تامین منابع مالی مورد نیاز، وابسته به اعتبارات دولتی
2)نحوه سازماندهی، مدیریت، تنظیم و اجرای فعالیت ها و هماهنگی ها و اتخاذ تصمیمات خرد و کلان در سطوح ملی و سازمانی، تناسبی با وظایف محوله بر هر یک از این سازمانها نداشته و پاسخگوی تقاضا و نیاز جامعه به اینگونه خدمات نیست
3) تعدد دستگاه های اجرایی، موازی کاری، تداخل وظایف، تعدد مجاری تصمیم گیری، فقدان متولی امور اجرایی
4) مدیریت دوگانه فرهنگی
5)محرومیت گسترده، عدم امکان دسترسی مردم به خدمات اولیه فرهنگی
6)توزیع امکانات و خدمات فرهنگی کشور از نقطه نظر جغرافیایی و جمعیتی ناهمگون و با الویت نقاط شهری در مقابل نقاط روستایی، نقاط مرکزی در قبال نقاط حاشیه ایی و مرزی، اقشار متوسط در قبال محرومین، رده سنی بزرگسالان و میانسال در مقایسه با جوانان و در نهایت مردان در مقایسه با زنان 

15- چهار مورد از راهکارهای اجتماعی ارائه شده در زمینه سازمان دهی و تشکیلات کلان را بنویسید؟(چهارمورد)

 1) حذف هرگونه تداخل وظایف و موازی کاری بین سازمانها و نهاد های فرهنگی به منظور اجتناب از هزینه های زائد و بهره گیری بهینه از منابع مالی
2)تعریف دستگاه واحدی برای برخی فعالیتهای ویژه مانند : امور فرهنگی خارج از کشور، تولیت امورموقوفات  و تربیت طلاب و روحانیون، انجام پژوهش های بنیادی و کاربردهای فرهنگی و ارائه آموزش های تخصصی ویژه مروجین فرهنگی
3)شیوه سازماندهی و فعالیتهای نهاد های فرهنگی، منافی مردمی بودن ماهیت اینگونه فعالیتها نباشد
4)مدیریت خدمات فرهنگی بر عهده نهاد های مردمی بوده و دولت نقش پشتیبانی و حمایتی دارد
5)ایجاد ارتباط از طریق ستادهای هماهنگی و شوراهای متمرکز بین ارتباط ارگانیک و نهاد های فرهنگی و دینی

16- چالشها و نقطه ضعف های موجود در بخش فعالیتهای فرهنگی و دولتی را بنویسید؟

 

1) ناتوانی سازمانهای متصدی امور فرهنگی در تامین منابع مالی خود
2)عدم وجود رابطه ارگانیک میان سازمانهای موجود در این زمینه
3) موازی کاری برنامه های فرهنگی و هنری در سطح سازمانها و نهاد های ذی ربط 
4)عدم وجود سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع فعالیت های فرهنگی
5) عدم اجرای برنامه های فرهنگی کلان ملی جهت تقویت حوزه فرهنگی کشور
6) فقدان مدل استراتژیک کلان در توسعه فرهنگی 

17- پیشنهاد های ارائه شده در راستای ساماندهی فعالیتهای فرهنگی را بنویسند؟(پنج مورد)
1) تعیین اهداف و سیاستهای کلان فرهنگی کشور توسط مقام معظم رهبری به موجب اختیارات مندرج در قانون اساسی 
2) تدوین سیاست های اجرایی و برنامه ریزی فرهنگی کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب وظایف قانون وزارتخانه و همچنین تایید و پیشنهاد آن به مجلس توسط دولت
3) تصویب سیاست ها و برنامه های فرهنگی کشور توسط مجلس شورای اسلامی که متضمن تامین اعتبارات و بودجه لازم برای اجرای برنامه های فرهنگی کشور باشد
4)هدایت و حمایت از توسعه کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی کشور توسط  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق تدوین مقررات، ضوابط، استانداردها و شاخص های فرهنگی و فراهم نمودن تحصیلات اعتباری و قانونی برای توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در انجام فعالیت های فرهنگی 
5) نظارت و ارزیابی اجرای برنامه های فرهنگی در سطح کشور توسط  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت حسن اجرای شناخت نقاط قدرت و ضعف و تحقق برنامه های مصوب

 18- اصول کلی ساماندهی فعالیتهای فرهنگی نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟
1) اعمال حاکمیت نظام
2) تصدی های اجتناب ناپذیر
3)واگذاری تصدی های غیر ضروری به بخش های خصوصی و جذب مشارکت های مردمی
4)خدمات کلان ملی، ظرفیت سازی و سرمایه گذاری های بالا سری
5)خدمات محلی و حمایت مالی دولت
6) شیوه نظارت بر عملکرد نهاد های فرهنگی و دینی غیر دولتی کمک بگیر از دولت
7) اجرای روش های هدایتی و ترویجی
توضیح)اعمال حاکمیت نظام : که مربوط به اعمال سیاست گذاری، برنامه ریزی جامع و سازماندهی در حوزه فعالیت های فرهنگی و دینی کشور می گردد و جزو وظایف حاکمیت دولت است

 

19-فاکتورهای اصلی نظریه عدم دخالت در برنامه ریزی فرهنگی را نام برده؟

1) اصالت سرمایه قانون حاکم بر فرهنگ
2)دامنه تاثیرگزاری اقتصاد بر برنامه ریزی فرهنگی
3) ناسازگاری بنیانهای نظریه اول با فطرت و کرامات انسانی

20- نظریه محوریت دولت در مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی را نام ببرید و به صورت مختصر توضیح دهید؟

1)ضرورت های مدیریت فرهنگی دولت :ضرورت هدایت و سرپرستی کلیه شئون زندگی اجتماعی در جهت سعادت، قانون مندی و ضابطه مندی سازی فرهنگ، صیانت فرهنگی، مقابله با هرج و مرج فرهنگی، اتخاذ موضع فعال فرهنگی در نظام موازنه جهانی، و...  

2) نقش دولت، اصناف و مردم در ساماندهی فرهنگی:وظیفه اصناف فرهنگی در سطح کلان و توسعه، مشارکت در برنامه ریزی و جریان دادن فرهنگ در جامعه است و آحاد و عموم مردم نقش مباشرتی و عاملیتی در تحقق و بهینه سازی اهداف فرهنگی را دارند.
 

 21- نهادهای مسئوول در امر فرهنگ جامعه از نظر قانون اساسی را نام ببرید؟

1) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2)سازمان فرهنگ و ارتباطات
3)وزارت تحقیقات و فناوری
4)وزارت آموزش و پرورش
5)سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 

 22-وظایف اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی را بنویسید؟(چهار مورد)

1)استقرار نظام برنامه ریزی، بودجه بندی و نظارت بری پیشرفت و توسعه همه جانبه و... درچارچوب سیاست های مقام معظم رهبری و تدابیر ریاست محترم جمهوری و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
2) انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی منابع کشور به منظور تهیه و تنظیم استراتژی های تنظیم برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و همچنین بودجه های سالانه
3) پیشنهاد خط مشی ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصادی
4) ارزشیابی، کارائی و عملکرد دستگاههای اجرایی کشور و گزارش آن به ریاست جمهور
5) برنامه ریزی برای ارتقاء اثربخشی و کارآیی نظام اداری و افزایش بهره وری آن
6)حمایت از توسعه منابع انسانی کشور