مجموع مقالات و تحقیق های دانشجویی پنج اندیش

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟
 
تحقیقات و مقالات دانشجویی پنج اندیش

 

- تحقیق بازار یابی فرهنگی : علی صادقی پری

- تحقیق بازاریابی بین المللی : هادی عزتی