1- فرهنگ را تعریف کنید ؟

فرهنگ عبارت است مجموعه ای از عقاید ، عادات ، فرمها و هنر ها ی متعلق  به جمعی از انسانها در زمان ومکان مشخص فرهنگ عبارت است از سیستم رفتار ها و حالتهای متکی بر ضمیر ناخوداگاه  است

2- فرهنگ روزمره را تعریف کنید؟

کلیه محاورات،نمادها و نشانه هایی که در طول زندگی روزانه بین افراد رد و بدل می شود و ساختار ارتباطی آنها را شکل میدهد

3- فرهنگ عمومی یا فرهنگ توده ها را تعریف کنید؟

ایده لوژی قالب مورد تجربه در زندگی و به طور کلی محتوای کاملی از کاربرد وسیع و تعیین کننده وسایل ارتباط جمعی، آنطور که بر برهه ایی از زمان مورد استفاده قرار گیرد و ارائه دهنده الگوهای فرهنگی ، اخلاقی و ارزشی و تقویت کننده نهادهای فرهنگی بومی بوده و مشارکت مردمی و وفاق ملی را موجب می شود.

4- فرهنگ سازمانی را تعریف نمایید؟

فرهنگ حاکم بر یک سازمان، شامل : شیوه عقاید، نظریات، رفتار افراد، نوع پوشش، نشانه ها و علائم و تامل و ارتباطی که افراد انها را رعایت می نمایند و موجب اتحاد و یکپارچگی اعضا گردیده و شکل دهنده چارچوب کلی ارزشها در سازمان می باشد./

5-چارچوب کلی ارزشها در فرهنگ سازمانی را بیان کنید؟

1)شیوه عقاید 2)نظریات 3)رفتار افراد 4) نوع پوشش 5)نشانه ها و علائم 6)تامل و ارتباط

 6- فرهنگ ارزشی را تعریف کنید؟

مبانی و اصول و معیارهای معنوی و ارزشی حاکم بر یک رفتار با همه رفتارهای شخصی یا گروهی ست که بیشتر نشأت گرفته از اصول اخلاقی ست و با رفتارهای ناشی از قانون که ریشه در ضوابط و مقررات اجتماعی دارد متفاوت است.

7-  اصلی ترین فعالیت های فرهنگی را نام ببرید ؟

1)نظام گمانه زنی یا احتمالات
2)نظام گزینش یا انتخاب
3) نظام پردازش با ایجاد نسبت ها و معادلات به انجام رساندن

8-  اصلی ترین وظیفه دولت نسبت به مدیریت فرهنگی را در سه سطح نام ببرید؟

1) مدیریت و بهینه سازی در گمانه زنی اطلاعات اجتماعی:یعنی مدیریت به گونه ایی انجام شود که سرعت گمانه زنی و پیدایش احتمالات جدید در تمام سطوح مرتبا افزایش یابد
2) مدیریت و بهینه سازی در گزینش اطلاعات اجتماعی: یعنی مدیریت و هدایت به گونه ای انجام شود که میزان دقت ابزارهای سنجش و منطقی و محاسباتی جامعه دائماً بهینه و ارتقاء یابد
3) مدیریت و بهینه سازی در پردازش اطلاعات اجتماعی : یعنی مدیریت به گونه ایی انجام شود که میزان تأثیر مفایم در فرهنگ سازی نظام فکری (اعتقادی، نظری، کاربردی)جامعه افزایش یابد و سطح تفاهم و پزیرش اجتماعی نسبت به فرهنگ تکاملی اسلام ارتقاء بیابد.

9- سطوح راندمان فعالیت های فرهنگی را نام برده توضیح دهید؟

 1) سطح خرد:
- توسعه و هماهنگی سازی گمانه ها و نظام احتمالات در مفاهیم اعتقادی نظری و کاربردی 
- توسعه و هماهنگی سازی گزینش گمانه های در مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربردی
- توسعه و هماهنگی سازی پردازش مفاهیم اعتقادی، نظری و کاربردی

2) در سطح کلان :
- مدیریت پیدایش سرعت احتمالات و گمانه زنی
- مدیریت بر پیدایش دقت، گزینش و انتخاب احتمالات
- مدیریت بر پیدایش تاثیر بر پردازش اطلاعات در عینت

3) در سطح توسعه :
- توسعه صیانت اجتماعی، فرهنگی
- توسعه عدالت اجتماعی، فرهنگی
- توسعه اعتماد اجتماعی، فرهنگی

10-  حکومت را تعریف کنید؟

 

حکومت عبارت اند از نوعی مراقبت و نظارت در جهت مصالح مردم و جلوگیری از تجاوز و برتری خواهی و برقراری تعادل درجامعه است

11- دولت در اصلاح مدرن را توضیح دهید و ارکان آن را نام ببرید؟

اجتماع انسانهای است که در سرزمین خاصی سکونت کرده اند ودارای حکومتی هستند که برای آنها اعمال حکومت می کنند. بر اساس این تعریف دولت در معنای وسیع کلمه دارای چهار رکن اساسی است : 1- قلمرو یا سرزمین 2- جمعیت یا ملت ، حکومت(سه قوه) و حاکمیت

12- نظریه ناصر کاتوزیان درباره دولت را بنویسید؟

دولت به دو معنی خاص و عام به کار می رود
 
1) دولت به معنی خاص : به مدیران کشور گفته می شود و سازمانهای اداری و اجتماعی را در بر می گیرد اداره این سازمانها به صورت معمول بر عهده هیئت وزیران است و احتمال دارد به ریاست نخست وزیر یا رئیس جمهور تشکیل و هدایت شود.چنانچه بیش از اصلاح قانون اساسی، نخست وزیر این وظیفه را بر عهده داشت و اکنون رئیس جمهور با رئیس جمهور است.

2) دولت به معنی عام : مترادف با حکومت است وشامل تمام سازمانهای اداری و قضایی و قانون گزاری می شود. و وصف بارز آن حاکمیت سلطه در روابط داخلی و بین المللی است.

 13- سطوح مختلف ماهیت دولت را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟

1) دولت به عنوان مرکز خدمات دهی(دولت در سطح خرد)
2)دولت به عنوان مرکز نظارت کننده (دولت در سطح کلان)
3)دولت به عنوان مرکز سرپرستی(دولت در سطح توسعه) 
توضیح: دولت به عنوان مرکز نظارت کننده :دولت ها علاوه بر خدمات دهی، بر تولید، توزیع و مصرف و مقدورات اجتماعی نظارت می کنند.بنابراین، مدیریت این نوع دولتها در سطح کلان بوده است. مدیران کلان، به معنی مدیریت بر ساختارهای اجتماعی است، در این سطح از مدیریت، توازن اجتماعی و توزیع مقدورات اجتماعی بین نهاد ها و آحاد جامعه به گونه ایی صورت می پذیرد که متناسب با مقاصد و ارزشها باشد.

14- چالشهای اساسی در مطالعات فرهنگی را نام ببرید؟

1) ناتوانی در تامین منابع مالی مورد نیاز، وابسته به اعتبارات دولتی
2)نحوه سازماندهی، مدیریت، تنظیم و اجرای فعالیت ها و هماهنگی ها و اتخاذ تصمیمات خرد و کلان در سطوح ملی و سازمانی، تناسبی با وظایف محوله بر هر یک از این سازمانها نداشته و پاسخگوی تقاضا و نیاز جامعه به اینگونه خدمات نیست
3) تعدد دستگاه های اجرایی، موازی کاری، تداخل وظایف، تعدد مجاری تصمیم گیری، فقدان متولی امور اجرایی
4) مدیریت دوگانه فرهنگی
5)محرومیت گسترده، عدم امکان دسترسی مردم به خدمات اولیه فرهنگی
6)توزیع امکانات و خدمات فرهنگی کشور از نقطه نظر جغرافیایی و جمعیتی ناهمگون و با الویت نقاط شهری در مقابل نقاط روستایی، نقاط مرکزی در قبال نقاط حاشیه ایی و مرزی، اقشار متوسط در قبال محرومین، رده سنی بزرگسالان و میانسال در مقایسه با جوانان و در نهایت مردان در مقایسه با زنان 

15- چهار مورد از راهکارهای اجتماعی ارائه شده در زمینه سازمان دهی و تشکیلات کلان را بنویسید؟(چهارمورد)

 1) حذف هرگونه تداخل وظایف و موازی کاری بین سازمانها و نهاد های فرهنگی به منظور اجتناب از هزینه های زائد و بهره گیری بهینه از منابع مالی
2)تعریف دستگاه واحدی برای برخی فعالیتهای ویژه مانند : امور فرهنگی خارج از کشور، تولیت امورموقوفات  و تربیت طلاب و روحانیون، انجام پژوهش های بنیادی و کاربردهای فرهنگی و ارائه آموزش های تخصصی ویژه مروجین فرهنگی
3)شیوه سازماندهی و فعالیتهای نهاد های فرهنگی، منافی مردمی بودن ماهیت اینگونه فعالیتها نباشد
4)مدیریت خدمات فرهنگی بر عهده نهاد های مردمی بوده و دولت نقش پشتیبانی و حمایتی دارد
5)ایجاد ارتباط از طریق ستادهای هماهنگی و شوراهای متمرکز بین ارتباط ارگانیک و نهاد های فرهنگی و دینی

16- چالشها و نقطه ضعف های موجود در بخش فعالیتهای فرهنگی و دولتی را بنویسید؟

 

1) ناتوانی سازمانهای متصدی امور فرهنگی در تامین منابع مالی خود
2)عدم وجود رابطه ارگانیک میان سازمانهای موجود در این زمینه
3) موازی کاری برنامه های فرهنگی و هنری در سطح سازمانها و نهاد های ذی ربط 
4)عدم وجود سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع فعالیت های فرهنگی
5) عدم اجرای برنامه های فرهنگی کلان ملی جهت تقویت حوزه فرهنگی کشور
6) فقدان مدل استراتژیک کلان در توسعه فرهنگی 

17- پیشنهاد های ارائه شده در راستای ساماندهی فعالیتهای فرهنگی را بنویسند؟(پنج مورد)
1) تعیین اهداف و سیاستهای کلان فرهنگی کشور توسط مقام معظم رهبری به موجب اختیارات مندرج در قانون اساسی 
2) تدوین سیاست های اجرایی و برنامه ریزی فرهنگی کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب وظایف قانون وزارتخانه و همچنین تایید و پیشنهاد آن به مجلس توسط دولت
3) تصویب سیاست ها و برنامه های فرهنگی کشور توسط مجلس شورای اسلامی که متضمن تامین اعتبارات و بودجه لازم برای اجرای برنامه های فرهنگی کشور باشد
4)هدایت و حمایت از توسعه کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی کشور توسط  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق تدوین مقررات، ضوابط، استانداردها و شاخص های فرهنگی و فراهم نمودن تحصیلات اعتباری و قانونی برای توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در انجام فعالیت های فرهنگی 
5) نظارت و ارزیابی اجرای برنامه های فرهنگی در سطح کشور توسط  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت حسن اجرای شناخت نقاط قدرت و ضعف و تحقق برنامه های مصوب

 18- اصول کلی ساماندهی فعالیتهای فرهنگی نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟
1) اعمال حاکمیت نظام
2) تصدی های اجتناب ناپذیر
3)واگذاری تصدی های غیر ضروری به بخش های خصوصی و جذب مشارکت های مردمی
4)خدمات کلان ملی، ظرفیت سازی و سرمایه گذاری های بالا سری
5)خدمات محلی و حمایت مالی دولت
6) شیوه نظارت بر عملکرد نهاد های فرهنگی و دینی غیر دولتی کمک بگیر از دولت
7) اجرای روش های هدایتی و ترویجی
توضیح)اعمال حاکمیت نظام : که مربوط به اعمال سیاست گذاری، برنامه ریزی جامع و سازماندهی در حوزه فعالیت های فرهنگی و دینی کشور می گردد و جزو وظایف حاکمیت دولت است

 

19-فاکتورهای اصلی نظریه عدم دخالت در برنامه ریزی فرهنگی را نام برده؟

1) اصالت سرمایه قانون حاکم بر فرهنگ
2)دامنه تاثیرگزاری اقتصاد بر برنامه ریزی فرهنگی
3) ناسازگاری بنیانهای نظریه اول با فطرت و کرامات انسانی

20- نظریه محوریت دولت در مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی را نام ببرید و به صورت مختصر توضیح دهید؟

1)ضرورت های مدیریت فرهنگی دولت :ضرورت هدایت و سرپرستی کلیه شئون زندگی اجتماعی در جهت سعادت، قانون مندی و ضابطه مندی سازی فرهنگ، صیانت فرهنگی، مقابله با هرج و مرج فرهنگی، اتخاذ موضع فعال فرهنگی در نظام موازنه جهانی، و...  

2) نقش دولت، اصناف و مردم در ساماندهی فرهنگی:وظیفه اصناف فرهنگی در سطح کلان و توسعه، مشارکت در برنامه ریزی و جریان دادن فرهنگ در جامعه است و آحاد و عموم مردم نقش مباشرتی و عاملیتی در تحقق و بهینه سازی اهداف فرهنگی را دارند.
 

 21- نهادهای مسئوول در امر فرهنگ جامعه از نظر قانون اساسی را نام ببرید؟

1) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2)سازمان فرهنگ و ارتباطات
3)وزارت تحقیقات و فناوری
4)وزارت آموزش و پرورش
5)سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 

 22-وظایف اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی را بنویسید؟(چهار مورد)

1)استقرار نظام برنامه ریزی، بودجه بندی و نظارت بری پیشرفت و توسعه همه جانبه و... درچارچوب سیاست های مقام معظم رهبری و تدابیر ریاست محترم جمهوری و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
2) انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی منابع کشور به منظور تهیه و تنظیم استراتژی های تنظیم برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و همچنین بودجه های سالانه
3) پیشنهاد خط مشی ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصادی
4) ارزشیابی، کارائی و عملکرد دستگاههای اجرایی کشور و گزارش آن به ریاست جمهور
5) برنامه ریزی برای ارتقاء اثربخشی و کارآیی نظام اداری و افزایش بهره وری آن
6)حمایت از توسعه منابع انسانی کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤ بهمن ۱۳٩٢ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ توسط علی صادقی پری - علیرضا مقصودی -هادی عزتی - ح.گودرزی -عباس نقی زاده نظرات ()
تگ ها:

بسمه تعالی

((نمونه سئوالات مدیریت بازاریابی فرهنگی – استاد ارجمند سرکار خانم بهره دار))

 

1- تجزیه و تحلیل محیط بازار را توضیح دهید ؟

فرآیندی است که توسط آن ، مردان عالیه شرکت ها ، محیط را بررسی می کنند تا فرصت ها و تهدیداتی را که در مقابل موسسه قرار دارند تشخیص داده و همه آنها را معین و مشخص نمایند . در حقیقت طریق این فرآیند است که مشخص می شود فرصت ها و تحدید ها در کجا ریشه دارند و در چه زمانی بروز خواهند کرد ، از آنجا که عوامل محیطی بیشترین تأثیر را در سازمان ها دارند لازم است مدیران بطور سیستماتیک به تجزیه و تحلیل و تشخیص محیط بپردازند . (به عبارت دیگر پیگیری فرصت ها و یا تهدید ها بمنظور پیدا کردن منبع و منشأ آن )

2- سیر تکامل تقسیم بازار را نام برده و توضیح  دهید ؟

1) بازاریابی انبوه یا یکنواخت : در این حالت مدیر بازاریابی با فرض اینکه کالای آنها با سلیقه تمامی افراد سازگار است محصول خود را با یک شکل و اندازه و بسته بندی یکسان به همه خریدران عرضه می کند و تنوعی دیده نمی شود . لذا تولید به صورت انبوه است که در این نوع تولید هزینه ثابت و نهایتاً قیمت تمام شده کاهش پیدا می کند و تولیدکننده می تواند از وضعیت قیمت پائین در مقابل رقبا بهره ببرد و هزینه های تبلیغات نیز پائین می آد . اکثر شرکت های بزرگ امروزی در بدو ورود به بازار از این روش استفاده کرده اند . از جمله می توان به شرکت کوکاکولا اشاره داشت که در ابتدای کار خود فقط یک نوع نوشابه به بازار عرضه می کرد .

 2) بازاریابی تفکیکی یا تنوع کالا  : در این حالت مدیران بازاریابی با توجه به اینکه خریداران دارای ذوق و سلیقه و ترجیحات متفاوتی بوده و با در نظر گرفتن اینکه انسان ها موجودات تنوع طلبی هستند سعی میکنند برای جلب رضایت مشتریان و افزایش سطح فروش کالا ، کالاهای تولیدی خود را در ابعاد ، اندازه ، کیفیت و همچنین بسته بندی ، طمع و مزه مختلف تولید و به بازار عرضه کنند که در این حالت هدف از بازاریابی توجه ویژه به بخش ها و قسمت های مختلف بازار نبوده بلکه صرفاً هدف ایجاد تنوع برای مشتریان می باشد .

 3) بازاریابی متمرکز یا هدف دار : در این نوع بازاریابی بازاریاب تمامی بخش ها و قسمت های مختلف یک بازار نامتجانس را شناسایی نموده و از بین آنها یک یا چند قسمت را با توجه به مزیت های نسبی استراتژیک که امکان موفقیت در آنها زیاد است را برای فعالیت خود انتخاب می نماید و بخش های دیگر بازار را به سایر رقبا واگذار می کند . پس برای هر یک از بخش های انتخابی خود برنامه های خاصی را در مورد نوع محصول تولیدی کانال های توزیع  قیمت فروش و برنامه های تبلیغاتی به ورد اجرا می کذارد . مثلاً یک تولید کننده کفش با توجه به وضع مشتریان خود بازار را به سه بخش کم درآمد ، درآمد متوسط ، پردآمد تقسیم کرده و به ترتیب کفش های با کیفیت و قیمت پائین و متوسط و بالا تولید و به بازار عرضه می کند .

3- معیار ها و ضوابط تقسیم بازار را نام برده و توضیح دهید ؟

1) تقسیم جغرافیایی : در این تقسیم بندی ، بازار بر اساس متغییر های جغرافیایی مدیران بازاریابی و موسسات بازار را بر حسب واحد های جغرافیایی ماندد قاره ها ، کشور ها ، استان ها ، شهرها و امثال آن تقسیم بندی می کنند . سپس از بین آنها یک یا چند منطقه را برای انجام فعالیت های بازاریابی انتخاب می کنند . ممکن است پس از تقسیم بندی همه مناطق در دستور کار قرار گیرد اما آنچه مهم است اینکه پس از تحقیق و بررسی و آشنایی با نیاز ها و خواسته های هر منطقه توجه خاصی جهت ارضاء تک تک آنها بعمل می آید برای مثال یک تولید کننده پوشاک با توجه به نوع آب و هوا برای متقاضیان در شمالغرب کشور عمداً لباس گرم پشمی و برای مشتریان در جنوب شرق کشور لباس نازک تابستانی عرضه می نمایند .

 

2) تقسیم جمعیتی : تقسیم بازار بر پایه عوامل جمعیتی به معنی تقسیم آن به بخش های مختلف بر اساس متغییرهای جمعیتی همانند سن ، جنس ، تعداد افراد خانوار ، سبک زندگی آنان ، شغل و درآمد ، نژاد ، مذهب ، ملیت و میزان تحصیلات و امثال آن می باشد . بخاطر سهولت اندازه گیری متغییر ای جمعیتی و نیز نقش محسوس تعیین کننده آنها در میزان مصرف مشریان این روش تقسیم بندی بازار نسبت به سایر روش ها متداول تر است .  

3) تقسیم روانی : در تقسیم بازار به گروه های مختلف بر حسب عوامل روانی یا به عبارتی عوامل روان شناختی و روان نگاری سه عامل طبقه های اجتماعی ، سبک زندگی و ویژگی های شخصیتی افراد می باشد که گاهاً دیگر تقسیم بندی ها را بی اثر می سازد . برای مثال : در این تقسیم بندی این احتمال وجود دارد افرادی که به یک گروه جمعیتی تعلق دارند دارای ساختار روان شناختی جداگانه ای هستند و عکس آن نیز صادق است یعنی افرادی از گروه های مختلف جمعیتی دارای ساختار روانی یکسانی باشد . بطور مثال : یکسری از افراد جوان ، میانسال و مسن دارای سبک زندگی و خصوصیات شخصی یکسان و مشابهی باشند و یا هر سه گروه به یک گروه اجتماعی تعلق داشته باشند .

4) تقسیم رفتاری : در تقسیم بندی رفتاری بازار بر اساس عوامل روانی خریداران بر اساس اطلاعات ، عقاید ، طرز تلقی های مواد مصرفی یا واکنش نسبت به یک کالا به گروه های مختلف تقسیم میشود . بسیاری از مدیران بازار یابی بر این باورند که استفاده از متغییر های رفتاری برای تقسیم بازار بهتر از سایر عوامل و متغییر ها می باشد .

4- چهار مورد از کارکردهای وسایل ارتباط جمعی در نظام اجتماعی را بیان کنید ؟  (مهم)

1) وسایل ارتباط جمعی چگونه به کنترل جامعه می پردازند . برای مثال نظریه برجسته سازی مدعی این موضوع است که رسانه ها با انتخاب و تاکید بر مسائل گوناگون به مخاطبان خود می گویند چه چیزی خبر است : یعنی چه چیزی در جامعه مهم و قابل توجه است .

2) وسایل ارتباط جمعی در خدمت سلطه هرچه بیشتر قدرت بر جامعه اند. این قدرت ممکن است ناشی از ثروت و یا تلقین کننده از دیگر منابع قدرت نظیر کنترل مراکز تولید و اطلاعات و ... باشد .

3) وسایل ارتباط جمعی موجب نوعی از مصرف فرهنگی هستند که فردیت را از بین می برد و توانایی های ذهنی ، حسی ، و زیباشناسانه بشری را به شدت تهدید  می کند .

4) سرانجام هر چند رسانه های گروهی موجب تقویت بازار و تجارت شده اند ، امروزه این بازار و دنیای تجارت است که دنباله روی رسانه ها بخصوص سینما و تلوزیون است .

5) وسایل ارتباط جمعی در خدمت کنترل جوامع هستند .

5- بازاریابی را تعریف کرده و رابطه آنرا با مارکتینگ یا مدیریت بازاریابی را بنویسید ؟

بازاریابی در حقیقت یک فرآیند مدیریتی و اجتماعی است که به وسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا تأمین نیازهای خود اقدام  می نمایند . بازاریابی به معنی کار با بازارها برای فراهم نمودن مبادلات و انجام معامله به منظور تامین خواسته ها و نیازهای انسانی است که البته واژه مارکتینگ معنی بازاریابی یک معنی کامل در زبان مانیست مارکتینگ یعنی بازار یابی ، بازارسازی ، بازارگرمی و بازار داری است . و وقتی از بازاریابی صحبت می کنیم منظورمان همه اینهاست و بدین جهت کلمه مدیریت بازار ما را در ارائه یک تعریف نسبتاً رسمی برای واژه مارکتینگ یاری می نماید

 

 

6- مبادله را تعریف کرده و شرایط آنرا بنوسید ؟

تعریف : پایه و اساس بازاریابی است که در آن فرد کالای مورد نیاز خود را با پرداخت پول یا ارائه کالا و یا خدمات به دیگران بدست می آورد . بازاریابی نیز برای بدست آوردن محصولات جهت ارضاء  خواسته و نیاز ها برای این روش تاکید دارد . هنگامی که مردم برای ارضاء نیازهای خود تصمیم به خرید و فروش کالای خود می کنند عمل مبادله صورت می گیرد . مبادله قسمت اولیه فکر و تصمیم گرفتن است و معاومله همراه با قرارداد و عملیاتی کردن تصمیم است . شرایط مبادله : 1) وجود حداقل دو طرف برای انجام مبادله  2) هر یک از طرفین کالایی برای عرضه داشته باشند که مورد نیاز طرف دیگر باشد  3) هریک باید علاقه مند مبادله با طرف دیگر باشد  4) هریک باید در قبول یا رد پیشنهاد طرف دیگر مختار باشد 5) هریک از طرفین باید دارای توانایی های لازم بر برقراری ارتباط و تحویل بموقع کالا باشد . 6) دو طرف باید چیز با ارزشی برای مبادله با دیگران در اختیار داشته باشد

7- بازاریابی محافظتی یا ابقایی را توضیح دهید ؟ (مهم)

مطلوب ترین حالتی از تقاضا است که موسسات با آن روبه رو هستند . حالت تقاضا کامل است که در آن سطح عرضه و تقاضا در زمان معین با هم برابر هستند که این مورد به ندرت برای موسسات پیش می آید در چنین شرایطی مدیران نباید خوشحال باشند و فکر کنند که وضعیت بهمین شکل برای همیشه باقی خواهد ماند. عواملی مثل تغییر نیاز ها ، خواسته ها ، سلیقه ها ، وضع درآمد مصرف کنندگان فعالیت رقبا و تلاش های آنها در در جهت افزایش سهم از بازار تعادل عرضه و تقاضا را تهدید می کند . در این حالت مدیران بازاریابی از طریق شیوه هایی مثل : قیمت گذاری اصولی ، ایجاد انگیزه در پرسنل فروش و واسطه ها و کنترل های لازم بر روی هزینه های شرکت ، تقاضا را به مطلوبترین حالت خود حفظ کنند. که به این نوع بازار یابی ، بازاریابی ابقایی یا محافظتی گویند . در این نوع بازاریابی تقاضا کامل است .

8- اهداف بازاریابی را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید  ؟

1) به حداکثر رسیدن سطح مصرف کنندگان : بسیاری از مدیران بنگاه های اقتصادی معتقد هستند وظیفه بازار یابی برانگیختن مصرف و به حداکثر رساندن میزان آن است . به باور آنها مصرف زیاد مردم باعث تولید بیشتر و تولید بیشتر منجر به اشتغال بیشتر و باعث افزایش ثروت و درآمد و آنهم به نوبه خود افزایش رفاه عمومی را به دنبال دارد . البته بعضی افراد معتقد هستند که مصرف زیاد باعث بردگی و وابستگی مصرف کننده به دنیا شده است و در نتیجه دلزدگی و افسردگی را به دنبال خواهد داشت .

2) به حدکثر رساندن رضایت مصرف کنندگان : این نگرش ، مصرف بیشتر را کافی نمی داند و به دنبال آن است که سیستم بازاریابی باید رضایت مصرف کنندگان را در پی داشته باشند . برای مثال مصرف بیشتر هر نوع مواد غذایی یا پوشاک زمانی اهمیت دارد که باعث رضایت مصرف کننده شود . مشکل اصلی این است که معقوله سنجش میزان رضایت مشتری است و بسیار دشوار است چراکه تا به حال روشی که بتواند به دقت سطح رضایت مصرف کنندگان را بسنجد پیدا نشده است .

3) به حداکثر رساندن حق انتخاب مصرف کنندگان : بعضی از متخصصان امور بازاریابی معتقدند که هدف اصلی بازار یابی باید تنوع بخشی به کالاها و در نتیجه به حداکثر رساندن حق انتخاب مصرف کنندگان باشد . که در این صورت رضایت کامل مشتری جلب خواهد شد زیرا اولین توانایی را خواهد داشت تا کالا و  محصولاتی را بخرد که دقیقاً مطابق نیازها و خواسته هایش باشد . در این خصوص انتقاد بر این است که : متنوع کردن محصولات مستلزم هزینه کردن برای تولید و انبارداری و افزایش قیمت کالا ست . همچنین وجود کالاهای متنوع در بازار موجب صرف وقت بیشتر خریدار برای انتخاب بهترین کالا و در نهایت موجب تلف شدن وقت و خستگی و اشتباه در انتخاب می شود . لزوماً تنوع کالا امکان انتخاب واقعی را افزایش نمی دهد .

4) به حدکثر رساندن کیفیت زندگی: عده ای از مدیران بازاریابی هدف نظام بازاریابی را بالا بردن کیفیت کمی و کیفی کالا و کیفیت فیزیکی و فرهنگی محیط زیست می دانند . طرفداران این نظریه تأثیر بازاریابی را بر کیفیت محیط زیست مد نظر قرار می دهند و به مسئولیت های اجتماعی یک واحد تولیدی معتقد هستند . کیفیت زندگی از هدف های مطلوب بازاریابی و سنجش های مختلفی از این مسئله دارند و تعریف واحدی               نمی توانند ارائه بدهند.

9- بازاریابی تفکیکی یا تنوع کالا را توضیح دهید ؟

در این حالت مدیران بازاریابی با توجه به اینکه خریداران دارای ذوق و سلیقه و ترجیحات متفاوت بوده با در نظر گرفتن اینکه انسان ها موجودات تنوع طلبی هستند سعی می کنند برای جلب رضایت مشتریان و افزایش سطح فروش کالا ، کالاهای تولیدی خود را در ابعاد و اندازه ، کیفیت و همچنین بسته بندی ، طمع و مزه های مختلف و به بازار عرضه کنند کهدر این حالت هدف از بازار یابی توجه ویژه به بخش ها و قسمت های مختلف بازار نبوده بلکه صرفاً هدف ایجاد تنوع برای مشتریان میباشند .

10-  مدیریت بازاریابی ( مارکتینگ ) را تعریف کنید ؟

بازاریابی به معنی کار با بازارها برای فراهم نمودن مبادلات و انجام معامله به منظور تامین خواسته ها و نیازهای انسانی است که البته واژه مارکتینگ معنی بازاریابی یک معنی کامل در زبان مانیست مارکتینگ یعنی بازار یابی ، بازارسازی ، بازارگرمی و بازار داری است . و وقتی از بازاریابی صحبت می کنیم منظورمان همه اینهاست و بدین جهت کلمه مدیریت بازار ما را در ارائه یک تعریف نسبتاً رسمی برای واژه مارکتینگ یاری می نماید

11- تقسیم جمعیتی یکی از معیارهای تقسیم بازار است آن را بطور کامل شرح دهید ؟

تقسیم جمعیتی : تقسیم بازار بر پایه عوامل جمعیتی به معنی تقسیم آن به بخش های مختلف بر اساس متغییرهای جمعیتی همانند سن ، جنس ، تعداد افراد خانوار ، سبک زندگی آنان ، شغل و درآمد ، نژاد ، مذهب ، ملیت و میزان تحصیلات و امثال آن می باشد . بخاطر سهولت اندازه گیری متغییر ای جمعیتی و نیز نقش محسوس تعیین کننده آنها در میزان مصرف مشریان این روش تقسیم بندی بازار نسبت به سایر روش ها متداول تر است . 

12- بازاریابی متمرکز یا هدف دار را توضیح دهید ؟

 بازاریابی متمرکز یا هدف دار : در این نوع بازاریابی بازاریاب تمامی بخش ها و قسمت های مختلف یک بازار نامتجانس را شناسایی نموده و از بین آنها یک یا چند قسمت را با توجه به مزیت های نسبی استراتژیک که امکان موفقیت در آنها زیاد است را برای فعالیت خود انتخاب می نماید و بخش های دیگر بازار را به سایر رقبا واگذار می کند . پس برای هر یک از بخش های انتخابی خود برنامه های خاصی را در مورد نوع محصول تولیدی کانال های توزیع  قیمت فروش و برنامه های تبلیغاتی به ورد اجرا می کذارد . مثلاً یک تولید کننده کفش با توجه به وضع مشتریان خود بازار را به سه بخش کم درآمد ، درآمد متوسط ، پردآمد تقسیم کرده و به ترتیب کفش های با کیفیت و قیمت پائین و متوسط و بالا تولید و به بازار عرضه می کند .

13- بازار را تعریف کنید ؟

از نظر علمی به معنای عده ای از متقاضیان و عرضه کنندگان است که دارای نیازهای مشترک بوده و از وسیله مبادله یا پول مشترک در داد و ستدهای خود استفاده می کنند . البته این مصرف کنندگان باید مایل به رفع نیازهای خود باشند و برای تشکیل هر بازاری وجود عرضه کننده و تقاضا کننده نیاز و قدرت خرید وجو داشته باشد .

14- معامله را تعریف کرده و شرایط آنرا را بیان کنید ؟

واحد اندازه گیری بازاریابی به شمار می رود ، یک معامله شامل داد و ستد و فایده بین طرفین است . برای تحقق معامله سه شرط ضروی است :

1) وجود حداقل دوکالا یا خدمات با ارزش  2) شرایط مورد توافق برای مبادله   3) زمان و مکان مورد توافق برای مبادله

15- مدیریت فرآیند تقاضا را بیان کنید ؟

وظایف یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نیست بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش تقاضا نیز می باشد . بدین جهت مدیر بازاریابی را مدیر فرایند تقاضا می نامند چرا که تقاضا برای کالاها به دلیل فرصت ها و تهدیدات محیط همیشه از ثبات لازم برخوردارنیست و یک مدیر بازاریاب موفق باید بدنبال استفاده از فرصت ها و از بین بردن تهدیدات محیطی بوده و پیش بینی و برنامه ریزی و نشان دادن واکنشهای بموقع سازمان خود را به مقصود برساند . که در این میان نقش محققان بازاریابی ، مدیران محصولات ، مدیران تبلیغات ، مدیران فروش ، فروشندگان و سایر متقاضیان غیر قابل انکار می باشد .

16 تعریف بازاریابی تبدیلی را بیان کنید ؟

زمانی بکار گرفته میشود که برای کالاها و خدمات عرضه شده تقاضای منفی وجود داشته باشد یعنی مردم تمایل به خرید و استفاده آن نداشته باشند و نگرش منفی نسبت به آنها دارند . حتی در بعضی از مواقع حاضرند با پرداخت هزینه ای از خرید و مصرف آن صرف نظر کنند در چنین شرایطی بازاریابی اینست که از طریق عواملی مانند تبلیغات ، دادن آگهی ها و ترغیب تقاضا ، تقاضای مصرف کنندگان را به تقاضای مثبت تبدیل کنند و به سطح مساوی عرضه برسانند . که این وظیفه معکوس کردن تقاضا یا تبدیل تقاضا گویند . مثال : بعضی از افراد در خصوص ترس از سوار شدن در هواپیما با بکارگیری ابزار های مدیریتی بازاریابی تبدیل به تقاضای استفاده از هواپیما می شوند .

17- تقاضا را تعریف کنید ؟

خواسته های انسان نامحدود بوده ولی برای رفع آنها جوامع منابع محدود در اختیار دارند بدین جهت مصرف کنندگان برای رفع نیازهای خود کالاها و خدماتی را انتخاب می کنند که با توجه به قیمت آنها حداکثر رضایتمندی و مطلوبیت را بدست آورند ولی این خواسته ها زمانی تبدیل به تقاضا میشود که با قدرت خرید پشتیبانی می شود .

18- کالا را تعریف کنید ؟

هرشی یا چیزی که توسط شخصی معین و یا موسسه ای تولید شده  و قادر باشد نیاز های فردی و یا جمعی مصرف کنندگان را برآورده سازد کالا نامیده می شود . 

19- تعریف خواسته ؟

خواسته ها بیانگر کیفیت ارضاء نیاز ها ، خواسته ها ، نهایت آرزومندی یک فرد و مطلوبیت های دلخواه انسان بوده و در واقع بخش عمده ای از کوشش و تلاش برای رسیدن به خواسته های نامحدود او صورت می گیرد . طلبی یا انتظار دستیابی به امکانات رفاهی ، بالابردن سطح زندگی ناشی از خواسته های انسان است . همچنین شخصیت افراد نوع رفع نیاز ها را شکل می دهد بطور مثال : یک فرد گرسنه در ایران برای رفع گرسنگی عمدتاً خواهان چلوکباب و گوجه و یک ژاپنی طالب ماهی با برنج است . و یک آمریکایی همبرگر با سیب زمینی سرخ شده را ترجیح می دهد . خواسته ها راه های رفع نیاز بوده در حالی که نیاز ها تقریباً ثابت بوده و خواسته ها با توجه به فرهنگ های جوامع و آداب و رسوم و نیز وضع درآمد افراد نامحدود و دائماً در حال تغییر بوده و گرایش بسوی کالای جدید دارند .

20- وظیفه اصلی بازاریابی و مدیریت بازار چیست ؟

شناخت نیازها و خواسته های انسانی و رفع آنها از طریق فرآیند مبادله میباشد . امروزه دامنه بازاریابی به حدی گسترش یافته است که تبلیغات و فروش بعنوان بخش ناچیزی از آن به حساب می آید . قلمرو آن تمام عملیات بنگاه های اقتصادی اعم از تولیدی ، توزیعی یا خدماتی را شامل میشود . امروزه مدیران بازاریابی در موسسات و بنگاه های اقتصادی با حجم عظیمی از سئولات و تجزیه و تحلیل آن مواجع میباشد که پاسخ صحیح آنها می تواند تضمین کننده موفقیت باشد .

21- بازاریابی را تعریف کنید ؟

بازاریابی در حقیقت یک فرآیند مدیریتی و اجتماعی است که به وسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا تأمین نیازهای خود اقدام  می نماید  . نیاز ها ذاتی و اکتسابی / نیازها محدود ولی خواسته ها نامحدود است / نیاز یعنی کمبود یک چیز در فرد احساس شود .

22- بازاریابی تضمینی را تعریف کنید ؟

در بعضی از مواقع تقاضا برای محصول خیلی بیشتر از عرضه است در این حالت که تقاضا بیش از حد معروف است . که در شرایط جنگی یا بحران های سیاسی و اقتصادی بطور ناگهان و غیر منتظره اتفاق می افتد و منابع و موسسات تولیدی را تحت فشار قرار می دهد بطوری که قادر به پاسخگویی حجم زیاد تقاضا نیستند . در چنین شرایطی مدیران بازاریابی با تلاش و تضمین سعی دارند تقاضا را کاهش دهند و مشتریان را بطور موقتی تا زمانی که بتوانند تولید خود را افزایش دهند دلسرد کنند . این کار را از طریق افزایش قیمت ، تغییر در کیفیت ، کاهش خدمات حمل و نقل ، طولانی کردن زمان تحویل و قطع موقت تبلیغات امکان پذیر است . ( تقاضا بیش از حد است ) به عبارت دیگر حالتی که بازاریاب با مازاد تقاضا روبه روست و قادر به جوابگویی این تقاضا نمی باشد و بازاریاب باید با تلاش تضعیفی سعی کند تقاضا را کاهش دهد .مشتریان را دلسرد کنند و این امر از طریق افزایش قیمت یا تغییر در کیفیت کالا و خدمات امکان پذیر است .

23-  محیط بازاریابی را تعریف کنید ؟

به مجموعه شرایطی گفته میشود که تصمیمات بازار باید با توجه به آن اتخاذ شود و عملیات بازاریابی به لحاظ نمودن آنها اجرا شود . این محیط کلیه کالاها و خدمات را در بر می گیرد . عدم توجه به آنها می تواند باعث شکست تلاش های بازاریابی موسسات شود چرا که بازار ، کالا و خدمات در حقیقت یک سیستم اجتماعی باز بوده و با انواع محیط های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تکنولوژیکی و جغرافیایی ارتباط دارد . هر نوع تصمیم گیری و قانونگذاری دولت در زمینه های مختلف (1- صادرات 2- واردات سیستم های پولی و مالی ، مالیات و سیستم عرضی 3–تغییرات آب و هوایی 4– شرایط اقلیمی ) هر کدام به نوعی بر سیستم بازار و اجزای آن اثر می گذارد .

24- بازاریابی انگیزشی (تحریکی) را توضیح دهید ؟

زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تقاضایی برای کالا و خدماتی وجود نداشته باشد و مردم نسبت به کالا بی اعتنا باشند . فقدان تقاضا یا               تقاضا ی صفر ، عمدتاً در مورد کالاهای بظاهر بی ارزش مثل : کاغذهای باطله یا کالاهای با ارزش اما غیر استفاده مثل : کولر گازی در مناطق سردسیر . ( نبود تقاضا )

25- بازاریابی توسعه ایی(پرورشی) را توضیح دهید ؟

پاسخگویی به تقاضای پنهان گفته میشود . تقاضای پنهان حالتی از تقاضا است که کالا و خدماتی مورد نیاز عده ایی از مردم است و این نیاز مردم بصورت آرزو و آرمان درآمده است و فعلاً وارد بازار نشده است و کسی یا موسسه ایی بفکر تولید آنها نبوده است . مثال : تقاضا برای سیگار فاقد نیکوتین . وظیفه مدیر بازاریاب این است تا افکار و اذهان مصرف کنندگان را که بصورت آرمان وجود  دارد را آشکار کند و در نهایت ایده فکر بصورت کالا درآمده و به جامعه ارزه شود . این نوع بازاریابی گاهی تحت عنوان بازاریابی آشکار کردن و گاهی اوقات بازاریابی پرورشی نیز گویند . ( تقاضا پنهان است )

26- بازاریابی مجدد (احیایی) را تضیح دهید ؟

در بعضی از مواقع ممکن است تقاضا برای محصولیکاهش یابد و یا پیش بینی شود تقاضا برای دوره های بعد کاهش پیدا کند و تعدادی از مشتریان خود را از دست بدهد . برای اینکه روند تقاضا پیدا کند وظیفه مردان بازاریابی در شرایطی یافتن بازار جدید جذب مشتریان رقبا و ایجاد نوآوری و ابتکار در تولید و حتی شیوه تبلیغات ، تقاضا را احیاء نماید به این نوع بازاریابی ، مجدد یا احیایی گفته میشود . ( تقاضا نزولی )

27- بازاریابی همزمان را توضیح دهید ؟

در بعضی از مواقع عرضه و تقاضا با هم برابر نیستند . در بعضی از فصول عرضه بیشتر از تقاضا و در بعضی از فصل های دیگر تقاضا بیشتر از عرضه میباشد . مانند هتل های موجود در مناطق گرمسیر که در فصل تابستان کمتر از ظرفیت و در فصل زمستان بیشتر از ظرفیت رزرو میشود . استراتژی مدیر بازاریابی در این شرایط تنظیم تقاضا و هماهنگ و هم زمان کردن آن با عرضه است . یعنی تبدیل تقاضا نامنظم به تقاضای منظم از لحاظ زمانی مدیران بازاریابی سعی می کنند با ایجاد انگیزه تبلیغات ، تسهیلات الگوی تقاضا را تغییر داده و آن را تعدیل نماید . که این نوع بازاریابی را بازاریابی همزمانی گویند . (تقاضای فصلی)

 

 

 

 با تشکر از همکلاسی عزیز آقای شاقلانی 

 

و تشکر ویژه از استاد ارجمند سرکار خانم بهره دار 

 

۱ بهمن ۱۳٩٢ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ توسط علی صادقی پری - علیرضا مقصودی -هادی عزتی - ح.گودرزی -عباس نقی زاده نظرات ()
تگ ها:

1-  انواع شاخه های مختلف فرهنگی کدامند ؟

الف- صنایع فرهنگی هنری : شامل سینما، تئاتر ، هنرهای تجسمی ، موسیقی ، نمایشگاه های هنری ، مد و طراحی لباس ، طراحی دکوراسیون ، صنایع دستی و پویانمایی ،

ب- صنایع فرهنگی چند رسانه ای : شامل ماهواره ، رادیو ، تلویزیون ، وب سایت های ، اینترنت و تبلیغات

د- صنایع فرهنگی و مکتوب : شامل کتاب ها ، نشریات و روزنامه ها

ج- صنایع فرهنگی سرگرمی : شامل موزه داری ، جشنواره ها ، تفریحات ، گردشگری ، اسباب بازی رایانه ایی

2-  ویژگی های صنایع فرهنگی در بعد فرهنگی کدامند ؟

الف- صنایع مختلف ، محصولاتی تولید می کنند که تنها ارزش فیزیکی دارند و ماده ی اولیه بیشتر آنها را طبیعت فراهم می کند. این محصولات غالباً معنا و مفهوم خاصی را منتقل نمی کنند. اما ماده اولیه تولیدات در صنایع فرهنگی ، از احساسات و تراوش های ذهنی افراد خلاق و اصحاب فرهنگ گرفته می شود. و آنچه ارزش تولیدات و خدمات فرهنگی را رقم می زند، محتوای آنهاست که یک پیام فرهنگی را به مخاطبان انتقال می دهد.

ب- صنایع فرهنگی از زمره صنایع نرم قرار می گیرد. اما معمولا از طریق یک رسانه یا ابزار انتقال میابد که ممکن است سخت افزار باشد.به عنوان مثال یک فیلم سینمایی یک محصول صنایع فرهنگی است که ماعیت نرم دارد اما از طریق ابزارهای دیجیتال جابه جا شده و به فروش می رسد.بنابر این در صنعت فرهنگی باید بین محتوا فرهنگی و ابزار انتقال تفاوت قائل شد.

صنایع فرهنگی ، هویت بخش هستند. هویت فرهنگی ملت ها و تمدن ها جز از طریق صنایع فرهنگی با هیچ صنعت دیگری نمی تواند به سایرین معرفی شود.

3- ویژگی های صنایع فرهنگی در بعد تجاری و صنعتی کدامند؟

الف- صنعت با تولید و تدزیع نظام مند کالا ها و خدمات سروکار دارد.بنابر این فعالیت های فرهنگی آنگاه می توانند مصداق صنایع فرهنگی باشند که فعالیت ها و فرآیند های جاری در آنها بر اساس شیوه های صنعت مدرن انجام شوند.

ب- در صنایع فرهنگی مانند دیگر صنایع باید اهداف اقتصادی داشت. برای فعالیت های فرهنگی باید انگیزه و هدف اقتصادی نیز داشت تا تا در زمره صنایع فرهنگی قرار گیرد

ج- فناوری ، زیربنای صنایع فرهنگی است. در حال حاضر در صنایع فرهنگی از فناوری های پیشرفته استفاده می شود.به عنوان مثال در صنعت سینما، فناوری جایگاه بسیار مهمی دارد فناوری ابزار تولید است و برای طراحی و تولید محصولات و خدمات فرهنگی به این ابزار نیاز است.

د- از آنجا که یکی از از ابعاد مهم در صنعت ، تولید انوبه است. در صنایع فرهنگی مانند سایر صنایع تولید باید به صورت انبوه صورت گیرد.

4- دلایل با اهمیت پرداختن به صنایع فرهنگی کدامند ؟

-  بیان کننده هویت ملی – مذهبی اند
- اطمینان و اعتماد به نفس ایجاد می کنند
- تعلق فرهنگی ایجاد می کند
- مشوق جریان آزاد ایده ها هستند
- درک متقابل را تهسیل می کنند

5- مهم ترین صنایع فرهنگی رایج در ایران و جهان کدامند ؟

الف- صنعت سینما : سینما به عنوان یک صنعت تاثیرگزار در عهرصه فرهنگ توانسته است جایگاه بالایی را در مناسبات بین فرهنگی بدست آورد.امروز صنعت سینمای هالیود و بالیود چشم های ملل مختلف دنیا را به سمت فرهنگ دو کشور ایالات متحده آمریکا و هندوستان خیره کرده و ضمن ایجاد پایگاه سیاسی مناسب برای این دو کشور در سطح جهان، درامد های اقتصادی هنگفتی را نصیب این کشورها مخصوصا آمریکا نموده است.

ب- صنعت تئاتر و انواع نمایش ها : تئاتر با دارا بودن گرایش ها و زمینه های مختلف فرهنگی ، هنوز هم در سایه قدرت سینما و تلویزون حرفهای بسیاری در زمینه انتقال ، تبادل و تغییرات فرهنگی می تواند داشته باشد. تئاتر هنر ما در صنعت نمایش است. بسیاری از هنرپیشگان سینما و نمایش های تلویزیونی ابتدا از تئتر شروع به فعالیت های هنری نموده اند

ج- صنعت رسانه : این صنعت توانسته با فراگیری و همگانی شدن خود موثرترین عنصر در زمینه های مختلف فرهنگی باشد. بی شک همه ما با رسانه های مختلف کم و بیش سروکار داریم و می توان گفت دنیای امروز ما بدون حضور رسانه ها مفهوم و جذابیت خود را از دست خواهد داد.

د- صنعت چاپ و نشر : صنعت چاپ از دوره چاپ سنگی تا چاپ دیجیتال از جمله موثرترین و مستمر ترین صنایع فرهنگ به شمار می آید. و هنوز هم می تواند همپای سایر صنایع فرهنگی جدید به اثرگذاری خود ادامه دهد.در زمینه نشر باتوجه به ظهور نشریات ، کتاب و نوشته های کاغذی چشم پوشی نمود.

پ-  صنعت موسیقی : زبان بین المللی موسیقی همواره باعث انتقال مفاهیم عمیق فرهنگی ، مذهبی و سیاسی در بین ملت های گوناگون بوده است. و اکنون با بسط و توسعه صنایع مربوطه توانسته است. نزدیکی فرهنگی ملل را رقم بزند. بسیاری از خواننگان آمریکایی همانقدر معروفنند که خوانندگان سئودی ، آلمانی ، فرانسوی ، هندی ، عرب و ... طرفداران موسیقی های اصیل ملل در همه جای جهان از طریق زبان موسیقی ارتباط دارند و احساس کشترکی را تجربه می کنند.

6- تاثیرات مهم اینترنت در جهانی شدن فرهنگ کدامند ؟

الف- جهانی شدن فرهنگ ارتباطات : از طریق اینترنت شیوه های زندگی،ادبیات ، آثار هنری، عقاید و نگرش ها، دانش و شناخت از مرزهای جغرافیای عبور کرده و باعث شکل گیری فرهنگ جهانی می شود.

ب- دموکراتیک شدن نظام سیاسی : اینترنت امکاناتی را فراهم می کند که به دموکراتیک شدن جامعه کمک می نماید. دمکراسی الزامات و شرایطی دارد که اینترنت به تحقق این الزامات کمک می کند. این الزامات عبارتند از: آزادی اندیشه و بیان ، مشارکت همه مردم در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی ، افزایش شفافیت سیاسی  و اطلاع رسانی به مردم، تأمین آزادی برای همه اقشار به ویژه زنان و جوانان، تقویت توانمندیهای اجتماعی از طریق ارتقاء فرهنگ عمومی، آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی و فراخوانی تجمع ها و تظاهرات و از بین رفتن محدودیت زمان و مکان برای تعامل اجتماعی

7- اهمیت صنعت گردشگری و ضرورت توجه به آن در چیست ؟

صنعت گردشگری به قدری در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهادند.امروزه کشورها سعی دارند با حفظ و نگهداری بناهای تاریخی جنبه های آموزشی و پرورشی و خدماتی این صنعت را افزایش دهند و درآمدهای زیادی را نصیب خود نمایند. از طریق فروش تولیدات فرهنگی از جمله صنایع دستی ، اشیاء هنری ، کارتپستال فرآورده های سمعی و بصری ، اشیای کپی شده و از نمادهای فرهنگی ، ضمن کسب درآمد و ایجاد شغل به معرفی و اشاعه فرهنگ خود می پردازند.

8- راهکارهای اهمیت گردشگری بر پایه حقوق بین المللی در ایران کدامند ؟

- رعایت حقوق و برقرار امنیت جانی و مالی گردشگران خارجی
- بازاریابی و تبلیغات برای بهبود تصویر مغدوش شده ایران در عرصه گردشگری
- راه اندازی سایت های باستانی شناسی و گردشگری در کشور
- ارائه خدمات بانکی پیشرفته به جهانگردان
- تسریع در صدور روادید برای جهانگردان
- ضرورت حضور بخش خصوصی در صنعت گردشگری کشور
- راه اندازی و تقویت شبکه های ماهواره ای رادیو و تلوزیونی

9- ویژگی های جامعه توده وار کدامند؟

- جامعه توده وار در برگیرنده توده های عظیم مردم است
- تجمیع و شهرنشینی ویژگی این جوامع است
- ساختار اجتماعی جامعه توده وار بر اساس برابری است
- جامعه توده وار از نظر مذهب ، سابقه قومی ، سطح سواد ، شیوه زندگی و تنوع اعتقادات نامتناجس است
- افراد در چنین جامعه ای هویت فردی خود را از دست می دهند
- در این جوامع افکار عمومی اهمیت زیادی دارند
- سنت ها در این جامعه ارزش خود را از دست داده اند
- جامعه توده وار از طریق فرآیند ارتباط جمعی شکل می گیرد

10- موانع صنایع فرهنگی در ایران کدامند؟

- اولین دسته از موانع توسعه صنایع فرهنگی در ایران ، موانع اقتصادی است.در کشورما به صنایع فرهنگی به مشابه یک صنعت نگریسته نمی شود و بخش فرهنگ به عنوان یک بخش مولد اقتصادی و نهاد تولید ثروت تلقی نمی شود و آن را صرفاً به منزله بخش هزینه بر قلمداد می کنند

- دسته دوم از موانع رشد صنایع فرهنگی ، موانع فرهنگی است.صنایع فرهنگی به دلایل ماهیت نرم آن، عموماً در پس زمینه صنایع سخت دیده می شود. به همین دلیل، در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی به صنایع فرهنگی داده نمی شود.

- موانع حقوقی، سومین دسته از موانع رشد و توسعه صنایع فرهنگی محسوب می شود. چالش جدی که در صنایع فرهنگی وجود دارد، قاچاق محصولات فرهنگی ، نادیده گرفتن حق پدید اورنده، سرقت محصولات فرهنگی و علمی است.

11- اهمیت صنایع فرهنگی برای ایران در زمینه های گوناگون کدامند؟

-  اهمیت فرهنگی : صدور فرهنگ ایرانی اسلامی به جهان ، دفاع از فرهنگ خودی در مقابل تهاجم فرهنگی ،حفظ تنوع فرهنگ بومی و ملی

- اهمیت اجتماعی : بهبود فرهنگ عمومی ، افزایش خود باوری ، پرورش همبستگی و اتحاد ، اهمیت دفاعی ، پشتوانه امنیت و اقتدار ملی ، صدور پیام انقلاب ، اهمیت هویت ملی

12- صنایع فرهنگی از کدام جنبه ها نیز دارای اهمیت هستند؟

-  دموکراتیک کردن و قراردادن فرهنگ دو اختیار شمار بیشتری از مردم : صنایع فرهنگی این مکان را فراهم کرده است. تا طبقات متوسطه و پایین جامعه نیز با هزینه کمتر از آثار هنری و فرهنگی استفاده کنند و آثار هنری از تملک گروه معدودی از نخبگان خارج شده و همگانی شود.

- تمرکز زدایی از فرهنگ : صنایع فرهنگی به ویژه رسانه های گروهی باعث شده اند فرهنگ و آثار هنری از مرکزشهری خارج شده و روستاها و شهرهای کوچک را در برگیرد

- خارج شده برنامه های فرهنگی از بن بست اقتصادی : بدون صنایع فرهنگی می شد ولی صنایع فرهنگی این امکان را فراهم کرده است که از طریق فروش محصولات فرهنگی به گردشگران داخلی و خارجی در آمد اقتصادی مناسبی داشته باشند.

- اعتلای جایگاه هنرمندان : صنایع فرهنگی هم از نظر دستمزد و هم از نظر محبوبیت اجتماعی باعث بالارفتن منزلت اجتماعی و درآمد فعالات فرهنگی است

- توسعه منطقه ای و شهری : صنایع فرهنگی برای بعضی مناطق این امکان را فراهم کرده است که از طریق آن بتوانند ایجاد اشتغال کرده، به افزایش تولید و توسعه منطقه ایی کمک کنند.

- توسعه پایداری ملی : پیشرفت صنایع فرهنگی می تواند به کشورها این امکان را بدهد که از طریق آن میزان تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و از طریق صادرات آن ارزآوری داشته باشد.

- صنایع فرهنگی اصلی ترین ابزار نفوذ فرهنگی : یکی از بهترین ابزار برای تهاجم فرهنگی و نفوذ در سایر ملت ها استفاده از صنایع فرهنگی سن ، این صنایع هم هزینه کمتری دارند و هم با استفاده از شیوه های تولید می توانند جذابیت بیشتری برای مخاطب داشته باشد

13- نقش صنایع فرهنگی در رونق تولید ملی در چه مواردی قابل بررسی است؟

- ثروت آفرینی ملی : میزان فروش محصولات فرهنگی نظیر برخی از فیلم های سینمایی و سریال های شبکه خانگی و کتاب های رمان و ...

- بهره بردن از شبکه های اینترنتی : امکان تجارت الکترونیکی  بدون محدودیت های زمانی و مکانی و جغرافیایی در گستره جهان ...

- اشتغال زایی :میزان سرمایه گذاری لازم برای ایجاد یک شغل مستقیم در سایر صنایع بسیار زیاد است. در حالی که در صنایع فرهنگی میزان سرمایه گزاری مورد نیاز کمتر است.همچنین اشتغال زایی در صنایع فرهنگی بسیار متنوع است

14- ملزومات رشد و توسعه صنایع فرهنگی در کشور کدام است؟

-  ملزومات مدیریتی و رشد و توسعه صنایع فرهنگی
- ملزومات نیروی انسانی توسعه صنایع فرهنگی

15- مفهوم اتصاد فرهنگ را بیان کنید ؟

اقتصاد فرهنگ به تحلیل قواعد و قوانین و بررسی راهکارهای توسعه گردش مالی ، سودآوری و دیگر نماگرهای اقتصادی در گستره بخش فرهنگ و یه به عبارت دقیق تر در حوزه کسب و کارهای فرهنگ بنیاد می پردازد

16- نظریه های تاثیرات صنایع فرهنگی کدامند؟

الف – نظریه زیر پوستی یا تزریقی
ب- نظریه دریافت انتخابی
ج- نظریه دو مرحله ای ارتباط
د- نظریه خرده فرهنگ ها
ه- نظریه وابستگی
و- نظریه برجسته سازی

17- نظریه آدرنو درخصوص صنایع فرهنگی را بیان کند؟

صنایع فرهنگی بخش جدیدی از صنعت موسسات اطلاع رسانی مانند رادیو، مطبوعات و سینماست که برای به نتیجه رساندن منافع صاحبان صنایع به کار می افتد. در نتیجه این صنایع فرهنگی باعث تولید تخدیر کننده محصولات فرهنگی، ایجاد بازارهای وسیع تر تجاری و سازگاری سیاسی است.به عبارتی، در حقیقت فرهنگ توده ای حاصل فرهنگ منفعل و اسیر کننده است.

از نظر آدرنو دنیای امروز و دنیای آینده یک دنیای کاملاً کنترل شده است و آزادی حقیقی انسان در پرتو این جهان و در اثر توسعه عقلانیت، لطمه دیده است. در جهان امروز، خرسندی و خوشبختی فرد تحقق نمی یابد، مگر در روندی تاریخی که با زوال فردیت همراه است. این زوال باعث یکسان سازی آگاهی و شعور انسانی از طریق ارتباطات هدایت شده، نادیده گرفتن خصلت و کیفیت فرد در جریان تحول شکل های تولید و دگرگونی در ساخت روانی انسان به دلیل اجتماعی شدن یکسان انسان ها، می شود.

18- نظریه ادگارمورن در خصوص صنایع فرهنگی و فرهنگ توده را بیان کنید ؟

وی معتقد است که کالاهای فرهنگی عرضه شده از سوی صنایع فرهنگی جدید در واقع فرهنگ مبتذل و سطحی است که در اختیار مشتریان انبوه قرار می گیرد و ضرورتهای بازار ، ابتکار هنری را از بین برده است.ادگار مورن در این باره ستاره پرستی را مثال می زند که تقلید افراد خصوصا جوانان را از ستاره های هنری  و ورزشی خصوصا سینما آنان را با دو اصل معروف روان شناسی همانند جویی و همزاد پنداری و فرافکنی روبرو می کند.او در نهایت نتیجه می گیرد که نظام موجود جوامع غربی با استفاده از آثار تخدیری و غیر سیاسی کردن و زمان زده کردن بیشتر افراد دوام خود را استوارتر کرده است.

 

19 – نظریه ادوارد شیلز درخصوص صنایع فرهنگی و فرهنگ توده را بیان کنید؟

 

 

20- نظریه مکتب انتقادی فرانکفورت را درخصوص صنایع فرهنگی و فرهنگ توده را بیان کنید ؟

 

 

دوستان عزیز دو سئوال آخر را خودتان سرچ کنید تا نمره تان حلال باشد ... :)

از آقای بربند برای تجمیع سئوالات تشکر می کنیم :)

 

 

با تشکر از استاد گرانقدر و عزیز  دکتر توکلی

٢٦ دی ۱۳٩٢ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ توسط علی صادقی پری - علیرضا مقصودی -هادی عزتی - ح.گودرزی -عباس نقی زاده نظرات ()
تگ ها:

 

1-سه دوره تاریخی که توسط مکنوحان نامگذاری شد ه اند رانام ببرید؟                                                                                                                        

1 -مرحله کشاورزی2-مرحله صنعتی 3- مرحله قواصنعتی یا عصر ارتباطات و اطلاعات

 

2- منظور از ارتباطات چیست ؟

عبارت است از اشغال یا تبادل اطلاعات ،احساسات وایدنده ما به مخاطبین مقوله ارتباط در اجتماعات نخستین پدیده های ساده محدوده دو شخصی  ماننده پیام شفاهی و سپس تصویر ی خطوط و رنگها و انواع حرکت بدنی را در بر داشت با گذشت زمان ابزارها ی ارتباطی کامل تر شدند و همراه با تحولات شرایت اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی جوامع  صورت پیچیده تر به خود گرفت این فرایند با ظهور انقلاب صنعتی پیدایش مشهودی بزرگ و مراکز جمعیتی شتاب بیشتر گرفت تا به صورت کنونی در آمد .

 

3-انواع ارتباطات را نام ببرید ؟

1-ارتباطات سازمان  اداری  2- ارتباطات اقتصادی 3- ارتباطات مدیریتی 4- ارتباطات سیاسی

 

4-ارتباطات اقتصادی  را توضیح دهید ؟

عنصر ارتباطات در قلمرو فعالیت  های اقتصادی نیز از اهمیتی بسیار برخورد ار است و بازتابی مستقیم بر توان تولید و اشتغال در مقیاس های محلی ، ملی و جهانی دارد یکی از شاخص های توسعه کشور هانیز زیربنای اطلاعاتی  انها در حوزه های گوناگون از جمله در بعد اقتصادی است و بنا بر این شاید بتوان گفت که یکی از علل عقب ماندگی کشور های توسعه نیافته  ضعیف زیر بنای اطلاعات و ارتباطاتی آنها است .

 

5-منظور از وسایل ارتباطی جمعی  چیست ؟

مفهوم رسانه های تصویری جمعی  از آن دسته مفاهیمی است که دانش پژوهان علم ارتباطات تعریف های پر شمار برایش بدست داده اند و دارای ریشه ی لاتین داشته اند که به مجموعه لغوی انگلو ساکسون و ارد شده است تعریف دیگری ارتباط جمعی . وسیله ارتباط جمعی مشخص کننده آن نوع از وسایل ارتباطی است که هدف آن برقراری رابطه بایک مخاطب یا گروه کوچکی نیست بلکه جمع رادر نظر دارد و مورد توجه جماعتی پرشمار است

 

6-انواع وسایل ارتباط جمعی را نام ببرید ؟

1-وسایل ارتباط رودرو 2-وسایل ارتباط محلی ، منطقه ای و گروهی 3-وسایل ارتباط جمعی

 

7--فرهنگ رانام ببرید ؟

فرهنگ عبارت است مجموعه ای از عقاید ، عادات ، فرمها و هنر ها ی متعلق  به جمعی از انسانها در زمان ومکان مشخص فرهنگ عبارت است از سیستم رفتار ها و حالتهای متکی بر ضمیر ناخداه گاه  است

 

8-اهمیت رسانه ها در سیاست ها ی داخلی و خارجی را توضیح دهید ؟

اهمیت کاربرد رسانه های در سیاست های داخلی و خارجی  کشور ها نیز بسیار چشمگیر است . در عصر کنونی که جنگ افکار جای جنگ ابزار را گرفته است ، دولت ها می کوشندبا بهره گیری از فناوری پیشرفته ارتباطات مانند بهره جستن از شبکه های رادیوایی، تلوزیونی ، خبر گذاری ها بنگاه های سخن پراکنی ، ماهواره ها و مطبوعات الگوهای ارزشی و مصرفی و طرز تفکرو علایق ملت ها را دگر گون سازند و الگوهای مور نظر خود را بر جا یشان بنشانند بلکه مهمترین سلاح های پیکار ، رسانه های جمعی اند .

 

9-تلوزیون چگونه یادگیری افراد تأثیر بگذارد ؟

در عرصه حکومت وکشور داری ، تلوزیون ابزار ی کارساز برای جلب پشتیبانی و حمایت مردم است و در روابط خارجی نیز این رسانه یکی از بازوهای کار آمد است .از یک سوء تأثیر تلوزیون بر حوزه خصوصی زندگی افراد جامعه و از سوی دیگرقدرت نفوذوتأثیرش بر افکار عمومی سبب گردیده است که این وسیله ارتباطی موضوع مطالعات و پژوهش های پژوهشگران رشته جامعه شناسی ارتباطات گردد.

 

10-تأثیر تلوزیون بر فروش شرکت ها و کار های بازرگانی چگونه است ؟

تلوزیون هچنین در زمینه تبلیغات بازرگانی ، فروش شرکت ها را افزایش داده و گویی خریداران را سحر میکند .

 

11- مهمترین کار کردها ی تلوزیون های جهان چیست ؟

مهمترین کارکرد تلویزیون اطلاعات رسانی است

این صفحه جادویی امروزه قلب تحولی نوین در جهان شده است تلوزیون طریقه یادگیری افراد از دنیایی پیرامونشان را تعغیر داده است امواج این رسانه با گذشت از مرز های سیاسی و جغرافیایی اخبار رویدادها حتی فرهنگ ها و ارزش ها را از سرزمین به سرزمین دیگر منتقل می کند مهمترین کارکرد اطلاع رسانی آن است .

 

12-سیر پیدایش تلوزیون را در جهان مختصر توضیح دهید ؟

دیدن اشیاء و مناطق دور دست همواره یکی از آرزوهای انسان بوده و این حقیقت را در افسانه ها ، اشعار و داستانهای اقدام و ملل گوناگون از جمله ادبیات فارسی می توان آشکارا دید . افسانه های جام جم جام جهان نما فیزیکدانی بنام می در سال 1873 میلادی تصویرهای نورانی را به نیروی الکتریک تبدیل می کند .تلوزیون از نظر تئری در سال 1908 میلادی توسط دانشمندانگلیسی به نام کامپل سو نیکتن حل گردید وی اجرای عمل آن بیست سال بعد توسط برد اسکاتلند ی صورت گرفت . دانشمندانی همچون زوریکین و فرانس ورث مقدمات انتقال تصویر ررا در سال 1930 میلادی در آزمایشگاه های آمریکا انجام گرفته و در سال 1941 میلادی اول ژوئیه آزمایش نهایی صورت گرفت و بعد ها شرکت .S.P َA در سال 1946 میلادی لامپ های تلوزیونی را کامل کردند .نخستین بر نامه تلوزیون زنگی جهان در 25 ژوئین 1951 میلادی به مدت یک ساعت در آمریکا پخش  شد و بدین سان تلوزیون در طول زمان تکامل یافت و به شکل کنونی در آمد .

 

13-کدام شبکه ها در آمریکا در خدمت ساست این کشور بود ند نام ببرید ؟

1-شبکه N.N.C 2-شبکه CB.C  3-شبکه C.B.N  4-C.BA   

 

 

14-کدام کشورها بیشتر ین برنامه های تلوزیونی را پخش می کنند ؟

1- آمریکا مقام نخست را دارا است که بیش از 000/200هزار ساعت در خارج از آمریکا هرروز 65 میلیون نفر محصولات آمریگا را تماشا میکنند .

2-انگلیس با سی هزار ساعت مقام دوم را دارااست 3-فرانسه 4-آلمان 5- ژاپن 6-رژیم صهونسیتی .

 

15-کدام کشور زمامدار کار تبلیغاتی جهان می باشد .؟

آمریکا به عنوان سردمدار کشور های امپریالیستی غربی و بزرگ ترین قدرت تبلیقاتی جهان است .

 

16-دو مقوله سلطه استعمار فرهنگی کشور های غربی و جهان سوم در مورد رسانه را بیان کنید ؟

 1- یکی حجم انبوه فرآورده های رسانه ای و جریان یک سویه آن از کشورهای غربی به جهان سوم 2-محتوای این فراورده ها بیشترپیشگامان پژوهشی در رسانه های گروهی از سلطه فرهنگی کشور های غربی بر جهان سوم که بیشتر از گذر رسانه های تصویری پدید می آید با با تعبیر امپریالیسم جعبه تعبیر یادکرده اند .

 

17- تاریخچه تلوزیون در ایران را توضیح دهید سه مورد را نام ببرید ؟

نخستین فروشنده تلوزیون در ایران مهر ماه 1337 شمسی توسط بخش خصوصی افتتاح گردید و مجلس شورای ملی ماده ای به چهار تبصره به تصویب رسانه که براساس آن به دولت وقت اجازه تاسیس یک فروشنده تلوزیون داده شد ،در پی تصویب مجلس یک دستگاه فروشنده  تلوزیون که حدودأ 120کیلومتر قدرت و دویست کیلووات ظرفیت داشت آغاز به کار کرد ،تلوزیون ملی ایران در آبان ماه 1345 شمسی برنامه های آزمایشی خود را مقیاسی گسترده تر آغاز کرد.برنامه های تلوزیون برنامه های تلوزیون و امکانات فنی این کشور به سرعت میان سالهای 1345 و 1356 شمسی گسترش یافتند ایران یکی از مراکز بسطقدرت غرب بویژه آمریکا در آسیا بود.

 

 

18-  تلوزیونهای استانی از کدام شهر هاشروع شده نام ببرید ؟

گسترش شبکه های تلوزیونی درایران از اواسطه دهه 1340 آغاز شد مرکز فرستنده تلوزیون آذر بایجان غربی مرکز ارومیه تخستین فرستنده رسانی بود و در مرداد 1347 ش آغاز به کار کرد ،در آبان همان سال 1347 تلوزیون خلیج فارس ( مرکز بندر عباس ) دومینمرکز فرستنده تلوزیون استانی آغاز بهفعالیت نمود .در اوایل 1348 بانصب دستگاههای تقویت کننده تلوزیون در اصفهان از برنامه های ملی استفاده نمودند در همان تاریخ تلوزیون فارس ( مرکز شیراز ) فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد ،ودر 27 آبان 1349 شمسی این فرستنده به گونه رسمی افتتاح گشت . در سال 1349 تلوزیون گیلان (مرکز رشت ) و تلوزیون کرمانشاه نیزافتتاح شدند .نصب تقویت کننده در مرکز مخابراتی اسد آباد گیرنده های تلوزیون استان همدان از برناه های تلوزیونی مرکز تهران بهرمند گردیدند .در سال 1349 و 1350 شمسی فرستنده تلوزیون خلیج فارس از نظر ظرفیت و قدرت گسترش یافت و فرستنده تلوزیون آذر بایجان ( مرکز تبریز ) کار خودرا آغاز کردو سپس شهر های مشهد و اصفهان ، کرمان، زاهدان مهاباد ، سنندج ، و دیگر مراکز استان ایران دارای مرکز فرستنده تلوزیونی شدند . در سال 1351 شماردستگاههای گیرنده تلوزیون درایران به 450هزار دستگاه رسید .

 

 

  

 نمونهسئوالات تکمیل تر از 

.........................................................................................

 

1)سه دوره تاریخی که توسط مک لوهان نام گذاری شد را نام ببرید؟ 

الف)عصر فرهنگ شفاهی   ب) عصر تمدن چاپی    ج ) عصر تمدن الکترونیک

2)تعریف یا منظور از ارتباطات؟ 

ارتباطات عبارت است از انتقال یا تبادل اطلاعات ،احساسات و ایده ها به مخاطبین

3)انواع ارتباطات را فقط نام ببرید؟
الف)ارتباطات سازمانی (اداری)
ب)ارتباطات اقتصادی
ج)ارتباطات مدیریتی
د)ارتباطات سیاسی

4)ارتباطات اقتصادی را توضیح دهید؟
بازتابی مستقیم بر توان تولید و اشتغال در مقیاس های محلی عملی و جهانی دارد یکی از شاخه های توسعه کشورها نیز (زیربنای اطلاعاتی)آنها در حوزه های گوناگون از جمله در بعد اقتصادی است.شاید بتوان گفت که یکی از عللعقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته ضعف زیر بنای اطلاعات ارتباطاتی آنهاست.

5)منظور از وسائل ارتباط جمعی چیست؟
وسائل ارتباط جمعی مشخص کننده آن نوع از وسایل ارتباطی است که هدف آن برقراری یک مخاطب یا گروه کوچکی نیست.بلکه جمع را در نظر دارد و مورد توجه جماعتی پرشمار است.

6)طبقه بندی وسایل ارتباط جمعی را نام ببرید؟
الف)وسایل ارتباط رو در رو     ب )وسایل ارتباط جمعی منطقه ای و گروهی    ج)وسایل ارتباط جمعی

7)فرهنگ را تعریف کنید؟
مجموعه ای از عقاید عادات و هنرهای متعلق از انسانها در زمان و مکان مشخص فرهنگ عبارت است از سیستم رفتارها و حالتهای متکی بر ضمیر ناخودآگاه . فرهنگ عبارت است از رفتار متعارف و مرسوم جامعه در عصر کنونی که جنگ افکار جای جنگ ابزار را گرفته .دولتها میکوشند با بهره گیری از فناوری پیشرفت ارتباط – مانند بهره جستن از شبکه های رادیویی-تلویزیونی- خبرگزاری ها – بنگاههای خبرپراکنی – ماهواره ها و مطبوعات – الگوهای ارزشی و مصرفی و طرز تفکر و علائق ملت ها را دگرگون کنند.

8)اهمیت رسانه ها در سیاست داخلی و خارجی را توضیح دهید؟
رسانه ها در سیاست داخلی ابزاری کارآمد هستند.در دست حکومت ها یکی از عناصر اقتدار ملی است و کاربرد آن مربوط به شرایط خاص نیست.همانگونه که در صلح آرامش با برنامه های تبلیغاتی و آموزش میتوان ملتی را به سازندگی و رشد در آورد.در شرایط بحرانی و جنگی نیز رسانه ها تصویری جمعی وسیله ای موثر در اجرای جنگ روانی بروی دشمنان و عامل خنثی کننده عملیات روانی آنان در چارچوب مرزهای ملی است.مانند ارسال پیام رهبران و زمامداران در مواقع حساس.

9)تاثیر تلویزیون بر فروش شرکت ها و کالاها بازرگانی چگونه است؟

تلویزیون میتواند منافع اقتصادی سرشاری را نصیب صاحبان و موسسه های تولیدی و بازرگانی کند.زیرا پخش آگهی های بازرگانی در تحریک افراد جامعه به خرید بسیار موثر است و به رونق بازار کالاها می انجامد.

10)مهمترین کارکرد تلویزیون در جهان چیست؟
امروزه امر اطلاع رسانی و بویژه خبر است.بررسی ها نشان داده که بخشهای خبری بیشترین توجه مخاطبان را به خودجلب کرده است.

11)دو مقوله سلطه استعمار کشورهای غربی بر جهان سوم؟
الف)یکی حجم انبوه فرآورده های رسانه ای و جریان یک سویه آن از کشورهای غربی به جهان سوم
ب)محتوای این فراورده ها بیشتر پیشگامان پژوهش در رسانه های گروهی که بیشتر از گذر رسانه های تصویری پدید می آید یا تعبیر امپریالیسم جعبه تصویر.

این تعبیر اشاره دارد به تدابیر زیانبار برنامه های تلویزیون جهان غرب بر ساختارو بافت فرهنگ بومی کشورهای جهان سوم.

 

12)تاریخچه ایجاد تلویزیون در ایران را توضیح دهید؟
نخستین فرستنده در ایران در مهرماه 1337 ش توسط بخش خصوصی افتتاح شد.و مجلس شورای ملی ماده ای به چهار تبصره به تصویب رساند که براساس آن به دولت اجازه تاسیس فرستنده تلویزیون داده شد.در پی تصویب مجلس یک دستگاه فرستنده تلویزیونی که حدود 120 کلیومتر قدرت و دویست کیلووات ظرفیت داشت آغاز به کار کرد. 224 تلویزیون ملی ایران در آبان 1345 ش برنامه های آموزشی خود را در مقیاسی گسترده تر آغاز کرد.در ان هنگام استودیویی با سه دوربین و دو دستگاه ضبط مغناطیسی تصویر به کارافتاد .ایران یکی از مراکز بسط قدرت غرب به ویژه آمریکا در آسیا بود و از این رو برنامه های تلویزیونی با امکانات فنی این کشوربه سرعت در فاصله میان سالهای 1345 و 1356 گسترش یافتند.

13)تاریخچه ویدیو در ایران و جهان را توضیح دهید؟
یکی از رسانه های ارتباط جمعی جوانتر است و خواستگاه آن کشورهای صنعتی غرب.پیدایش آن به دهه 1980برمیگردد و علل توفیق سریع آن انعطاف پذیری در کاربرد آن است و امکان ضبط برنامه ها براحتی همزمان با پخش آن فراهم کرده و کاربرد پرمار آن موجب به وسلیه ای نیرومند در جمع رسانه ها مبدل شد.در کمتر از دو دهه رشد شایان گرفت و جای خود را در خانواده باز کرد و در تجارت و بازرگانی به صورت کلایی پر مشتری و سودآور در آمد.

در ایران: بطور ناگهانی و ناهماهنگ به جامعه ایران پای نهاد و بصورت عناصری نامطلوب در ایران ظاهر شد و مسایل و مشکلات را به همراه آورد و نخستین بار در قشر مرفه و طبقات بالای جامعه شیوع یافت و دیری نپایید که مردم با این وسیله تصویری آشناشدن.دولت برای جلوگیری از آثار پیامدهای فرهنگی سیاسی و اقتصادی این پدیده که زیانبار بود به گونه ای شتابزده ورود آن به داخل کشور ممنوع اعلام کرد و این خود باعث قاچاق گردید.
رادیو تلویزیون و صنعت فیلم سازینیز نتوانست اشتیاق بساری از مردم را به ویدیو را از میان ببرد و جای آن را پرکند.


14)کارکردهای زیانبار ویدیو 3 مورد نام ببرید؟
آلف)به فردگرایی و تنهایی و انزوای افراد از اجتماع منجر میشود.
ب)تعادل فکری افراد را برهم زده و آنان را به سوی خیالبافی و اوهام سود داده است.
ج)اعضای خانواده را از همدیگر دور کرده و ارتباط را از گسیخته و مطالب را در خانواده اشاعه داده است.

15)کارکرد های سازنده ویدیو؟
در خدمت اعتلای فرهنگ تکامل اجتماعی آموزش و پرورش تفریحات سالم و سرگرمی های مفید سازنده اجتماعی سیاسی و اقتصادی و در امر گسترش فعالیتهای آموزشی ابزاری کارآمد و موثر در فرآیند آموزشی و نشر علم و دانش و تدریس میتواند سودمند باشد

16)وظیفه اصلی سینما را نام ببرید؟
دومین وسیله ارتباط جمعی است و ابزاری تصویری است و قادر است احساسات تماشاگران را به تصرف خود در آورد.و دیگر اینکه در روشنگری افکاری عمومی و افزایش سطح آگاهی ها و اطلاعات مردم موثر افتد و اگر درست استفاده نشود باعث گمراهی و فساد اجتماعی میگردد. ابزاری برای انتشار اطلاعات، اشاعه  اندیشه ها ، و توسعه معلومات انسانی و ابزاری برای پرکردن اوقات فراغت و سرگرم کننده است.

17)تاریخچه پیدایش سینما را نام ببرید؟
برای انتقال مفاهیم با استفاده از زبان تصویر در بستر تاریخ ادامه یافت تا که لئوناردو داوینچی هنرمند ایتالیایی در باره تاریکخانه به حقایقی دست یافت.که نقطه عزیمت اختراع سینما قلمداد شد.و دانشمند بلژیکی ژوزف بلاتو در سال 1832 دستگاهی به نام چراغ زندگی (با شهر فرهنگ ساخت که با حرکت دادن چراغ تصاویر حرکت میکردند.اختراع سینماتوگرافی در سال 1895 م نصیب یک فرانسوی به نام لوئی لومیر گردید و دستگاهی که ساخت مدت 6 سال محبوبترین وسیله سرگرمی و ارتباط جمعی دنیا بود.در سال 1895 در آمریکا ،انگلستان ،فرانسه، آلمان انواعی از دوربین ها فیلم برداری ساخته شد.با آمدن فیلم ناطق در سال 1929 م تحولی شگرف در صنعت سینما پدید امد.
امروزه شماری چشمگیر از مردم جهان از سینما به عنوان وسیله تفریحی هنری آموزشی و...  استفاده میکنند.

18)نخستین فیلم سینمایی چه نام داشت وتوسط چه کسی ساخته شد؟
نخستین فیلم لومیر کارگرانی را هنگام خروج از کارخانه نشان میداد.و دیگر فیلم ها صحنه هایی از زندگی خانواده گی را می نمایاند.فیلم هایی مانند میدانبورس تیرن. آهنگران. طفلی که ماهی صید میکرد.یک حریق .چاشت طفل

19)اهمیت سینما در عصر ارتباطات را نام ببرید خلاصه توضیح دهید؟
الف)وسعت حوزه عمل      ب) قدرت نفوذ

سینما با ذهنی و اندیشه گروه زیاد از مردم سروکار دارد و اخبار و پیام خود را در اختیار میلیونها بیننده قرار میدهد.به لحاظ جنسیتی قابلیتی از حد وسیله سرگرمی و تفریحی فراتر رفته و بخاطر دارای قدرت نفوذ چشمگیر در مخاطبان به آن هنر هفتم میخوانند و به باور تحلیل گران ،سالن سینما هیپنوتیزم تبدیل شد.
از خصلت (عظمت نفوذ )برخوردار است وسعت عمل و نفوذ سینما را به عنوان یکی از وسایل ارتباط توده ای در عنصر ارتباطات قرار داده است و عضوی از خانواده ارتباطات که حدود یک قرن از تولدش میگذرد.

20)محورهای بنیادین پیام ضدفرهنگی سینمای غرب را نام ببرید؟
الف)ترویج خشونت    ب)سکس و بی بندو باری     ج) القای توهم برتری غرب معنای نژادی و فرهنگی    د)شکست ناپذیری غرب         ه) تحقیر فرهنگ شرق بویژه فرهنگ اسلامی

21)سینمادر ایران به طور خلاصه توضیح دهید؟
سه دوره : الف)دوره عصر فیلم صامت     ب) فیلم ناطق    ج) پیدایش صنعت سینمای ایران

الف)عصر فیلم صامت : دوران قاجار و در زمان مظفرالدین شاه و در سال 1900 م که مظفرالدین شاه به فرنگ سفرکرده بود برای تخستین بار دستگاه نمایش فیلم را دید.و دستور داد یکی از آنها خریداری کرد و در اختیار میرزا ابراهیم خان عکاس باشی قرار داد و نخستین فیلم ایرانی را در کشور فرانسه از جشن گل فراهم کرد.نخستین بار در سال 1307 در خیابان چراغ گازر توسط شخصی بنام صحاف باشی و دو سال بعد از آن فردی به نام دروس خان در خیابان لاله زار سالن نمایش جدید تاسیس کرد.

ب) دوره فیلم ناطق: در سال 1311 ش نخستین فیلم ناطق ساخته و دومین دوره تاریخ سینما در ایران اغاز شد.فیلم دختر لر که توسط شریک سینما در بمبئی ساخته شد

ج)پیدایش صنعت سینمای ایران: در این دوره فعالیت سینما ایران به دوبلاژ فیلم های خارجی محدود شد.دوبله بصورت زیرنویس و سبب گشت که سینما مشتریانی بیشتر بیابد.و در این مرحله فیلم سازان تجربه های نخستین را در زمینه فیلم سازی به دست آورند.

22)کارکرد های مثبت تلویزیون را نام ببرید؟
1-پرکردن اوقات فراغت کودک                 2- تلویزیون و اجتماعی شدن 

23)برخی از جنبه های اجتماعی شدن کودکان را نام ببرید؟
1- درک نقش جنسیتی       2-انتخاب شغل                3-نقش های خانوادگی
4- معلومات عمومی         5- سیاسی کردن              6- شکل گیری گروهای همسالان

 

24)تلویزیون و تاثیر منفی ان بر کودک و نوجوان؟
1- تاثیر فیلمهای مربوط به بزرگ سالان بر کودکان
2-اختلال بین فعالیتهای کودکان
3-تاثیر آگهی های تلویزیونی
4- رواج خشونت

 

25)راههای مقابله با کارکرد های منفی تلویزیون؟

1-توسط متولیان امر قفلهای الکترونیکی در اختیار والدین قرار گیرد.
2-محدود کردن تماشای تلویزیون کودکان باید در دستور کار برنامه های بهداشتی قرار گیرد.
3-والدین و مربیان درباره اهداف آگهی های تجاری و چگونگی ارزیابی آنها با کودکان
4-به موقع پخش کردن برنامه تلویزیونی
5- برنامه ریزی خانواده ها به گونه ای باشد که کودکان کمترین فرصت را برای تماشای تلویزیون آن هم برنامه های مخصوص خود را داشتهد باشد.

26)نقش رسانه در شکل دهی فرهنگ عمومی را نام ببرید؟

تبین و تعمیق باورهای دینی
بینش سیاسی عمومی جامعه
وحدت ملی
توسعه کلی

 

 

با تشکر از استاد گرانقدر و عزیز ، سرکار خانم زارعی نژاد

 

٢٠ دی ۱۳٩٢ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ توسط علی صادقی پری - علیرضا مقصودی -هادی عزتی - ح.گودرزی -عباس نقی زاده نظرات ()
تگ ها:

 

1- دو مورد از رابطه متقابل اقتصاد و رسانه را توضیح دهید ؟(صفحه 13)

 - انتشار اخبار و اطلاعات اقتصادی و بخش برنامه های علمی -آموزش اقتصادی از طریق رسانه ها

- بکار بردن تئوری اقتصادی برای تحلیل بنگاه های رسانه ایی، تولیدات و بازارهای آنها، مصرف کنندگان محصولات رسانه ایی ، منابع و راه های تامین مالی بنگاه ها و پروژه های رسانه ای ، و ...جهت مدیریت کاراتر و استفاده بهینه از منابع برای حداکثر سازی سود بنگاهها و مطلوبیت مصرف کنندگان

- تاثیر فرهنگی در رسانه ها و رفتارها و ارزشهای اقتصادی مردم و بازیگران در بازار ها

2- سه مورد از تاثیرات فرهنگ رسانه ها بر ارزش ها و رفتار های اقتصادی را توضیح دهید ؟ (صفحه 16 - 17-18)

 - ارزش های حاکم بر جامعه  را تغییر می دهند رسانه ها از زاویه نگاه خود به اطلاع رسانی و خبر رسانی می پردازندو اخبار و اطلاعات را منتشر می کنند و در خلال اطلاع رسانی ها و آموزش هاو برنامه های سرگمی خود تفکر خاص خود را نیز گسترش می دهند

- رسانه ها می توانند از طریق برنامه های فرهنگی خود بر انگیزه های کسب و کار و فعالیت های اقتصادی تاثیر بگذارند این تاثیر می تواند دراز مدت و ماندار باشد. رسانه ها همچنین می توانند بر ترجیحات افراد تاثیر بگذارند

- رسانه ها در شکل گیری و گسترش رفتار گله ای در بازار های مالی و ایجاد حباب های اقتصادی نقش داشته باشند همچنین اطلاعات و تحلیل هایی که نویسنده گان و نشریات اقتصادی و تجاری به مخاطبان خود ارائه می کنند ، بازار را جهت دهی میکند

3- تخصیص منابع در چه مواردی به کار میرود نام ببرید ؟ (ص 23)

 - چه کالایی باید تولید شود
- چگونه باید تولید شود
-چه کسانی کالاها و خدمات را مصرف خواهند کرد

4- چهار مورد از ویژگی های محصولات رسانه ایی را توضیح دهید ؟(ص 26-27 -28)

- هزینه تولید کالاهای اطلاعاتی،شامل هزینه های ثابت بسیار بالا و هزینه های متغیر بسیار پایین است. هزینه های متغیر تولید محتوا(صرف نظر از توزیع) در بسیاری موارد (نزدیک به) صفر است که کالا را غیر رقابتی می کند.برنابر این بنگاه های رسانه ایی با صرفه های بالای ناشی از مقیاس مواجه اند و افزایش تولید، باتحمیل هزینه های بسیار اندیک ، بسیار به صرفه اس در نتیجه بنگاه ها در صورتی به صرفه خواهند بود که از قدرت انحصاری برخوردار باشند

- کنترل دسترسی به کالاهای اطلاعاتی مشکل است.به بیان اقتصادی کالاهای اطلاعاتی نمی توانند  مستثنی باشندبرنابر این سواری مجانی پدیده ی رایجی در بازار مصرف تولیدات رسانه ایی است چون افرادر زیادی بدون پرداخت هیچ هزینه ایی می توانند از آن کالا ستفاده کنند

- کالاهای اطلاعاتی با مصرف، تمام نمی شوند.یک محصول رسانه ایی میتواند بارها و بارها مورداستفاده قرار بگیرد، بدون اینکه در کیفیت آن تغییر چندانی صورت بگیرد

- مصرف اطلاعات می تواند عوارض جانبی منفی یا مثبت ایجاد کند. ترویج خشونت توسط سایت ها ، فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی نمونه هایی از عوارض جانبی منفی ناشی از اطلاعات است.   

5- یک بنگاه رسانه ایی برای فعالیت و کسب درآمد بطور همزمان در چند بازار فعالیت میکنند. نام ببرید؟(ص29)

 - بازار تولید رسانه ایی

- بازار تبلیغات 

6- دو محصول  تولیدات رسانه ها را نام ببرید ؟(ص 29)

 - محتوا

- توجه مخاطبان

7-  سه مورد از بزرگترین بنگاه اقتصادی را نام ببرید ؟(ص 36)

 - آ.او.ال تایم وارنر(AOL time Warner)

- برتلزمن (Bertelsmann )

- وایاکام (viacom) 

8- اقتصاد سیاسی ارتباطات از نظر مسکو را توضیح دهید؟ (ص83)

 مسکو  چهار ویزگی اصلی اقتصادی سیاسی انتقادی را بهه شرح ذیل تبین می کند

1- تغییرات اجتماعی و تاریخی: اقتصاد سیاسی دنباله سنت نظریه پردازان کلاسیک است و پویایی های سرمایه داری را مشخص می کند: ماهیت دوره ایی ،رشد سرمایه انحصاری ، دستگاه های دولتی و ...
2- کلیت اجتماعی : اقتصاد سیاسی رویکردی کلی نگر است:به بیان دقیق تر ،روابط کالاها ، نهاد ها ، رابطه اجتماعی و سلطه را بررسی می کند و جبر حاکم بر این عناصر را تحلیل می کند، گرچه بعضی از عناصر بیشتر از عناصر دیگر مورد تاکید قرار می گیرند
3- فلسفه اخلاقی : اقتصاد سیاسی انتقادی، از تاکید نظریه پردازان کلاسیک، بر فلسفه اخلاقی پیروی می کنند که نه تنها نظام اقتصادی را تحلیل می کند؛ بلکه درباره مشکلات سیاستی و مسائل اخلاقی ناشی از آن بحث می کند.
4- کنش : سرانجام، اقتصادانان سیاسی می کشند تا بین تحقیق و سیاست تمایز قائل شوند و تحقیقات خود را به سوی تغییر و کنش اجتماعی واقعی هدایت کنن؛ به قول مارکس (فلسفه به دنبال فهم نظام هستند در حالی که هدف ، تغییر دادن آن است) 

9- مسکو سه مفهوم را برای کاربرد اقتصادی سیاسی در زمینه ارتباطات پیشنهاد می کند ، نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟(ص93)

 - کالا ساز
- فضا سازی
- ساختار سازی 
توضیح :فضا سازی فرایند قلبه بر محدودیت های فضایی و زمان در زندگی اجتماعی است

10- یک مورد از گرایشهای مختلف در بازار اقتصاد و فرهنگ را توضیح دهید ؟(ص106)

 متنوع سازی : با گسترش شرکت های رسانه ایی، خطوط کسب و کار جدیدی در فرایند متنوع سازی شکل گرفته است در حالی که اکثر صنایع رسانه ایی در ایالات متحده با تعداد نسبتا زیادی از شرکت های مختلف شروع به کار کردند، امروزه این صنایع ، تحت سلطه شرکت های بزرگ رسانه ایی و سرگرمی ماننده تایم وارنر قرار دارند که در گستره وسیعی از فعالیت های متنوع مشغول به کار است.به عنوان مثال تایم وارنر شامل بخش هایی همچون : انتشارات ، فیلم ، تولید و توزیع برنامه های لویزیونی ،ویدئو  خانوادگی ، موسیقی ، شبکه های تلویزیونی کابلی و سیستم های کابلی ، خدمات کامپیوتری و ورزش های حرفه ایی است

11- یکی از ابر رسانه های بزرگ را نام برده و توضیح دهید ؟(ص110)

 وایاکان : دومین شرکت بزرگ رسانه ایی آمریکا است که مالک شبکه های تلویزیونی زیادی از جمله شبکه سراسریc.b.s است . از دارایی های تاثیرگزار و بزرگ دیگر این شرکت  رسنه ای ، می توان به شبکه تلویزینی  اشاره کرد m.t. - وایکان درعرصه صنعت سرگم سازی پس از کمپانی دیزنی مقام دوم را در سراسر جهان دارد 

12- فرایند جهانی سازی اقتصاد به چند مرحله تقسیم می شود نام ببرید؟(ص 122)

 - چهار مرحله

1- اولین مرحله پنج دهه قبل از جنگ جهانی اول است که امپراتوری های انگلستان و فرانسه بر جهان سیطره داشتند
2- مرحله دومجهانی سازی، بین جنگ جهانی اول و دوم بود که در آن تجارت جهانی به دلیل رشد موانع تجاری ، ناسیونالیسم ، در گیری های بین المللی ، کاهش یافت
3- مرحله سوم دوره پس از جنگ جهانی دوم بود که در آن انگلستان و دیگر امپراتوریها ورشکست و تجزیه شدند
4- مرحله چهارم پس از دهه 1980 است که فرایند جهانی سازی را تغییر داد

13- عوامل موثر بر محتوای رسانه ها را نام ببرید؟(ص142)

 - فناوری
- مخاطبان
-حامیان مالی و تبلیغ کنندگان
- مالکان
- مدیران
- سردبیران و دولت

 

 

 

با تشکر از رهنمود های استاد گرانقدر سرکار خانم عباداتی

۸ آذر ۱۳٩٢ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ توسط علی صادقی پری - علیرضا مقصودی -هادی عزتی - ح.گودرزی -عباس نقی زاده نظرات ()
تگ ها: