مشاهده یادداشت خصوصی

۱٢ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ توسط گروه پنج اندیش نظرات ()
تگ ها:

 

 

1-تغییر اجتماعی را تعریف کنید ؟

تغییر اجتماعی عبارتند از پدیده ای قابل رویت و قابل بررسی در مدت زمان کوتاه به صورتی که هر شخص معمولی در طول زندگی خود یا مقطعی از زندگی اش میتواند یک تغییر را شخصا دنبال کند و نتیجه قطعی یا موقت آن را در یابد ،تغییر اجتماعی در محدوده یه محیط اجتماعی و جغرافیایی معینی صورت می پذیرد .

2-دو نوع تغییر از نگاه پارسونز را توضیح دهید ؟

1-تغییر متعادل   2- تغییر ساختی یا نا متعادل

1:تغییر متعادل فرایندی است که به واسطه آن بدون اینکه نظام اجتماعی دچار دگرگونی کامل شود ،جای خود را به تعادل و توازنی جدید میدهد .در این نوع تغییر بخش هایی از نظام اجتماعی مورد تغییر و دگرگونی قرار میگیرد .

2:تغییر ساختی به تغییری گفته میشود حکه کلیت نظام اجتماعی دچار دگرگونی و به واسطه آن نظام جدیدی جایگزین نظام قبلی شود .

3-رابطه توسعه و تغییر اجتماعی را توضیح دهید ؟

توسعه صورتی از تغییر اجتماعی است و آن بخشی از تغییرات در درجه اول در آمد و رفاه اجتماعی را در بر میگیرد و سایر تغییرات مانند قشر بندی اجتماعی را شامل میشود .

4-نوسازی را توضیح دهید ؟

نو سازی به تمام تغییراتی که از جنبه های اجتماعی و سیاسی ،امرصنعتی شدن را بسیاری از ممالک دارای تمدن غربی همراهی کرده اند ،اشاره دارد ،از آن جمله است :شهر نشینی ،تغیرات ساختار اشتغال ،جابه جایی اجتماعی ،توسعه ،آموزش و پرورش

5-نو سازی روانی یا روانشناختی را توضیح دهید؟

نو سازی روانی که در سطح فردی مطرح میباشد اشاره به نوعی تحرک روانی یا ذهنی دارد که طی آن افراد ویژگی های روانی ،ارزشی ،انگیزشی،و اعتقادی تازه ای را کسب میکند.خصوصیاتی که با اکتساب و درونی کردن آنها به تغییر رویکرد نوسازی ،انسان های سنتی مبدل به انسانهای مدرن و متجدد می شوند و آمادگی آفرینش عالمی نو و جدید را پیدا می کنند.

6-نوسازی اجتماعی را توضیح دهید ؟

فرایندی است که در سطحی فراتر از فرد مطرح می باشد و طی آن تنگناها و محدودیتها ی جامعه سنتی از میان برداشته می شود ،با سوادی ، گسترش رسانه های گروهی ،صنعتی شدن ،عقلانی ساختن  سازمانهای اجتماعی ، عام شدن رفتار ها ،اکتسابی شدن وقعیت ها ،مشارکت اجتماعی و سایر موارد هستیم .

 

 

7-نو سازی اقتصادی را توضیح دهید ؟

فرایندی است که طی آن تغییرات عمیق در زمینه ای شیوه معاش ، تقسیم کار ،به خصوص تقسم کار اقتصادی ،استفاده از علم  و تکنولوژی در فعالیتهای اقتصادی ،بهره گیری از فنون مدیریت ،حسابرسی های اقتصادی و فراهم سازی تسهیلات تجاری و بازرگانی به وجود می آید.

8- نو سازی سیاسی را توضح دهید ؟

فرایندی است که با کسترش و توسعه ساخت سیاسی جامعه ،افزایش مشارکت سیاسی و پیدایش نهاد های چون احزاب و انجمن های سیاسی و در نهایت دموکراتیک شدن جامعه همراه است .

9-نظریات جامعه شناسان در باب تغییر اجتماعی را نام برده و توضیح دهید ؟

1-نظریات خطی

2- نظریات دورانی

نظریات خطی:در نظریات خطی جامعه شناسان به تبعیت از بیولوژی کوشیدند  تا تاریخ حیات اجتماعی انسان  را در مسیر واحدی تبیین کند و معتقدند جوامع در یک مسیر تک خطی پیش میروند ،به عنوان مثال اسپنسر معتقد است جوامع از حالت سادگی به پیچیدگی و وسعت در حال تغییرند.

نظریات دورانی :نظریه پردازان معتقدند تغییر اجتماعی ،جنبه های دیگر تاریخ انسان را نشان میدهند ،بدان معنا که تاریخ بشر دوره معینی را طی میکند و پیوسته تکرار می شود و جوامع یک حالت دورانی را دنبال میکند.

10-عوامل تغییررا با ذکر مثال توضیح دهید ؟

عوامل تغییر در واقع عنصری است که از یک وضعیت معین که به علت موجودیتش یا به وسیله عملی که انجام میدهد تغییری را موجب می شود و یا به وجود  می آورد .به عنوان مثال ورود تکنیک های جدید در یک کارخانه می تواند تغییراتی در شیوه کار در سازمان گرو ه ها در سطح مدیریت و غیره به وجود آورد.

11-کار گزاران تغییررا توضیح دهید ؟

عبارتند از اشخاص و گروه های و انجمنهایی که میتوانند در جریان تغییر اثر مناسب یا نا مناسب  بگذارند. در طول تاریخ  عملکرد کارگزاران بعنوان کنش اجتماعی عامل تغییر بوده است . که عملکرد آنها از ایدئولوژی و تمایلات و ارزشهای آنها سرچشمه گرفته است.

 

 12-تاثیر عامل جمعیت در تغییرات اجتماعی را توضیح دهید؟

از نظر امیا دورکیم جمعیت عامل مهمی در دگرگونی اجتماعی  محسوب میشود .بر اساس گفته های دورکیم پیشرفت تقسیم کار تحول عظیمی در جوامع گشته است .در حقیقت به دلیل تقسیم کار است که جامع سنتی مبتنی بر روابط مکانیکی به جامعه صنعتی مبتنی بر همبستگی اورگانیکی تبدیل  می گردد.

13-تاثیر متقابل عوامل جمعیتی و اقتصادی و فرهنگی در پیشرفت جامعه را توضیح دهید ؟

هانری ژان نقش دو عامل را که در رابطه با عوامل جمعیتی بایستی کورد توجه قرار گیرد توجیه می نماید . منابع انرژی محیط و امکان پیشرفت تکنولوژی می بایستی به حد کافی جوابگوی احتیاجاتی که نتیجه افزایش جمعیت است باشد و چنانچه این عوامل موجود نباشد ،پیشرفت تکنیکی حاصل نخواهد شد و جامعه سیری قهقرایی خواهد نمود.

14- نقش عامل تکنولوژی در تغییرات اجتماعی را توضیح دهید ؟

1-عصر سنگ ابزاری  : در عصر سنگ ابزاری با وسایلی بسیار قدیمی و با استفاده از مواد ابتدایی نظیر چوب استخوان و سنگ های آتش زنه مشخص می شود .اقتصاد در این دوره یک اقتصاد محلی است . مبادله محدود است و راندمان تولید بسیار پایین است ،ساخت اجتماعی مسلط خانواده و کلان است اداره قبیله در اختیار ریش سفیدان قرار دارد و تفکر جادویی در جامعه مسلط است .

2-عصر انسان ابزاری :اساسی ترین ابداعات تکنیکی در این عصر مربوط به استفاده از فلزات برای ساختن ابزار و وسایل میباشد از طرفی شیوه برداری در  مقیاس وسیع در این عصر وجود دارد که برده در این عصر هم به عنوان نیروی کار و هم در ردیف ابزار قرار دارد ودر حقیقت استفاده دو گانه تکنیکی یعنی هم از فازات و هم از برده نتایج  بسیار مهم و قابل ملاحضه ای در بردارد .

3-عصر پیش تکنیکی :در غرب از قرن دهم میلادی شروع شده است تا آخر قرن هجدهم ادامه یافته است .در طول این مرحله است که مقدمات انقلاب صنعتی آماده می گردد،این مرحله را  میتوان با بداعات تکنولوژی زیر مشخص نمود:استفاده از آب و باد خصوصا در آسیاب و کشتی – استفاده از حیوانات (اسب و گاو ،شتر ،فیل )به جای برده –اختراع چاپ و ساعت که هر دو وسیله در زندگی اجتماعی تاثیر بزرگی داشته اند . در این عصر اقتصاد کشاورزی است و نوعی سرمایه داری تجاری ظهور میکند.

4-عصر پارینه تکنیکی :عصری است که از انقلاب صنعتی شروع می شود و تا قرن بیستم ادامه میابد از لحاظ پیشرفت تکنیکی این عصر با افزایش زغال سنگ و آهن مشخص میگردد.

5-عصر نئو تکنیکی :از ابتدای قرن بیستم شروع شده است که خصوصیات آن عبارتند از منابع جدید انرژی مورد استفاده قرار می گیرد مانند الکتریسیته ،نفت ،گاز ،اتم این منابع موجب افزایش تنوع و خودکار شدن ماشینها می شود .

15-روحیه کاپیتالیسم را توضیح دهید؟

روحیه سرمایه داری را میتوان اینگونه تعریف نمود نوع رفتار اقتصادی خاص که با کوشش فزاینده ای در جهت کسب منابع هر چه بیشتر مشخص میگرددکه خود مرهون استفاده عقلانی و حساب شده و منطقی از وسایل تولید (منابع ،سرمایه ،تکنیک )سازمان کار و شرایط بازار یا مبادله است.

16- عامل اصلی تضاد از نگاه دارندرف را بنویسید؟

بر اساس نظریات دارندرف عامل اصلی تضاد اجتماعی توزیع نا برابر وسایل تولید نیست .بلکه علت اساسی این تضاد را باید در توزیع نا برابر اقتدار یا توانایی بین افراد و گروهها جستجو کرد.

17-تئوری گردش نخبگان را توضیح دهید ؟

1-تعلق به طبقه نخبگان لزوما ارثی نیست -2-فرزندان تمام خصوصیات ممتاز والدین خود را ندارند-3-پیوسته نوعی جابه جایی نخبگان قدیمی توسط نخبگان جدید صورت می گید که از قشر های پست جامعه هستند.4-در حالتی که این گردش به صورت پیوسته نخبگان تحقق میابد باعث نوعی تعادل در سیستم اجتماعی می گردد.

18-جنبش اجتماعی را تعریف کنید؟

سازمانی کاملا شکل گرفته و مشخص است که به منظور دفاع و یا گسترش و یا دستیابی به هدفهای خاصی به گروه بندی و تشکیل اعضاء می پردازد.

19-اصول سه گانه جنبشهای اجتماعی بر اساس آرای تورن را نام برده و توضیح دهید ؟

1-اصل هویت -2 –اصل ضدیت یا مخالفت -3-اصل عمومیت

اصل هویت :جنبش باید مشخص نماید که از چه افرادی تشکیل شده است – سخنگوی چه افراد و یا گروهی از مردم است – مدافع ومحافظ چه منافعی است.

اصل ضدیت یا مخالفت:جنبش اجتماعی همیشه در مقابل نوعی مانع یا نیروی مقاوم قرار داردودر نتیجه پیوسته سعی در در هم شکستن دشمن  یا دشمنانی دارد  و بدین ترتیب جنبش اجتماعی لزوما دارای حریف است.

اصل عمومیت :یک جنبش اجتماعی به نام ارزش های برتر ، ایده های بزرگ ،فلسفه و یا ایده مذهبی آغاز می گرددو مدافع گرروهی خاص است و ممکن است به صورت منافع ملی ،آزادی بشریت ،رفاه و خوشبختی جمعی ،حقوق انسانی ،سلامت همگانی ،خواست و فرمانی الهی و غیره باشد.

20-کارکردهای سه گانه جنبشهای اجتماعی را توضیح دهید؟

1-کارکرد های روابط یا میانجی بودن :جنبش های اجتماعی موجب شناساندن جامعه و ساختهای اجتماعی آن به اعضای این جنبشها و سایرین می گرددووسیله ارتباطی موثری در مشارکت محسوب می گردد.

2-کارکرد ایجاد و بالا بردن آگاهی های اجتماعی :جنبشهای اجتماعی ذاتا موجب ایجاد و گسترش نوعی شعور جمعی سیاسی در جامعه یا در بخش خاصی از جامعه می گردد.

3-کارکرد ایجاد فشار:جنبشهای اجتماعی با فشاری که برروی نخبگان قدرت وارد می آورند بر توسعه تاریخی جوامع اثر می گذارنداین فشار ها ممکن است به طریق مبارزات تبلیغاتی ،تهدید،اعتصاب ،تحریم ،تظاهرات آشکار شود.

21-تاثیر انگیزه و نیاز به موفقیت در تغییرات اجتماعی را توضیح دهید؟

در تحلیل مبشرین دگر گونی اجتماعی خصوصا رهبران و نخبگان عوامل روانی را نمی توان مد نظر داشت  این عوامل در واقع به طور موثری قابلیت تاثیر بر کنش اجتماعی و تاریخی بازنگری را دارند که درروند تغییر یک جامعه میتوانند دارای نقشهای مهم و تعیین کننده ای باشند یکی از عوامل روانی که میتواند بر کنش تاریخی اثر بگذارد در روانشناسی اجتماعی  مورد مطالعه قرار گرفته است.

22-تاثیر انگیزه و نیاز به موفقیت در توسعه اقتصادی را توضیح دهید؟

1-نیاز به موفقیت از فردی به فرد دیگر متفاوت است جوامع نیز از این بابت متفاوت هستند .2- تحلیل توسعه اقتصادی مربوط به تعدادی از کشور های  صنعتی نشان میدهد که کشورهایی که انگیزه موفقیت در آنها قویتر بوده پیشرفته و توسعه اقتصادی آنها سریعتر  از دیگران صورت گرفته است -3-جوامعی که انگیزه موفقیت در آنها بیشتر است دارای فعالیت اقتصادی گسترده ای هستند -4- تحلیل برخی از مراحل تاریخی درجه بالایی از انگیزه موفقیت بلا فاصله دوره ای از توسعه اقتصادی را به وجود آورده است و در حالتی که توسعه اقتصادی به بالاترین سطح خود رسیده است  انگیزه موفقیت کاهش یافته و بر عکس کاهش  انگیزه موفقیت  دوره ای از رکود  اقتصادی را به دنبال داشته است .

23-مفهوم تغییر فرهنگی را توضیح دهید؟

تغییر فرهنگی عبارتند از حرکت و تبدیل شدن یک عنصر فرهنگی جدید در محدوده پذیرفته شده نظام فرهنگی ،که تقریبا در تمامی فرهنگها در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه مشاهده  می شود. این مفهوم دارای بار ارزشی نیست . چرا که جهت آن میتوان مثبت یا منفی باشد.

24-مفهوم تغییر و تحول فرهنگ را توضیح دهید؟

تغییر و تحول فرهنگ عبارت از این است که تمام پدیده های اجتماعی که تابع افراد جامعه بشری هستند با تحول افراد خواه نا خواه متحول می شوند.

 

 

 

 

 

۱٠ شهریور ۱۳٩۳ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ توسط گروه پنج اندیش نظرات ()
تگ ها:

 

 

                                     به نام خداوند مهربان

1-اختیارات و وظایف مدیران در ساختمان را توضیح دهید؟مدیر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان است و در واقع تصمیم های مجمع عمومی را به اجراء در می آورد .مدیر برای مدت دو سال انتخاب میشود .البته ممکن است مجمع برای سالهای بعد هم او را انتخاب کند .

2-سخن حضرت علی (ع)در رابطه با حقوق شهروندی را بیان کنید ؟خداوند سبحان حقوق بندگانش بر حقوق خودش مقدم دانسته است ،پس هرکه حقوق بندگان را رعایت کند ،به ادای حقوق خداوند منجر خواهد شد.

3-مهمترین حقوق شهروندی را نام ببرید؟1-دسترسی به اطلاعات -2-حریم خصوصی -3-شفافیت و رقابت -4-حقوق اقتصادی و مالکیت

4-کودکان و حقوق شهروندی را به طور مختصر توضیح دهید ؟سازمان های بسیاری در زمینه دفاع از کودکان و آموزش مسائل مختلف به کودکان فعالیت میکنند .گاهی اوقات این فعالیت ها تخصصی است ولی به نظر می رسد ،توجه به  بعضی مسائل که مهم و حیاتی هستند ما را از پرداختن به مسائل بازداشته است .کودکان در جامعه شهری با مسائل تلخی نظیر خشونت ،کودک آزاری ،و غیره ...مواجه هستند .مسائل مربوط به کودکان کار و خیابان تا بزهکاری کودکان و مسائل جنگ که به دلیل شدت و اهمیت خاصشان بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند و از سوی حامیان حقوق کودک مطرح شده و بر آنها پا فشاری می شود .

5-اخلاق رانندگی در حقوق شهروندی را توضیح دهید ؟مراد از اخلاق رانندگی ،بیان قوانین راهنمایی و رانندگی و بیان مهارتها و اصول فنی رانندگی نیست ،بلکه مراد از اخلاق رانندگی بیان باید ها و نباید ها اخلاقی در امر رانندگی است ،بیان مسائلی که در قوانین راهنمایی و رانندگی بیان نشده است ،یعنی به لحاظ قانونی انجام دادن یا ندادن آن اعمال جایز است ،ولی به لحاظ اخلاقی ممکن است انجام آنها الزامی یا ممنون باشد .

6-اصول اخلاقی حاکم بر رانندگی را نام ببرید ؟1-پرهیز از اذیت وآزار دیگران -2-ضمانت صدمات و خسارات وارده بر دیگران -3-رعایت کامل قوانین و احترام به حقوق دیگر ان

7-حقوق شهروندی چیست ؟حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت ها ی شهروندان در قبال یکدیگر ،شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری )دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد .

8-مبانی حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی چگونه است توضیح دهید ؟در این ارتباط ،نظام جمهوری اسلامی در ایران که بر محور های اسلامی و مردم سالاری استوار شده ،از اصول و مولفه های هر دو در تدوین قانون اساسی خود بهره گرفته است .به طوری که میتوان ساختار قانون اساسی کشورمان را الهام گرفته از ارزشها و هنجارهای اسلامی و دموکراتیک دانست .

9-شهروند را توضیح دهید ؟شهروند از دو کلمه "شهر"که جامعه انسانها را در بر میگیرد و "وند"به معنای اعضای وابسته به این جامعه می باشد ،شکل گرفته است .

10-اهم تکالیف شهروندان در جامعه را نام ببیرد؟1-احترام به قانون و رعایت آن -2-مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی -3-پرداخت مالیات و سایر عوارض قانونی -4-حفظ امنیت و عدم اخلال در نظم عمومی جامعه .

11-فعالیت های پایگاه خدمات اجتماعی (مددکار اجتماعی )را نام ببرید ؟1-شناسایی کانون های آسیب پذیرو آسیب دیده  -2-معرفی کودکان فرار به بهزیستی -3-برگزاری جلسات با ساکنین محله -4-خدمات دهی به افراد در معرض آسیب .

12-حق در اصطلاح حقوق را توضیح دهید؟حق اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک کند ،چنان که گفته می شود حق مالکیت ،حق تصرف .

13-حقوق مدنی شامل چه مواردی است ؟1-آزادی بیان -2- حق مالکیت -3- تساوی در برابر قانون

14-حقوق مدنی در اسلام را توضیح دهید ؟از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات ،ارزش حیات و زندگی افراد ،برابری بدون توجه به نژاد،رنگ ،پوست و ...،هدفمند نمودن خلقت انسانها می باشد در واقع همه موجودات برابر و دارای حقوق مساوی هستند که همگی ملزم به رعایت آن هستند.

 

به کوشش دوست عزیزم آقای بایرامی 

۳٠ امرداد ۱۳٩۳ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ توسط گروه پنج اندیش نظرات ()
تگ ها:

شبکه
های اجتماعی
استاد ارجمند
جناب آقای هاتف پور رشید

 

معرفی
شبکه های اجتماعی ؟

به اعتقاد
دکتر محسنیان راد شبکه های اجتماعی عبارتند از رابطه های اجتماعی حاصل از
اتصال  . در تعریف دیگری شبکه اجتماعی معرف
بر قراری رابطه های خاص میان تعداد متنهاهی رأس است . بر طبق استدلال در این گونه
شبکه های اجتماعی مجازی معمولا به معنای شبکه الکترونیکی ، ارتباطات متقابل است که
محدوده اش را خودش تعیین می کند و پیرامون علاقه یا هدف مشترکی تشکیل شده است .
گرچه در برخی از مواقع ایجاد ارتباط فی نفسه به هدف تبدیل می شود و از نظر او چنین
ج.امعی ممکن است همانند سیستم های کنفرانسی نسبتاً رسمی باشند یا آنکه به گونه ای
خودجوش توسط گروهی ایجاد شده باشند که برای ارسال و دریافت پیام در یک الگوی زمانی
انتخاب شده با شبکه ارتباط برقرار می کند بر این اساس یک اجتماع مجازی دارای
اجزایی است که عبارتند از :

1-    روابط بین فردی که شبکه اجتماعی را می سازد

2-   دسترسی آسان و آزاد برای دسترسی به اجتماع

3-  ملاقات های شخصی

4-   دیالوگ

5-    بازخورد و
تقسیم جزئیات

6-    یک تاریخ مشترک

انواع
شبکه های اجتماعی ؟

1-    My space com مای اسپیس
کام : که یک گروه اینترنتی است که در آن می توان با دیگران آشنا شد و دوستان قدیمی
را پیدا کرد در عین حال فضای اختصاصی را در اختیار کاربران قرار می دهد تا در آن
عکس ها ، ژورنال ها و سلایق خود را به شبکه های در حال گسترش از رفقای مشترک خود
به اشتراک بگذارند

2-   Friend ster  فرند استر: سایت فرند استر نیز سایتی شبیه مای
اسپیس است با این تفاوت که در آن امکان چت زنده با دیگر اعضا به همراه وبکن و
دستیابی به اطلاعات اعضاء حاضر در تالارهای چت وجود دارد

3-  Face book فیس بوک :
فهرست راهنمای اجتماعی که به افراد اجازه می دهد تا اطلاعات خود را با یکدیگر به
اشتراک بگذارند این شبکه همچنین به افراد کمک می کند تا به آن بخش از اطلاعات
افرادی که بیشترین ارتباط با فرد را دارند دسترسی داشته باشند .

4-   Craigslist  کریگ لیست : در این سایت می توان به مواردی از
قبیل بازار ها ، طبقه بندی انجمن های محلی ، کاریابی ، مسکن ، لوازم و خدمات ،
آگهی ، فعالیت های اجتماعی ، دوستیابی ، مشاوره و اطلاعات اجتماعی دست یافت

5-   Our story آور استوری
: شبکه اجتماعی مذکور این امکان را فراهم می سازد تا افراد بتوانند داستانها و
خاطرات خود را نگهداری کرده و به اشتراک بگذارند و همچنین روابط بین خود را از
طریق یادآوری و نوشتن و به اشتراک گذاشتن خاطرات مهم توصیه دهند .

6-   Orkut اورکات :
یکی از بزرگترین اجتماعات مجازی دوستی که توسط شرکت تجاری گوگل شکل گرفته است .
این سایت جز اولین سایت های دوست یابی بود که توسط کاربران ایرانی با استقبال
وسیعی مواجه شد که دارای امکانات درج عکس در صفحه اصلی
آلبوم
عکس
پیامهای کوتاه
قابل مشاهده برای دیگران

پیغام های خصوصی و تشکیل گروههای مشترک است . این سایت امکان گفتگوی همزمان را به
اعضا نمی دهد و از مدیریت های اصلی آن استفاده راحت کاربران از آن ها است .

7-  Tagged تیگدکام: مالکیت
اصلی این سایت مشخص نیست اما همانند اور کات در جذب کاربران ایرانی موفق بوده است
و از امکانات آن می توان به درج عکس در صفحه اصلی آلبوم عکس
درج
و نمایش فیلم یا موسیقی در صفحه اول مربوط به کاربر

پیغام های خصوصی
گفتگوی همزمان
و غیره اشاره کرد .

8-  Okeupid اوکیوپید
کام : این سایت امکان آشنایی با افراد مختلف را با توجه به میزان شباهت افراد به
یکدیگر ارائه کرده و امکان به اشتراک گذاری عکس ها و مطالب نوشته شده را فراهم می
کند .

9-   Cloob com  کلوب کام : این سایت در دی ماه سال 1383 بر پایه
نیازهای امروزی کاربران اینترنتی ایرانی راه اندازی شد تا به عنوان سایتی برای
ارتباط ایرانیان و فارسی زبانان جهان بتواند بستری جهت تبادل اطلاعات ، نیازها ،
کالاها و خدمات ، آشناشدن با همکاران و دوستان قدیمی به وجود آورد این شبکه
اجتماعی
مجازی توانسته
است کاربران زیادی از داخل و خارج ایران به خود جلب کند که در این راستا امکانات
فراوان و متنوع این سایت و کاربری آن به زبان فارسی و همچنین سهولت آن برای
استفاده و عضویت در سایت را می توان به عنوان مهمترین دلایل توجه و رجوع به این
سایت عنوان کرد .

10- My pardis مای پردیس
کام : جا معه مجاز فارسی زبانان است که دوست یابی را برای فارسی زبانان فراهم می
کند . گفتگو های جمعی در گروهها ، قابلیت ایجاد و مدیریت گروهها ، قابلیت جستجو در
میان اعضاء و یافتن دوستان قدیمی ، برقراری ارتباط با افراد از سرتا سر دنیا و فراهم
کردن محیطی مجازی برای مبادله اطلاعات نظرها و رویدادها از امکاناتی است که این
سایت در اختیار کاربران قرارداده است .

تاریخچه شبکه های اجتماعی ؟

عنوان
شبکه اجتماعی اینترنتی با قالب امروزی برای نخستین بار در سال 1960 در دانشگاه گیلی
نیوز ایالات متحده آمریکا مطرح شد و پس از آن در سال 1977 نخستین سایت شبکه
اجتماعی با نام
six degrees  اجازه ایجاد پروفایل به کاربرانش داد تا آنها
بتوانند فهرستی از دوستانشان را ایجاد کنند که این سایت به دلیل عدم موفقیت پس از
سه سال متوقف شد بعد از آن انفجار تجارت در وبسایت های اجتماعی در سال 2002 باعث
به وجود آمدن شبکه های اجتماعی برند استر ، اور کات و لینک دین شد در سال 2004
سایت های شبکه های اجتماعی برند استر با هفت میلیون کاربر و مای اسپیس با دو
میلیون کاربر صاحب بیشترین کاربران در این حوزه بودند .در همین سال سایت شبکه
اجتماعی فیس بوک توسط مارک زاکر برگ در خوابگاه دانشگاه هاروارد راه اندازی شد سال
2006 سال گسترش روز افزون کاربران و بازدیدکنندگان وبسایت های شبکه های اجتماعی
بود در این سال دسترسی عمومی مردم به فیس بوک آزاد شد زیرا در دو سال قبل این سایت
تنها به صورت آزمایشی در دانشگاه هاروارد مورد استفاده قرار می گرفت همچنین تویتر
نیز در همین سال پا به عرصه شبکه های اجتماعی گذاشت .

تاریخچه شبکه های اجتماعی در ایران : 

مفهوم
شبکه های اجتماعی در ایران به طور گسترده عموماً در سال 1383 با حضور شبکه خارجی
اورکات در میان کاربران ایرانی رواج پیدا کرد و در مدت کوتاهی به قدری سریع رشد
کرد که پس از برزیل و آمریکا ایران سومین کشور حاضر در اورکات بود . از همان روز
های اول که این سایت طراحی شد سرعت باور نکردنی کاربران این پایگاه به خصوص در
ایران تقریباً موضوع بسیاری از نشریات و رسانه های خبری می شد در زمستان 1383 عمده
کاربران اورکات از ایران و امریکا و برزیل بود و سایر ملت ها تنها حدود 6% جمعیت
اورکات را اشعال کرده بودند .

تاریخچه شبکه اجتماعی بومی در ایران :

در
ایران شاید بتوان نخستین شبکه اجتماعی را که در فضای اینترنت سایت کلوب دانست این
سایت در دی ماه 1383 به صورت کاملا خصوصی متولد شد و برای رفع نیازهایی چون دوست
یابی ، اشتغال ، سرگرمی و غیره تا کنون فعال است و عضو گیری می کند برخی یکی از
دلایل تولد کلوب را فیلتر اورکات می دانند دلیل این گروه آن است که اندکی بعد از
اینکه سایت اورکات که پرطرفدار ترین سایت کشورمان تبدیل شد این سایت به دلیل
انتشار برخی عکس ها و نوشته های غیر اخلاقی در داخل کشور فیلتر شد اما با توجه به
استقبال گسترده از اورکات گروهی به فکر افتادند از این ظرفیت برای راه اندازی یک
شبکه اجتماعی اینترنتی بومی استفاده کنند . عضویت در سایت کلوب ابتدا با ارسال
دعوتنامه انجام می شد اما بعد از چند ماه از آغاز فعالیت این سای و بسته شدن تمامی
امکانات دسترسی به دورکات را فراهم می کردن استقبال از کلوب برای گرداندگان سایت
ایجاد انگیزه کرد تا اوضاع سایت را سامانی ببخشن .

هم
اکنون غیر از کلوب که صرفاً دارای مخاطب ایرانی است شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک
، تویتر ، لینک دین و مای اسپیس از جمله شبکه های اجتماعی اینترنتی مطرح در سطح
جهان و ایران هستند و بسته به امکانات خود توانسته اند گروههای مختلفی را به سمت
خود جذب کنند بر اساس تحقیقی که اخیراً توسط سایت اندرسون آنا لیتیکس انجام شده
است بیشترین متولدین 1980 تا اواسط دهه 90 از مای اسپیس استفاده می کنند و
نوجوانان  جوانان عمدتاً 13 تا 12 ساله نیز
همانند متولدین 1980 تا اواسط دهه 90 استفاده از مای اسپیس را به فیس بوک ترجیح می
دهند در بین دلایل پیوستن این نسل به شبکه های اجتماعی درصد بالای تماس با دوستان
نسبت با تماس با خانواده قابل توجه است . نسل جنگ جهانی دوم مسن ترین گروه سنی
کاربران شبکه های اجتماعی را تشکیل می دهند و انگیزه در تماس بودن با خانواده که
حدود 51 % است در این نسل بیشتر از سایرین دیده می شود . 62 % اعضا نسل انفجار
جمعیتی از جمله دلایل عضو شدن در شبکه های اجتماعی را امکان در تماس بودن با
دوستان را ذکر کرده اند که مهمترین انگیزه این نسل محسوب می شوند . در حال حاضر در
کنار شبکه های اجتماعی پر مخاطب خارجی و سایت کلوب به عنوان بزرگترین جامعه مجازی
ایرانیان شبکه های اجتماعی دیگری نیز در داخل کشور فعالیت می کنند که رفته رفته
فضای شبکه های اجتماعی اینترنتی بومی را به فضای رقابتی تبدیل می کند .

از
فیس نما ، مای پردیس و شبکه اجتماعی تبیان به عنوان شبکه های اجتماعی می توان یاد
کرد که در تلاش هستند تا ضمن رقابت با شبکه های اجتماعی خارجی و ایجاد فضای امن
برای کاربران داخل با بزرگترین جامعه مجازی ایران کلوب رقابت کرده و امکانات خود
را تنوع بخشند اما نکته ای که در شکل گیری این شبکه قابل تأمل است این است که شبکه
های اجتماعی بزرگ خارج از کشور در واقع ماشین های جاسوسی سیاست مداران کشورها
محسوب می شود آنچه در این شبکه ها بیش از هرچیز جلب توجه می کند سور گیری های
سیاسی و جهت گیری نسبت به مذاهب و ادیان در جهان است این شبکه های اجتماعی خارجی
که به چندین زبان زنده دنیا قابل دسترسی هستند از سوی سیاست مداران کشورها از جمله
باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا حمایت می شود به طوریکه حضور وی سالیانه در
دفترش جز برنامه های منظم خود قرارداده است شاید از همین رو است که این سایت ها  با وجود هزینه های میلیار دلاری هر روز با شکوه
بیشتری فعالیت می کنند و هر روز قابلیتی جدید به اعضا خود ارائه می نمایند و البته
احتمالاً مخاطبان خود را بر اساس آنچه سیاست مداران پشت پرده می خواهند تربیت می
کند این در حالی است که شبکه های اجتماعی در ایران عمدتاً توسط افراد و نهادهای
خصوصی اداره می شوند و متاسفانه در عمل دولت از وزارت فن آوری اطلاعات گرفته تا
مرکز توسعه فن آموری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تا کنون گامی برای حمایت جدی از شبکه
های اجتماعی اینترنتی بومی در رقابت با شبکه های اجتماعی خارج از کشور بر نداشته
است . و حتی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حالی که شبکه های اجتماعی غربی
به طور مرتب توسط رسانه های بیگانه تقویت می شوند و از اینکه شبکه های اجتماعی
بومی را تبلیغ کنند هراسان است .

Linkedin  لینک دین :

این
شبکه در سال 2003 توسط آقای هافمن که یک کارآفرین و مسئول اجرایی پی پال بود تأسیس
شد. لینک دین یکسال قبل از فیس بوک و سه سال قبل از تویتر آغاز بکار کرد . اما
محیط حرفه ایی ان باز دیدکنندگان را کمی می ترساند و لذا افراد مختلف به فیس بوک و
تویتر بدلیل راحت بودن کار به آن می کشاند . در عین حال لینک دین با بهبود وضعیت
اقتصادی در دنیا توانست در جزیان فعالیت های خود ، افراد مختلفی را حرفه  های مختلف به خود جذب کند . در این شبکه از سال
2008 رو زبه روز پیشرفت  کرد و هم اکنون
رتبه 12 الکسا را از آن خود کرده ، این در حالی است که تویتر در رتبه 9 و فیس بوک
در رتبه دوم قرار دارد این شبکه ماه ها از طریق تبلیغات و آگهی ، بیش از 150 میلیون
دلار در آمد کسب می کند که این نشان دهنده پیشرفت قابل توجه آن در سال های اخیر
است .

شبکه
لینک دین بر خلاف فیس بوک و تویتر برای برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان و
اشتراک ویدئو و عکس با دوستان طراحی نشده است بلکه شبکه ایی برای حرفه ایی ها و
صاحبان شرکتها و صنایع است در این سایت ها باید از به اشتراک گذاری عقاید سیاسی

جنجالی و ایده های چالشش زا خود داری شود و صرفاً به مسائل حرفه ایی و شغلی
پرداخته شود . این سایت توانایی برقراری ارتباط با همکاران
روسا
و سایر افراد دخیل در فعالیت های تجاری توانایی برقراری ارتباط با دوستان ،
خانواده و همکلاسی را به کاربر ارائه می کند . ضمن اینکه کاربر می تواند به صورت
امن و حرفه ایی ارتباطات لازم را بر قرار کند و رزومه خود برای در دسترس به کارهای
حرفه ایی و پیدا کردن شغل و نیز توانایی ارائه اطلاعات در رابطه با حوزه فعالیت و
شغل کاربر را فراهم کند .

برای
ایجاد حساب کاربری در شبکه لینک دین کاربر باید ایمیل خود را وارد کند پس از وارد
کردن نام و نام خانوادگی و پسورد و ورود به صفحه پروفایل نسبت به تکمیل پروفایل
خود اقدام کند ، یکی از ویژگی های اصلی این شبکه ایجاد رزومه زنده برای کاربر است
که باید بیانگر محتوایی باشد که کابر می خواهد برای ارتباط با همکاران ، روسا و درخواست
شغل ارائه دهد . این شبکه به صورت کاملاً رایگان نیست و برای دسترسی به بخشهایی از
آن نیازمند پرداخت پول هستند . در این سایت امکان بارگذاری عکس و استفاده از خدمات
شبکه برای ارتباط با کاربران مختلف و ارسال نامه به کاربران و پاسخگوی به پیام های
آنان پیش بینی شده است .

گوگل پلاست :

شبکه
گوگل پلاست از جمله خدماتی است که توسط شرکت گوگل به کاربران ارائه میشود . این
شبکه قدمت کمتری نسبت به برخی شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و تویتر دارد و در
تغیراتی که اخیراً اعمال شده ، کاربر پس از ساخت حساب کاربری ، جی میل خود در این
شبکه اجتماعی عضو میشود . و می تواند عکسها و مطالب خود را منتشر کرده و به اشتراک
بگذارد و از جمله ویژگی های گوگل پلاست ایجاد حلقه هاست که به کاربر کمک میکند که
هر فردی را طبق ارتباطات اجتماعی دنیای واقعی آرایش و مرتب کند . همچنین کاربر می
تواند محتوای مرتبط با افراد مختلف را به اشتراک گذاشته و محتوای ارسال شده بوسیله
افرادی را که دوست دارد را دنبال کند . ویزگی دیگر گوگل پلاست مشان دادن پروفایل
یا نمایه است که در آن اطلاعات مربوط به کاربر برای افراد داخل حلقه ها و خارج از
آن قابل دسترس است . حذف کردن پروفایل باعث حذف حساب گوگل یا حساب کاربر نخواهد شد
. ویژگی آخر گوگل پلاست جریان یا
streum
که مکانی برای گفتگوی معنی دار با افرادی است که کاربر به آنها علاقه دارد در این
قسمت محتوای افرادی که با کاربر به اشتراک گذاشته اند بعلاوه افرادی که سعی در
اشتراک گذاری با کاربر را دارند ، اما هنوز در حلقه وارد نشده اند متمرکز میشود .

٧ تیر ۱۳٩۳ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ توسط گروه پنج اندیش نظرات ()
تگ ها:

1- وحی در اصطلاح یعنی چه؟ آیا حقیقت وحی برای عموم انسانها دست یافتنی است ؟ چرا؟

دریافت پیام الهی از سوی پیامبران و ابلاغ کردن آن به انسانها- خیر

چون امکانات متعارف مثل حس و عقل درمحدوده این دنیا کار میکند و وحی از مقوله ماوراء این دنیا یعنی غیبت است

2- واژه وحی و مشتقات آن در آیات زیر به کدام معناست ؟

فَخَرَجَ عَلَی قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَی إِلَیْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُکْرَةً وَعَشِیًّا (اشاره پنهانی) 

پس از عبادتگاهش بر قوم خود در آمد و به آنان اشاره کرد که صبح و شام خدا را به پاکی یاد کنید

وَأَوحىٰ رَبُّکَ إِلَى النَّحلِ أَنِ اتَّخِذی مِنَ الجِبالِ بُیوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمّا یَعرِشونَ

و پروردگار تو به زنبور عسل «وحی» (و الهام غریزی) نمود که: «از کوه‌ها و درختان و داربستهایی که مردم می‌سازند، خانه‌هایی برگزین

وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِی الْیَمِّ وَلَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ
 
و به مادر موسی وحی کردیم که : شیرش بده و اگر بر او بیمناک شدی به دریایش بینداز و مترس و غمگین مشو ، او را به تو باز می گردانیم و در شمار پیامبرانش می آوریم
 
إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ کَمَا أَوْحَیْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِیِّینَ مِن بَعْدِهِ
 
 
3- کدام ویژگی وحی است که آن را در نبوغ و کشف و شهود متمایز میسازد؟
ایتکه سرچشمه وحی از جهان غیب است
 
4- استفاده از بیش از 300 بار از واژه «قُل» در قرآن چه مواردی را در موضوع وحی نشان می دهد ؟
نشان میدهد که پیامبر پیام الهی را بدون هیچ کم و کاستی به انسانها انتقال میدهد
 
5-ضرورت بعثت انبیاء را با تاکید بر هدف خلقت به اختصار توضیح دهید ؟
 
 از آنجا که هدف از خلقت انسان رسیدن به رحمت الهی است و انسان ذاتاً ناتوان و نادان است نیاز به معلم و مکلم از جانب خدا را دارد که او را در رسیدن به درجات کمال دستگیری کند. :)
 
6- محدودیت های ذاتی عقل را که نیازمند آن به وحی را نشان می دهد بیان کنید و به اختصار توضیح دهید ؟
الف ) کلی بودن و اجمالی بودن احکام عقل
مثلا عقل کشف می کند که باید از مُنعِم تشکر کند  ولی چگونگی آن را نمیابد برای رسیدن به کمال به پاسخهای شفاف و جزئی تری نیازمندیم-عقل بشر پرسشهای کلی درباره مبداء و مقصد را پاسخ می دهد اما از پاسخگویی بسیاری از جزئیات مطرح در بحث مبداء و معاد ناتوان است
ب)ناتوانی عقل در شناخت آثار اخروی اعمال انسانی
به اعتقاد ما زندیگ انسان منحصر به دنیا نیست بلکه زندگی ابدی در انتظار بشر است.زندگی ابدی و اخروی انسانها در همین زندگی دنیوی رقم می خورد. نتیجه کارها و اعما تنها سبب خوشبختی یا دبدختی دنیوی نیست اگرچه عقل و تجربه تا حدودی آثار دنیوی اعمال انسان را درک می کند ولی نسبت به آثار اخروی آن ناتوان است
 
7- آیا اثبات عصمت پیامبران در دریافت و ابلاغ وحی می تواند عقلی باشد؟ توضیح دهید
آری - همانطور که حکمت خدا اقتضاء می کند پیامبرای برای هدایت مردم وجود داشته باشند، همان حکمت لزوم انتقال پیام الهی را بدون تغییر بهمردم لازم میدانند
 
8- آیه «بَلْ کَذَّبُواْ بِمَا لَمْ یُحِیطُواْ بِعِلْمِهِ» بلکه آنچه را به آن علم نداشتند دروغ شمردند در پاسخ به شبه چه کسانی در بحث نبوت به کار می ورد؟
کسانی که می خواهند تمام حقایق دینی را با عقل سطحی خود بسنجند و لذا برخی از حقایق دین را که فراتر از عقل آنان است مورد بی مهری و یا تردید و یا انکار و استهزاء قرار دهند
 

9-سه مورد از نظریه های که رابطه علم و دین را بیان می کند نام ببرید؟

 نظریه مکمل بودن علم و دین – نظریه تمایز بودن علم و دین – نظریه تعارض بودن علم و دین

 10- دو تحول مهم در کیهان شناسی و زیست شناسی که در قرون 17 و 19 منجر به ثبت نظریه تعارض و عمل و دین شده است را بیان کنید ؟

در کیهان شناسی نظریه گالیله دورشدن خورشید از کوپرینک – نظریه تکاملی تدریجی خلقت از داروین

11- نظر ...... علوم دین از منظور موضوعات و شیوه های کسب معرفت را بیان کرده و نقد کنید ؟

اینان می گویند که موضوع علم تبعیات مربوط به دنیاست و موضوع دین و الهیات مثل بحث تجلی خداوند در حضرت عیسی (ع) می باشد  با پذیرش این نظریه بسیاری از آموزه های دینی در مورد خلقت و حقایق طبیعی نادیده گرفته می شود. روشهای الهیات و علم نیز کاملا از یکدیگر متمایزند.خدای متعال را تنها از راه تجلی اش بر ما می توان شناخت اما علم طبیعت را میتوان به مدد عقل بشر شناخت

12-معجزه پدیده ایست که به اذن الهی به منظور اثبات دعوی نبوت انجام می شودف سه ویژگی اصلی ان را بیان کنید؟

 معجزه قابل تعلیم و تعلم است – معجزه مغلوب و تحت تاثیر نیروی قوی قرار نمی گیرد – همراه ادعای پیامبر و تحدی می شود

13- برخی می گویند آیاتی که به متن قرآن تحدی میکنند ف ناظر به اعجاز لغتی قرآن (فصاحت و بلاغت) است، چه قرائتی برای تقویت این نظر وجود دارد ؟

 پیامبر خاتم (ص) در محیطی مبعوث شدند که دارای داشنمندان و صاحب نظرانی در ادبیات عرب بودند و نیز مخالفان پیامبر به او نسبت شاعری میدادند

14-وجوه مختلف تفسیری را در مورد آیاتی که دعوت به تحدی و هماوردطلبی می کند را بیان کنید ؟

 تحدی به متن قرآن – تحدی از جهت امی بودن پیامبر(مکتب نرفته) – تحدی از جهت عدم اختلاف آیات

15- دو ویژگی مهم قران را در بحث اجاز تشریعی بیان کنید؟

جامعیت موضوعات قرآن - عدم اختلاف و هماهنگی محتوایی و ادبی آیات با وجود تنزیل در 23 سال قرآن در هر موضوعی بهترین مطالب را گفته است 

16- مراد از پیامبران تبلیغی و تشریعی چیست ؟

پیامبران تبلیغی کسانی هستند که همچون واعظان به تذکر و تبلیغ مردم می پردازند و با علم خویش از تغییر و تحریف دین پیغمبران پیشین جلوگیری می کنند- پیامبران تشریعی کسانی هستند که از جانب خدا شریعت جدیدی را برای مردم می آورند و اینان همان پیامبران الوالعزم هستند

17-حدیث منزلت ....................... را تشریح و توضیح دهید؟

 درواقع جنگ تبوک خطاب به حضرت علی (ع) – موضوع خم نبوت بشارت دارد

18- مبانی ختم نبوت را بیان کنید ؟

جهانی بودن و جاودانه بودن دین اسلام – جامعیت دین اسلام – مراتب دین

19- عبارت قرآنی ................................. را معنی کنید ؟

 جهانی و عمومی بودن رسالت پیامبر – جاودانگی دین اسلام – ما تو را نفرستادیم مگر برای حمت برای همه جهانیان

به من این قرآن وحی میشد تا به وسیله آن هرکه را قران به او میرسد بیم دهم

20- چرا قرآن کریم دین و تمام پیامبران را اسلام نامیده است ؟

اسلام به معنی تسلیم شدن است و همه ادیان حقیقت واحد دارند و هر کس در برابر پیامبر خویش تسلیم باشد

21- چهارمورد از ویژگی های سیستم قانون گزار یاسلام را که تعیین کننده جاودانگی آن هستند را نام ببرید ؟

قوانین کنترل کننده- اختیارات حکومت اسلامی – عدم توجه به شکل و صورت ظاهری زندگی – توجه به احکام اولی و ثانوی – اجتهاد قوه محرکه اسلام – ورود عقل در حریم قانون گذاری

22-  اصل تزاحم در احکام به کدام ویژگی سیستم قانون گذاری اسلام اشاره دارد ؟

مبتنی بودن احکام اسلامی بر مصالح مفاسد واقعی ، در بین دو حرام مردد میشویم آنکه مهمتر است را ترک می کنیم اهم بر اهم میکنیم حکمی که مصلحت بیشتری را دارد و بر دیگری مقدم می شود عمل می کنیم برای تزاحم مثالهای زیادی هست. مانند لمس بدن نامحرم که حرام است ولی اگر نامحرم تصادف کند و در حال مرگ قرار گیرد اینجا چاره جز نجات نامحرم نیست و حتما باید به بیمارستان برسانیم . اصل واجب نجات انسان است

23- با مثال توضیح دهید چگونه وجود قانون کنترل کننده در اسلام می تواند به انعطاف قوانین اسلامی در شرایط مختلف بیانجامد ؟

به این معناست که به خود و دیگران زیان نرسانیم- به انعطاف احکام با مسائل زندگی کمک می کند مثلا برای کسی که دسترسی به اب گرم ندارد در یک شب سرد زمستانی شایسته است به جای غسل تیمم کند

24-  چهار مورد از ثمرات و اهداف بعثت انبیا در قرآن را بیان کنید؟

بیدار کردن فطرت توحیدی انسان ها – رفع اختلاف – اتمام حجت بر انسان ها – اصلاح جامعه و مبارزه با مفاسد اجتماعی

25-  در مواجه با ادیان مختلف دو دلیل عمده انحصارگرایا را بیان کرده و یکی را به اختصار شرح دهید ؟

مبین بودن ایمان بر معرفت – رسیدن به فیض الهی از طریق تجلی الهی و شخص خاص

انحصارگران : شرایط مهم رستگاری ، شناخت حقیقت است که دین حق را نشناخته است ریال حقیقت غایی را مشاهده نکرده ، صفات و اسماء حق را تمیز نداده است ، نمی تواند به رستگاری دستیابد. در ضمن کسی که خداوند و پیامبر خاص او و تجلیگاه خداوند و شریعت حق را نشناسد به چه چیزی ایمان می آورد

رستگاری از طریق تلاش شخص انسان حاصل نمی آید تلاشهای انسانها محکوم به شکست است. رستگاری فقط در لطف و عنایت خداوند است

26-  دو تفاوت اصلی شیعیان و اهل سنن را بنویسند؟

شیعه می گوید اصل امامت اعتقاد است، اهل سنت می گوید امامت فقهی است و اصل نیست فرع است – شیعه می گوید انتخاب امام بر عهده خداوند است، اهل سنت می گوید انتخاب امامت بر عهده مردم است

27 – دیدگاه دانشمندان اهل سنن و شیعه را در مورد تعیین و انتخاب امام در امت به طور مختصر مقایسه و بیان کنید ؟

امامت امری الهی است به دستور نبوت اما باید منصوب شود یعنی به طور آشکارا توسط پیامبر به امر خدا به مردم معرفی شود. اما اهل سنن امامت همان حکومت بر مردم در امور دین است و امام از طریق اجماع مردم تعیین می شود و از طریق وصیعت و استخلاف اضحاب حل و عقد می گردد – قهر و غلبه (وقتی جنگ شد هرکسی پیروز شد برنده است)

28-به اختصار توضیح دهید چونه می توان باتوجه به حکت الهی بر ضرورت انتصاب امام از جانب خدا استدلال کرد ؟

بر این اساس حکومت خدا اقتضا می کند جانشینی برای او قرار دهد تا باقی دین خدا را به مردم بیان کند و از تحریف آن جلوگیری کند

29-  برای اینکه پیامبر (ص) امامت ر اامری الهی و انتصاب خدایی دانسته است و نه به انتخاب مردم ، دو دلیل شاهد ارائه دهید ؟

مخالفت پیامبر با خواسته ابن ابی فراس در سفر طائف بود که فرمود : امامت به امر خداست و آن را به هرکسی بخواهد میدهد – خود پیامبر در جنگها برای خودشان در مدینه جانشین قرار میداد- خودشان می گفت کسی در جنگ بماند یا نماد

 

30-  یکی از احادیث که درمورد امامت در حدیث ثقلین بیان شده را بیان کنید؟

35نفر صحابه -کتاب عقابات النوار-  چون بر اساس حدیث ثقلین محور هدایت انسان قرآن و اهل بیت پیامبر و عدم جدایی این دو میباشد. اگر اهل بیت معصوم نباشند نمی توانند در کنار قرآن هدایت کننده مردم در زمانهای مختلف باشند

 
 
۳٠ خرداد ۱۳٩۳ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ توسط گروه پنج اندیش نظرات ()
تگ ها: