مجموع مقالات و تحقیق های دانشجویی پنج اندیش

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟
 
نمونه سئوالات دولت و برنامه های فرهنگی - استاد ارجمند جناب آقای زمانی
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ٤ بهمن ۱۳٩٢ : توسط : گروه پنج اندیش

 

1- فرهنگ را تعریف کنید ؟

فرهنگ عبارت است مجموعه ای از عقاید ، عادات ، فرمها و هنر ها ی متعلق  به جمعی از انسانها در زمان ومکان مشخص فرهنگ عبارت است از سیستم رفتار ها و حالتهای متکی بر ضمیر ناخوداگاه  است

2- فرهنگ روزمره را تعریف کنید؟

کلیه محاورات،نمادها و نشانه هایی که در طول زندگی روزانه بین افراد رد و بدل می شود و ساختار ارتباطی آنها را شکل میدهد

3- فرهنگ عمومی یا فرهنگ توده ها را تعریف کنید؟

ایده لوژی قالب مورد تجربه در زندگی و به طور کلی محتوای کاملی از کاربرد وسیع و تعیین کننده وسایل ارتباط جمعی، آنطور که بر برهه ایی از زمان مورد استفاده قرار گیرد و ارائه دهنده الگوهای فرهنگی ، اخلاقی و ارزشی و تقویت کننده نهادهای فرهنگی بومی بوده و مشارکت مردمی و وفاق ملی را موجب می شود.

4- فرهنگ سازمانی را تعریف نمایید؟

فرهنگ حاکم بر یک سازمان، شامل : شیوه عقاید، نظریات، رفتار افراد، نوع پوشش، نشانه ها و علائم و تامل و ارتباطی که افراد انها را رعایت می نمایند و موجب اتحاد و یکپارچگی اعضا گردیده و شکل دهنده چارچوب کلی ارزشها در سازمان می باشد./

5-چارچوب کلی ارزشها در فرهنگ سازمانی را بیان کنید؟

1)شیوه عقاید 2)نظریات 3)رفتار افراد 4) نوع پوشش 5)نشانه ها و علائم 6)تامل و ارتباط

 6- فرهنگ ارزشی را تعریف کنید؟

مبانی و اصول و معیارهای معنوی و ارزشی حاکم بر یک رفتار با همه رفتارهای شخصی یا گروهی ست که بیشتر نشأت گرفته از اصول اخلاقی ست و با رفتارهای ناشی از قانون که ریشه در ضوابط و مقررات اجتماعی دارد متفاوت است.

7-  اصلی ترین فعالیت های فرهنگی را نام ببرید ؟

1)نظام گمانه زنی یا احتمالات
2)نظام گزینش یا انتخاب
3) نظام پردازش با ایجاد نسبت ها و معادلات به انجام رساندن

8-  اصلی ترین وظیفه دولت نسبت به مدیریت فرهنگی را در سه سطح نام ببرید؟

1) مدیریت و بهینه سازی در گمانه زنی اطلاعات اجتماعی:یعنی مدیریت به گونه ایی انجام شود که سرعت گمانه زنی و پیدایش احتمالات جدید در تمام سطوح مرتبا افزایش یابد
2) مدیریت و بهینه سازی در گزینش اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت و هدایت به گونه ای انجام شود که میزان دقت ابزارهای سنجش و منطقی و محاسباتی جامعه دائماً بهینه و ارتقاء یابد
3) مدیریت و بهینه سازی در پردازش اطلاعات اجتماعی : یعنی مدیریت به گونه ایی انجام شود که میزان تأثیر مفایم در فرهنگ سازی نظام فکری (اعتقادی، نظری، کاربردی)جامعه افزایش یابد و سطح تفاهم و پزیرش اجتماعی نسبت به فرهنگ تکاملی اسلام ارتقاء بیابد.

9- سطوح راندمان فعالیت های فرهنگی را نام برده توضیح دهید؟

 1) سطح خرد:
- توسعه و هماهنگی سازی گمانه ها و نظام احتمالات در مفاهیم اعتقادی نظری و کاربردی 
- توسعه و هماهنگی سازی گزینش گمانه های در مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربردی
- توسعه و هماهنگی سازی پردازش مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربردی

2) در سطح کلان :
- مدیریت پیدایش سرعت احتمالات و گمانه زنی
- مدیریت بر پیدایش دقت، گزینش و انتخاب احتمالات
- مدیریت بر پیدایش تاثیر بر پردازش اطلاعات در عینت

3) در سطح توسعه :
- توسعه صیانت اجتماعی، فرهنگی
- توسعه عدالت اجتماعی، فرهنگی
- توسعه اعتماد اجتماعی، فرهنگی

10-  حکومت را تعریف کنید؟

 

حکومت عبارت اند از نوعی مراقبت و نظارت در جهت مصالح مردم و جلوگیری از تجاوز و برتری خواهی و برقراری تعادل درجامعه است

11- دولت در اصلاح مدرن را توضیح دهید و ارکان آن را نام ببرید؟

اجتماع انسانهای است که در سرزمین خاصی سکونت کرده اند ودارای حکومتی هستند که برای آنها اعمال حکومت می کنند. بر اساس این تعریف دولت در معنای وسیع کلمه دارای چهار رکن اساسی است : 1- قلمرو یا سرزمین 2- جمعیت یا ملت ، حکومت(سه قوه) و حاکمیت

12- نظریه ناصر کاتوزیان درباره دولت را بنویسید؟

دولت به دو معنی خاص و عام به کار می رود
 
1) دولت به معنی خاص : به مدیران کشور گفته می شود و سازمانهای اداری و اجتماعی را در بر می گیرد اداره این سازمانها به صورت معمول بر عهده هیئت وزیران است و احتمال دارد به ریاست نخست وزیر یا رئیس جمهور تشکیل و هدایت شود.چنانچه بیش از اصلاح قانون اساسی، نخست وزیر این وظیفه را بر عهده داشت و اکنون رئیس جمهور با رئیس جمهور است.

2) دولت به معنی عام : مترادف با حکومت است وشامل تمام سازمانهای اداری و قضایی و قانون گزاری می شود. و وصف بارز آن حاکمیت سلطه در روابط داخلی و بین المللی است.

 13- سطوح مختلف ماهیت دولت را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟

1) دولت به عنوان مرکز خدمات دهی(دولت در سطح خرد)
2)دولت به عنوان مرکز نظارت کننده (دولت در سطح کلان)
3)دولت به عنوان مرکز سرپرستی(دولت در سطح توسعه) 
توضیح: دولت به عنوان مرکز نظارت کننده :دولت ها علاوه بر خدمات دهی، بر تولید، توزیع و مصرف و مقدورات اجتماعی نظارت می کنند.بنابراین، مدیریت این نوع دولتها در سطح کلان بوده است. مدیران کلان، به معنی مدیریت بر ساختارهای اجتماعی است، در این سطح از مدیریت، توازن اجتماعی و توزیع مقدورات اجتماعی بین نهاد ها و آحاد جامعه به گونه ایی صورت می پذیرد که متناسب با مقاصد و ارزشها باشد.

14- چالشهای اساسی در مطالعات فرهنگی را نام ببرید؟

1) ناتوانی در تامین منابع مالی مورد نیاز، وابسته به اعتبارات دولتی
2)نحوه سازماندهی، مدیریت، تنظیم و اجرای فعالیت ها و هماهنگی ها و اتخاذ تصمیمات خرد و کلان در سطوح ملی و سازمانی، تناسبی با وظایف محوله بر هر یک از این سازمانها نداشته و پاسخگوی تقاضا و نیاز جامعه به اینگونه خدمات نیست
3) تعدد دستگاه های اجرایی، موازی کاری، تداخل وظایف، تعدد مجاری تصمیم گیری، فقدان متولی امور اجرایی
4) مدیریت دوگانه فرهنگی
5)محرومیت گسترده، عدم امکان دسترسی مردم به خدمات اولیه فرهنگی
6)توزیع امکانات و خدمات فرهنگی کشور از نقطه نظر جغرافیایی و جمعیتی ناهمگون و با الویت نقاط شهری در مقابل نقاط روستایی، نقاط مرکزی در قبال نقاط حاشیه ایی و مرزی، اقشار متوسط در قبال محرومین، رده سنی بزرگسالان و میانسال در مقایسه با جوانان و در نهایت مردان در مقایسه با زنان 

15- چهار مورد از راهکارهای اجتماعی ارائه شده در زمینه سازمان دهی و تشکیلات کلان را بنویسید؟(چهارمورد)

 1) حذف هرگونه تداخل وظایف و موازی کاری بین سازمانها و نهاد های فرهنگی به منظور اجتناب از هزینه های زائد و بهره گیری بهینه از منابع مالی
2)تعریف دستگاه واحدی برای برخی فعالیتهای ویژه مانند : امور فرهنگی خارج از کشور، تولیت امورموقوفات  و تربیت طلاب و روحانیون، انجام پژوهش های بنیادی و کاربردهای فرهنگی و ارائه آموزش های تخصصی ویژه مروجین فرهنگی
3)شیوه سازماندهی و فعالیتهای نهاد های فرهنگی، منافی مردمی بودن ماهیت اینگونه فعالیتها نباشد
4)مدیریت خدمات فرهنگی بر عهده نهاد های مردمی بوده و دولت نقش پشتیبانی و حمایتی دارد
5)ایجاد ارتباط از طریق ستادهای هماهنگی و شوراهای متمرکز بین ارتباط ارگانیک و نهاد های فرهنگی و دینی

16- چالشها و نقطه ضعف های موجود در بخش فعالیتهای فرهنگی و دولتی را بنویسید؟

 

1) ناتوانی سازمانهای متصدی امور فرهنگی در تامین منابع مالی خود
2)عدم وجود رابطه ارگانیک میان سازمانهای موجود در این زمینه
3) موازی کاری برنامه های فرهنگی و هنری در سطح سازمانها و نهاد های ذی ربط 
4)عدم وجود سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع فعالیت های فرهنگی
5) عدم اجرای برنامه های فرهنگی کلان ملی جهت تقویت حوزه فرهنگی کشور
6) فقدان مدل استراتژیک کلان در توسعه فرهنگی 

17- پیشنهاد های ارائه شده در راستای ساماندهی فعالیتهای فرهنگی را بنویسند؟(پنج مورد)
1) تعیین اهداف و سیاستهای کلان فرهنگی کشور توسط مقام معظم رهبری به موجب اختیارات مندرج در قانون اساسی 
2) تدوین سیاست های اجرایی و برنامه ریزی فرهنگی کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب وظایف قانون وزارتخانه و همچنین تایید و پیشنهاد آن به مجلس توسط دولت
3) تصویب سیاست ها و برنامه های فرهنگی کشور توسط مجلس شورای اسلامی که متضمن تامین اعتبارات و بودجه لازم برای اجرای برنامه های فرهنگی کشور باشد
4)هدایت و حمایت از توسعه کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی کشور توسط  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق تدوین مقررات، ضوابط، استانداردها و شاخص های فرهنگی و فراهم نمودن تحصیلات اعتباری و قانونی برای توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در انجام فعالیت های فرهنگی 
5) نظارت و ارزیابی اجرای برنامه های فرهنگی در سطح کشور توسط  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت حسن اجرای شناخت نقاط قدرت و ضعف و تحقق برنامه های مصوب

 18- اصول کلی ساماندهی فعالیتهای فرهنگی نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟
1) اعمال حاکمیت نظام
2) تصدی های اجتناب ناپذیر
3)واگذاری تصدی های غیر ضروری به بخش های خصوصی و جذب مشارکت های مردمی
4)خدمات کلان ملی، ظرفیت سازی و سرمایه گذاری های بالا سری
5)خدمات محلی و حمایت مالی دولت
6) شیوه نظارت بر عملکرد نهاد های فرهنگی و دینی غیر دولتی کمک بگیر از دولت
7) اجرای روش های هدایتی و ترویجی
توضیح)اعمال حاکمیت نظام : که مربوط به اعمال سیاست گذاری، برنامه ریزی جامع و سازماندهی در حوزه فعالیت های فرهنگی و دینی کشور می گردد و جزو وظایف حاکمیت دولت است

 

19-فاکتورهای اصلی نظریه عدم دخالت در برنامه ریزی فرهنگی را نام برده؟

1) اصالت سرمایه قانون حاکم بر فرهنگ
2)دامنه تاثیرگزاری اقتصاد بر برنامه ریزی فرهنگی
3) ناسازگاری بنیانهای نظریه اول با فطرت و کرامات انسانی

20- نظریه محوریت دولت در مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی را نام ببرید و به صورت مختصر توضیح دهید؟

1)ضرورت های مدیریت فرهنگی دولت :ضرورت هدایت و سرپرستی کلیه شئون زندگی اجتماعی در جهت سعادت، قانون مندی و ضابطه مندی سازی فرهنگ، صیانت فرهنگی، مقابله با هرج و مرج فرهنگی، اتخاذ موضع فعال فرهنگی در نظام موازنه جهانی، و...  

2) نقش دولت، اصناف و مردم در ساماندهی فرهنگی:وظیفه اصناف فرهنگی در سطح کلان و توسعه، مشارکت در برنامه ریزی و جریان دادن فرهنگ در جامعه است و آحاد و عموم مردم نقش مباشرتی و عاملیتی در تحقق و بهینه سازی اهداف فرهنگی را دارند.
 

 21- نهادهای مسئوول در امر فرهنگ جامعه از نظر قانون اساسی را نام ببرید؟

1) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2)سازمان فرهنگ و ارتباطات
3)وزارت تحقیقات و فناوری
4)وزارت آموزش و پرورش
5)سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 

 22-وظایف اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی را بنویسید؟(چهار مورد)

1)استقرار نظام برنامه ریزی، بودجه بندی و نظارت بری پیشرفت و توسعه همه جانبه و... درچارچوب سیاست های مقام معظم رهبری و تدابیر ریاست محترم جمهوری و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
2) انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی منابع کشور به منظور تهیه و تنظیم استراتژی های تنظیم برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و همچنین بودجه های سالانه
3) پیشنهاد خط مشی ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصادی
4) ارزشیابی، کارائی و عملکرد دستگاههای اجرایی کشور و گزارش آن به ریاست جمهور
5) برنامه ریزی برای ارتقاء اثربخشی و کارآیی نظام اداری و افزایش بهره وری آن
6)حمایت از توسعه منابع انسانی کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
lمجموعه سئوالات درس مدیریت بازاریابی فرهنگی - استاد ارجمند سرکار خانم بهره دار
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱ بهمن ۱۳٩٢ : توسط : گروه پنج اندیش

بسمه تعالی

((نمونه سئوالات مدیریت بازاریابی فرهنگی – استاد ارجمند سرکار خانم بهره دار))

 

1- تجزیه و تحلیل محیط بازار را توضیح دهید ؟

فرآیندی است که توسط آن ، مردان عالیه شرکت ها ، محیط را بررسی می کنند تا فرصت ها و تهدیداتی را که در مقابل موسسه قرار دارند تشخیص داده و همه آنها را معین و مشخص نمایند . در حقیقت طریق این فرآیند است که مشخص می شود فرصت ها و تحدید ها در کجا ریشه دارند و در چه زمانی بروز خواهند کرد ، از آنجا که عوامل محیطی بیشترین تأثیر را در سازمان ها دارند لازم است مدیران بطور سیستماتیک به تجزیه و تحلیل و تشخیص محیط بپردازند . (به عبارت دیگر پیگیری فرصت ها و یا تهدید ها بمنظور پیدا کردن منبع و منشأ آن )

2- سیر تکامل تقسیم بازار را نام برده و توضیح  دهید ؟

1) بازاریابی انبوه یا یکنواخت : در این حالت مدیر بازاریابی با فرض اینکه کالای آنها با سلیقه تمامی افراد سازگار است محصول خود را با یک شکل و اندازه و بسته بندی یکسان به همه خریدران عرضه می کند و تنوعی دیده نمی شود . لذا تولید به صورت انبوه است که در این نوع تولید هزینه ثابت و نهایتاً قیمت تمام شده کاهش پیدا می کند و تولیدکننده می تواند از وضعیت قیمت پائین در مقابل رقبا بهره ببرد و هزینه های تبلیغات نیز پائین می آد . اکثر شرکت های بزرگ امروزی در بدو ورود به بازار از این روش استفاده کرده اند . از جمله می توان به شرکت کوکاکولا اشاره داشت که در ابتدای کار خود فقط یک نوع نوشابه به بازار عرضه می کرد .

 2) بازاریابی تفکیکی یا تنوع کالا  : در این حالت مدیران بازاریابی با توجه به اینکه خریداران دارای ذوق و سلیقه و ترجیحات متفاوتی بوده و با در نظر گرفتن اینکه انسان ها موجودات تنوع طلبی هستند سعی میکنند برای جلب رضایت مشتریان و افزایش سطح فروش کالا ، کالاهای تولیدی خود را در ابعاد ، اندازه ، کیفیت و همچنین بسته بندی ، طمع و مزه مختلف تولید و به بازار عرضه کنند که در این حالت هدف از بازاریابی توجه ویژه به بخش ها و قسمت های مختلف بازار نبوده بلکه صرفاً هدف ایجاد تنوع برای مشتریان می باشد .

 3) بازاریابی متمرکز یا هدف دار : در این نوع بازاریابی بازاریاب تمامی بخش ها و قسمت های مختلف یک بازار نامتجانس را شناسایی نموده و از بین آنها یک یا چند قسمت را با توجه به مزیت های نسبی استراتژیک که امکان موفقیت در آنها زیاد است را برای فعالیت خود انتخاب می نماید و بخش های دیگر بازار را به سایر رقبا واگذار می کند . پس برای هر یک از بخش های انتخابی خود برنامه های خاصی را در مورد نوع محصول تولیدی کانال های توزیع  قیمت فروش و برنامه های تبلیغاتی به ورد اجرا می کذارد . مثلاً یک تولید کننده کفش با توجه به وضع مشتریان خود بازار را به سه بخش کم درآمد ، درآمد متوسط ، پردآمد تقسیم کرده و به ترتیب کفش های با کیفیت و قیمت پائین و متوسط و بالا تولید و به بازار عرضه می کند .

3- معیار ها و ضوابط تقسیم بازار را نام برده و توضیح دهید ؟

1) تقسیم جغرافیایی : در این تقسیم بندی ، بازار بر اساس متغییر های جغرافیایی مدیران بازاریابی و موسسات بازار را بر حسب واحد های جغرافیایی ماندد قاره ها ، کشور ها ، استان ها ، شهرها و امثال آن تقسیم بندی می کنند . سپس از بین آنها یک یا چند منطقه را برای انجام فعالیت های بازاریابی انتخاب می کنند . ممکن است پس از تقسیم بندی همه مناطق در دستور کار قرار گیرد اما آنچه مهم است اینکه پس از تحقیق و بررسی و آشنایی با نیاز ها و خواسته های هر منطقه توجه خاصی جهت ارضاء تک تک آنها بعمل می آید برای مثال یک تولید کننده پوشاک با توجه به نوع آب و هوا برای متقاضیان در شمالغرب کشور عمداً لباس گرم پشمی و برای مشتریان در جنوب شرق کشور لباس نازک تابستانی عرضه می نمایند .

 

2) تقسیم جمعیتی : تقسیم بازار بر پایه عوامل جمعیتی به معنی تقسیم آن به بخش های مختلف بر اساس متغییرهای جمعیتی همانند سن ، جنس ، تعداد افراد خانوار ، سبک زندگی آنان ، شغل و درآمد ، نژاد ، مذهب ، ملیت و میزان تحصیلات و امثال آن می باشد . بخاطر سهولت اندازه گیری متغییر ای جمعیتی و نیز نقش محسوس تعیین کننده آنها در میزان مصرف مشریان این روش تقسیم بندی بازار نسبت به سایر روش ها متداول تر است .  

3) تقسیم روانی : در تقسیم بازار به گروه های مختلف بر حسب عوامل روانی یا به عبارتی عوامل روان شناختی و روان نگاری سه عامل طبقه های اجتماعی ، سبک زندگی و ویژگی های شخصیتی افراد می باشد که گاهاً دیگر تقسیم بندی ها را بی اثر می سازد . برای مثال : در این تقسیم بندی این احتمال وجود دارد افرادی که به یک گروه جمعیتی تعلق دارند دارای ساختار روان شناختی جداگانه ای هستند و عکس آن نیز صادق است یعنی افرادی از گروه های مختلف جمعیتی دارای ساختار روانی یکسانی باشد . بطور مثال : یکسری از افراد جوان ، میانسال و مسن دارای سبک زندگی و خصوصیات شخصی یکسان و مشابهی باشند و یا هر سه گروه به یک گروه اجتماعی تعلق داشته باشند .

4) تقسیم رفتاری : در تقسیم بندی رفتاری بازار بر اساس عوامل روانی خریداران بر اساس اطلاعات ، عقاید ، طرز تلقی های مواد مصرفی یا واکنش نسبت به یک کالا به گروه های مختلف تقسیم میشود . بسیاری از مدیران بازار یابی بر این باورند که استفاده از متغییر های رفتاری برای تقسیم بازار بهتر از سایر عوامل و متغییر ها می باشد .

4- چهار مورد از کارکردهای وسایل ارتباط جمعی در نظام اجتماعی را بیان کنید ؟  (مهم)

1) وسایل ارتباط جمعی چگونه به کنترل جامعه می پردازند . برای مثال نظریه برجسته سازی مدعی این موضوع است که رسانه ها با انتخاب و تاکید بر مسائل گوناگون به مخاطبان خود می گویند چه چیزی خبر است : یعنی چه چیزی در جامعه مهم و قابل توجه است .

2) وسایل ارتباط جمعی در خدمت سلطه هرچه بیشتر قدرت بر جامعه اند. این قدرت ممکن است ناشی از ثروت و یا تلقین کننده از دیگر منابع قدرت نظیر کنترل مراکز تولید و اطلاعات و ... باشد .

3) وسایل ارتباط جمعی موجب نوعی از مصرف فرهنگی هستند که فردیت را از بین می برد و توانایی های ذهنی ، حسی ، و زیباشناسانه بشری را به شدت تهدید  می کند .

4) سرانجام هر چند رسانه های گروهی موجب تقویت بازار و تجارت شده اند ، امروزه این بازار و دنیای تجارت است که دنباله روی رسانه ها بخصوص سینما و تلوزیون است .

5) وسایل ارتباط جمعی در خدمت کنترل جوامع هستند .

5- بازاریابی را تعریف کرده و رابطه آنرا با مارکتینگ یا مدیریت بازاریابی را بنویسید ؟

بازاریابی در حقیقت یک فرآیند مدیریتی و اجتماعی است که به وسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا تأمین نیازهای خود اقدام  می نمایند . بازاریابی به معنی کار با بازارها برای فراهم نمودن مبادلات و انجام معامله به منظور تامین خواسته ها و نیازهای انسانی است که البته واژه مارکتینگ معنی بازاریابی یک معنی کامل در زبان مانیست مارکتینگ یعنی بازار یابی ، بازارسازی ، بازارگرمی و بازار داری است . و وقتی از بازاریابی صحبت می کنیم منظورمان همه اینهاست و بدین جهت کلمه مدیریت بازار ما را در ارائه یک تعریف نسبتاً رسمی برای واژه مارکتینگ یاری می نماید

 

 

6- مبادله را تعریف کرده و شرایط آنرا بنوسید ؟

تعریف : پایه و اساس بازاریابی است که در آن فرد کالای مورد نیاز خود را با پرداخت پول یا ارائه کالا و یا خدمات به دیگران بدست می آورد . بازاریابی نیز برای بدست آوردن محصولات جهت ارضاء  خواسته و نیاز ها برای این روش تاکید دارد . هنگامی که مردم برای ارضاء نیازهای خود تصمیم به خرید و فروش کالای خود می کنند عمل مبادله صورت می گیرد . مبادله قسمت اولیه فکر و تصمیم گرفتن است و معاومله همراه با قرارداد و عملیاتی کردن تصمیم است . شرایط مبادله : 1) وجود حداقل دو طرف برای انجام مبادله  2) هر یک از طرفین کالایی برای عرضه داشته باشند که مورد نیاز طرف دیگر باشد  3) هریک باید علاقه مند مبادله با طرف دیگر باشد  4) هریک باید در قبول یا رد پیشنهاد طرف دیگر مختار باشد 5) هریک از طرفین باید دارای توانایی های لازم بر برقراری ارتباط و تحویل بموقع کالا باشد . 6) دو طرف باید چیز با ارزشی برای مبادله با دیگران در اختیار داشته باشد

7- بازاریابی محافظتی یا ابقایی را توضیح دهید ؟ (مهم)

مطلوب ترین حالتی از تقاضا است که موسسات با آن روبه رو هستند . حالت تقاضا کامل است که در آن سطح عرضه و تقاضا در زمان معین با هم برابر هستند که این مورد به ندرت برای موسسات پیش می آید در چنین شرایطی مدیران نباید خوشحال باشند و فکر کنند که وضعیت بهمین شکل برای همیشه باقی خواهد ماند. عواملی مثل تغییر نیاز ها ، خواسته ها ، سلیقه ها ، وضع درآمد مصرف کنندگان فعالیت رقبا و تلاش های آنها در در جهت افزایش سهم از بازار تعادل عرضه و تقاضا را تهدید می کند . در این حالت مدیران بازاریابی از طریق شیوه هایی مثل : قیمت گذاری اصولی ، ایجاد انگیزه در پرسنل فروش و واسطه ها و کنترل های لازم بر روی هزینه های شرکت ، تقاضا را به مطلوبترین حالت خود حفظ کنند. که به این نوع بازار یابی ، بازاریابی ابقایی یا محافظتی گویند . در این نوع بازاریابی تقاضا کامل است .

8- اهداف بازاریابی را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید  ؟

1) به حداکثر رسیدن سطح مصرف کنندگان : بسیاری از مدیران بنگاه های اقتصادی معتقد هستند وظیفه بازار یابی برانگیختن مصرف و به حداکثر رساندن میزان آن است . به باور آنها مصرف زیاد مردم باعث تولید بیشتر و تولید بیشتر منجر به اشتغال بیشتر و باعث افزایش ثروت و درآمد و آنهم به نوبه خود افزایش رفاه عمومی را به دنبال دارد . البته بعضی افراد معتقد هستند که مصرف زیاد باعث بردگی و وابستگی مصرف کننده به دنیا شده است و در نتیجه دلزدگی و افسردگی را به دنبال خواهد داشت .

2) به حدکثر رساندن رضایت مصرف کنندگان : این نگرش ، مصرف بیشتر را کافی نمی داند و به دنبال آن است که سیستم بازاریابی باید رضایت مصرف کنندگان را در پی داشته باشند . برای مثال مصرف بیشتر هر نوع مواد غذایی یا پوشاک زمانی اهمیت دارد که باعث رضایت مصرف کننده شود . مشکل اصلی این است که معقوله سنجش میزان رضایت مشتری است و بسیار دشوار است چراکه تا به حال روشی که بتواند به دقت سطح رضایت مصرف کنندگان را بسنجد پیدا نشده است .

3) به حداکثر رساندن حق انتخاب مصرف کنندگان : بعضی از متخصصان امور بازاریابی معتقدند که هدف اصلی بازار یابی باید تنوع بخشی به کالاها و در نتیجه به حداکثر رساندن حق انتخاب مصرف کنندگان باشد . که در این صورت رضایت کامل مشتری جلب خواهد شد زیرا اولین توانایی را خواهد داشت تا کالا و  محصولاتی را بخرد که دقیقاً مطابق نیازها و خواسته هایش باشد . در این خصوص انتقاد بر این است که : متنوع کردن محصولات مستلزم هزینه کردن برای تولید و انبارداری و افزایش قیمت کالا ست . همچنین وجود کالاهای متنوع در بازار موجب صرف وقت بیشتر خریدار برای انتخاب بهترین کالا و در نهایت موجب تلف شدن وقت و خستگی و اشتباه در انتخاب می شود . لزوماً تنوع کالا امکان انتخاب واقعی را افزایش نمی دهد .

4) به حدکثر رساندن کیفیت زندگی: عده ای از مدیران بازاریابی هدف نظام بازاریابی را بالا بردن کیفیت کمی و کیفی کالا و کیفیت فیزیکی و فرهنگی محیط زیست می دانند . طرفداران این نظریه تأثیر بازاریابی را بر کیفیت محیط زیست مد نظر قرار می دهند و به مسئولیت های اجتماعی یک واحد تولیدی معتقد هستند . کیفیت زندگی از هدف های مطلوب بازاریابی و سنجش های مختلفی از این مسئله دارند و تعریف واحدی               نمی توانند ارائه بدهند.

9- بازاریابی تفکیکی یا تنوع کالا را توضیح دهید ؟

در این حالت مدیران بازاریابی با توجه به اینکه خریداران دارای ذوق و سلیقه و ترجیحات متفاوت بوده با در نظر گرفتن اینکه انسان ها موجودات تنوع طلبی هستند سعی می کنند برای جلب رضایت مشتریان و افزایش سطح فروش کالا ، کالاهای تولیدی خود را در ابعاد و اندازه ، کیفیت و همچنین بسته بندی ، طمع و مزه های مختلف و به بازار عرضه کنند کهدر این حالت هدف از بازار یابی توجه ویژه به بخش ها و قسمت های مختلف بازار نبوده بلکه صرفاً هدف ایجاد تنوع برای مشتریان میباشند .

10-  مدیریت بازاریابی ( مارکتینگ ) را تعریف کنید ؟

بازاریابی به معنی کار با بازارها برای فراهم نمودن مبادلات و انجام معامله به منظور تامین خواسته ها و نیازهای انسانی است که البته واژه مارکتینگ معنی بازاریابی یک معنی کامل در زبان مانیست مارکتینگ یعنی بازار یابی ، بازارسازی ، بازارگرمی و بازار داری است . و وقتی از بازاریابی صحبت می کنیم منظورمان همه اینهاست و بدین جهت کلمه مدیریت بازار ما را در ارائه یک تعریف نسبتاً رسمی برای واژه مارکتینگ یاری می نماید

11- تقسیم جمعیتی یکی از معیارهای تقسیم بازار است آن را بطور کامل شرح دهید ؟

تقسیم جمعیتی : تقسیم بازار بر پایه عوامل جمعیتی به معنی تقسیم آن به بخش های مختلف بر اساس متغییرهای جمعیتی همانند سن ، جنس ، تعداد افراد خانوار ، سبک زندگی آنان ، شغل و درآمد ، نژاد ، مذهب ، ملیت و میزان تحصیلات و امثال آن می باشد . بخاطر سهولت اندازه گیری متغییر ای جمعیتی و نیز نقش محسوس تعیین کننده آنها در میزان مصرف مشریان این روش تقسیم بندی بازار نسبت به سایر روش ها متداول تر است . 

12- بازاریابی متمرکز یا هدف دار را توضیح دهید ؟

 بازاریابی متمرکز یا هدف دار : در این نوع بازاریابی بازاریاب تمامی بخش ها و قسمت های مختلف یک بازار نامتجانس را شناسایی نموده و از بین آنها یک یا چند قسمت را با توجه به مزیت های نسبی استراتژیک که امکان موفقیت در آنها زیاد است را برای فعالیت خود انتخاب می نماید و بخش های دیگر بازار را به سایر رقبا واگذار می کند . پس برای هر یک از بخش های انتخابی خود برنامه های خاصی را در مورد نوع محصول تولیدی کانال های توزیع  قیمت فروش و برنامه های تبلیغاتی به ورد اجرا می کذارد . مثلاً یک تولید کننده کفش با توجه به وضع مشتریان خود بازار را به سه بخش کم درآمد ، درآمد متوسط ، پردآمد تقسیم کرده و به ترتیب کفش های با کیفیت و قیمت پائین و متوسط و بالا تولید و به بازار عرضه می کند .

13- بازار را تعریف کنید ؟

از نظر علمی به معنای عده ای از متقاضیان و عرضه کنندگان است که دارای نیازهای مشترک بوده و از وسیله مبادله یا پول مشترک در داد و ستدهای خود استفاده می کنند . البته این مصرف کنندگان باید مایل به رفع نیازهای خود باشند و برای تشکیل هر بازاری وجود عرضه کننده و تقاضا کننده نیاز و قدرت خرید وجو داشته باشد .

14- معامله را تعریف کرده و شرایط آنرا را بیان کنید ؟

واحد اندازه گیری بازاریابی به شمار می رود ، یک معامله شامل داد و ستد و فایده بین طرفین است . برای تحقق معامله سه شرط ضروی است :

1) وجود حداقل دوکالا یا خدمات با ارزش  2) شرایط مورد توافق برای مبادله   3) زمان و مکان مورد توافق برای مبادله

15- مدیریت فرآیند تقاضا را بیان کنید ؟

وظایف یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نیست بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش تقاضا نیز می باشد . بدین جهت مدیر بازاریابی را مدیر فرایند تقاضا می نامند چرا که تقاضا برای کالاها به دلیل فرصت ها و تهدیدات محیط همیشه از ثبات لازم برخوردارنیست و یک مدیر بازاریاب موفق باید بدنبال استفاده از فرصت ها و از بین بردن تهدیدات محیطی بوده و پیش بینی و برنامه ریزی و نشان دادن واکنشهای بموقع سازمان خود را به مقصود برساند . که در این میان نقش محققان بازاریابی ، مدیران محصولات ، مدیران تبلیغات ، مدیران فروش ، فروشندگان و سایر متقاضیان غیر قابل انکار می باشد .

16 تعریف بازاریابی تبدیلی را بیان کنید ؟

زمانی بکار گرفته میشود که برای کالاها و خدمات عرضه شده تقاضای منفی وجود داشته باشد یعنی مردم تمایل به خرید و استفاده آن نداشته باشند و نگرش منفی نسبت به آنها دارند . حتی در بعضی از مواقع حاضرند با پرداخت هزینه ای از خرید و مصرف آن صرف نظر کنند در چنین شرایطی بازاریابی اینست که از طریق عواملی مانند تبلیغات ، دادن آگهی ها و ترغیب تقاضا ، تقاضای مصرف کنندگان را به تقاضای مثبت تبدیل کنند و به سطح مساوی عرضه برسانند . که این وظیفه معکوس کردن تقاضا یا تبدیل تقاضا گویند . مثال : بعضی از افراد در خصوص ترس از سوار شدن در هواپیما با بکارگیری ابزار های مدیریتی بازاریابی تبدیل به تقاضای استفاده از هواپیما می شوند .

17- تقاضا را تعریف کنید ؟

خواسته های انسان نامحدود بوده ولی برای رفع آنها جوامع منابع محدود در اختیار دارند بدین جهت مصرف کنندگان برای رفع نیازهای خود کالاها و خدماتی را انتخاب می کنند که با توجه به قیمت آنها حداکثر رضایتمندی و مطلوبیت را بدست آورند ولی این خواسته ها زمانی تبدیل به تقاضا میشود که با قدرت خرید پشتیبانی می شود .

18- کالا را تعریف کنید ؟

هرشی یا چیزی که توسط شخصی معین و یا موسسه ای تولید شده  و قادر باشد نیاز های فردی و یا جمعی مصرف کنندگان را برآورده سازد کالا نامیده می شود . 

19- تعریف خواسته ؟

خواسته ها بیانگر کیفیت ارضاء نیاز ها ، خواسته ها ، نهایت آرزومندی یک فرد و مطلوبیت های دلخواه انسان بوده و در واقع بخش عمده ای از کوشش و تلاش برای رسیدن به خواسته های نامحدود او صورت می گیرد . طلبی یا انتظار دستیابی به امکانات رفاهی ، بالابردن سطح زندگی ناشی از خواسته های انسان است . همچنین شخصیت افراد نوع رفع نیاز ها را شکل می دهد بطور مثال : یک فرد گرسنه در ایران برای رفع گرسنگی عمدتاً خواهان چلوکباب و گوجه و یک ژاپنی طالب ماهی با برنج است . و یک آمریکایی همبرگر با سیب زمینی سرخ شده را ترجیح می دهد . خواسته ها راه های رفع نیاز بوده در حالی که نیاز ها تقریباً ثابت بوده و خواسته ها با توجه به فرهنگ های جوامع و آداب و رسوم و نیز وضع درآمد افراد نامحدود و دائماً در حال تغییر بوده و گرایش بسوی کالای جدید دارند .

20- وظیفه اصلی بازاریابی و مدیریت بازار چیست ؟

شناخت نیازها و خواسته های انسانی و رفع آنها از طریق فرآیند مبادله میباشد . امروزه دامنه بازاریابی به حدی گسترش یافته است که تبلیغات و فروش بعنوان بخش ناچیزی از آن به حساب می آید . قلمرو آن تمام عملیات بنگاه های اقتصادی اعم از تولیدی ، توزیعی یا خدماتی را شامل میشود . امروزه مدیران بازاریابی در موسسات و بنگاه های اقتصادی با حجم عظیمی از سئولات و تجزیه و تحلیل آن مواجع میباشد که پاسخ صحیح آنها می تواند تضمین کننده موفقیت باشد .

21- بازاریابی را تعریف کنید ؟

بازاریابی در حقیقت یک فرآیند مدیریتی و اجتماعی است که به وسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا تأمین نیازهای خود اقدام  می نماید  . نیاز ها ذاتی و اکتسابی / نیازها محدود ولی خواسته ها نامحدود است / نیاز یعنی کمبود یک چیز در فرد احساس شود .

22- بازاریابی تضمینی را تعریف کنید ؟

در بعضی از مواقع تقاضا برای محصول خیلی بیشتر از عرضه است در این حالت که تقاضا بیش از حد معروف است . که در شرایط جنگی یا بحران های سیاسی و اقتصادی بطور ناگهان و غیر منتظره اتفاق می افتد و منابع و موسسات تولیدی را تحت فشار قرار می دهد بطوری که قادر به پاسخگویی حجم زیاد تقاضا نیستند . در چنین شرایطی مدیران بازاریابی با تلاش و تضمین سعی دارند تقاضا را کاهش دهند و مشتریان را بطور موقتی تا زمانی که بتوانند تولید خود را افزایش دهند دلسرد کنند . این کار را از طریق افزایش قیمت ، تغییر در کیفیت ، کاهش خدمات حمل و نقل ، طولانی کردن زمان تحویل و قطع موقت تبلیغات امکان پذیر است . ( تقاضا بیش از حد است ) به عبارت دیگر حالتی که بازاریاب با مازاد تقاضا روبه روست و قادر به جوابگویی این تقاضا نمی باشد و بازاریاب باید با تلاش تضعیفی سعی کند تقاضا را کاهش دهد .مشتریان را دلسرد کنند و این امر از طریق افزایش قیمت یا تغییر در کیفیت کالا و خدمات امکان پذیر است .

23-  محیط بازاریابی را تعریف کنید ؟

به مجموعه شرایطی گفته میشود که تصمیمات بازار باید با توجه به آن اتخاذ شود و عملیات بازاریابی به لحاظ نمودن آنها اجرا شود . این محیط کلیه کالاها و خدمات را در بر می گیرد . عدم توجه به آنها می تواند باعث شکست تلاش های بازاریابی موسسات شود چرا که بازار ، کالا و خدمات در حقیقت یک سیستم اجتماعی باز بوده و با انواع محیط های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تکنولوژیکی و جغرافیایی ارتباط دارد . هر نوع تصمیم گیری و قانونگذاری دولت در زمینه های مختلف (1- صادرات 2- واردات سیستم های پولی و مالی ، مالیات و سیستم عرضی 3–تغییرات آب و هوایی 4– شرایط اقلیمی ) هر کدام به نوعی بر سیستم بازار و اجزای آن اثر می گذارد .

24- بازاریابی انگیزشی (تحریکی) را توضیح دهید ؟

زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تقاضایی برای کالا و خدماتی وجود نداشته باشد و مردم نسبت به کالا بی اعتنا باشند . فقدان تقاضا یا               تقاضا ی صفر ، عمدتاً در مورد کالاهای بظاهر بی ارزش مثل : کاغذهای باطله یا کالاهای با ارزش اما غیر استفاده مثل : کولر گازی در مناطق سردسیر . ( نبود تقاضا )

25- بازاریابی توسعه ایی(پرورشی) را توضیح دهید ؟

پاسخگویی به تقاضای پنهان گفته میشود . تقاضای پنهان حالتی از تقاضا است که کالا و خدماتی مورد نیاز عده ایی از مردم است و این نیاز مردم بصورت آرزو و آرمان درآمده است و فعلاً وارد بازار نشده است و کسی یا موسسه ایی بفکر تولید آنها نبوده است . مثال : تقاضا برای سیگار فاقد نیکوتین . وظیفه مدیر بازاریاب این است تا افکار و اذهان مصرف کنندگان را که بصورت آرمان وجود  دارد را آشکار کند و در نهایت ایده فکر بصورت کالا درآمده و به جامعه ارزه شود . این نوع بازاریابی گاهی تحت عنوان بازاریابی آشکار کردن و گاهی اوقات بازاریابی پرورشی نیز گویند . ( تقاضا پنهان است )

26- بازاریابی مجدد (احیایی) را تضیح دهید ؟

در بعضی از مواقع ممکن است تقاضا برای محصولیکاهش یابد و یا پیش بینی شود تقاضا برای دوره های بعد کاهش پیدا کند و تعدادی از مشتریان خود را از دست بدهد . برای اینکه روند تقاضا پیدا کند وظیفه مردان بازاریابی در شرایطی یافتن بازار جدید جذب مشتریان رقبا و ایجاد نوآوری و ابتکار در تولید و حتی شیوه تبلیغات ، تقاضا را احیاء نماید به این نوع بازاریابی ، مجدد یا احیایی گفته میشود . ( تقاضا نزولی )

27- بازاریابی همزمان را توضیح دهید ؟

در بعضی از مواقع عرضه و تقاضا با هم برابر نیستند . در بعضی از فصول عرضه بیشتر از تقاضا و در بعضی از فصل های دیگر تقاضا بیشتر از عرضه میباشد . مانند هتل های موجود در مناطق گرمسیر که در فصل تابستان کمتر از ظرفیت و در فصل زمستان بیشتر از ظرفیت رزرو میشود . استراتژی مدیر بازاریابی در این شرایط تنظیم تقاضا و هماهنگ و هم زمان کردن آن با عرضه است . یعنی تبدیل تقاضا نامنظم به تقاضای منظم از لحاظ زمانی مدیران بازاریابی سعی می کنند با ایجاد انگیزه تبلیغات ، تسهیلات الگوی تقاضا را تغییر داده و آن را تعدیل نماید . که این نوع بازاریابی را بازاریابی همزمانی گویند . (تقاضای فصلی)

 

 

 

 با تشکر از همکلاسی عزیز آقای شاقلانی 

 

و تشکر ویژه از استاد ارجمند سرکار خانم بهره دار