مجموع مقالات و تحقیق های دانشجویی پنج اندیش

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟
 
نمونه سئوالت رفتارشناسی -استاد زارعی نژاد
ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ : توسط : گروه پنج اندیش

به نام خدا

نمونه سولات استاد :زارعی نژاد

1-رفتار را تعریف کنید :

به واکنش پدیده ها رفتار گفته میشود .شناخت و شناسایی این رفتار ها امکان پیش بینی وکنترل و تغییر پدیده ها را میسر میسازد . در مقوله تجارت و بازار مطالعه رفتار مشتری ،رفتار کارکنان ، رفتار سازمان ، رفتار رقبا واجزاء آن از اهمیت به سزایی برخوردار است که باید با روشهای علمی و تحقیقاتی به آن پرداخته شود .مثلا در بررسی و شناخت رفتار مشتری با محصول، ما را در زمینه تغییر روشهای فروش ،تولید ،توزیع و قیمت راهنمایی میکند .مطالعه رفتار کارکنان و واکنش ها ی فردی  و گروهی آنان  میتواند تحلیل های بسیار مفیدی را برای پیش بینی ،کنترل و تغییر هنجارهای رسمی و غیر رسمی درباره شخصیت ،ادراک و نگرش و انگیزش ،یادگیری و آموزش افراد در اختیار مدیران قرار دهد با امکان دستیابی به راهکارهای تقویت هنجارها و یا حذف نا هنجاریها برای ایشان فراهم آید .

2-ویژگی های افراد منفعل 4مورد را نام ببرید :

1-زود تحت تاثیر قرار میگیرند. 2- در مقابل کارشکنی دیگران عکس العمل نشان نمیدهند .3-نمیتوانند دیگران را تحت تاثیر قرار دهند . 4- دوست دارند به دیگران وابسته باشند .5- وابسته گی دیگران به خودرا نا خوشایند میدانند .

3-ویژگی های افراد تعارض آفرین را 4مورد نام ببرید :

1-با همکاران و در بعضی مواقع با همسر خود تفاهم ندارند.2- خود خواه هستند .3-برای مسائل جزئی خشمگین میشوند .4-به دیگران اعتماد ندارند .5- رقابت نا سالم را دوست درند .

4-ویژگی های افراد متعادل 4مورد را نام ببرید :

1-با همکاران خود تفاهم دارند.2- نسبت به دیگران پرخاشگری نمیکنند .3-واقع گرا هستند .4-به دیگران فرصت موفقیت میدهند .5-وابستگی دوطرفه با دیگران را دوست دارند .

5-مفهوم عزت نفس را در تفاوتهای فردی بیان کنید :

عزت نفس در افراد تحت شرایط و چگونگی تعامل با دیگران در آنها  شکل میگیرد .با توجه به اینکه میتوان عزت نفس را آموزش دار و آزاد در محیط های مناسب و مورد نیازبه کار بست .عزت نفس را میتوان براساس بررسی پاسخ های مثبت و منفی افراد به آن چیزهایی که توافق و یا عدم توافق نشان میدهند سنجید ،به عنوان مثال فردی که  بر این باور دست میابد که با ارزش است یک فهم با توافق مثبت را بیان میکند و وقتی که باور به این نکته دارد که من چیز زیادی ندارم که به آن افتخار کنم .

6-منظور از خود کامیابی چیست :

خود کامیابی باور شخص به توانایی انجام موفقیت آمیز کار است صاحب نظران معتقدند که خود کامیابی از کسب تدریجی پیچیدگی شناختی و مهارتهای جسمی ،به شناختی و اجتمایی از طریق تجربه حاصل میشود .

 

 

7-چهار منبع در ایجاد خود کامیابی را نام ببرید :

1-تجربه پیشین :نیرومند کردن منبع در خود کامیابی است .

2-تشویق اطرافیان :در انجام دادن کار موثر است .

3-خود نظارتی :تفاوتهای رفتاری  قابل اندازه گیری و فهم در توصیف رفتار خود نظارتی نامیده میشود .

4-عوامل جسمی و روحی نقش  عمده ای در باور خود کامیابی ایفاء میکنند .فرض کنید برای یک سخن رانی آماده میشوید ناگهان احساس سوزش حنجره میکنید این مسئله احساس خود کام یابی شما را متاثر خواهد ساخت .

 8-شخصیت را تعریف کنید :

شخصیت یعنی الگوی رفتاری با ثبات و منحصر به فردی که اشخاص مختلف با آن تفکر احساس و رفتار های خود را نشان میدهند این چنین الگوی ثابتی بسیار مهم می باشد چرا که میتواند به ما کمک کند که تشخیص دهیم افراد در شرایط مختلف احتمالا چه طور رفتار میکنند ،آگاهی از شخصیت فردی دیگران نه تنها در نگرش ما نسبت به آنها بلکه بر ماهیت مراوداط ما نیز تاثیر گذار است .

9-نقش شخصیت در رفتار سازمانی را توضیح دهید :

از یکی از همکاران خود بپرسید که چرا احمدی همیشه چای صبحانه را برای دفتر درست می کند .و یا هنگامی که دستگاه کپی دچار مشگل میشود چرا ملکی همیشه به واحد مراجعه میکند اگر چه این چنین سوالاتی به راحتی به وجود میآید اما تعیین جواب به راحتی نیست بلکه احتمالا بر مبنای برخی مشاهدات خواهد بود . این اشخاص دارای توانایی ،دانش ،و مهارتهای مناسبی برای انجام دادن فعالیتهای ذکر شده دارند به عبارت دیگر آنها میدانند کار را چطورانجام دهند .

10-ارتباط ،دانش ،توانایی،و مهارت در رفتار سازمانی چگونه است :

(دانش ):آنها دارای ظرفیت و استعداد برای انجام آن کار را دارند .

(توانایی):آنها استعداد خود را برای انجام مناسب کار توسعه داده اند .

(مهارت ):کار برد این نگرش این است که بعضی افراد برای مشاغل خاص مناسب تر هستند این نگرش به عنوان تناسب شغلی شاغل شناخته میشود و معمولا این طور تعریف میشود که به چه اندازه ویژگی ها و توانایی ها فرد با نیازمندیهای شغلی که انجام میدهد هماهنگ است .بعلاوه شواهد بیشتر گواه این مطلب است که هر چه توانایی و مهارتهای شخص با نیازهای شغل نزدیک باشد بهره وری ورضایت شغلی نیز بیشتر خواهد بود.

11- پنج جنبه اصلی شخصیت را نام ببرید :

1-پشت کار: بیانگر این نکته است که افراد اشخاص سخت کوش علاقه مند به کار قابل اتکا میباشند .

2-برون گرایی و درون گرایی: در جه ای که فرد اجتمایی برون گرا قابل اعتماد باشد در برابر میزانی که تو کم رو و ساکت باشی .

3-خوش مشربی: اندازه ای که فرد همکاری میکند و گرم ،دوستانه و خوش برخورد است در برابر میزانی در بدبرخوردو سرد مزاج است .

4-ثبات احساسی و هیجانی: درجه ای که افراد ،بین غم گین و افسرده هستند در برابر میزانی که با ثبات و شاد و آرام هستند .

5-پذیرای تجربه :میزانی که افراد خلاق ،کنج کاو و تحصیل کرده هستند در برابر افرادی که تجربه عملکرد دارند .

12-تاثیر گذاری مثبت و منفی رابیان کنید:

در طول روز حالات و احساسات افراد تغییر میکند .

یک نمای الکترونیک که حاوی اخبار شادی می باشد میتواند ما را شاد کند در حالی که یک مصاحبه نا خوشایند با همکار میتواند موجب ناراحتی و افسردگی ما شود.این احساسات موقت به عنوان وضعیت ذهنی شناخته میشوند و عموما برروی هر فردی و در هر زمانی تاثیر گذار هستند در هر حال اگر کل احساسات در حال کار مد نظر باشد وضعیت ذهنی فقط قسمتی از تصویر کلی شخص میباشد علاوه بر این واکنش های سریع و گذرا جنبه های دیگری نیز وجود دارد که تغییرات کمتری وجود دارند بطور کلی افراد تمایل به تجربه احساس مثبت و منفی را دارند .بعضی از افراد در بیشتر مواقع تمایل به ارتباط و ارتقاءدارند در حالی که بعضی دیگر تمایل به ضعیف شدن و تسلیم شدن  کامل دارند این تمایلات نیز در زمینه های بسیاری ظاهر میشوند.به عبارت دیگر ذهنیت و تصویر افراد بیشتر بر مبنای شرایط موقتی پای میگیرندکه میتواند بر فردی و در هر زمانی تاثیر گذار باشد .

محققان تفاوتهای مربوط به ذهن افراد و ذهنیت مثبت و منفی را به عنوان یکی از جنبه های مهم شخصیتی مورد توجه قرار داده اند.   

 

 

موفق باشید.

بایرامی


 
سئوالت درس سواد هنری -استاد زمانی
ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ : توسط : گروه پنج اندیش

" سواد هنری "

1-معنی هنر؟ هنر از ترکیب {هان + هر ) ساخته شده است .(هان یک واژه بنیادین در زبان بشر است که بمعنی آگاهی داشتن / آگاه بودن / هشیار بودن است. واژه هنر در زبان سانسکریت، ترکیبی از دو کلمه سو به معنی نیک و نر یا نره به معنای زن و مرد است

2-هنر از دیدگاه تولستوی؟اهمیت احساس را در هنر مورد تاکید قرار می دهندهنر باید یک ارتباط احساسی مشخص بین هنرمند و مخاطب ایجاد کند: طوری که مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد

3-واژه زیبا شناس؟فلاسفه، که در خصوص شناخت هنر و ارایه ی تفسیری از آن به صورت عام و کلی به مباحث نظری و ارایه ی تئوری و سبک شناسی در مورد آن می پردازند.هنرمندان و منتقدان، که همیشه سعی می کنند به هنر به صورت موردی و در مصادیق خاص و منحصر به فرد بپردازند موضوع اصلی علم زیباشناسی، دادن پاسخ به این سؤال است که ”هنر چیست؟“

4-مهمترین تقسیم بندی هنر در طول تاریخ از سوی فلاسفه را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دهید .  هنر به عنوان بازنمایی وجهی از عالم 2. هنر ابراز بیان احساسات و عواطف 3 . هنر در حکم فرم معنادار یا دلالت کننده (از مهم ترین تعاریف درخصوص هنر میان متفکران شرقی سخن علامه اقبال لاهوری است. اقبال در تعریف هنر می گوید: مقصود از هنر، اکتساب حرارت و نشاط ابدی است. ملت ها نمی توانند بدون معجزه قیام کنند (

5-دو عنصر تعیین کننده در هنر نام برده و بصورت خلاصه شرح دهید ؟ ساخته دست انسان و دیگری در این ساخته زیبایی، ابداع، خلاقیت، هماهنگی وجود دارد.

6-چهار نظریه اصلی هنر در خصوص زیبائی شناسی را نام و یکی را توضیح دهید ؟

1ویژگی خاص شاه کارهای هنری 2. نسخه برداری و اقتباس جالب از طبیعت 3 زیبایی در فرم و تکنیک 4 زیبایی در مفهوم و محتوا (نسخه برداری در داستان نویسی به این صورت است که ما عیناً شخصیت و الگوی رفتاری کسی را در داستان کپی کنیم، به نحوی که حتی با وجود تغییر نام و بعضی تغییرات جزیی، دیگر همه بدانند که این تیپ یا شخصیت یادآور کیست و از روی چه کسی الگوبرداری شده است

7-ویژگی هنر از نظر ویکتوریا الکساندر؟ 1.یک فرآورده است، ملموس، شنیدنی و یا دیدینی است  . 2. دارای هستی ارتباط است. یعنی هر هنر دارای مخاطب است. 3. برای لذت تجربه می شود. 5. هنر بر اساس زمینه موقعیت، خواه مادی و خواه اجتماعی اش شکل می گیرد. 4. هنر یک قالب بیانگرانه است. هنرهنگامی که با زندگی واقعی مرتبط می شود تفسیری را عرضه می کند.

8-هنر ایدئولوژیک را توضیح دهید؟ هنرایدئولوژیک هنری است که می خواهد باورهای مخاطبان را برای تثبیت هر چه بیش تر وضع موجود و یا به عکس دگرگون ساختن و حتی بر انداختن آن تحکیم و تقویت کند.

9-زیباشناسی هنر را از دیدگاه فیخته را بیان کنید؟ زشتی و زیبایی شئی، به عقیده ی"فیخته" وابسته به دیدگاه بیننده دارد. از این رو زیبایی در جهان وجود ندارد ب لکه در روح زیبا جا دارد. هنر، ظهور و بروز این روح زیباست و مقصدش آگاهی دادن است

10-منشاء هنرها از دیدگاه افلاطون را بیان کنید؟ افلاطون منشا هنر را از عالم مثال می داند روح انسان در عالم مجردات پیش از ورود به دنیاحقیقت زیبایی و حسن مطلق یعنی خیر را بی پرده وحجاب دیده است که در این دنیا با دیدن چون حسن ظاهری ونسبی و مجازی را می بیند ازآن زیبایی مطلق که پیش از این درک نموده ,یاد میکند

11-شیوه های مختلف نگاه به هنر را نام ببرید و یکی را توضیح دهید؟

 1 نگاه جامعه شناختی به هنر 2 درک فلسفی از هنر 3شناخت تاریخی 4 مطالعه روان کاوانه  5 زیباشناختی فلسفه کلی ترین ادراک ما از هستی و وجود است. فلسفه تلاشی است برای ادراک مفهومی عالم. اینکه عالم چیست؟ ما دراین عالم کیستیم؟ و نسبت بین ما، عالم و هستی چیست؟ هنر به مثابه یک نوع معرفت، ابزاری برای انسان بوده تا بین خود و هستی نسبت هایی را یرقرار کند و سبک ها و مضامین هنری مختلف را در همین نگاه های فلسفی قرار می دهیم و از طریق آنها مکاتب و نحله های هنری را تجزیه و تحلیل می کنیم و پرسش های کلی در باره هنر و هنرمند مطرح می کنیم.

12-دلایل کم توجهی به نقد جامعه شناسی هنر در ایران را توضیح دهید؟ دانش وسیع می خواهد. 2به لحاظ تاریخی نقدهای زیبا شناسانه، تاریخی و فلسفی در حوزه هنرها سابقه دیرینه تری دارند و نقدهای جامعه شناسانه نسبتاً سابقه زیادی ندارند و تازه متولد شده اند 3 نقدهای جامعه شناسی هنر با قدرت و قدرت سیاسی در پیوند است و به شالوده شکنی روابط قدرت در هنر می پردازد 4 غیر از عامل سیاسی، توسعه جامعه شناسی هنر و ادبیات زمانی امکان پذیر است که هنرها در جامعه جنبه همگانی پیدا کرده باشند

13-دلایل نیاز جامعه شناسی هنرها را در سطح جامعه را بیان کنید؟1. به درک بهتر هنرها برسیم.2.رابطه جامعه و هنرها و پیوندهای آن را دریابیم.3.بتوانیم به کمک جامعه شناسی در فرایند توسعه فرهنگی مشارکت کنیم 4. بتوانیم به مثابه شهروند یا انسانی خلاق، پویا، فعال در جامعه و نظم اجتماعی جدید که جامعه ای مبتنی بر اقتصاد فرهنگ است، بازیگر و نه تماشاچی و ناظر باشیم.

14-انواع هنرها را نام ببرید و تقسیم بندی هنرهای زیبا کدامند؟1.هنرهای زیبا و هنرهای صناعی موسیقی 2.هنرهای دستی مانند مجسمه سازی و شیشه گری 3.هنرهای ترسیمی مانند نقاشی و خطاطی 4.ادبیات شامل شعر و داستان نمایش نامه و فیلم نامه و نثر 5.معماری 6.حرکات موزون 7.نمایشی مانند فیلم و سینما و تئاتر

15-وجه اشتراک تمامی آثار هنری با یکدیگر را نام ببرید ؟ تخیل و عاطفه

16-مراحل تاریخ هنر در دوره رنسانس را نام برده و ویژگی یک دوره را توضیح دهید؟آغازین (حدود-1300حدود(1420پیشین (حدود-1420حدود (1500پسین یا اوج )حدود 1500 - حدود (1527

17-سیرتحول داستان نویسی معاصر در ایران را بطور مختصر نام ببرید ؟7 .مرحله

دورهاول: از اواخر سال 1280 به بعد. رمان های مراغه ای، طالبوف، دهخدا، جمال زاده و .. در این دوره جای می گیرد. دورهدوم: در این دوره به بررسی موضوعاتی مثل مرگ، عشق، زندگی به عنوان محور داستان نویسی فارسی در دهه دوم قرن 14 (سال 1310 به بعد) و همچنین تجزیه و تحلیل آثار افرادی مثل هدایت، حجازی، علوی و ...پرداخته می شود.دورهسوم: دوره سوم این کتاب تحت عنوان جامعه گرایی و جامعه ستیزی مطرح می شود. داستان های آل احمد و داستان نویسان چپ و مارکسیست ایرانی در این دسته جای می گیرند.دورهچهارم: دوره چهارم این کتاب تحت عنوان روایت های روستایی و محلی معرفی می شود . در این دوره به داستان های دولت آبادی، صمد بهرنگی و... پرداخته می شود.دورهپنجم: دوره پنجم این کتاب تحت عنوان روایت های شهری معرفی می شود . رضا براهنی و ... در این دوره جای می گیرند. دورهششم: نویسنده، این دوره را تحت عنوان جریان های مدرن نامگذاری می کند.دروههفتم: این دوره، دوره ادبیات وقایع انقلاب و جنگ است که چند دهه اخیر را در بر می گیرد.

18-تقسیم بندی آثار ادبی هنری بر اساس اندیشه و محتوا را نام ببرید؟ حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی ( ادبیات حماسی ( یکی از انواع ادبی و در اصطلاح روایتی است داستانی از تاریخ تخیلی یک ملت که با قهرمانی ها و اعمال و حوادث خارق العاده در می آمیزد. ویژگی اصلی حماسه تخیلی بودن و شکل داستانی آن است در حماسه رویدادهای غیر طبیعی و خلاف عادت فراوان دیده می شود. شاهنامه فردوسی نمونه اعلای حماسه است .

19-تقسیم بندی از انواع شوخ طبعی از نگاه دکتر علی اصغر حلبی را نام ببرید؟

طنز: فاخرترین گونه شوخ طبعی است و در واقع یک نوع بازنمایی و انعکاس حقیقت است که قصد اصلاح نابسامانی ها را در پشت پرده خنده دارد و خنده ایجاد شده جدی است هجو: در هجو قصد تخریب وجود دارد. هزل: عده ای هزل را کلمات بی ارزش می دانند. مثلا مولانا در مثنوی از هزل استفاده کرده است فکاهه: در فکاهه و هزل سخن ها تنها ارزش خنداندن دارد و پیامی ندارد.

20-فرقطنزوهجو  آناست؟که غالبا طنز را برای مقاصد اصلاح طلبانه اجتماعی و منتقدانه بکار می برند ولی هجو برای تخریب است .

 

به کوشش دوست عزیز آقای توکلی